От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Правові чинники формування соціально-економічної моделі України / Ю. Шемшученко // Вісник НАН України. — 2001. — N3 — укp.

Сокращенное названиеПравові чинники формування соціально-економічної моделі України
Описание
         Проблема сучасної та майбутньої соціально-економічної моделі України має багато аспектів. Зміст цієї моделі здебільшого зумовлюється орієнтацією на забезпечення матеріального і духовного добробуту людей. Але є й інший, ширший погляд на дану проблему. Згідно з ним соціально-економічна модель не зводиться тільки до вимоги соціально орієнтованої економіки, а передбачає досягнення політичної та громадянської злагоди у суспільстві на основі економічного і духовного розвитку. Це, по суті, модель політичної, громадянської, економічної та соціальної стабільності в суспільному і державному житті, що є неодмінною передумовою забезпечення належної якості життя людини, її прав і свобод, а також демократичної розбудови української державності.
Смотрите также:
 • Соціально-психологічні умови формування еколого-економічної культури підприємця

           Досліджено проблему формування еколого-економічної культури підприємця (ЕЕКП), яку розглянуто як складне світоглядне утворення, в якому виділено провідні чинники: спрямованості на використання екологічно орієнтованих виробничих технологій, прийняття підприємцем соціальної відповідальності за екологічні наслідки виробничої діяльності, особистісної екологічної культури підприємця. Показано, що цілісність та інтегральність ЕЕКП детермінується факторами внутрішньої, психологічної узгодженості емоційно-поведінкових реакцій. Визначено соціально-психологічні чинники процесу становлення та розвитку ЕЕКП, розкрито взаємозв'язок між ними. Виявлено залежність ЕЕКП від рівнів сформованості структурних компонентів професійної екологічної відповідальності кожного працівника підприємства, розроблено цільову програму, спрямовану на інтенсивне формування екологічної відповідальності підприємництва та кожного окремого підприємця.
 • Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на матеріалах Західного регіону)

           Обгрунтовано концепцію існування регіональних соціально-економічних систем (РСЕС) як підсистем соціально-економічних районів. Розроблено теоретичні підходи щодо розуміння сутності РСЕС в контексті геоекономічних особливостей розвитку. Розглянуто критерії її виділення та чинники формування. Проаналізовано процес утворення, розвиток і трансформацію регіональної соціально-економічної системи Західного соціально-економічного регіону, яка об'єднує Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області. Визначено чинники, що впродовж тривалого часу впливали на формування досліджуваної РСЕС. Здійснено аналіз її сучасного соціально-економічного розвитку в контексті національної системи господарювання. Розглянуто організаційно-економічні механізми регулювання та визначено основні напрями перспективного розвитку даного регіону.
 • Сучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки

           Здійснено економічний аналіз стану оборонного сектору економіки. Висвітлено сучасні світові тенденції воєнного виробництва провідних західних країн. Проаналізовано вплив обронних витрат на забезпечення воєнно-економічної безпеки. Сформульовано принципи та шляхи визначення оборонних потреб Збройних Сил України. Запропоновано методику розрахунку зазначених потреб за напрямками фінансування за умов реформування та визначення соціально-економічних витрат військових операцій. Розглянуто основні напрямки розвитку оборонно-промислового комплексу України.
 • Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві

           Проаналізовано соціально-філософський процес формування духовності за умов соціальної трансформації на прикладі суспільства сучасної України. Розкрито основні засади та принципи формування духовності, якими є середовище, соціально-освітні цінності, культура, громадські організації, традиції, сім'я. Розглянуто духовність як категорію людського буття, що виражає його здатність до творення культури та самотворення.
 • Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

           Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особистості залежить від впливу соціально-психологічних чинників, а саме: когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційних, ціннісно-смислових і соціальних. Показано, що поведінку особистості можуть змінювати психокорекційні впливи на когнітивному та ціннісно-смисловому рівнях. Такі впливи дають змогу вдосконалити самоставлення студентів і підвищувати загальний рівень їх смисложиттєвих орієнтацій. Розроблено комплекс соціально-психологічних заходів, спрямованих на підвищення інтерналізації особистістю соціально-правових категорій, відповідних соціально-економічним перетворенням, що відбуваються у суспільстві.
 • Система і механізми державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації країни

           Досліджено проблему вдосконалення системи, а також формування механізмів державного управління за умов значимої соціально-економічної диференціації країни. Проаналізовано теоретичні засади соціально-економічної інтеграції суспільства. Сформульовано проблему соціально-економічної диференціації української держави з використанням термінів теорії систем. Запропоновано підхід до визначення рівня складності системи державного управління та проаналізовано існуючі державні механізми соціально-економічної інтеграції суспільства. Визначено напрямки вдосконалення системи державного управління в Україні. Проведено аналіз стану зовнішнього та внутрішнього середовища, а також вибір моделі державного управління для України. Розроблено варіанти формування адекватного рівня складності системи державного управління в Україні та наведено рекомендації щодо збільшення зазначеного рівня. Розглянуто методологічний аспект механізму збільшення зв'язності суспільства. Висвітлено взаємозалежні стратегії соціально-економічного розвитку регіонів як механізм збільшення зв'язності між частинами суспільства.
 • Трансформація соціально-економічної структури населення та її демографічні наслідки

           Досліджено теоретико-методологічні та прикладні проблеми трансформації соціально-економічної структури населення та її демографічних наслідків. Виявлено основні закономірності еволюції соціально-економічної структури та факторів стратифікації населення. Обгрунтовано методологічні підходи та розроблено структурно-логічну схему комплексного дослідження трансформацій соціально-економічної структури населення та їх демографічних наслідків. Соціально-економічну структуру населення досліджено в єдності її інституціонального та класово-групового виміру. Запропоновано методики виокремлення у населенні класових і мезокласових утворень, освітньо-професійних страт. Розглянуто вплив новітніх трансформацій соціально-економічної структури на перебіг демографічних процесів в Україні. Обгрунтовано основні принципи формування та напрями реалізації соціально-демографічної політики у царині соціально-класових відносин і відтворення людського потенціалу.
 • Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему

           Висвітлено позитивні та негативні наслідки глобалізації в контексті соціального розвитку країн. Досліджено параметри соціального розвитку світової економічної системи з урахуванням рівня, структури та перспектив залучення національних економік до міжнародного економічного поля. Проаналізовано механізми формування соціально-економічної моделі розвитку України з урахуванням державного регулювання в сфері соціального захисту. Розглянуто взаємозв'язки між станом розвитку економіки, зовнішньої торгівлі, механізмом міжнародноекономічного співробітництва та соціальною сферою країни. Визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності соціально-економічної політики з урахуванням потенціалу моделі інноваційного розвитку України та розвитку соціальної інфраструктури.
 • Чинники, тенденції, періодизація економічної кризи в Україні

  Вступ Розділ 1. Чинники, тенденції, періодизація економічної кризи в Україні Розділ 2. Основні напрямки вирішення кризової ситуації. Антикризові заходи Висновки Список використаної літератури.
 • Правові основи формування державного бюджету України

           Досліджено теоретичні та правові питання формування державного бюджету. Сформульовано визначення понять "формування державного бюджету" та "Державний бюджет України". Висвітлено історико-правові питання формування державного бюджету та визначено правові чинники, що зумовили його створення. Охарактеризовано принципи бюджетної системи України, на підставі аналізу яких визначено принципи формування державного бюджету. Висвітлено проблеми черговості побудови його структурних частин, які впливають на вибір методів формування. Визначено етапи формування державного бюджету та час, коли він набуває правових атрибутів. Досліджено класифікацію доходів державного бюджету. Запропоновано критерії їх поділу. Охарактеризовано повноваження державних органів, які беруть участь у процесі його формування, та бюджетні правопорушення, що вчиняються у зазначеній сфері. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення чинного бюджетного законодавства.
 • Електоральні преференції як індикатор ефективності економічної політики: регіональний вимір

           Проведено аналіз економічної політики з теоретичних позицій соціології економіки, розглянуто її особливості на регіональному рівні. Визначено чинники впливу на формування економічної політики й емпіричні показники її громадських оцінок. Розкрито сутність економічної політики як сукупності соціальних практик різних соціальних суб'єктів, інститутів та організацій з приводу визначення напрямів і програм соціально-економічного розвитку суспільства. Встановлено, що різні за самооцінкою матеріального стану групи населення орієнтуються на різні типи економічної політики. Зроблено висновок, що зміст економічної політики є важливою детермінантою електоральної активності громадян.
 • Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації

           Досліджується компетенція місцевого самоврядування, організаційно-правові проблеми її реалізації. Визначено поняття і зміст компетенції місцевого самоврядування, особливості її правового регулювання. Розглядаються питання реалізації компетенції місцевого самоврядування територіальними громадами та їх органами. Висвітлено соціально-політичні, організаційні, правові, фінансово-матеріальні чинники, які впливають на розвиток місцевого самоврядування.
 • Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства

           Розроблено методичне забезпечення оцінювання та формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства. Досліджено теоретичне підгрунтя та розкрито суть і економічну природу механізму соціально-економічної мотивації працівника на підставі визначених основних критеріїв-ознак її компонент: "соціальні ресурси", "соціальні потреби", "мотиваційний механізм працівника". Запропоновано рекомендації щодо вибору системи показників інформаційно-аналітичного забезпечення мотивації праці на підприємстві. Розвинуто методику комплексного соціально-економічного оцінювання задоволення потреб працівників підприємства, з використанням якої виявлено особливості та сучасні тенденції розвитку механізму соціально-економічної мотивації персоналу на підприємствах різних форм власності. Досліджено зрушення в його структурних характеристиках у галузевому та секторальному аспектах. Удосконалено методичний підхід до вдосконалення механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства шляхом виділення важелів і компонентів мотивації, які змінюються відповідно до цільової спрямованості підприємства та працівника. Запропоноване методичне забезпечення стимулювання праці робітників базується на традиційних і сучасних методах мотивації, що дозволяє реформувати взаємини у межах економічної мотивації праці.
 • Соціально орієнтоване управління організаційно-економічною стійкістю підприємств міського електричного транспорту в умовах формування ринкових відносин

           Визначено суть, завдання та особливості організаційно-економічної стійкості підприємств міського електротранспорту. Систематизовано основні чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на рівень стійкості даних підприємств. Запропоновано модель стратегічного розвитку транспортного комплексу регіону та концепцію мінімального соціального транспортного стандарту міста. Створено моделі взаємозв'язку організаційно економічної стійкості виробничо-збутової системи за факторами, що її формують, це дає змогу прогнозувати ступінь впливу кожного чинника на основні показники діяльності підприємства та приймати відповідні рішення щодо керування ними. З метою раціоналізації бюджетного фінансування запропоновано використовувати розроблені моделі енергоємності пасажироперевезень елекротранспортом у прогнозно-аналітичних розрахунках для визначення загальної вартості витрат електроенергії, необхідної для надання транспортної послуги.
© 2007-2019