От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Форми державного регулювання інвестиційної діяльності

Сокращенное названиеФорми державного регулювання інвестиційної діяльності
Описание
[Електронний ресурс] / М.Р. Бекіров // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 81 — укp. — укp. — англ.
Смотрите также:
 • Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності

           Розроблено науково-методичні засади функціонування багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності. Розкрито суть та значення інвестицій для економічного зростання країни. Систематизовано форми та засоби державного регулювання інвестиційної діяльності на підставі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду державного управління. Наведено логіко-структурну схему взаємозв'язку правового регулювання зазначеної діяльності, за якою систематизовано різні напрямки її правового забезпечення. Розроблено організаційну систему державного регулювання інвестиційної діяльності. Обгрунтовано принципи, етапи та критерії оцінки галузевої інвестиційної політики. Запропоновано інвестиційно-позиковий механізм у її структурі з використанням боргових цінних паперів.
 • Економічне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості

           Обгрунтовано пропозиції і практичні рекомендації щодо удосконалення економічного регулювання інвестиційної діяльності в промисловості. Визначено економічний зміст інвестицій за умов розвитку ринкових відносин. Досліджено механізм здійснення інвестиційної діяльності в ринковій економіці, розроблено теоретичні аспекти її державного регулювання. Виділено фактори впливу на розвиток інвестиційної діяльності в промисловості, проведено аналіз її фінансового потенціалу. Визначено ринкові механізми фінансування інвестиційної діяльності в промисловості. Застосовано принцип логічного підходу для регулювання інвестиційної діяльності в промисловості, розроблено її модель.
 • Науково-методичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності

           Розкрито роль держави в регулюванні економіки, показано сутність інвестицій як економічної категорії. Висвітлено досвід державного регулювання інвестиційної діяльності в країнах з ринковою економікою. На підставі результатів аналізу стану інвестиційної діяльності в Україні, особливо в частині джерел інвестування, фінансових інвестицій та фондового ринку, обгрунтовано необхідність і функції держави в регулюванні інвестиційних процесів. Визначено цілі, принципи та засоби державного регулювання інвестиційної діяльності та розроблено загальну схему регулювання. Розглянуто засоби державної політики щодо поліпшення інвестиційної діяльності та визначено шляхи її активізації в реальному секторі економіки України. Описано особливості інвестування та розглянуто інвестиційну привабливість регіонів. Доведено необхідність соціальної спрямованості регіонального інвестування.
 • Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання державного регулювання інвестування активів капіталізованих пенсійних фондів. Проаналізовано концептуальні підходи та найбільш важливої тенденції у сфері інвестування пенсійних активів у світі та надано конкретні рекомендації для становлення регулювання інвестиційної діяльності Накопичувального та недержавних пенсійних фондів в Україні. Визначено та науково обгрунтовано основні напрями удосконалення механізму державного регулювання пенсійних фондів за умов зростання темпів розвику економіки України.
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційних економіках

           Дисертацію присвячено важливим, недостатньо розробленим питанням теорії і практики державного регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційних економічних системах. У роботі виявляються основні тенденції інвестиційного процесу в трансформаційних економіках, а також розкривається суперечливий характер системи регулювання інвестиційної діяльності в перехідний період.
 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності промисловості в умовах ринкової трансформації

           Дисертацію присвячено проблемі активізації інвестиційної діяльності та вдосконалення механізму державного регулювання даної сфери. Розглянуто методичні аспекти інвестиційної діяльності, питання оцінки ефективності інвестиційних проектів, джерел і сутності інвестиційних ризиків, тенденції інвестиційної діяльності промислових підприємств, процеси їх реформування та шляхи залучення інвестицій на їх розвиток, напрямки і пропозиції щодо формування механізму державного регулювання інвестиційної діяльності.
 • Механізми державного регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в матеріальному виробництві

           Розроблено комплекс науково-методичних положень і рекомендацій, спрямованих на активізацію інноваційно-інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання шляхом удосконалення механізмів державного регулювання, стимулювання та ринкових методів прийняття управлінських рішень. Обгрунтовано, що державна інноваційна політика може бути ефективною за умови створення адекватного організаційно-економічого механізму регулювання та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. За цього серцевиною такого механізму повинне стати створення організаційних структур управління інноваційним процесом на макро-, мезо- і мікрорівні. Запропоновано методи розрахунку величини сукупного державного ефекту для визначення державних пільг і гарантій.
 • Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою

           Розглянуто проблеми регулювання інвестиційної діяльності, зокрема, досліджено шляхи покращання умов регулювання результатів інвестування. Обгрунтовано потребу розглядати результати інвестування як первинний об'єкт регулювання. Дослідження показали, що інвестиційний механізм регулювання інвестиційної діяльності не можна розглядати виключно у сфері державного управління економікою, оскільки на об'єкти регулювання (умови здійснення інвестиційної діяльності; інвестиційний процес; результати інвестування) впливають як регулюючі органи держави, так і інші суб'єкти інвестиційної діяльності, у тому числі нерезиденти. Покращання результатів інвестування є самоціллю дії інвестиційного механізму. Складовими інвестиційного механізму є функції регулювання, управлінські рішення щодо регулювання, методи регулювання. Розроблено пропозиції щодо покращання взаємодії елементів інвестиційного механізму.
 • Державне регулювання економіки

  План 1. Принцип державного регулювання економіки 3 2. Місце макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та види макроекономічних планів 4 3. Бюджетний дефіцит і борг 7 4. Поняття фінансово-кредитного механізму 8 5. Визначення рейтингу банків 10 6. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 15 7. Стратегічні завдання державного регулювання промислової політики 17 8. Роздержавлення державного майна та його види 19 Література 21
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкового розвитку аграрної сфери

           Досліджено питання державного регулювання (ДР) інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки. Висвітлено сутність ДР, його місце та роль в інвестиційному процесі у даній галузі. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного клімату, а також економічний стан і регулювання даними ланками економіки на Херсонщині. На підставі розробленої моделі визначено показники, які впливають на прийняття рішень інвестиційних проектів. Описано основні механізми регулювання інвестиційної діяльності місцевими органами влади.
 • Механізми державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону

           Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні засади формування та реалізації механізмів регулювання та планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону. Проаналізовано стан та умови інвестиційної діяльності в Україні, сучасні тенденції іноземного інвестування, інвестиційний клімат. Встановлено, що функції держави в процесі регулювання інвестиційної діяльності виконуються дещо однобічно, тому активне державне регулювання інвестиційної діяльності є життєво необхідним у країнах з перехідною економікою, що перебувають у стані системної кризи, оскільки пожвавлення ділової інвестиційної активності є невід'ємною умовою початку виходу з кризи. Наведено пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості української економіки та активізації процесів інвестування, які базуються на запропонованих організаційно-економічних механізмах державного регулювання та планування залучених інвестицій у виробничу сферу регіону.
 • Науково-методичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності

           Обгрунтовано зміст поняття інвестицій і показано їх взаємозв'язок з макроекономічними показниками розвитку економіки. Розглянуто питання підвищення ефективності використання інвестицій. Досліджено особливості формування механізму державного регулювання інвестиційної діяльності й обгрунтовано напрями його удосконалення. Проаналізовано роль інвестиційного чинника в економічній системі України. Висвітлено питання залучення іноземних інвестицій та відтворення основних засобів протягом 1991 - 2003 рр. Досліджено особливості економічного впровадження Плану формування та використання інвестиційних ресурсів як дієвого засобу реалізації державної інвестиційної політики, що сприяє активізації інвестиційної діяльності за рахунок використання та оптимального поєднання відповідних механізмів її державного регулювання та формування Бюджету розвитку. Здійснено рейтингову оцінку інвестиційної привабливості регіонів, галузей та суб'єктів господарювання. Проаналізовано процес лібералізації амортизаційноі політики й обгрунтовано пропозиції щодо її удосконалення.
 • Поняття та види інвестицій

  ЗМІСТ 1 ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА 3 1.1. Поняття та види інвестицій 3 1.2.Види інвестіцій. 3 2. ВИДИ ТА ФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 2.1. Види інвестиційної діяльності. 7 2.2. Форми інвестиційної діяльності. 7 2.3. Інвестиційний цикл. 9 3. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 10 3.1. Основні права суб'єктів інвестиційної діяльності 11 3.2. Основні обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності. 11 3.3. Неоднорідні інвестиційні правовідносини. 12 4. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА 14 4.1. Методи правового регулювання. 14
 • Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні

  Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / О.Д. Вовчак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 38 с.: рис. — укp. Розкрито суть і структуру банківських інвестицій. Узагальнено та систематизовано теоретичні підходи до їх класифікації. Розглянуто сучасний стан, специфіку, чинники та фінансові інструменти банківської інвестиційної діяльності в Україні. Досліджено функції національного банківського інвестування. Обгрунтовано необхідність і напрями державного регулювання даної діяльності. Проаналізовано причини, масштаби, межі та наслідки іноземного банківського інвестування. Обгрунтовано доцільність і перспективи створення в Україні структурних підрозділів іноземних банків, спеціалізованих інвестиційних банків, фінансових супермаркетів і банківських холдингів. Розроблено методичні підходи до оцінювання ефективності банківської інвестиційної діяльності з використанням економіко-математичних методів. Досліджено джерела та механізми формування банківських інвестиційних ресурсів і шляхи їх оптимізації. Обгрунтовано необхідність створення єдиної системи оцінки ризиків і на її основі та з використанням теорії ризик-менеджменту - державної системи управління інвестиційною безпекою банків. Висвітлено міжнародний досвід державного регулювання банківської інвестиційної діяльності та можливості його адаптації до умов сучасної банківської діяльності в Україні. Визначено концептуальні засади розвитку та шляхи вдосконалення державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні.
© 2007-2020