От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця - фізичної особи : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Т.А. Занфірова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Сокращенное названиеПравове регулювання трудових відносин за участю роботодавця - фізичної особи
Описание
         Вперше визначено правовий статус фізичної особи - роботодавця. Проаналізовано способи правового регулювання трудових відносин між фізичними особами. Визначено специфіку роботодавчої правосуб'єктності, встановлено права та обов'язки роботодавця. Розглянуто центральний та договірний способи правового регулювання відносин за участю роботодавців - фізичних осіб і визначено їх співвідношення. Проаналізовано динаміку та зміст досліджених трудових правовідносин, визначено особливості їх виникнення та припинення. Наведено конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері регулювання відносин за участю роботодавців - фізичних осіб.
Смотрите также:
 • Роботодавець як суб'єкт трудового права

           Досліджено правовий статус роботодавця як суб'єкта трудового права. Уточнено зміст поняття "роботодавець", визначено права, обов'язки та відповідальність даного суб'єкта трудового права. Проаналізовано правове становище керівника організації, особливості укладання та розірвання трудового договору, притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності даної особи. Розглянуто правовий статус арбітражного керівника як специфічного суб'єкта трудового права. Висвітлено права, обов'язки та відповідальність роботодавця на кожному етапі колективно-договірного регулювання. Запропоновано визначення організацій роботодавців як суб'єктів соціального партнерства. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері регулювання трудових відносин за участю роботодавця. Створено проекти доповнень до КЗпП та нормативних актів України.
 • Нормативно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом

           Охарактеризовано джерела міжнародного приватного права у галузі регулювання міжнародних трудових відносин. Проаналізовано взаємодію та взаємовплив міжнародного приватного та трудового права. Проведено комплексне дослідження протиріч у законах і правових нормах регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом. Розглянуто підстави виникнення та способи розв'язання зазначених колізій. Визначено особливості матеріально-правового регулювання трудових відносин за участю іноземців в Україні. Досліджено співвідношення нормотворчості міжнародних організацій і національного законодавства щодо регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом. З'ясовано значення механізмів міжнародного захисту прав та інтересів трудящих-мігрантів. Наведено рекомендації щодо удосконалення законодавства України у сфері регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом.
 • Правове регулювання господарських відносин за участю відокремлених підрозділів підприємств

  : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.04 [Електронний ресурс] / Ірина Анатоліївна Щербак; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
 • Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Електронний ресурс] / Оксана Андріївна Мірошниченко; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18 с. — укp.
 • Правове регулювання індивідуальних трудових відносин

           Охарактеризовано індивідуальні трудові відносини, розкрито їх сутність та значення для науки і практики трудового права. Зазначено, що індивідуальні трудові відносини складають ядро предмету трудового права і з їх існуванням пов'язане існування інших відносин, які охоплюються предметом трудового права (відносини, тісно пов'язані з трудовими). Досліджено передумови виникнення індивідуальних трудових правовідносин, проаналізовано фактичний стан їх правового регулювання. Обгрунтовано пропозиції та рекомендації з удосконалення трудового законодавства та правозастосовної практики в сфері регулювання індивідуальних трудових відносин.
 • Правове регулювання праці власників підприємств

  ВСТУП................................................................................................................... РОЗДІЛ 1. Визначення власника підприємства. Правові аспекти трудових відносин................................................................................................ 1.1 Визначення термінів, юридична природа діяльності.................................... 1.1.1 Поняття “власник підприємства”.............................................................. 1.1.2 Правові форми реалізації громадянами права на працю........................ 1.2 Поняття трудових правовідносин................................................................... 1.3 Правове регулювання трудових відносин..................................................... РОЗДІЛ 2. Порядок укладення трудового договору.................................... 2.1 Концепція нової конструкції трудового договору ....................................... 2.2 Способи укладення трудового договору....................................................... 2.3 Особливості змісту контрактної форми договору та регулювання праці робітників і власників........................................................................................... РОЗДІЛ 3. Порядок регулювання трудового договору................................ 3.1 Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах ... 3.2 Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми........................................................................................ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...................................................................... ДОДАТОК 1. ЗАКОН УКРАИНЫ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении контрактной формы трудового договора.............................................................................................. ЛІТЕРАТУРА....................................................................................................... 3
 • Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи (історично- правовий аспект)

  : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Олександр Сергійович Кальян; Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 19 с. — укp.
 • Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства

           Комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми правового регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства за умов реформування аграрного сектора економіки. Розроблено класифікацію сільськогосподарських працівників. Проаналізовано норми трудового законодавства України, а також міжнародно-правові та нормативні акти деяких зарубіжних країн. Вивчено особливості правового регулювання підстав виникнення, зміни та припинення трудових відносин сільськогосподарських працівників. Досліджено питання правового регулювання робочого часу, часу відпочинку, оплати й охорони праці, трудової дисципліни працівників аграрної галузі. Розроблено рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
 • Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект)

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми, що виникають у процесі матеріально-правового регулювання приватних трудових відносин на сучасному етапі. Визначено місце та роль міжнародного приватного трудового права в системі сучасного міжнародного приватного права. Проаналізовано основні проблеми регулювання міжнародної міграції робочої сили на міжнародному та національному рівнях. Розглянуто питання запобігання нелегальній трудовій міграції. Охарактеризовано засоби регулювання окремих видів міжнародної трудової діяльності. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України, спрямовані на покращення матеріально-правового регулювання міжнародних приватних трудових відносин.
 • Проблеми регулювання трудових процесуальних відносин в українській правовій системі

           Виявлено особливості трудових процесуальних відносин як предмета правового регулювання та розглянуто метод їх регулювання. Сформульовано визначення трудових процесуальних відносин. Зроблено висновок про доцільність формування окремої галузі Трудового процесуального права. Проаналізовано регулювання трудових процесуальних відносин за кордоном. Наведено пропозиції щодо вдосконалення позасудових стадій даних відносин та виділення у вітчизняній судовій системі спеціалізованих трудових судів. Запропоновано рекомендації щодо організації діяльності та компетенції трудових судів. Запропоновано етапи формування трудових судів в Україні.
 • Правовий статус сторін трудових правовідносин

           Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням правового статусу сторін трудових правовідносин - працівника та роботодавця. Проводиться аналіз трудових прав та обов'язків, а також трудової правосуб'єктності працівника і роботодавця. Розкриваються сучасні тенденції в розвитку правового статусу сторін трудових правовідносин. Аналізуються законодавство та правозастосувальна практика, обгрунтовуються рекомендації по їх вдосконаленню.
 • Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США

           Виявлено зміст правового регулювання трудових відносин в США. Встановлено конкретно-історичні умови, за яких змінювалося правове регулювання трудових відносин. Проаналізовано суть і висвітлено шляхи застосування доктрини "таємної змови", процедури "належного судового розгляду", судового припису "інджакшн" і законодавчих актів, за якими встановлювались порядок створення та діяльності робітничих організацій, укладення колективних та індивідуальних договорів, тривалість робочого часу, визначалась оплата та умови праці. Розглянуто еволюцію засобів правового регулювання трудових відносин у США. З'ясовано особливості судових прецедентів у регулюванні трудових відносин. Охарактеризовано еволюцію федерального та штатного законодавства, що регулювало створення та діяльність професійних спілок. Проаналізовано зміни у провідних інститутах трудового, цивільного й адміністративного права. Виявлено й охарактеризовано зміни функцій держави США щодо політики запобігання страйковій боротьбі.
 • Правове регулювання трудової діяльності неповнолітніх в Україні

           Проведено порівняльно-правовий аналіз регулювання трудової діяльності неповнолітніх в Україні та за кордоном. Значну увагу приділено історико-правовому аналізу регулювання праці неповнолітніх та проблемам виникнення та припинення трудових правовідносин з їх участю на сучасному етапі. Запропоновано шляхи вирішення проблем трудових правовідносин. Досліджено особливості правового регулювання робочого часу, часу відпочинку, оплати та охорони праці неповнолітніх працівників, обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання їх трудової діяльності в Україні.
 • Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян

           Розкрито сутність та особливості правового регулювання судового захисту трудових прав громадян. Проаналізовано право особи на судовий захист. Виявлено недоліки судового захисту прав і свобод громадян в Україні. Обгрунтовано визначення понять "трудовий спір", "юридичний процес", "правосуддя". Досліджено досвід зарубіжних держав у сфері застосування судового захисту трудових прав найманих працівників. Визначено місце судового захисту в системі міжнародного захисту. Досліджено порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Проаналізовано практику розгляду та вирішення судами індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні. Розроблено рекомендації щодо внесення змін і доповнень до вітчизняного законодавства, зокрема, удосконалення нормативно-правового забезпечення судового захисту трудових прав громадян в Україні.
© 2007-2021