От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Організація пішохідного руху на підходах до національного спортивного комплексу "Олімпійський"

Сокращенное названиеОрганізація пішохідного руху на підходах до національного спортивного комплексу "Олімпійський"
Описание
[Електронний ресурс] / Г.Б. Фукс, Д.І. Панасюк // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 352-359. — укp.
Смотрите также:
 • Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу

           Досліджено систему оцінки результатів у багатоборстві військово-спортивного комплексу, розглянуто моделі його нормативного забезпечення. Розроблено науково-методичні засади нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу. Вперше розроблено методи укладання таблиць нарахування очок у багатоборстві військово-спортивного комплексу на основі принципу теорії оцінок, сутність якого полягає в тому, що результати однакової складності повинні оцінюватися в однакову кількість очок. Встановлено, що коефіцієнт варіації очок, нарахованих за дані результати, має бути мінімальним і не перевищувати 10 %. Вперше розроблено структуру моделі змагальної діяльності багатоборців військово-спортивного комплексу різної спортивної майстерності, побудовану на 12-ти інтервалах групування, яка дозволяє визначити рівень підготовленості спортсменів.
 • Сучасні проблеми підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу в річному циклі

           Проаналізовано сучасні проблеми підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу. Виявлено суттєві розбіжності в науково-методичній літературі та ставленні тренерів до побудови тренувального процесу в річному циклі підготовки багатоборців.
 • Програмно-нормативне забезпечення військово-спортивного комплексу

           Визначено динаміку спортивних досягнень протягом 1998 - 2000 рр. і рівні майстерності багатоборців ВСК - учасників національних змагань. Розглянуто підходи до розробки спортивної класифікації у військово-прикладних видах спорту. Наведено таблицю оцінки результатів у багатоборстві ВСК.
 • Організація і проведення Дня здоров'я у школі.

  1.Аналіз науково – педагогічної літератури про роль впливу способу життя на здоров'я дітей. 1.1 Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічне явище. 1.2 Умови, необхідні для формування здорового способу життя дітей. 2.Вплив фізичної культури на організм школяра. 3.Організація і проведення Дня здоров'я. 4.Сценарій проведення спортивного свята. 5. Література
 • Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України)

           Дисертація є спеціальним дослідженням українського культурно-національного руху в 90-х роках XIX ст., виконаним на матеріалах Півдня України. В ній аналізуються основні тенденції та напрямки українського культурно-національного руху і розглядається процес поширення національної самосвідомості. В роботі показана еволюція національного відродження у 90-х рр. XIX ст., простежується формування на основі культурно-національного руху політично-національної складової визвольних змагань.
 • Облік і аналіз руху грошових коштів

  Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні положення і економічна сутність грошових коштів 7 1.1. Поняття і сутність грошових коштів 7 1.2. Техніко-економічна характеристика базового підприємства 13 1.3 Значення ефективного управління грошовими коштами в системі управління підприємством 18 2.1. Аналіз літературних джерел з обліку та аналізу руху грошових коштів 24 2.2. Сучасний стан функціонування бухгалтерського обліку грошових коштів на базовому підприємстві 28 2.3. Рекомендована методика і організація обліку руху грошових коштів 37 Розділ 3. Методика і організація аналізу руху грошових коштів 45 3.1. Організація аналізу грошових коштів на базовому підприємстві 45 3.2. Рекомендована методика аналізу руху грошових коштів 50 Розділ 4. Організація обліку і аналізу руху грошових коштів в комп'ютерному середовищі 53 4.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм (ППП) автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 53 4.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера з обліку руху грошових коштів 58 4.3. Постановка і комп'ютерна технологія розв'язання типової задачі з теми дослідження та виконання контрольного прикладу 63 Висновки і пропозиції 69 Список використаної літератури 71 Додатки 74
 • Організація роботи менеджера туристичного комплексу

  Вступ 3 Розділ 1. Організаційна функція 5 1.1. Методи керування менеджера туристичного комплексу 8 1.2. Стилі керівництва менеджера туристичного комплексу 12 Розділ 2. Вимоги до роботи менеджера 15 2.1.Влада й особистий вплив 18 2.2.Авторитет менеджера 22 2.3. Підходи до прийняття рішень 23 Розділ 3. Організація роботи менеджера туристичного комплексу 25 3.1. Основні напрямки раціональної організації праці 25 3.2. Оплата і стимулювання праці 27 3.3. Преміальна оплата праці 28 3.4. Поділ управлінської праці 30 3.5. Департменталізація 30 3.6. Технічне забезпечення і механізація роботи менеджера 34 3.7. Нормування праці. 39 3.8. Сприятливий режим і умови праці. 41 Висновок 44 Список використаної літератури 45
 • Громади Лівобережної України

  ПЛАН Вступ 3 1. Передумови виникнення українського національного руху. Організація перших громад 4 2. Ідеологія “хлопоманства”. Утворення громади Володимиром Антоновичем. Подальший розвиток руху громад на Україні 9 3. Національно-культурне відродження на Слобідській Україні. Харківська громада 10 4. Подальше посилення антикріпосницьких настроїв в Україні: таємні громади у військах, молодіжні громади 90-х років ХIХ ст. 15 Висновки 18 Список використаної літератури 19
 • Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

           У дисертації досліджуються основні напрямки розвитку національного руху українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовано процес зародження національного руху українців краю, формування та еволюцію ідейних течій, діяльність політичних партій, національних товариств, окремих лідерів. Виділено головні періоди розвитку національного руху, визначено особливості кожного з них. Досліджено найважливіші суспільно-політичні та національно-культурні здобутки українців краю. Визначено місце національного руху українців Буковини в загальноукраїнському національному русі, його особливості. Показано тісні стосунки з суспільно-політичними рухами Галичини та Наддніпрянської України.
 • Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів

           Розроблено технічні вимоги до спортивного теплозахисного одягу гірських туристів, а також методику визначення ергономічних показників якості конструкції плечових зон швейних виробів на фігурі людини. Досліджено вплив кутових параметрів рукава та припусків на вільне облягання щодо рівня динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу. Визначено критерії забезпечення заданого рівня динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів у системі тривимірного автоматизованого проектування.
 • Развитие навыков психорегуляции у спортсменов в процессе спортивного совершенствования

           Обгрунтовано технологію розробки методик розвитку навиків психорегуляції у спортсменів на різних етапах спортивного удосконалення.
 • Облік, аналіз та аудит наявності і руху товарів у торгівлі

  ВСТУП 6 Розділ 1. Теоретичні та методичні основи обліку, аналізу та аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 10 1.1. Економічна сутність товарних ресурсів 10 1.2. Методичні основи обліку наявності і руху товарів у торгівлі 20 1.3. Аудит та аналіз наявності і руху товарів в системі управління торгівельним підприємством 29 Розділ 2. Організація і методика обліку наявності і руху товарів у торгівлі (на базі ТОВ «...») 34 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 34 2.2. Організація обліку наявності і руху товарів на підприємстві 39 2.3. Методика обліку наявності і руху товарів на підприємстві 47 Розділ 3. Економічний аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємстві 77 3.1 Інформаційна база та методика аналізу наявності і руху товарів на підприємстві 77 3.2. Загальний та факторний аналіз наявності і руху товарів на підприємстві 81 3.3. Методика аудиту наявності і руху товарів на підприємстві 92 3.4. Напрямки удосконалення методики обліку, аналізу та аудиту наявності і руху товарів в торгівлі в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій 101 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114 ДОДАТКИ 121 Додаток А 121 Додаток Б 123 Додаток В 126 Додаток Г 128 Додаток Д 129 Додаток Ж 130 Додаток З 132 Додаток І 135 Додаток К 136 Додаток Л 139 Додаток М 141 Додаток Н 142 Додаток О 144
 • Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту

           За результатами проведеного дослідження введено до наукового обігу поняття "готовність майбутніх вихованців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту" та розвинуто поняття "технологія спортивного менеджменту". Розроблено структурну модель формування даної готовності, визначено його зміст, форми та методи. Визначено критерії та рівні готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту.
 • Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ - початку ХХ ст.

           Розглянуто історіографію українського національного руху в Галичині XIX - початку XX ст. Виявлено й охарактеризовано методологічні та концептуальні засади наукових досліджень, показано вплив ідеологічних догм і стереотипів на формування наукових уявлень з історії національного руху галицьких українців. Показано, що українська та зарубіжна історіографія розкрила не лише цілісну картину розвитку українського руху в підавстрійській Східній Галичині, але й досліджувала окремі його аспекти: діяльність перших просвітницьких гуртків і громадських організацій, розвиток галицького русофільства та народовста, виникнення політичних партій і традицій парламентаризму, участь духовенства, селянства, студентства та інтелігенції в національному русі. Обгрунтовано необхідність подальшого вивчення й інтерпретації таких наукових проблем, як вплив українського середовища у Відні на розвиток національного руху в краю, походження та сутність полонофільської й австрорусинської течій, трансформація модерної української ідеї, діяльність протопартійних організацій в Галичині. Проаналізовано праці українських і зарубіжних учених й виявлено дискурсійні питання, які залишаються актуальними для історіографії українського руху в Галичині XIX - початку XX ст., а саме: хронологічні межі та періодизацію національного відродження, походження та сутність галицького русофільства та австрорусинства, роль греко-каталицького духовенства в національному русі, феномен Галичини як "П'ємонту України".
© 2007-2018