От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Intercorrelation analysis of physical preparedness indices in guards [Электронный ресурс] / Dadelo Stanislav // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 7. — С. 89-96. — Библиогр.: 16 назв. — англ.

Сокращенное названиеIntercorrelation analysis of physical preparedness indices in guards
Описание
         Встановлено показники фізичних якостей працівників приватної служби охорони Литви і проведено кореляційний аналіз отриманих показників. З'ясовано, що під час опрацювання практичної програми дослідження фізичних якостей працівників приватної служби охорони можливе використання значно меншої кількості тестів. Показником аеробної витривалості та функціональних можливостей серцево-судинної системи є біг на 3 000 м. Для оцінки сили кисті достатньо показника динамометрії однієї домінуючої кисті. З метою визначення локальної м'язової витривалості можливо використовувати тільки тест підтягування на перекладині. Скок з місця в даль інформує не тільки про потужність одноразового скорочення м'язів, але і дає більш широку інформацію про фізичну підготовку. Час простої психомоторної реакції, кількість рухів за 10 с і швидкість одного руху мають різні функціональні механізми і в наслідок цього не можуть бути взаємно замінні. Дані бігу на 100 м не мають зв'язку з показниками якості швидкості, тому повинні оцінюватися як показник швидкості бігу, а не як комплексна оцінка якості швидкості.
Смотрите также:
 • Refractive Indices of Glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 System

  = Показники заломлення стекол систем CaO-Ga2O3-GeO2 [Электронный ресурс] / B.V. Padlyak, O.G. Vlokh, M.M. Romanyuk, G.M. Romanyuk // Ukr. J. Phys. Optics. — 2006. — 7, N 3. — С. 142-146. — Библиогр.: 17 назв. — англ.
 • Dispersion of Refractive Indices in Cs2CdBr4 and Cs2HgBr4 Crystals

  = Дисперсія показників заломлення у кристалах Cs2CdBr4 та Cs2HgBr4 [Електронний ресурс] / T. Dudok, I. Martynyuk-Lototska, I. Trach, G. Romanyuk, M. Romanyuk, R. Vlokh // Ukr. J. Phys. Optics. — 2005. — Vol. 6, N 1. — С. 24-26. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.
 • Методи дослідження конюнктури регіональних ринків туристичних послуг

            Обобщение существующих методик статистического анализа рыночных процессов и явлений позволило автору выделить группы показателей, характеризующих конъюнктуру регионального рынка туристических услуг. Кроме того, в работе конкретизируются методологические подходы к анализу цен на туристический продукт и отдельные туристические услуги, а также предлагаются параметры оценки пропорциональности развития регионального рынка.         Having generalized the existing methods of statistical market process analysis, the author defines the groups of indices characterizing the conjuncture of region market tourist services. Moreover, methodology approaches to the analysis of prices for a tour product and separate tourist services are specified and value parameters of proportionality in regional market development are offered.
 • Factors Determining Guards' Professional Competence

           Проаналізовано фактори, що впливають на професійну підготовку працівників приватної служби охорони й перевірено інформативність оцінки прямих начальників працівників приватної служби своїх підлеглих. Суб'єкт дослідження - 118 працівників приватної служби охорони й 4 їх прямих начальники. Об'єкт дослідження - фактори, що впливають на психобіологічні й професійні компетенції працівників приватної служби охорони. З'ясувалося, що оцінка працівників приватної служби охорони прямими начальниками в більшості випадків є необ'єктивною й недостовірною. Для оцінки професійних якостей працівників приватної служби охорони доцільно використати широку гаму кількісних факторів, що відображають теоретичну й практичну підготовку, професійну активність, психічні якості, вік і фізичний розвиток, фізичний підготовку, а також боєздатність.
 • Digital Eyes: Digital Scanning at the Library of Congress

           The technology of digital scanning allows libraries an opportunity to simultaneously preserve and make widely available collections that are too fragile, too valuable, or too custody-restricted for use or distribution in their physical form. In combination with the institution-wide and world-wide network servers, digital images can be more easily accessed, served, distributed, and used, eclipsing the physical boundaries of walls and distance. However, critical non-technology issues should be considered first by any library undertaking digital scanning of its collections.
 • Oblong body axis acceleration tolerance of military pilots in aspect of morphological coefficients and manifested physical activity

           Проаналізовано морфологічні параметри і причини, які супроводжують фізичну активність пілота на спостереженій різниці толерантності до прискорення (+GZ). Дослідження проведені за участю 152-х війскових пілотів. Аналіз отриманих результатів показав, що зайві за інтенсивностю форми аеробних тренувань можуть впливати на аеробне тренування і толерантність до прискорення.
 • Сравнительная характеристика физико-химических показателей Сакского и Отар-мойнакского озер

           В работе представлено сравнение физико-химических показателей лечебных илов и рапы Сакского и Отар - Мойнакского озер. Было выявлено, что озера отличаются по основным физико-химическим показателям и концентрации солей. Согласно проведённому качественному анализу, рапа и лечебные грязи озёр имеют сульфатно-хлоридный магниево-натриевый состав с повышенным содержанием карбонатов в рапе и грязи озера Отар - Мойнакское.         У роботе було подане порівняння фізико-хімічних показників лікувальних мулів та ропи Сакського й Отар - Мойнакського озер. У результаті було виявлено, що озера відрізняються за основними фізико-хімічними показниками і концентраціями солей. Відповідно до проведеного якісного аналізу, ропа і лікувальні мулі озер мають сульфатно-хлорідний магнієво-натрієвий склад з підвищеним змістом карбонатів у ропи і мулі озера Отар - Мойнакське.         The aim of researching is to compare physicochemical indices of the medicinal mud and salt water of lakes Sakskoe and Otar-Moinakskoe. It has been proved that lakes differ in their basic physicochemical indices and salt concentration. According to the quality analysis the medicinal mud and salt water of lakes has sulphate-chlorine-magnesium-sodium composition with increased content of carbonates in the salt water and medicinal mud of lake Otar-Moinakskoe.
 • Taking the Big Step to the Virtual Library. What the Virtual Library Really Means for Public Libraries

           A library is traditionally a place where information seekers come to find answers for their questions. Librarians have gathered information (primarily books and other printed material) and arranged it such that access to their treasures was simplified. And should the library no longer have the information needed, the librarians have over the years acquired resources to help one locate another location where help could be obtained. We prided ourselves on being information specialists, the place one came when one needed information. Underlying this picture are elements which in many ways no longer have quite the importance that they used to have. These elements are of a physical nature: the physical place, be it a community or a building, physical books, physical librarians, physical patrons. These physical objects have at the same time always imposed restrictions on us, our services, our patrons. They take up space (which has always been insufficient for our needs), cost money (which we never have enough of), get sick, have to travel to reach us, etc. Suddenly, however, the "virtual" world has become a reality, and with it we are presented with a world which appears to have none of the physical restrictions which our familiar world has.Do you remember that years ago there were predictions of a paperless office with the introduction of computers? Since then, however, the amount of paper has increased, not decreased. Today we have predictions that the library will become obsolete withthe total networking of all information. Librarians who believe this will probably do their best to fight a losing battle. We are living in an information society, a society in which knowledge of finding information is of prime importance. In the past wehave said that we are information / resource specialists. These are the skills which will be in even greater demand in the future. The need for our services, for our skills will increase, not decrease. With one stipulation: if we don't prepare ourselves for the new demands which are placed on us, others will most certainly create these services (and probably earn a lot of money in the process). Traditionally we have avoided too much technology and hence when the inevitable acceptance of the new technology was in place we adapted it to our services. We seldom took an active part in the process. It is now up to us to make a major move in making our expertise a viable, visible commodity among the offerings of the institutions actively seeking customers for their servicess.It would be wrong to assume that an individual library, much less an individual public library, can effectively compete against the big names fighting for a place in this market. Recently there has been a trend to create local consortia to offer effectively databases to a large public, so that the individual libraries do not have their budgets unnecessarily depleted. What we now need is to create much larger consortia offering our combined expertise in finding information, in providing answers to theincreased demands which are being placed on us. It will be up to us to find ways in which we can effectively offer and market these new possibilities so that we can position ourselves to have a visibility and accesptance within the virtual community similar to that which we have traditionally had within our local communities.
 • Physical Activity in the Lives of Parents of Pre-School Children

           Підкреслено значення освітньої програми, "Дитячий сад просуває фізичну діяльність", спрямованої на удосконалення роботи вихователів дитячого садка й батьків і уведеної Відділом Здоров'я Міського Офісу Вроцлава. Набутий досвід і поточні дослідження, виконані у Польщі в межах обговорених можливостей, дозволили починати вивчення у ході програми, націленої головним чином на визначення здоров'я, пов'язаного з розумінням дослідженою групою батьків фізичної діяльності крім професійних обов'язків. Метод діагностичного огляду використано, для збору даних з метою удосконалення діяльності зазначених установ.
 • Surface and volume crystallization of metallic glass Fe 90 Fr 7 B 3 as investigated by exoelectron emission (EEE) and differential thermal analysis (DTA)

  [Электронный ресурс] / Cz. Gorecki, T. Gorecki, Z. Michno, S. Szymura // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 2. — С. 404-408. — Библиогр.: 14 назв. — англ.
 • The role of speed as a physical property in the guard's professional competence

           Проаналізовано показники фізичних якостей швидкості працівників приватної служби охорони, зіставлено їх з відповідними показниками осіб, які працюють в державній службі охорони, і молодих осіб, які не займаються охоронною справою, а також складено шкали оцінки таких показників. Встановлено, що працівники елітної групи приватної охоронної фірми за показниками швидкісних якостей вірогідно не відрізняються від інших обстежених охоронців. Порівняння швидкісних якостей працівників приватних охоронних фірм і працівників державної служби охорони, показало, що вони вірогідно не відрізняються. Більшість показників швидкісних якостей працівників охорони вищі, ніж у осіб, не працюючих в охранній сфері. Створені шкали оцінки швидкісних якостей працівників охорони є підставою для більш точної оцінки їх під час працевлаштування та наданя відповідної кваліфікації.
 • Kinetics of phase transitions in semiconducting amorphous chalcogenides as studied by differential thermal analysis and exoelectron emission techniques

  [Электронный ресурс] / Cz. Gorecki, T. Gorecki, A. Zurawska, R. Golovchak, S. Wacke // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 2. — С. 399-403. — Библиогр.: 10 назв. — англ.
 • Агрокліматична оцінка регіональних особливостей просторової мінливості врожаїв кукурудзи в Україні

           На підставі концепції максимальної продуктивності посівів сільськогосподарських культур за допомогою динамічної моделі формування продуктивності сільськогосподарських культур виконано розрахунки теоретичних рівнів врожаїв кукурудзи (потенційних, кліматично можливих і дійсно можливих) та показників агрокліматичних умов періоду вегетації кукурудзи. Визначена географічна мінливість вказаних показників та регіональні особливості впливу температурних, вологісних і узагальнених температурно вологісних умов на продуктивність кукурудзи в розрізі окремих міжфазних періодів. Виконано районування території України за розрахунковими теоретичними рівнями врожаїв кукурудзи. На підставі спеціальних мікрокліматичних розрахунків визначена мінливість теоретичних рівнів врожаїв в умовах складного рельєфу.         На основе концепции максимальной продуктивности посевов сельскохозяйственных культур при помощи динамической модели формирования продуктивности сельскохозяйственных культур выполнены расчеты теоретических уровней урожаев кукурузы (потенциальных, климатически возможных, действительно возможных) и показателей агроклиматических условий периода вегетации кукурузы. Определена географическая изменчивость указанных показателей и региональные особенности влияния температурных и влажностных условий в разрезе отдельных межфазных периодов. Выполнено районирование территории Украины по расчетным теоретическим уровням урожаев кукурузы. На основе специальных микроклиматических расчетов определена изменчивость этих урожаев в условиях сложного рельефа.         Statistic analysis of actual yield of maize was made in the context of the administrative regions of the Ukraine. Calculations for theoretical rate of corn yields (potential, climatically possible, practicable) as well as indices of agroclimatic terms for the period of corn vegetation are performed on the basis of the concept of maximum crop productivity with the help of dynamic model of crop productivity. Geographic variability of the abovementioned indices as well as regional peculiarities for influence of temperature and moisture condition in the context of particular interfacial period were determined.
 • Управление качеством туруслуги

           Управление качеством туруслуги. Рассмотрены принципы формирования системы управления качества на турпредприятии, матрица приверженности потребителя и степени его удовлетворенности. Представлена модель управления качеством туристической услуги. Ключевые слова: качество, услуга, туризм.         Керування якістю турпослуги. Розглянуто принципи формування системи керування якістю на турпідприємстві, матриця прихильності споживача і ступень його задоволення. Представлено модель керування якістю туристичної послуги. Ключові слова: якість, послуга, туризм.         Indices of competitiveness of tourism cluster. System of indices of competitive advantages of tourism cluster that influence level of competitiveness of tourism cluster is proposed. Competitiveness of country and region, natural, climate, geographical and economic parameters of tourism cluster are considered. Entrepreneurship and innovation activity of tourism cluster, level of accordance of infrastructure parameters of tourism cluster to international and national requirements, level of international integration are considered.
© 2007-2019