От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Мотивація в структурі діяльності соціального працівника / О.Г. Карпенко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 17. — С. 36-39. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Сокращенное названиеМотивація в структурі діяльності соціального працівника
Описание
         Проаналізовано різні підходи до сутності мотивації у структурі діяльності соціального працівника, а також розкрито особливості впливу мотивації у соціокультурному середовищі на поведінку та вчинки людини.
Смотрите также:
 • Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі

           Досліджено структуру професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання, та закономірності її розгортання. Проаналізовано теоретичні моделі соціального втручання та визначено функціональне місце рефлексії у процесі його реалізації. Доведено, що особливості структури професійної рефлексії фахівця з соціальної роботи зумовлені спрямуванням рефлексивного осмислення на об'єкт професійної ситуації та типом рефлексивного процесу. Визначено, що модель рефлексивного забезпечення соціального втручання містить компоненти: рефлексію спільної з клієнтом діяльності, рефлексію персональних позицій у структуруі взаємодії, рефлексію особистісної компетентності.
 • Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект

           Розкрито сутність основних понять, принципів, методів та засобів вербального біхевіоризму як однієї з провідних методологій формування правомірної поведінки працівника ОВС у контексті сучасних філософсько-правових концепцій. Узагальнено теоретичні засади застосування вербального біхевіоризму в діяльності органів внутрішніх справ. Проведено дослідження правовідносин, правової комунікації та поведінки працівників ОВС. Проаналізовано взаємозв'язок вербального біхевіоризму, герменевтики, комунікативної філософії та юридичних дисциплін у формуванні правомірної поведінки. Розкрито правові засади соціальної сутності людини у вербально-біхевіористському та герменевтичному вимірах. Визначено роль вербального біхевіоризму у формуванні правового світогляду працівника ОВС як одного з чинників запобігання злочинності. Досліджено герменевтику інформаційного насильства у сфері діяльності ОВС. Визначено сутність закону як вербального регулятора поведінки соціального суб'єкта. Розроблено вербально-біхевіористський метод виявлення правомірної та протиправної поведінки соціального суб'єкта. Обгрунтовано шляхи вирішення філософських проблем формування правомірної поведінки працівника ОВС.
 • Соціальне знання в структурі комунікації

           Міститься концептуалізація феномена соціального знання як основи соціального семіозису і допредикативного регулятора практик. Визначається онтологічний і гносеологічний статус соціального знання в контексті інтеракції, механізми його об'єктивації і стандартизації, рівні кодифікації, від первинних схем означування соціальної реальності до складних дискурсивних формацій. Поряд із процесуальними характеристиками соціального знання розглядаються універсальні форми споглядання соціальності - простір і час, а також тіло, будь-які прояви якого завжди навантажені соціальними сенсами.
 • Проблеми правового статусу працівника як суб'єкта трудового права в умовах ринкових відносин

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми правового статусу працівника як суб'єкта трудового права за умов ринкових відносин. Розроблено дефініції понять "працівник", "найманий працівник", "працівник, подібний найманому", тобто працівник, який виконує функції складеного характеру. Розкрито зміст правового статусу працівника через його суб'єктність, основні права, обов'язки, гарантії та юридичну відповідальність. Як елемент правосуб'єктності працівника, що дозволяє виділити окремі види правового статусу працівника, запропоновано визначити здатність до трудової діяльності, тобто здатність здійснювати усвідомлену суспільно-корисну діяльність, що вимагає розумової або фізичної напруги відповідно до вимог щодо змісту, обсягу й умов виконання роботи. Наведено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання елементів правового статусу працівника, а саме: основних прав, обов'язків, гарантій та юридичної відповідальності працівника.
 • Підготовка старшокласників до вибору майбутньої професії працівника міліції

           Досліджено процес професійного самовизначення учнівської молоді. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми висвітлено сутність і структуру професійного вибору, фактори впливу на вибір старшокласниками професії працівника міліції, розкрито особливості професійного самовизначення учнів старшого шкільного віку у сфері правоохоронної діяльності. Обгрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови підготовки учнів до вибору майбутньої професії працівника міліції. Обгрунтовано шляхи залучення старшокласників до освоєння цієї професії в системі позашкільної роботи, а також у процесі самовиховання.
 • Мотивація праці як складова економічної стратегії підприємства

           Обгрунтовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо застосування комплексного підходу до формування системи мотивації праці на підприємствах гірничо-видобувної галузі з метою створення умов для ефективного стратегічного розвитку виробництва у період ринкових відносин. Рекомендовано заходи для підвищення ефективності стимулювання та використання трудового потенціалу робітників. Розроблено методичні рекомендації щодо формування ефективної системи управління трудовим процесом. Наведно оцінку впливу змін у структурі механізму мотивації праці на економічні результати діяльності.
 • Мотивація контролю і перевірки

  Мотивація контролю і перевірки 2 Список використаної літератури 7
 • Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян

           Проведено юридико-психологічний аналіз іміджу міліції у контексті проблеми правової свідомості. Висвітлено сучасні зарубіжні та вітчизняні дослідження іміджу поліції та міліції. Розглянуто соціально-психологічні чинники, що впливають на даний імідж. Доведено, що імідж працівника міліції є одним з чинників розвитку правосвідомості громадян. Визначено психологічні особливості іміджу працівника міліції взагалі і окремих підрозділів зокрема. Показано, що на відміну від іміджів представників професій у системі "людина - людина", імідж працівника міліції є поліфункціональним. Вивчено специфіку очікувань громадян щодо даного працівника у системі уявлень про бажане право і правопорядок. На підставі одержаних даних запропоновано комплекс рекомендацій про шляхи поліпшення дослідженого іміджу, які зумовлені суб'єктивними уявленнями цивільного населення.
 • Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці

  Вступ 3 1. Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці 9 1.1 Роль мотивації і стимулювання на ринку праці 9 1.2 Ринок праці та суб’єкти ринку праці 18 2. Мотивація праці як елемент процесу управління персоналом 32 2.1 Стратегія управління людськими ресурсами фірми 32 2.2 Способи мотивації 39 2.3. Досвід кадрової політики зарубіжних фірм. 53 2.4 Проблеми мотивації праці на українських підприємствах 56 3. Аналіз системи мотивації і стимулювання праці працівників на підприємстві ЗАГТ “Молпродукт” 60 3.1 Створення умов для продуктивної праці на підприємстві 60 3.2 Організація стимулювання праці на підприємстві 69 3.3 Шляхи вдосконалення мотивації праці на підприємстві 78 Висновок 82 Список використаної літератури 84 Додатки. 85
 • Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці

           Розроблено методологію дослідження соціально-економічної мотивації конкурентоспроможності у сфері праці. Розкрито суть категорій "соціально-економічна мотивація праці", "мотивація конкурентоспроможності праці", "інноваційна мотивація". Запропоновано стратегію формування соціально-економічного мотиваційного механізму конкурентоспроможної праці, яка спрямована на реалізацію інноваційної моделі розвитку на підставі взаємодії соціальних партнерів на принципах мотивованості, адаптації, конкурентності, пріоритетності соціальних потреб, гнучкого мотиваційного регулювання конкурентоспроможності на всіх економічних рівнях. Обгрунтовано систему соціально-економічних індикаторів та критеріїв оцінювання ефективності мотивації праці на макро-, мезо-, мікроекономічному та локальному рівнях, що дає змогу оцінити соціальний, економічний та інноваційний ефект мотивації конкурентоспроможності праці. Виявлено залежність між доходом і соціальним ризиком та доведено, що політика "дешевого" працівника є ризикованою для конкурентних стратегій. Визначено фактори та напрями впливу конкурентних відносин на трансформацію мотиваційної системи. Уперше розкрито суть конкурентоспроможності у сфері праці, складовими якої визначено конкурентоспроможність робочої сили, результатів праці та мотиваційного забезпечення праці. Розроблено методологічні підходи до оцінювання та мінімізації ризику неконкурентоспроможності робочої сили як можливих економічних втрат, що виникають внаслідок невідповідності якісних і кількісних характеристик робочої сили ринковому попиту. Побудовано модель механізму підвищення конкурентоспроможності праці та обгрунтовано концепцію його мотиваційного забезпечення. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення мотиваційного механізму підвищення конкурентоспроможності у сфері праці.
 • Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / Людмила Олександрівна Ломовських; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2002. — 20 с. — укp.
 • Адміністративно-правовий статус працівника міліції

           Досліджено етіологію поняття "правовий статус", узагальнено його розуміння в науці та практиці. Визначено поняття, структуру та особливості адміністративно-правового статусу працівника міліції. Проаналізовано зарубіжний досвід регулювання даного статусу, запропоновано можливості його застосування в Україні. Визначено місце адміністративно-правового статусу в системі правовідносин та правового становища, детально досліджено порядок реалізації зазначеного статусу працівника міліції в правовідносинах конкретних видів. Здійснено класифікацію прав та обов'язків працівника міліції як складових його адміністративно-правового статусу. Проаналізовано практику його правового регулювання та реалізації, а також наведено конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення статусу.
 • Внутрішньофірмова ідеологія: соціально-філософський аналіз

           Розкрито механізм породження внутрішньофірмової ідеології, її генезис у структурі соціального організму виробничого типу. Проаналізовано природу, сутність і зміст, а також основні функції внутрішньофірмової ідеології, як сукупності духовних процесів, зумовлених життєдіяльністю формальної організації. Вивчено умови та чинники функціонування внутрішньофірмової ідеології, механізм її впливу на економічну поведінку працівника фірми. Розроблено технологію проектування та класифіковано можливі зміни даної ідеології за умов ринкової моделі розвитку суспільства.
 • Мотивація трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств

           Досліджено питання щодо розробки теоретико-методологічних і практичних рекомендацій з метою підвищення рівня мотивації трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств. Розкрито соціально-економічну суть категорії "мотивація трудової діяльності", сформульовано методологічні підходи до вивчення трудової мотивації даних працівників. Здійснено класифікацію основних систем трудової мотивації в аграрному секторі та виявлено її особливості. Наведено характеристику основних складових трудової мотивації різних професійно-кваліфікаційних груп працівників. Оцінено вплив основних факторів на трудову мотивацію аграріїв, а також визначено рівень їх конкурентоздатності та здійснено оцінку його впливу. Проаналізовано й оцінено сучасний мотиваційний механізм в аграрному секторі. Визначено основні шляхи вдосконалення системи мотивації трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств.
© 2007-2020