От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Основні напрямки реструктуризації будівельної галузі

Сокращенное названиеОсновні напрямки реструктуризації будівельної галузі
Описание
[Електронний ресурс] / О.В. Кухленко, Т.В. Сердюк // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 490-492 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Методологічні основи реструктуризації підприємств залізничної галузі (економіко-організаційний аспект)

           Розкрито економічну природу реструктуризації, уточнено зміст поняття "реструктуризація". Доведено необхідність опрацювання методики галузевої реструктуризації. Запропоновано концепцію трьох стратегій реструктуризації. Сформульовано методичні засади дослідження стратегій реструктуризації в залізничній галузі. За комплексними показниками впливу зовнішнього та внутрішнього середовища здійснено розподіл підприємств за групами, для яких можна запропонувати відповідну стратегію реструктуризації. Побудовано математичну модель кількісного прогнозу реструктуризації багатопроцесорного підприємства.
 • Управління процесами реструктуризації промислового підприємства (на прикладі взуттєвої галузі)

           Досліджено питання щодо управління реструктуризацією промислового підприємства, зокрема підприємствами взуттєвої галузі. Запропоновано визначення понять "адаптивне управління" та "реструктуризація". Удосконалено класифікацію типів реструктуризації. Вивчено зарубіжний і вітчизняний досвід її проведення, виділено основні проблеми, які виникають під час та після проведення реструктуризації на промисловому підприємстві. Проаналізовано тенденції реструктуризації підприємств взуттєвої галузі в аспекті адаптивного управління, визначено його основні тенденції. На підставі виділення факторів оточувального середовища сформовано систему оцінки необхідності проведення реструктуризації на промисловому підприємстві, використання якої дозволяє визначити необхідність реструктуризації, пріоритетний напрям і вибір варіанту структурних змін для підприємств, що було проаналізовано. Удосконалено схему процесу реструктуризації підприємства та схему розробки програми реструктуризації. Розроблено методичні рекомендації щодо оцінки її ефективності з використанням ігрових критеріїв прийняття рішень за умов невизначеності.
 • Реструктуризація підприємств та шляхи підвищення її ефективності (на матеріалах підприємств трубної промисловості України)

           Досліджено особливості реструктуризації підприємств за умов сучасного розвитку ринкового середовища, обгрунтовано моделі реструктуризації та методологічні підходи щодо оцінки її ефективності. Проведено ретроспективний аналіз діяльності підприємств трубної галузі, визначено напрями реструктуризації національних трубних заводів у контексті світових тенденцій. Проаналізовано економічні наслідки реструктуризації власності підприємств галузі. Запропоновано концепцію реструктуризації державних промислових підприємств галузі та її організаційне забезпечення. Визначено напрями удосконалення механізму внутрішньогосподарської реструктуризації даних заводів, а також розроблено оптимізаційну модель ресурсного забезпечення реструктуризації.
 • Організаційно-економічне обгрунтування реструктуризації підприємств м'ясної промисловості на рівні регіону

           Досліджено питання розвитку підприємств м'ясної промисловості Черкащини й обгрунтовано необхідність їх реструктуризації. Розроблено стратегію забезпечення подальшого ефективного функціонування. Розглянуто складові економічного механізму реструктуризації та конкретизовано особливості їх застосування на даних підприємствах. Базуючись на критерії Фішера, визначено основні чинники впливу щодо коливання попиту на продукцію тваринницької галузі. Відзначено, що прогнозування цих чинників дає змогу визначити амплітуду й екстремуми коливань попиту, що є актуальним для підприємств м'ясної промисловості. Сформульовано підхід до визначення перспективної моделі функціонування таких підприємств регіонального рівня, який має забезпечити ефективний розвиток галузі. Розроблено фінансово-кредитний механізм, який дозволяє активізувати інноваційні процеси та забезпечити ефективні взаємовідносини між підприємствами м'ясної галузі та банківськими установами. З урахуванням сучасних умов розвитку економіки здійснено прогнози виробництва основних видів продукції м'ясної галузі.
 • Удосконалення управління розвитком підприємств будівельної індустрії

           Проаналізовано методи організації економічного розвитку підприємств будівельної індустрії. Уточнено поняття галузі, галузевого управління за ринкових умов господарювання. Визначено основні фактори розвитку підприємств даної індустрії, інноваційний напрям, висвітлено питання підприємництва, інтеграції та гарантування економічної безпеки розвитку. Виявлено та сформульовано особливості методології прогнозування розвитку підприємств будівельної індустрії, які полягають у випереджальній взаємозалежності їх розвитку та динаміки розвитку господарського комплексу регіону в цілому, яких використано для розробки прогнозу розвитку будівельного комплексу Харківщини на 2006 - 2011 рр. Наведено економіко-математичну модель управління розвитком територіального об'єднання (кластера) підприємств будівельної індустрії з використанням математичних інструментів якісних характеристик управлінських рішень. Уточнено структуру механізму забезпечення розвитку підприємств. Доповнено методику оцінки ефективності інтеграційних процесів підприємств. Розроблено методи визначення рівня інноваційної спрямованості ресурсів на підприємствах, у їх об'єднаннях. Зазначені методи можуть використовуватися для обгрунтування управлінських рішень з метою подальшого розвитку підприємств та їх об'єднань.
 • Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі)

           Дисертація містить теоретичні та методологічні положення формування і функціонування механізму управління оборотним капіталом, дослідження структурних змін та ефективності використання оборотного капіталу в перехідний період на рівні будівельної галузі України і на мікрорівні, формування та обгрунтування дії механізму управління оборотним капіталом підприємства за грошовими потоками. Досліджено еволюцію економічних категорій "оборотний капітал", "оборотні засоби" в межах парадигм економічного зростання, розроблено концепцію вирішення досліджуваної проблеми, запропоновано систему показників оцінки ефективності рішень з управління оборотним капіталом, визначено підходи щодо моделювання оптимальних фінансово-економічних рішень з урахуванням дії чинників макроекономічного середовища та мікрорівня. Запропоновано методику проектування грошових потоків підприємства.
 • Механізм управління соціальним розвитком у вугільній промисловості України в умовах реструктуризації

           Досліджено проблеми управління соціальним розвитком вугільної промисловості України за умов реструктуризації та соціальної кризи. Виявлено основні причини кризових ситуацій. Визначено основні напрями реструктуризації та проаналізовано основні технічні, економічні, екологічні та соціальні її наслідки. Запропоновано методику та проаналізовано соціальний розвиток вугільної промисловості за двома напрямами: аналіз соціального розвитку підприємств галузі та аналіз соціальних наслідків реструктуризації. Для ефективної реалізації соціальної політики обгрунтовано напрями удосконалення управління соціальним розвитком. Розроблено механізм подолання соціальної кризи у вугільній промисловості, у якому використовуються державні, галузеві та регіональні програми, соціальні плани, комплексні плани соціального розвитку шахтарських міст, галузеві та регіональні угоди, колективні договори. Розроблено та впроваджено методичні підходи щодо моніторингу соціальних наслідків реструктуризації.
 • Моделі та методи реструктуризації підприємств в умовах ринкової економіки

           Дисертація присвячена аналізу та розробці технології, моделей та методів реструктуризації підприємств в умовах ринкової економіки. Досліджені перспективи розвитку підприємств в умовах ринкових відносин, економіко-математичне відображення функціонування підприємства у складі галузі та у взаємодії із зовнішнім середовищем, методологія оцінки перспектив розвитку підприємства. Розроблені інформаційна модель процесу реструктуризації та інструментальні засоби реструктуризації: методологія прийняття управлінських рішень в умовах використання сучасних інформаційних технологій; експертна система для аналізу ринкових умов при реструктуризації підприємства; сучасна інформаційна технологія реструктуризації підприємств та прикладне програмне забезпечення фінансового планування.
 • Організаційно-економічний механізм поетапної реструктуризації підприємств машинобудування

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти організаційно-економічного механізму поетапної реструктуризації великих промислових підприємств. Розроблено теоретичні передумови визначення кризового та посткризового періодів у діяльності підприємств. Розглянуто варіанти алгоритмізації процесів реформування вітчизняних підприємств. Проаналізовано основні стратегії, підходи та напрямки проведення реструктурування. Описано структурований чотирьохступеневий алгоритм реструктуризації великих промислових підприємств. Викладено методичний підхід до визначення ступеня кризової ситуації на промислових підприємствах на основі кризових мініфаз та їх факторної характеристики. Висвітлено організаційно-економічний механізм проведення поетапної реструктуризації великих промислових структур.
 • Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств металургійної промисловості

           Розглянуто теоретичні підходи щодо проблеми реструктуризації металургійних підприємств. Розкрито особливості даного підприємства та галузі в цілому як об'єкта реструктуризації. Розроблено методику вибору напрямків і процедур реструктуризації підприємств і виділено типові етапи її здійснення. Запропоновано механізм щодо прийняття рішень реструктуризації материнського підприємства. На підставі розроблених методичних положень проведено аналіз фінансово-економічного стану до та після реструктуризації з метою визначення економічної доцільності проведених заходів на підприємстві з повним металургійним циклом. Наведено моделі організації виробництва ефективного ведення технологічного процесу та методику вдосконалення холдінгової структури управління дочірніми підприємствами.
 • Управління розвитком інфраструктури великого промислового регіону

           Розглянуто основні проблеми формування і розвитку інфраструктури промислового регіону, управління інфраструктурою. Обгрунтовано поняття "промислового регіону" та "інфраструктури регіону" як сукупності галузей невиробничої, головним чином соціальної сфери, що обслуговують галузі матеріального виробництва, забезпечують задоволення матеріально-побутових і культурних потреб населення. Визначено принципи регіонального управління економікою, напрямки реструктуризації господарського комплексу регіону. Наведено галузевий склад інфраструктури. Інфраструктура регіону - визнаний об'єкт управління з боку регіональних і місцевих органів, за стан і розвиток якого, передусім, саме вони несуть відповідальність перед суспільством. Обгрунтовано принципи управління інфраструктурою регіону, окремі напрямки і форми управління. Проаналізовано наслідки реструктуризації господарських комплексів, шляхи подолання негативних соціальних наслідків реструктуризації, висвітлено окремі напрямки і форми управління. На підставі реального досвіду розглянуто теорію та практику створення спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Розкрито поняття "територій пріоритетного розвитку" як однієї з форм вирішення питання забезпечення зайнятості, залучення інвестицій у міста і райони, які їх потребують. Обгрунтовано рекомендації щодо адекватного правового забезпечення управління інфраструктурою регіону.
 • Оцінка корпоративної реструктуризації економіки регіону

           Визначено суть корпоративної реструктуризації економіки Донецького регіону, її основні складові та обгрунтовано необхідність використання комплексного підходу до оцінки корпоративної реструктуризації економіки регіонів. Здійснено кількісну та якісну оцінку даної реструктуризації на макро- та мікрорівні. Визначено, що темпи й ефективність корпоративної реструктуризації є певною мірою високими. Запропоновано шляхи підвищення ефективності корпоративної реструктуризації на мікрорівні завдяки удосконаленню приватизаційних процедур, стимулюванню перетворення перехідних корпорацій у публічні, а на макрорівні завдяки створенню в економіці регіону нового господарського органу - міжгалузевої регіональної корпорації.
 • Управління розвитком підприємств будівельної галузі шляхом формування їх стратегічного потенціалу

           Наведено моделі та методи формування стратегічного потенціалу з розробки та управління проектами реформування будівельних підприємств за умов кризи. Створено інструментарій для забезпечення розвитку будівельних підприємств на основі формування їх стратегічного потенціалу. Запропоновано комплекс формальних і графічних моделей для створення ефективних стратегій реформування та розвитку підприємства з урахуванням синергетичної взаємодії різних факторів. Розроблено та впроваджено систему сертифікації професійних проектних менеджерів, що є частиною міжнародної системи, необхідної для вирішення проблеми підготовки команд кваліфікованих спеціалістів у галузі реформування та розвитку будівельних підприємств.
 • Система показників та методичні особливості реструктуризації текстильної промисловості України

           Науково обгрунтувано способи проведення реструктуризації, її захищеність і страхування, визначено пріоритетні напрямки розвитку інвестиційної діяльності текстильного виробництва. Надано практичні рекомендації для розрахунку кількісних параметрів реструктуризації: суми коштів для її реалізації, структури власності та обсягів продукції, яка випускається, мінімізації витрат, величини максимальних відрахувань з прибутків, що одержуються за даних умов. Виконано формалізацію реструктуризації, яку визначено зовнішньою незмінною та внутрішньою умовами, що регулюються. Запропоновано варіанти зміни витрат і необхідних технологічних заходів щодо отримання максимального прибутку від реструктуризації.
© 2007-2018