От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Формування правових умов лізингової діяльності / О.І. Баєва // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N39. — С. 22-23 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — укp.

Сокращенное названиеФормування правових умов лізингової діяльності
Описание
         Метою роботи є аналіз системи економіко-правового забезпечення лізингових відносин. Основним завданням статті э критичний аналіз правових основ регулювання лізингової діяльності в Україні, визначення напрямків вдосконалення, які дозволять цілеспрямовано змінювати діючу систему.
Смотрите также:
 • Організаційно-економічні механізми активізації лізингової діяльності підприємств

           Розкрито економічну суть і роль лізингу як фінансово-економічної категорії, обгрунтовано критерії його поділу на фінансовий і оперативний. Розглянуто види та форми лізингу, визначено суб'єкти й об'єкти лізингових відносин. Досліджено стан розвитку лізингових операцій в Україні, сучасні особливості державного регулювання лізингової діяльності. Узагальнено зарубіжний досвід розвитку лізингу. Визначено основні напрямки його трансформації до вітчизняної практики. Обгрунтовано основні складові механізму державного регулювання лізингових відносин, важелі активізації лізингової діяльності промислових підприємств. Запропоновано ефективні напрямки формування лізингових компаній, шляхи покращання діяльності існуючих. Розроблено методи оцінки ефективності лізингових операцій підприємств, ризиків лізингової діяльності.
 • Правове регулювання лізингової діяльності

           Досліджено історію виникнення та соціально-економічну суть лізингу, а також джерела його правового регулювання. Розкрито суть поняття та з'ясовано ознаки лізингу. Проаналізовано суб'єктно-об'єктний склад лізингових відносин. Системно розглянуто засади та визначено цілі та зміст державного регулювання лізингової діяльності, його методи та правові форми. Значну увагу приділено дослідженню засобів державного регулювання, а також правовому регулюванню договірних відносин лізингу. Запропоновано поняття та висвітлено ознаки договору лізингу як самостійного виду господарського договору, досліджено юридичну природу, форму та зміст даного договору. Висвітлено особливості господарсько-правової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором лізингу.
 • Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

           Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання обліку аналізу лізингових операцій. Розкрито суть поняття лізингу з урахуванням специфічних особливостей. Проаналізовано й оцінено правове регулювання лізингу в Україні, а також сучасний стан і перспективи розвитку ринку лізингових послуг для аграрного сектору. Розроблено й обгрунтовано рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення лізингової діяльності, сприяння її розвитку та підвищення ефективності у сільськогосподарському виробництві. Запропоновано заходи щодо удосконалення обліку й аналізу лізингових операцій у лізингодавця та лізингоодержувача, які полягають в уточненні порядку документального оформлення та первинного обліку лізингових операцій; визначенні елементів облікової політики; удосконаленні податкових розрахунків за лізинговими операціями, використанні модифікованих формул для оцінки ефективності лізингової діяльності. Розглянуто питання удосконалення процедури обліку й аналізу лізингових операцій за умов застосування комп'ютерних технологій, що забезпечує повну схему автоматизації лізингових платежів у лізингодавця та об'єктивну оцінку ефективності лізингової діяльності.
 • Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі

           Обгрунтовано структуру змісту правових знань для студентів професійно-педагогічного коледжу як основу для їх інтеграції, організаційно-медичні умови реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту даних знань у процесі професійної підготовки у даному коледжі (інтеграцію змісту теоретичних знань, знань про способи діяльності, знань, які регулюють правову поведінку за технологіями реалізації інтегрованих знань за умов, наближених до реальних професійних ситуацій; використання інтерактивних форм і методів навчання правових дисциплін; формування у майбутніх фахівців мотивації учіння). Визначено критерії ефективності реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту правових знань за умов професійно-педагогічного коледжу. Розроблено методичні рекомендації щодо реалізації даного підходу до структурування правових знань для професійної підготовки майбутніх фахівців за зазначених умов.
 • Організаційно-економічний механізм управління лізингом

           Розглянуто роль лізингу в прискоренні відтворювальних процесів за ринкових умов. Досліджено економічну сутність лізингу. Визначено його особливості, переваги використання. Розроблено класифікацію різновидів лізингу. Побудовано структуру та систему управління лізингом в Україні. Визначено механізм управління лізингом. Проаналізовано організаційні та економічні методи впливу, правову базу регулювання лізингової діяльності. Сформульовано напрями розвитку та запропоновано напрями удосконалення правових умов. Висвітлено економічні інтереси суб'єктів лізингу, наведено методичні рекомендації щодо розрахунку лізингових платежів. Надано рекомендації стосовно оцінки вартості цілісного майнового комплексу як об'єкта лізингу. Розроблено пропозиції щодо оцінки ефективності лізингу для основних його учасників.
 • Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у педагогічних університетах

           Розкрито суть, структуру й особливості правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін. Наведено визначення понять "професійна правосвідомість майбутнього вчителя правових дисциплін", "формування професійної правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін". Уточнено критерії та показники сформованості професійної правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін. Теоретично обгрунтовано модель науково-методичного забезпечення формування даної правосвідомості у студентів педагогічних університетів. Охарактеризовано її складові (мету, концептуальні засади, принципи, компоненти, етапи, науково-методичний інструментарій, педагогічні умови, моніторинг). Розроблено модель, реалізовану в педагогічному експерименті та показано, що її використання сприяє формуванню всіх компонентів професійної правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін (когнітивного, емоційно-ціннісного, поведінкового).
 • ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1 ПОНЯТТЯ, ФОРМИ І ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14 1.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА 20 1.4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 22 ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 28 2.1.АНАЛІЗ РИНКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 28 2.2. СТРУКТУРА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 38 2.3. ФОРМУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 41 ГЛАВА 3. ОБҐРУНТУВАННЯ БІЗНЕС – ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 52 3.1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ВИРІШЕННЯ МІСІЇ ТА ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ З НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ І УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 52 3.2. ФОРМУВАННЯ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 58 3.3. ОЦІНКА ОЧІКУЄМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 63 ВИСНОВОК 70 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 75 ДОДАТКИ 77
 • Створення нового підприємства

  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1 ПОНЯТТЯ, ФОРМИ І ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14 1.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА 20 1.4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 23 ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛОМАПАК” 29 2.1.АНАЛІЗ РИНКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 29 2.2. СТРУКТУРА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 39 2.3. ФОРМУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 43 ГЛАВА 3. ОБҐРУНТУВАННЯ БІЗНЕС – ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛОМАПАК” 54 3.1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ З НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ І УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 54 3.2. ФОРМУВАННЯ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 60 3.3. ОЦІНКА ОЧІКУЄМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 65 ВИСНОВОК 72 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 77 ДОДАТКИ 79
 • Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

  Вступ 3 1. Види підприємств та форми їх організації 5 1.1 Теоретичні аспекти дослідження організаційно-правових форм підприємницької діяльності 5 1.2 Одноосібне володіння 8 1.3 Партнерство (товариство) 9 1.4 Корпорація 11 2. Характеристика організаційно-правових форм підприємств у відповідності з чинним законодавством України 14 2.1 Загальні положення 14 2.2 Приватні підприємства 15 2.3 Колективні підприємства 16 2.4 Комунальні підприємства 17 2.5 Державні підприємства 18 2.6 Малі підприємства в Україні 19 2.7 Господарські товариства 26 2.8 Об’єднання підприємств 33 Висновки 35 Література 37 Додаток 1. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 39 Додаток 2. Організаційно-правові форми господарських товариств 40
 • Правова регламентація лізингу як засобу сприяння технічному прогресу

           Запропоновано визначення господарсько-правової конструкції лізингу як сукупності правових засобів забезпечення здійснення лізингової діяльності з метою реалізації державної інвестиційної політики щодо розширеного відтворення основних засобів виробництва у сфері господарювання. Аргументовано необхідність розробки Концепції розвитку лізингу в Україні як одного з напрямків державної інвестиційної політики, спрямованої на забезпечення реновації та інновації основних фондів. Досліджено особливості правової регламентації відносин фінансового й оперативного лізингу як виду господарської діяльності, прав і обов'язків учасників договору лізингу, питання державного стимулювання його розвитку. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства про лізинг як засіб сприяння технічному прогресу та залучення інвестицій.
 • Тлумачення правових норм

  Вступ. 3 1. Поняття тлумачення правових норм. 4 2. Способи тоумачення правових норм. 9 3. Види тлумачення правових норм. 17 Висновки. 25 Використана література 26
 • Підвищення ефективності лізінгово обслуговування сільськогосподарських товаровиробників

           Досліджено теоретико-методичні та практичні питання функціонування суб'єктів лізингових відносин в АПК з урахуванням регіональних особливостей розвитку аграрних підприємств. Систематизовано види лізингу на підставі класифікаційних ознак. Виділено інвестиційну функцію лізингу як провідну в інвестиційному механізмі. Розкрито економічну суть лізингу у аспекті визначених особливостей і переваг даного виду діяльності. Встановлено об'єктивні та суб'єктивні чинники, які впливають на розвиток лізингу в аграрній сфері. Обгрунтовано необхідність врівноваження прав і обов'язків сторін лізингового договору впродовж життєвого циклу лізингової угоди. Запропоновано методику проведення порівняльного аналізу вибору машинно-тракторних агрегатів на початковому етапі життєвого циклу лізингової угоди. Запропоновано економіко-математичну модель формування оптимального складу машинно-тракторного парку, що забезпечує більш повну реалізацію закріплених нормативно-правовими актами прав лізингоодержувача та досягнення визначеного економічного ефекту. Обгрунтовано доцільність використання лізингу для реалізації інвестиційного проекту, що забезпечить мінімізацію державної підтримки цього напряму та збільшення обсягу підтримки інших сфер аграрної галузі та є цінним за умов членства у СОТ. Обгрунтовано необхідність і доцільність внесення змін і доповнень до існуючої нормативно-правової бази щодо регулювання лізингу.
 • Договори про надання правових послуг

           Досліджено правову природу договорів про надання правових послуг. Розглянуто питання розвитку договірних відносин щодо надання правових послуг. Проаналізовано ознаки досліджених договорів та їх різновиди. Визначено коло осіб, які можуть бути суб'єктами даних договорів, особливості їх укладення, зміни та розірвання. Значну увагу приділено змісту договору про надання правових послуг, а також проаналізовано підстави, умови та форми відповідальності за порушення його умов. За результатами теоретичного дослідження сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює відносини у сфері надання правових послуг.
 • Конкуренція кримінально-правових норм

           Досліджено питання конкуренції кримінально-правових норм (КПН). Визначено поняття конкуренції КПН на підставі комплексного аналізу даного правового явища. Встановлено критерії класифікації конкуренції КПН на види, на підставі аналізу яких розроблено правила кваліфікації суспільно-небезпечних посягань у ситуаціях конкуренції різних видів. Виявлено ознаки конкуренції КПН і на підставі характеру функціонального зв'язку між конкуруючими нормами виділено види конкуренції КПН та проаналізовано їх зміст. Встановлено можливість існування двох способів вирішення конкуренції КПН: усунення та подолання. Визначено правила подолання конкуренції кожного виду. Проаналізовано практику застосування кримінального закону за умов конкуренції кримінально-правових норм, а також виявлено типові помилки у діяльності правозастосовних органів у ситуаціях конкуренції. Наведено рекомендації щодо покращання практики правозастосування у випадках кваліфікації суспільно небезпечних посягань за умов конкуренції кримінально-правових норм.
© 2007-2020