От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Інтерактивна система управління містобудівними процесами

Сокращенное названиеІнтерактивна система управління містобудівними процесами
Описание
[Електронний ресурс] / С.В. Куць, Є.С. Куць // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 150-163. — Бібліогр.: 22 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул

           Розвинуто концептуально-технологічний підхід до подання результатів дослідження в межах даного підходу.. Вперше реалізовано та описано у природно-мовній та програмній формах алгоритм переходу від мови-посередника (умовних секвенцій) до системи булевих формул. Розв'язано варіант аналогічної задачі для автоматів управління з зосередженою пам'яттю. Поставлено та розв'язано задачу оптимізації системи умовних секвенцій (СУС) за умов обмежень з використанням принципу еквівалентування. Розроблено метод верифікації СУС.
 • Управління інвестиційними процесами і його вплив на розвиток виробничого потенціалу промисловості регіону

           Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо регіонального управління інвестиційними процесами. Досліджено вплив даного управління на розвиток виробничого потенціалу промисловості регіону. Наведено систему науково обгрунтованих принципів стратегічного управління інвестиційними процесами, які регламентують координацію засобів діагностики економічного стану регіону, мінімізацію ризиків інвестиційних процесів і організацію регіонального управління цими процесами. Запропоновано ефективні напрямки та шляхи покращання управління інвестиційними процесами та його впливу на виробничий потенціал регіону.
 • Містобудівна діяльність в західному регіоні України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення

           Проаналізовано стан містобудівної діяльності в західному регіоні України. Виявлено проблеми даної галузі та здійснено причинно-наслідковий аналіз їх виникнення. Особливу увагу приділено проблемам оновлення генеральних планів міст та містобудівної документації, а також покращення управління містобудівними процесами.
 • Управління регіональними інвестиційними процесами в АПК

           Досліджено питання управління регіональними інвестиційними процесами в АПК у теоретичному, методологічному та прикладному аспектах. Розкрито суть поняття інвестиційного процесу та інвестиційного клімату. Обгрунтовано доцільність і розглянуто теоретичні засади управління даними процесами в АПК у контексті регіоналізації національного господарства. Запропоновано використання комплексного підходу до оцінювання інвестиційного клімату за галузями регіонального АПК. Проаналізовано стан і тенденції розвитку інвестиційних процесів в АПК Вінниччини. Оцінено рівень управління ними. Удосконалено організаційно-економічний механізм управління регіональними інвестиційними процесами в АПК. Визначено критерії проведення моніторингу регіональної інвестиційної політики з урахуванням принципу соціальної відповідальності суб'єктів господарювання та екологізації виробництва. Запропоновано проект організаційної структури управління дослідженими процесами у Вінницькій області. Визначено й обгрунтовано потребу в інвестиційних ресурсах відповідно до потенційних можливостей розвитку регіонального ринку агропродовольчої продукції. Запропоновано економіко-математичну модель управління регіональними інвестиційними процесами в АПК з використанням теорії нечіткої логіки.
 • Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України

           Розроблено теоретичні засади та практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України. Розкрито зміст управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг. Уточнено визначення понять "фінансова послуга", "ринок фінансових послуг" і "управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг". Визначено та систематизовано критерії класифікації фінансових послуг і функцій ринку цих послуг. З'ясовано учасників інвестування. Розроблено схему управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг. Визначено тенденції розвитку таких світових ринків. Проаналізовано особливості інвестиційних процесів на ринку даних послуг України. Розроблено концепцію оцінки потенціалу фінансових установ. Запропоновано основні показники для визначення ефективності вкладення активів фінансових інститутів. Розглянуто зарубіжний досвід управління інвестиційними процесами та можливості його адаптації до вітчизняних умов. Обгрунтовано необхідність державного регулювання даних процесів на ринку фінансових послуг України. Визначено можливі шляхи вдосконалення управління інвестиційними процесами на цьому ринку з застосуванням перспективних інструментів мінімізації ризиків учасників інвестиційних процесів - фінансових установ.
 • Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втратами у хвостах

           Обгрунтовано можливість побудови екстремальної системи автоматичного регулювання співвідношення "руда - вода" першої стадії магнітного збагачення залізної руди. Роглянуто головні критерії формування інтегрованих систем і мереж та їх аналогів. Отримано вартісні аналоги окремих критеріїв. Визначено узагальнений критерій побудови автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) і магістральної частини, що враховує питомі витрати. Проаналізовано потоки технологічної та організаційно-керуючої інформації на гірничозбагачувальних комбінатах. Розроблено модель інформаційних потоків. Синтезовано структурну модель побудови магістральної частини АСУТП збагачення залізної руди на підставі узагальненого критерію з урахуванням параметрів інформаційних потоків. Наведено типові схеми реалізації такої системи за різних рівнів інтеграції.
 • Система управління персоналом туристичного підприємства

  План І. Система управління персоналом туристичного підприємства 3 1.1. Концепція управління персоналом 3 1.2. Роль керівництва туристського підприємства в забезпеченні ефективності управління персоналом 8 1.3. Функіональні підрозділи управління людськими ресурсами на туристичних підприємствах 10 1.4. Планування потреби в персоналі 14 1.5. Підбір персоналу 14 1.6. Оцінка та прийом на роботу 21 ІІ. Методи управління персоналом туристичного підприємства 32 2.1. Сутність та класифікація методів управління персоналом 32 2.2. Адміністративні методи 33 2.3. Економічні методи 35 2.4. Соціально-психологічні методи управління 45 2.5. Комунікації. Переговори 58 2.6. Діловий етікет 63 Додатки 69
 • Організаційно-економічний механізм управління реалізаційними процесами на машинобудівних підприємствах

           Розроблено організаційно-економічний механізм керування реалізаційними процесами на машинобудівних підприємствах. Досліджено суть комерційної діяльності як основи системи збуту машинобудівних підприємств. Розкрито суть поняття "управління реалізаційними процесами" на даних підприємствах. Удосконалено класифікацію функцій цього управління. Розроблено концепцію промислового збуту й обгрунтовано систему управління соціальними ризиками у процесі реалізації продукції на машинобудівних підприємствах. Розроблено методичні підходи до оцінювання ефективності реалізаційних процесів.
 • СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

  1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 2 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ОЗНАКИ 7 3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17
 • Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств

           Розроблено теоретичні положення та методико-практичні рекомендації щодо удосконалення управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств. Розроблено модель формування та реалізації управлінських рішень в інноваційних процесах. Запропоновано методику оцінки економічної ефективності інноваційних процесів. Розкрито сутність понять "інноваційний процес" та "управлінські рішення", виділено їх сутнісні ознаки. Наведено класифікацію факторів, що впливають на управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств. Охарактеризовано етапи формування, вибору, ухвалення та реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності.
 • Формування механізму державного управління постприватизаційними процесами

  : Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Наталя Петрівна Вишневська; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp.
 • Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі

           Розглянуто психологічні особливості управління інноваційними процесами у школі, наведено результати досліджень у галузі освітньго управління та наукового менеджменту, його функціональних рівнів і специфічних методів. Відображено найважливіші тенденції оновлення шкільної системи управління, описано нові методи планування, організації, керівництва та контролю. Уточнено зміст, встановлено критерії, модифіковано методику діагностування та виявлено рівні психологічної готовності учасників навчально-виховної діяльності до управління інноваційними процесами у школі, яку визначено як комплекс взаємозв'язаних та взаємообумовлених психологічних якостей, що забезпечують ефективність та успішну взаємодію всіх суб'єктів управлінської діяльності. Розроблено програму заходів щодо підвищення рівня психологічної готовності учасників навчально-виховної діяльності до управління інноваційними процесами у школі.
 • Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології)

           Розроблено моделі, методи та технології автоматизованого управління бізнес-процесами зі змінною структурою за умов неконтрольованих зовнішніх збурень. Розглянуто клас бізнес-процесів зі змінною структурою, які характеризуються адаптацією послідовності процедур процесу під час його функціонування під впливом зовнішніх збурень. Запропоновано моделі представлення даних процесів підприємства, моделі бізнес-правил, ситуаційно-сценарні моделі та метод управління бізнес-процесами зі змінною структурою. Розроблено інструментальні програмні засоби, що реалізують технологію ситуативно-сценарного управління такими процесами, на базі яких розв'язано прикладні задачі, що доводять правильність запропонованої концепції, методів, алгоритмів. З застосуванням розробленої технології розв'язано задачі, взаємопов'язані з плануванням і моніторингом бізнес-процесів зі змінною структурою у межах системи управління якістю.
 • Оптимальне управління технологічними процесами багатопродуктової переробки сировини за критерієм ефективності використання ресурсів

           Досліджено актуальну наукову проблему - підвищення ефективності автоматичного управління технологічними процесами багатопродуктової переробки сировини шляхом синтезу автоматичних систем керування технологічними процесами (АСК ТП), що забезпечують погоджене управління за всіма ієрархічними рівнями, підвищення якості алгоритмічного й інформаційного забезпечення. Розвинуто загальну теорію оптимального управління. Розроблено показник ефективності, що є критерієм управління для підсистем всіх ієрархічних рівнів АСК ТП. Для підсистем нижнього ієрархічного рівня синтезовано моделі ланок, які підтримують технологію ефективного управління. Здійснено синтез інтегрованої АСК ТП багатопродуктової переробки сировини, оптимізація й адаптація якої здійснюється за єдиним критерієм ефективності використання ресурсів.
© 2007-2019