От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Формування механізму державного управління постприватизаційними процесами

Сокращенное названиеФормування механізму державного управління постприватизаційними процесами
Описание
: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Наталя Петрівна Вишневська; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp.
Смотрите также:
 • Державна стратегія управління процесами природокористування приморських регіонів

           Теоретично обгрунтовано та сформульовано стратегії державного управління процесами природокористування приморських регіонів на основі принципів стійкого розвитку й удосконалення механізмів регіонального та державного програмування природокористування. Виявлено, що сучасне управління природоохоронною діяльністю не забезпечує збереження цілісності природних комплексів і об'єктів. Проаналізовано стан антропогенно трансформованих приморських територій Донецької області. Обгрунтовано необхідність переходу до ціннісно-орієнтованого програмного управління природокористуванням приморських регіонів на засадах соціального партнерства. Розроблено структуру концепції державного управління та інформаційної складової механізму прогнозування та планування екологічно збалансованого стійкого розвитку. Розроблено базову стратегію державного управління сталим розвитком приморських регіонів.
 • Удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором (на прикладі Львівської області)

           Науково обгрунтовано теоретичні засади удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором (на прикладі Львівської області). Узагальнено основні положення щодо реформування аграрного сектора, запропоновано модель організаційного механізму державного управління. Проаналізовано соціально-економічну базу у контексті функціонування організаційного механізму державного управління аграрним сектором. Розроблено концептуальні підходи щодо удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором. Запропоновано методику оцінки управлінського потенціалу.
 • Удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою в Україні

           Розглянуто питання забезпечення сталого розвитку післядипломної освіти в Україні в період соціально-економічної трансформації за умов використання методології соціальної адекватності для розробки проблем державного управління в даній сфері. Проаналізовано значення здатності соціально-адекватного управління "створювати" умови для оптимального функціонування освіти. Визначено особливості та розроблено адаптаційну модель державного управління післядипломною освітою, у якій реалізується владно-розпорядницький вплив суб'єкта державного управління в процесі дії інтегративного механізму управління.
 • Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва

           Розроблено принципи, методи та організаційні форми підходу до формування механізмів державного управління економічною безпекою підприємництва, способів їх реалізації з використанням принципів і методів теорії та практики державного й публічного управління, а також інституціональної теорії. Розкрито суть поняття "економічна безпека підприємництва" на базі механізмів державного управління, запропоновано поняття "ядро економічної безпеки підприємництва". Установлено закономірності інституціональних і структурних змін, що відбуваються в економіці України. На підставі емпіричних досліджень визначено основні моделі, що відбивають узгодження інтересів держави та підриємництва. Розроблено ефективну експертну систему аналізу й оцінки економічної безпеки підприємництва. Впроваджено до практики на державному та регіональному рівнях механізми державного управління даною безпекою.
 • Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом

  : автореф. дис... канд. наук держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Олександр Дмитрович Шемяков; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2009. — 18 с. — укp.
 • Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій

           З використанням емпіричних і теоретико-методологічних підходів до дослідження сутності суспільних трансформацій за умов глобалізації проаналізовано концептуальні методологічні засади теорії державного управління (ДУ). Розкрито сутність і заборонно-дозвільний характер діяльностї державної влади як джерела та рушійної сили формування та реалізації механізмів ДУ процесами суспільних трансформацій. Доведено доцільність розробки нової дослідницької парадигми ДУ на підставі демократизації його механізмів і об'єктивізації інституційних засад їх формування та розвитку як перспективного напряму наукового дослідження теоретичних і практичних проблем ДУ за умов розвитку демократії. Проаналізовано стан демократизації державної влади й управління в Україні, визначено напрями та методи демократизації механізмів ДУ, розроблено громадсько-політичну модель їх реалізації. Наведено концептуальні засади інноваційної стратегії демократичного розвитку українського суспільства.
 • Розвиток механізму управління інвестиційними процесами на промислових підприємствах

           Визначено суть, склад і характеристики механізму управління інвестиційними процесами на промислових підприємствах. Розроблено нові методичні підходи та практичні рекомендації щодо його удосконалення. Узагальнено існуючі підходи до визначення поняття "інвестиційний процес" і уточнено послідовність його етапів. Запропоновано концептуальні підходи до управління даним процесом. Наведено модель синхронного планування інвестиційно-фінансової програми промислового підприємства. Проаналізовано фактори формування економічної ефективності інвестиційного процесу. Здійснено комплексний аналіз інвестиційної привабливості 20-ти промислових підприємств Харківського регіону. Розроблено підхід до оцінки впливу скорочення інвестиційних фаз на рівень прибутку від реалізації інвестиційного процесу, а також методичний підхід щодо планування зон безпеки даного процесу.
 • Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України в умовах євроінтеграції

           Теоретично обгрунтовано концептуальні засади вдосконалення організаційно-правового механізму державного управління реформуванням вищої освіти на регіональному рівні та розроблено практичні рекомендації щодо модернізації механізму формування державного замовлення в системі вищої освіти з урахуванням вітчизняного досвіду та принципів європейського освітнього простору. Проаналізовано діючі механізми реалізації державної політики в освітній галузі, досягнень і недоліків їх реформування. Визначено специфіку й особливості механізмів державного управління реформуванням вищої освіти на державному та регіональному рівнях у контексті євроінтеграції. Узагальнено досвід ВНЗ Одещини щодо підготовки конкурентоспроможних кадрів вищої кваліфікації та розроблено практичні рекомендації щодо модернізації механізму формування державного замовлення. Розроблено проект Державної програми розвитку вищої освіти на 2009 - 2012 рр. як концептуальний елемент удосконалення організаційно-правового механізму державного управління реформування вищої освіти України у контексті євроінтеграційних процесів.
 • Розвиток механізму державного управління оподаткуванням фізичних осіб

           Обгрунтовано наукову концепцію розвитку механізму державного управління оподаткуванням фізичних осіб в Україні, узагальнено теоретичні засади формування та визначено напрямки його удосконалення. Викладено методику визначення податкового тиску та класифікації податків з фізичних осіб. Подано розгорнутий аналіз податкового менеджменту як елемента механізму державногоо управління системою оподаткування на рівні держави, удосконалення якого пов'язане з формуванням ставок податку. Запропоновано шкалу адміністративних санкцій за порушення чинного законодавства з метою підвищення відповідальності платників податку.
 • Методологія управління трансформаційними процесами в промисловому виробництві

           Здійснено теоретико-методологічне обгрунтування концентуальних засад і практичних форм управління трансформаційними процесами у промисловому виробництві, що забезпечують їх системну активізацію на всіх рівнях управління. Визначено проблеми управління даними процесами на сучасному етапі розвитку виробництва, сформовано теоретичну засаду їх розв'язання. Показано доцільність переходу до превентативно-інтерактивного управління внаслідок закономірних змін промислового виробництва та механізму управління його трансформацією. Запропоновано концепцію управління даними процесами шляхом цільового створення інтегрованих виробничих систем, що забезпечують ефект синергії та залучення інтегрованих виробничих систем, що забезпечують ефект синергії, а також залучення підприємницьких ланок. Наведена концепція базується на методичних положеннях стосовно формування, вибору й оцінки їх організаційно-виробничих структур, а її аналітичне забезпечення містить комплексну систему управлінського аналізу та методику її формування, модель оцінки організаційного узгодження управління трансформаційними процесами. Обгрунтовано напрями активізації управління та механізми регулювання їх розвитком, інфраструктуру функціонально-ресурсного забезпечення та процес її формування, рекомендації щодо прогнозування трансформаційних процесів у високодинамічному середовищі.
 • Державне управління стратегічним розвитком електроенергетики

           Досліджено теоретико-методологічні засади та прикладне значення вдосконалення механізму державного управління стратегічним розвитком електроенергетики України. Проаналізовано чинні інституційні, правові особливості державного управління та визначено сучасні теоретичні підходи до формування механізму державного управління стратегічним розвитком паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України. Обгрунтовано поняття "державна політика енергозабезпечення" та її складові, а також доцільність і необхідність удосконалення організаційної структури управління ПЕК за лінійно-функціональним принципом. Запропоновано концептульаний підхід щодо удосконалення механізму державного управління стратегічним розвитком ПЕК, визначено принципи, методи, засоби, прийоми, інструменти та важелі цього процесу. Запропоновано методику прогнозування потреби держави (регіону) в паливно-енергетичних ресурсах, що враховує технологічні втрати енергії, альтернативні та вторинні енергоресурси.
 • Формування механізму ефективного управління торговельним підприємством: (на прикладі роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації України)

           Досліджено питання формування механізму ефективного управління торговельним підприємством за умов інфокомної економіки. Запропоновано інжинірингову концепцію оптимізації управління торговельними бізнес-процесами. Розроблено модель ефективного управління торговельним підприємством і сформовано механізм його оптимізації, використання яких дозволяє шляхом ефективного управління кожним бізнес-процесом здійснювати ефективне управління. Як інструментарій досягнення цих цілей запропоновано автоматизовану інформаційну систему управління супермаркетами.
 • Формування регіонального фінансово-кредитного механізму управління розвитком малого підприємництва

           Розкрито сутність малого підприємництва, його територіального та галузевого розвитку як об'єктів державного управління. Систематизовано форми та методи взаємозв'язків місцевих органів влади та бізнесових структур і здійснено оптимізацію впливу податкових важелів і стимулів. Розроблено організаційно-економічний механізм функціонування регіонального фонду підтримки даного підприємництва. Обгрунтовано пропозиції щодо підвищення якості інформаційного та аналітичного забезпечення державного управління розвитком малого бізнесу. Побудовано адаптивну адресну модель державного управління фінансуванням та кредитуванням малого підприємництва.
 • Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України

           Розроблено теоретичні засади та практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України. Розкрито зміст управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг. Уточнено визначення понять "фінансова послуга", "ринок фінансових послуг" і "управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг". Визначено та систематизовано критерії класифікації фінансових послуг і функцій ринку цих послуг. З'ясовано учасників інвестування. Розроблено схему управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг. Визначено тенденції розвитку таких світових ринків. Проаналізовано особливості інвестиційних процесів на ринку даних послуг України. Розроблено концепцію оцінки потенціалу фінансових установ. Запропоновано основні показники для визначення ефективності вкладення активів фінансових інститутів. Розглянуто зарубіжний досвід управління інвестиційними процесами та можливості його адаптації до вітчизняних умов. Обгрунтовано необхідність державного регулювання даних процесів на ринку фінансових послуг України. Визначено можливі шляхи вдосконалення управління інвестиційними процесами на цьому ринку з застосуванням перспективних інструментів мінімізації ризиків учасників інвестиційних процесів - фінансових установ.
© 2007-2021