От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Стан гемодинаміки у жінок репродуктивного віку під впливом аеробних та аеробно-анаеробних навантажень / К. Крапівіна, В. Цимбал, Н. Лисак, Т. Лідовська, Г. Нагорнюк, А. Стрельченко, С. Хома, І. Савка // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 2-3. — С. 62-63. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Сокращенное названиеСтан гемодинаміки у жінок репродуктивного віку під впливом аеробних та аеробно-анаеробних навантажень
Описание
         Дослідження впливу динамічної роботи в аеробному й аеробно-анаеробному режимах на одному занятті свідчить про можливості збільшення ефекту, що тренує, серцево-судинної системи. Однак занадто вповільнені процеси відновлення після роботи можуть призвести до перенапруги системи кровообігу.
Смотрите также:
 • Клінічні, параклінічні особливості постменопаузального остеопорозу, який індукований тотальною оваріоектомією у жінок репродуктивного віку

           Наведено результати комлексного клініко-лабораторного, гормонального, інструментального, біохімічного досліджень 159 жінок у постменопаузі: 120 жінок після тотальної оваріоектомії у репродуктивному віці та 39 жінок у фізіологічній постменопаузі. Виявлено особливості клінічного перебігу синдрому після тотальної оваріоектомії у жінок репродуктивного віку. Визначено вплив двостороннього хірургічного видалення яєчників на зміни гормонального профілю, розвиток постменопаузального остеопорозу та порушення показників фосфорно-кальцієвого обміну у жінок репродуктивного віку для оптимізації профілактики наслідків тотальної оваріоектомії. Встановлено, що стан постменопаузи у жінок репродуктивного віку, як наслідок тотальної оваріоектомії, супроводжується більш вираженим клінічним перебігом, ніж за фізіологічної постменопаузи.
 • Репродуктивне здоров'я жінок та профілактика його порушень в межах планування сім'ї

           Розглянуто питання профілактики порушень репродуктивного здоров'я жінок: обстежено 1930 жінок репродуктивного віку та проведено анкетування 3891 жінки репродуктивного віку. Проаналізовано механізми розвитку порушень репродуктивного здоров'я внаслідок абортів, зокрема, впливу аборту на стан молочних залоз у жінок, які не народжували. Розроблено методи диференційованого добору гормональної контрацепції, за допомогою яких підвищено прийнятність контрацепції та ефективність лікування доброякісної гіперплазії молочних залоз з 13,1 % до 27 %. Знижено вдвічі число абортів і зменшено їх відносний показник з 48,5 до 30,2 на 1000 жінок фертильного віку за період з 1995 до 2000 рр.; поліпшено показники співвідношення пологів та абортів з 100:186 у 1995 р. до 100:127 у 2000.
 • Оптимізація лікування рецидивуючого генітального герпесу у жінок репродуктивного віку

           Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності лікування жінок репродуктивного віку, хворих на рецидивуючий генітальний герпес (РГГ). Узагальнено дані клініко-лабораторного обстеження 115-ти жінок репродуктивного віку, хворих на РГГ. Доведено патогенетичну роль імунологічних і метаболічних порушень в рецидиві захворювання, встановлено їх взаємообумовленість. Патогенетично обгрунтовано доцільність використання нової схеми лікування жінок, хворих на РГГ, що базується на застосуванні сучасного імуноактивного препарату з антиоксидантними, мембранностабілізувальними та детоксикуючими властивостями, та спрямована на нормалізацію імунологічної реактивності та відновлення метаболічного гомеостазу організму. Доведено ефективність розробленої схеми лікування жінок, хворих на РГГ, яка проявляється досягненням стійкої та повноцінної клініко-лабораторної ремісії захворювання.
 • Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку

           Досліджено проблему вдосконалення діагностики та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку. Проведено вивчення та порівняльний аналіз особливостей клінічного перебігу, ультрасонографічних і доплерографічних змін, етіологічного спектра, імунологічного стану в жінок даного віку з хронічною інфекцією сечової системи, а також визначено характерні клінічно-параклінічні ознаки, встановлені у разі поєднання хронічної інфекції цієї системи та запалення геніталій. Вивчено особливості перебігу хронічних інфекцій сечової системи в жінок репродуктивного віку, наведено клініко-діагностичні критерії, побудовані за результатами мікробіологічних, імунологічних досліджень (аналізу індивідуальних імунограм), запропоновано проводити лікування за певними етапами (після проведення антибактеріальної терапії) з використанням препарату імуномодулювальної дії "Протефлазід".
 • Обгрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жінок репродуктивного віку з урахуванням рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри

           Проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження жінок репродуктивного віку, хворих на вугрову хворобу (ВХ). Обгрунтовано шляхи удосконалення лікування хворих на ВХ жінок репродуктивного віку. На підставі вивчення рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри розроблено патогенетично обгрунтований метод комплексної терапії ВХ. Встановлено патогенетичну роль статевих гормональних порушень у механізмах розвитку ВХ у жінок репродуктивного віку. Вперше визначено роль мікроциркуляторних порушень, системних і локальних змін рівня цитокінів у патогенезі ВХ. Розроблено новий оригінальний високоефективний патогенетично обгрунтований метод комплексного лікування ВХ у жінок репродуктивного віку на підставі застосування фітоестрогенного препарату "Ів-Кер" та препарату "Курантил". Експериментально доведено, що впровадження нового методу сприяє підвищенню ефективності лікування на 19,7 % у порівнянні зі стандартною терапією.
 • Обгрунтування диференційованої терапії передменструального синдрому у жінок пізнього репродуктивного віку

           Установлено, що в структурі передменструального синдрому (ПМС) в пацієнток пізнього репродуктивного віку переважає нейропсихічна форма, у цьому разі перебіг захворювання в кожної п'ятої жінки даної вікової групи має суб- та декомпенсований характер, а у кожної третьої хворої спостерігаються тяжкі його прояви. Доведено, що в основі розвитку ПМС у жінок пізнього репродуктивного віку є дисфункції гіпофізарно-гонадної системи, яка проявляється збільшенням концентрації пролактину та зниженням вмісту жіночих статевих стероїдів у сироватці крові на тлі розладів регіонарної оваріальної гемодинаміки. Обгрунтовано доцільність використання зональної абдомінальної декомпресії для корекції структурно-функціональних порушень яєчників у комплексі лікування ПМС та створено протокол для її застосування. Вивлено, що поряд з психопатологічними розладами в структурі клінічних проявів ПМС у пацієнток даної вікової групи спостерігається десинхронізація регуляції ВНС з переважанням активності симпато-адреналового відділу з проградієнтною активацією даної сегментарної складової від клінічно найлегшої - нейропсихічної до найважчої - кризової форми. Доведено ефективність переривчастої нормобаричної гіпоксії та розроблено методику її застосування в лікуванні ПМС у жінок даної вікової групи. Обгрунтовано доцільність диференційованого підходу до терапії різних клінічних форм ПМС у пацієнтів пізнього репродуктивного віку на базі застосування фітоестрогенів та препаратів з антипростагландиновою активністю.
 • Діагностика і комплексне лікування піхвових інфекцій у жінок репродуктивного віку із застосуванням камери зональної декомпресії

           Розглянуто питання удосконалення діагностики та терапії бактеріального вагінозу, хронічного трихомонадного і кандидозного кольпітів у жінок репродуктивного віку на підставі використання зональної декомпресії на ділянку малого таза. Вивчено частоту піхвових інфекцій у жінок репродуктивного віку. Доведено ефективність застосування камери зональної декомпресії в діагностиці і комплексному лікуванні піхвових інфекцій на підставі зміни показників бактеріологічного, бактеріоскопічного досліджень піхвового вмісту, ультразвукових показників, лазерно-кореляційної спектроскопії, дистанційної радіаційної динамічної теплометрії. Висвітлено клініко-лабораторні особливості клінічного перебігу піхвових інфекцій у разі застосування камери зональної декомпресії. Запропоновано метод діагностики та комплексної терапії піхвових інфекцій з застосуванням камери зональної декомпресії.
 • Профілактика та лікування ендометріозу вагінальної частини шийки матки у жінок репродуктивного віку з бактеріальним вагінозом

           Вивчено стан мікрофлори піхви, клінічний перебіг, гормональний стан, загальний та місцевий імунітет, а також залежність між клінічними проявами та функціональним станом імунної системи в жінок репродуктивного віку з бактеріальним вагінозом. Розроблено математичну модель оптимізації лікування ендометріозу шийки матки. Запропоновано та впроваджено схему використання імунокоректорів залежно від окремих параметрів (показників імунної, гормональної системи та клінічних прояв). Надано порівняльну характеристику клініко-лабораторних та імунологічних показників після проведеного лікування за запропонованими схемами. На підставі проведених досліджень розроблено та науково обгрунтовано раціональну схему використання індуктора інтерферону (циклоферону), використання якої дає змогу досягнути клінічної вилікованості у 80,0 % хворих, бактеріологічної - у 96,7 % та знизити частоту рецидивів у 2,9 рази.
 • Інфікування мікобактеріями, захворюваність на вперше діагностований туберкульоз легень та особливості його перебігу в жінок репродуктивного віку

  : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.26 [Електронний ресурс] / Ганна Володимирівна Садомова; Державна установа "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України". — К., 2007. — 20 с. — укp.
 • Корекція порушень репродуктивного здоров'я у молодих жінок з гіперандрогенією на тлі запальних захворювань геніталій

           Обгрунтовано шляхи удосконалення діагностики та лікування порушень репродуктивного здоров'я жінок за гіперандрогенії на тлі запальних захворювань геніталій. З урахуванням результатів комплексного обстеження дівчат-підлітків і жінок з даною патологією встановлено критерії ранньої діагностики порушень репродуктивного здоров'я. Визначено особливості гормонального статусу у дівчат-підлітків і молодих жінок залежно від вікового чинника та клінічних проявів гіперандрогенії. Проведено дослідження клінічних, ехографічних, гормональних особливостей перебігу гіперандрогенії у поєднанні з запальними захворюваннями геніталій. На базі одержаних даних розроблено новий спосіб поетапного диференційованого лікування порушень репродуктивного здоров'я у молодих жінок з гіперандрогенією на тлі запальних захворювань геніталій залежно від віку та рівнів андрогенів. Експериментально доведено ефективність запропонованого алгоритму диференційованого лікування порушень репродуктивного здоров'я у даної категорії пацієнток.
 • Поверхневе дихання і дозована ходьба у фізичній реабілітації жінок репродуктивного віку з екстрагенітальною патологією, які перенесли оваріектомію

           На підставі врахування патологічних змін, які виникають в організмі жінок під впливом оваріектомії, етапу та характеру перебігу післяопераційного періоду, виду супутньої екстрагенітальної патології вперше розроблено програму фізичної реаблітації, яка відрізняється комплексним підходом і включає лікувальну гімнастику з методикою поверхневого дихання з елементами міорелаксації й аутотренінгу та дозовану ходьбу (з використанням бігової доріжки), у поєднанні з лікувлаьним масажем. Доповнено теоретичні уявлення про вплив запропонованих засобів фізичної реаблітації на стан серцево-судинної, дихальної та вегетативної нервової систем на стаціонарному етапі відновлювального лікування на підставі оцінки їх ефективності. Уточнено дані про негативний характер психоемоційного стану жінок до оваріектомії і в ранньому післяопераційному періоді та його позитивну динаміку у процесі застосування запропонованих видів реабілітаційного впливу.
 • Діагностика та прогнозування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку

           Вивчено кінетичні особливості, ехоструктуру, відеоскопічну картину, гістоструктуру ендометрія, рівень гонадотропних і статевих гормонів сироватки периферичної крові, вміст ферментів нуклеотидного й вуглеводного обмінів у сироватці периферичної крові та тканині ендометрія в жінок з гіперпластичними процесами едометрія (ГПЕ). Розроблено новий неінвазивний спосіб діагностики, клінічну та ферментативну прогностичні моделі рецидивування ГПЕ, ефективність яких обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.
 • Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку

           Досліджено проблему зниження частоти патології продуктивної системи у жінок з урогенітальним мікоплазмозом (УГМ) на підставі вивчення клініко-імунологічних і мікробіологічних особливостей, а також досконалення лікувально-профілактичних заходів. Вивчено порівняльні аспекти клінічного перебігу УГМ та урогенітального уреаплазмозу (УГУ) в жінок репродуктивного віку залежно від мікробіологічної характеристики збудника. Надано оцінку стану системного та місцевого імунітету у пацієнток з УГМ і УГУ з урахуванням варіанта антибактеріальної та імуномодулювальної терапії. Уточнено певні аспекти патогенезу мікоплазменної інфекції в жінок, що обумовлюють механізми резистентності, персистенції збудника, прогресування захворювання, тканних пошкоджень, приєднання нозокоміальних інфекцій. Удосконалено методику лікувально-профілактичних заходів за умов УГМ, застосування яких не призводило до позитивного ефекту після лікування з використанням антибактеріальних та імуномодулювальних препаратів. Запропоновано методи контролю за ефективністю етіотропної терапії за використання основних параметрів місцевого імунітету.
 • Клініко-морфологічні особливості лейоміоми матки у жінок пізнього репродуктивного віку

           Визначено особливості клінічного перебігу та ендокринологічні, імуногістохімічні й ехографічні характеристики двох типів лейоміоми матки - з переважанням фіброзного та м'язового компонента у жінок пізнього репродуктивного віку. Показано роль психологічної дезадаптації у розвитку лейоміоми матки. Обгрунтовано необхідність психостабілізуючої терапії у лікуванні даної патології. Виявлено фактори ризику розвитку лейоміоми матки, серед яких особливу увагу приділено високій частотності штучних абортів і тривалому застосуванню внутрішньоматкової контрацепції. Проведено комплексне дослідження особливостей гормонального гомеостазу, макро- та мікроскопічної морфологічної структури пухлин з переважанням м'язового або сполучнотканинного компонентів. Виявлено більшу частоту експресії імуногістохімічних маркерів: антигена ядер проліфірувальних клітин, канцероембріонального антигена та пролактину в "м'язових" пухлинах, що свідчить про більшу потенційну можливість дійсної проліферації та малігнізації даного типу лейоміоми. Визначено ехографічні особливості локалізації, структури та регіонарної гемодинаміки лейоміом різного типу, які свідчать про більш розвинену васкуляризацію "м'язових" лейоміом. Виявлено клінічні, ультразвукові та доплерографічні критерії різних гістотипів лейоміом, на базі яких обгрунтовано диференційований підхід щодо вибору методу лікування даної патології з метою максимального збереження репродуктивного здоров'я й якості життя жінок з лейоміомою матки.
© 2007-2020