От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Формування національної моделі товарного знаку / О.Д. Гладун // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 308-311. — укp.

Сокращенное названиеФормування національної моделі товарного знаку
Описание
          Наголошено,що товарний знак залишився осторонь від прямих проявів національних рис і традицій та його створення процес творчого діалогу дизайнера і замовника.
Смотрите также:
 • Удосконалення планування товарного асортименту предметів споживання

           Показано відмінність предметів споживання від інших видів продукції, властивість товарного асортименту предметів споживання - значної широти і більш високої потреби у відновленні. Розкрито зміст етапів процесу прийняття управлінських рішень стосовно формування товарного асортименту предметів споживання за складом і структурою. Розглянуто способи подання та прогнозування попиту як визначального чинника формування товарного асортименту предметів споживання. Доведено доцільність обгрунтування обсягів пропозиції товарного асортименту не безпосередньою диференціацією споживчих переваг, а використанням сполучення прийомів цінової дискримінації. Проаналізовано моделі та методи планування товарного асортименту, виявлено пріоритетні напрямки їх удосконалення. Розроблено метод ортогональних шкал, за яким запропоновано проводити аналіз товару як сукупність характеристик якості. Наведено метод портфельного аналізу та планування товарного асортименту предметів споживання, одержаний завдяки адаптації сучасної фінансової портфельної теорії до умов формування товарного асортименту предметів споживання.
 • Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва

           Проведено системне дослідження фіскальної політики та її ролі в розвитку національного товарного виробництва. Обгрунтовано сутність фіскальної політики як цілісної сукупності державних заходів, кожному з яких притаманні взаємопов'язані властивості таксації та спендування. Визначено рівень доцільності використання в рамках національної фіскальної політики механізмів прив'язки надходжень-витрат. Доведено на базі економіко-математичної моделі агрегативної оптимізації фіскальної політики переваги для розвитку національного товарного виробництва скорочення податків у порівнянні зі збільшенням державних видатків. Запропоновано методику визначення переваг вибору об'єкта оподаткування на базі оцінки відносних значень рент споживача та виробника, побудовано матрицю рангів привабливості податків, визначено напрями оптимізації структури оподаткування.
 • Сутність інфраструктури товарного ринку, її склад і проблеми розвитку

  1. Сутність інфраструктури товарного ринку, її значення 3 2. Функції інфраструктури 5 3. Показники, що характеризують інфраструктуру товарного ринку 8 4. Приклади розвитку інфраструктури товарного ринку 9 Література 11
 • Сутність інфраструктури товарного ринку, її склад і проблеми розвитку

  1. Сутність інфраструктури товарного ринку, її значення 3 2. Функції інфраструктури 5 3. Показники, що характеризують інфраструктуру товарного ринку 8 4. Приклади розвитку інфраструктури товарного ринку 9 Література 11
 • Формування та напрямки регулювання товарного потенціалу землеробства сільськогосподарських підприємств України

           Дисертацію присвячено проблемам формування та напрямкам регулювання і нарощування товарного потенціалу землеробства сільськогосподарських підприємств, системі організаційно-економічних заходів щодо його розвитку і вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки.
 • Аналіз об'єктивних понять знаку і знакових операцій. Поняття інформації

           Проаналізовано об'єктивні поняття знаку і знакових операцій та поняття інформації.
 • К/р інфраструктура товарного ринку

  1. Чинники, що впливають на торговий асортимент 3 2. Поняття і значення товарообороту торговельних підприємств 5 3. Організація торгівлі на роздрібному ринку 9 4. Магазин безмитної торгівлі, порядок його створення й організація функціонування 16 Ситуаційна задача 18 Література 20
 • Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді

           Досліджено поняття національна свідомість, систематизовано визначення, наявні на даний час у науковій літературі, висвітлено процес зародження, становлення і розвитку національної свідомості українців. Визначено чинники понівечення національної свідомості українців, вплив на національну свідомість українців політики русифікації, яка мала глибоке історичне коріння і могла здійснюватися лише за умов колоніальної залежності та бездержавності України. Проаналізовано умови формування національної свідомості особистості та роль регіонального телебачення і радіомовлення у формуванні національної свідомості молоді. Як важливий чинник державної молодіжної політики визначено інформаційно-пропагандистську діяльність регіонального телебачення і радіомовлення. Зроблено висновок, що реалії незалежної України вимагають принципового підходу до створення україномовного середовища в інформаційному просторі регіонів, до пропаганди національних ідеалів, нових концептуальних підходів до інформаційної політики. Наведено рекомендації для телерадіожурналістів регіональних засобів масової інформації зі створення ефективної моделі формування національної свідомості молоді.
 • Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

           На підставі аналізу законодавства України, практики його застосування та теоретичних наукових досліджень проаналізовано особливості правового регулювання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. З'ясовано їх особливості як об'єкта сучасної земельної реформи, досліджено правове становище громадян, які займаються підприємницькою діяльністю на землях сільськогосподарського призначення, фермерських господарств, а також сільськогосподарських підприємств і кооперативів. Сформульовано рекомендації спрямовані на вдосконалення законодавства та практики у сфері правового регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва.
 • Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України

           Досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми національної безпеки, організації та діяльності вітчизняних органів її забезпечення, встановлено особливості функціонування даних структур у зарубіжних країнах, проаналізовано діяльність Ради національної безпеки і оборони України. Наведено визначення поняття "національна безпека", охарактеризовано її складові, встановлено конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України, принципи її формування та функціонування, здійснено класифікацію основних функцій даної організації. Проаналізовано діяльність органів національної безпеки з використанням військово-політичної моделі держави. Запропоновано концепцію реформування структури органів національної безпеки та Ради національної безпеки і оборони України, наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про національну безпеку.
 • Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття

           Досліджено теоретико-методичні засади підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) Закарпаття. Визначено загальну структуру та зміст готовності вчителя до формування національної свідомості даних школярів. Розроблено методику визначення рівнів такої готовності. Науково обгрунтовано, що у ВНЗ на ефективність підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів ЗНЗ Закарпаття впливає організація системи навчання та національного виховання, основними чинниками якої є вивчення української мови як сполучної ланки суспільства та важливого чинника духовності та консолідації нації; ознайомлення з культурними набутками, які сприяли прогресивному розвитку нації в усіх сферах її функціонування; створення студентам сприятливих умов для трансформації теоретичних знань і практичних умінь з формування національної свідомості молодших школярів у реальний навчально-виховний процес угорськомовних ЗНЗ Закарпаття. На підставі результатів проведеного педагогічного експерименту підтверджено ефективність запропонованих критеріїв і показників діагностування дослідженого виду готовності та структурно-функціональні моделі підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття.
 • Формування національної самосвідомості у підлітків на уроках музики в загальноосвітній школі (на матеріалі творчої спадщини західноукраїнських композиторів ХIХ - початку ХХ століття)

           Запропоновано поняття національної самосвідомості, розкрито зміст її структурних компонентів, сфер прояву, рівнів сформованості та розроблено новий підхід до її формування. Висвітлено педагогічний потенціал західноукраїнського музичного мистецтва XIX - початку XX ст. та особливості його реалізації в процесі національного виховання особистості (з урахуванням регіонального підходу). Обгрунтовано методичні засади формування національної самосвідомості підлітків на уроках музики засобами західноукраїнської професійної музики зазначеної доби, де основу педагогічного впливу складає цілеспрямований розвиток у підліків емоційного сприймання, здатності до емпатії, національної ідентифікації та естетичного оцінювання в їх єдності та взаємодії. Запропоновано теоретичну концепцію про виховний потенціал західноукраїнської музики досліджуваного періоду, з використанням якої визначено показники та критерії діагностики рівнів сформованості національної самосвідомості підлітків та розроблено дві моделі її розвитку: структурно-динамічну та функціональну.
 • Система добору маток при формуванні високопродуктивного товарного молочного стада

           Розроблена система племінної роботи в товарному стаді молочної худоби, яка забезпечує формування рентабельних молочних господарств. Встановлений вплив генетипових і паратипових факторів на реалізацію продуктивного потенціалу тварин та визначена роль природного і штучного їх добору при створенні молочного стада.
 • Розвиток інфраструктури і регулювання товарного ринку в умовах конкуренції

           Досліджено теоретичні, методичні та організаційно-прикладні передумови розвитку та вдосконалення ринкової інфраструктури, її вплив на формування цивілізованого конкурентного середовища, рівень конкурентоспроможності учасників товарного ринку. На підставі аналітичного огляду вітчизняних і зарубіжних публікацій, присвячених проблемі дослідження, визначено суть, основні інститути та фактори, що формують ринкову інфраструктуру, проаналізовано механізм, який регулює діяльність товарних ринків за умов переходу до ринкової економіки. Аналіз ринкової інфраструктури з використанням маркетингових досліджень дозволив обгрунтувати нові підходи до оцінки ролі та місця товарного ринку, як основного інституту функціонування конкуренції, діючого на ньому механізму конкурентоспроможного попиту. Запропоновано концептуальну модель процесу створення конкурентоспроможного товару. Розглянуто кожну галузь у двох ракурсах (як споживача продукції суміжних підрозділів економіки та постачальника для них власної продукції), що дозволило розробити методичний підхід та економіко-математичну модель вибору конкурентної стратегії для фірм-виробників масової продукції.
© 2007-2020