От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Спектрометричні дослідження накопичення радіонуклідів у грибах західного регіону України / В. Грабовський, О. Дзендзелюк, О. Мельник // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 1. — С. 96-103. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Сокращенное названиеСпектрометричні дослідження накопичення радіонуклідів у грибах західного регіону України
Описание
         Наведено результати досліджень накопичення радіоцезію в грибах з західного регіону України, проведених протягом 1996 - 2003 рр. Виявлено значну відмінність акумулювання радіоцезію як грибами різних видів, так і однієї родини, а також ніжками та шапками грибів одного виду. Розраховано відповідні коефіцієнти переходу радіоцезію (співвідношення вмісту радіонукліда в грибах до його вмісту в грунті території зростання). Зафіксовано особливості використання грибів з метою експресної оцінки радіологічного стану грунтів.
Смотрите также:
 • Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи

           Проаналізовано особливості радіоекологічного стану пониззя рр. Дніпро, Південний Буг, водоймищ Південно-Української (ПУ) та Запорізької АЕС, Інгулецької, Південно-Бузької, Білоусівської, Каховської і Краснознаменської зрошувальних систем.Викладено коефіцієнти накопичення радіонуклідів водяними рослинами і рибою р.Дніпро у перші місяці та віддалений період аварії на Чорнобильській АЕС. Висвітлено динаміку активності радіонуклідів у водоростях Cladophora fracta річкових екосистем. Визначено коефіцієнти переходу "станційних" радіонуклідів у сільськогосподарські культури зі зрошувальної води на півдні України. Обгрунтовано регламентацію вмісту даних радіонуклідів у технологічних водоймах АЕС та розроблено методологію управління радіоємністю водоймища для зниження його радіоактивного забруднення. Доведено ефективність фітодезактивації ПУ АЕС з використанням місцевих водяних рослин (Potamogeton natans).
 • Особливості накопичення гамма-випромінюючих радіонуклідів макроміцетами на території зони відчуження та "південного сліду" після аварії на ЧАЕС

           Проаналізовано динаміку вмісту радіонуклідів у макроміцетах Чорнобильської зони після аварії на ЧАЕС. Д Обгрунтовано, що після аварії на ЧАЕС макроміцети накопичували всі гамма-випромінюючі радіонукліди аварійного викиду. Визначено, що кількість радіонуклідів залежить від 3-х головних критеріїв: щільності забруднення радіонуклідами грунтів, належності макроміцетів до певної екологічної групи та глибини розташування міцелію у грунті. Встановлено, що для першого етапу характерне повільне збільшення даного радіонукліда, а з 1995 р. зменшення. Виявлено вплив іонізуючих випромінювань на розміри спор макроміцетів певних видів, що є показником їх радіаційного ураження.
 • Накопичення та виведення цезію-137 з організму гідробіонтів

           Досліджено особливості накопичення радіонуклідів (р/н) гідробіонтами водойм Рівенщини, Житомирщини та зони відчуження Чорнобильської АЕС. Розроблено методику прижиттєвого визначення параметрів виведення гамма-випромінюючих р/н у риб, маса яких складає від 20 до 1500 г.
 • Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960 - 1990 рр.: історичний аспект

           З'ясовано характерні риси погіршення стану навколишнього середовища міст та селищ Західного регіону України в період тотальної індустріалізації регіону. Проаналізовано весь спектр урбоекологічних проблем регіону та їх вплив на соціально-політичний розвиток. Досліджено діяльність органів місцевої влади природоохоронних структур та організацій у вирішенні урбоекологічних проблем. Розкрито основні характеристики розвитку ряду міст регіону, динаміки забруднення довкілля найбільш проблемними промисловими об'єктами краю, ліквідації наслідків локальних та великих техногенних катастроф.
 • Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах

           Розроблено формалізовані описи компартментів лісових екосистем у вигляді ієрархічної структури. Удосконалено процедуру створення формалізованих описів шляхом доповнення описів природних екосистем складовими, що характеризують фактори забруднення. На підставі формалізованих описів побудовано процедуру формування математичних моделей внутрішніх процесів міграції радіонуклідів у лісових екосистемах (без змін їх загальної схеми) та між її компарментами. Запропоновано інформаційно-довідникову систему "Полинь", інтегровану з системою числового аналізу математичних задач "DSR Open Lab 1.0" для автоматизації побудови математичних моделей та аналізу відповідності результатів математичного моделювання міграції радіонуклідів реальним даним радіологічного моніторингу, прогнозування накопичення радіонуклідів окремими компартментами лісових екосистем.
 • Екологія популяцій гризунів західного регіону України

           Дисертація присвячена питанням структурно-функціональної організації популяцій гризунів західного регіону України (Полісся, Лісостеп, Прикарпаття, Карпати, Закарпаття). На основі багаторічних стаціонарних та експериментальних досліджень встановлені закономірності біотопічного розміщення і чисельності популяцій гризунів, їх динаміка, вікова, статева і просторова структури, функціональна роль у природних й антропогенно змінених екосистемах, консортивні зв'язки, морфофізіологічні адаптації та мікроеволюційні процеси. Запропонований системний підхід щодо управління популяціями шкідливих, корисних та рідкісних видів.
 • Сосна чорна (Pinus nigra Arn.) в лісових насадженнях західного регіону України

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 [Електронний ресурс] / Тарас Богданович Скробач; Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2006. — 18 с. — укp.
 • Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації грунтів від радіонуклідів

           Показано вплив арбускулярних мікозних (АМ) грибів на рівень поглинання радіостронцію та радіоцезію рослинами за результатами лабораторних і польових експериментів. Установлено, що ефективність використання АМ грибів визначається видом рослини-господаря, типом грунту та умовами експерименту. Виділено й ідентифіковано арбускулярні мікозні гриби з ризосфери рослин, які були відібрані у різних частинах 30-кілометрової зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС та характеризувалися за цього великими значеннями коефіцієнтів накопичення радіонуклідів. За допомогою морфометричних і молекулярних методів установлено, що виділені АМ гриби відносяться до виду Glomus geosporum (Nicolson та Gerdermann) та Glomus intraradices (Schench та Smich). На основі цих ізолятів АМ грибів одержано інокулюм з високою інфекційною здатністю та показано можливість його використання для модифікації накопичення радіостронцію та радіоцезію рослинами. З використанням методу реєстрації характеристичного рентгенівського опромінення показано, що локалізація радіоцезію у кореневій системі рослин збігається з локалізацією структур арбускулярних мікозних грибів, що підтверджує пряму участь АМ грибів у транспорті радіонуклідів у рослину.
 • Розробка технології переробки яблук з підвищеним вмістом радіонуклідів

           Проведено узагальнений аналіз вітчизняних і зарубіжних робіт щодо джерел забруднення довкілля, плодів, ягід, продукції, що отримують з них радіонуклідами, а також щодо способів зниження вмісту в них радіонуклідів. Вперше виявлено закономірності міграції цезію-137 і стронцію-90 у системі грунт - плоди яблук - продукти переробки в 30-км зоні відчуження ЧАЕС. Встановлено найбільше сумарне накопичення радіонуклідів (цезій-137, стронцій-90) в твердих структурних елементах плодів яблук. Виявлено параметри і режими приготування яблучних виноматеріалів із забруднених радіонуклідами яблук. Встановлено закономірності зміни вмісту цезію-137 і стронцію-90 у процесі переробки забруднених яблук з використанням різних способів. Розроблено технологію переробки яблук з підвищеним вмістом радіонуклідів, що забезпечує зведення до мінімуму вміст цезію-137 і стронцію-90 - від вихідної сировини до кінцевої продукції.
 • Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики (на прикладі теплових електростанцій західного регіону України)

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / О.С. Думинець; Тернопільська академія народного господарства. — Тернопіль, 1999. — 19 с. — укp.
 • Вплив нетрадиційних органічних добрив на продуктивність озимої пшениці в умовах західного регіону України

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 [Електронний ресурс] / Володимир Васильович Петрунів; Національний аграрний ун-т. — К., 2000. — 21 с. — укp.
 • Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів грунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України

           Проведено повне регіональне типологічне дослідження грунтових олігохет природних і рекультивованих біогеоценозів західного регіону України. Установлено особливості формування комплексів даних олігохет залежно від гранулометричного складу грунтів та співвідношення їх фракцій. Доведено, що для автоморфних грунтів західного регіону України у формуванні комплексів грунтових олігохет визначальна роль належить мулистій фракції. Установлено параметри гідротермічної зони екологічної толерантності дощових червів у біогеоценозах західного регіону України. Виявлено морфо-екологічні системи адаптації організмів до екстремальних умов (гіпобіозу, криптобіозу, ангідробіозу). З'ясовано залежність розвитку комплексів грунтових олігохет від актуальної кислотності та перебігу окисно-відновного потенціалу грунтів. Визначено вплив концентрації карбон діоксиду у грунтовому повітрі на життєдіяльність дощових червів у біогеоценозах. З'ясовано особливості консортивних зв'язків дощовикових та їх значущість у функціонуванні грунтової біоти. Виявлено типи симбіозу за їх трофічною залежністю, а саме: протокооперація - коменсалізм - паразитизм - паразитоїдизм та хижацтво. Установлено вплив едафічних чинників біогеоценозів на інтеграцію життєвих циклів грунтових олігохет. Установлено особливості продукування яйцевих коконів грунтовими олігохетами різних морфо-екологічних груп. Визначено тривалість ембріонального та постембріонального розвитку залежно від кліматичних умов та належності до морфо-екологічної групи. Установлено особливості консортивної організації комплексів олігохет у біогеоценозах різних кліматичних зон західного регіону України.
 • Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, попередження

           Установлено основні причини та фактори запливання та кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України. Наведено класифікацію грунтових кірок і умов, що сприяють їх утворенню. На підставі результатів польових і лабораторних досліджень запропоновано заходи з метою зменшення інтенсивності, запобігання й усунення грунтової кірки на досліджуваних землеробських угіддях. Показано збитки від кіркової деградації досліджених грунтів і економічну ефективність запропонованих заходів боротьби з нею, а саме: покращання фізичних властивостей грунту та підвищення врожаїв сільськогосподарських культур.
 • Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в системі "грунт - рослина"

           Вивчено системні механізми кореневого надходження радіонуклідів до рослини як початкову ланку більшості трофічних ланцюжків і визначено радіаційне значення даного процесу за умов використання агроценозів, забруднених радіонуклідами Чорнобильських випадань. Виявлено активну роль рослин і мікрофлори грунту в підвищенні доступності радіонуклідів у грунті та встановлено кількісні параметри даного процесу за умов вегетаційного дослідження. Встановлено фізіологічні механізми, які визначають атрактивний потенціал біомаси рослин відносно радіонуклідів і впливають на коефіцієнт нагромадження та топологію розподілу в тканинах. Розроблено екологічну модель оцінки радіаційних наслідків кореневого надходження радіонуклідів до трофічних ланцюжків.
© 2007-2020