От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Оцінка параметрів фронту робіт при зведенні монолітних конструкцій в умовах реконструкції

Сокращенное названиеОцінка параметрів фронту робіт при зведенні монолітних конструкцій в умовах реконструкції
Описание
[Електронний ресурс] / О.Ф. Осипов // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 12. — С. 92-101. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Особливості зведення монолітних конструкцій в умовах реконструкции промислових підприємств

  [Електронний ресурс] / А.Ф. Осипов // Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 101-107. — укp.
 • Технологія сукупного виконання робіт при влаштуванні підземних комунікацій в умовах реконструкції підприємств

           Дисертацію присвячено питанням визначення раціональної технології з влаштування підземних комунікацій, яка дозволить раціоналізувати суміщення при виконанні реконструктивних будівельних робіт в умовах, що змінюються. Запропоновано технологію сукупного виконання робіт, яка грунтується на забезпеченні збалансованого взаємоузгодження технологічних параметрів комплексного процесу та виробничих умов. На основі проведеного моделювання визначені області використання раціональних організаційно-технологічних рішень сукупного виконання робіт (організаційно-технологічних схем і комплектів машин).
 • Вогнестійкість монолітних залізобетонних конструкцій будівель

           Отримано вихідні дані для розрахунку несучої здатності каркасних статично невизначних залізобетонних будівель на сучасних програмних комплексах. Наведено методику розрахунку вогнестійкості монолітних каркасних будівель з урахуванням фізичної нелінійності бетону й арматури за умов нагрівання й охолодження. Проведено за розробленою методикою числові дослідження напружено-деформованого стану статично невизначних залізобетонних конструкцій з урахуванням впливу локального нагрівання на міцність сусідніх елементів, впливу обсягу вогнищ пожежі, їх розташування, розрахункових схем каркасів, та їх просторової роботи. Апробовано оптимальні, з урахуванням вогнестійкості, розрахункові схеми багатоповерхових будівель. Проведено експериментальні дослідження напружено-деформованого стану статично невизначних залізобетонних конструкцій. Впроваджен пропозиції щодо розрахунку вогнестійкості монолітних залізобетонних конструкцій з новими видами арматури.Результати досліджень упроваджено під час розробки нової серії попередньо напружених залізобетонних 9-ти метрових пустотних плит, армованих стрижневою арматурою класу А500С і А400С, вивчення міцності стиків, що зварюються, та спільної роботи з бетоном на ЗБК-5 Харкова, а також використано під час підготовки інструктивних документів.
 • Формування і комплексна оцінка технологічних рішень при виконанні монтажно-демонтажних процесів (на прикладі реконструкції покриттів цехів металургійних заводів)

           Виявлено основні фактори, що впливають на монтаж-демонтаж покриттів, виконано їх угрупування. Розглянуто можливі рішення в механізації, технології та організації монтажно-демонтажного процесу під час реконструкції покриттів. Запропоновано критерій комплексної оцінки технологічних рішень на базі узгодженості з умовами проведення робіт. Визначено залежності між параметрами монтажно-демонтажного процесу та показниками комплексної оцінки технологічних рішень. Наведено основні положення щодо формування технологічних рішень під час проектування монтажно-демонтажних процесів за умов реконструкції. Розроблено методику комплексної оцінки рівня узгодженості технологічних рішень. Обгрунтовано вибір найбільш раціонального варіанта проведення робіт для конкретних умов реконструкції.
 • Робота збірно-монолітних залізобетонних конструкцій із застосуванням пустотних блоків при впливі кліматичного і пожежного середовища

           Удосконалено методи розрахунку збірно-монолітних конструкцій з застосуванням пустотних блоків за температурно-вологісних впливів жаркого клімату та пожежного середовища. Проаналізовано температурно-вологісні режими роботи будівельних конструкцій у субтропічному та тропічному поясах Марокко. Оцінено вплив кліматичних умов на напружено-деформований стан (НДС) шляхом чисельних досліджень усадочних напружень у тривимірній моделі перекриття. Досліджено особливості нестаціонарних температурних полів у перерізах збірно-монолітних конструкцій за умов пожежі. Досліджено вплив температурного моменту на НДС трьохпролітної балки за умов впливу навантажень і температури за різними розрахунковими схемами, стрижневою, плоскою лінійною та комбінованою нелінійною. Установлено, що температурний момент призводить до перерозподілу зусиль, розвантажуючи пролітний переріз і довантажуючи опорні. З'ясовано, що після утворення пластичних шарнірів на опорах величина температурного моменту залишається постійною протягом всього періоду подальшого підвищення температури. Розроблено гармонізовану з Еврокодом методику розрахунку вогнестійкості нерозрізних залізобетонних конструкцій, доведено її відповідність даним експериментальних досліджень.
 • Науково-методологічні основи проектування технології зведення монолітних конструкцій і споруд

           Розкрито сутність, висвітлено методологічні принципи, загальну схему та методику технологічного проектування. Здійснено систематизацію чинників впливу, запропоновано принципи обгрунтованого зменшення розмірності задачі технологічного проектування за умов початкової невизначеності.
 • Діагностика та оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій на основі вибіркового контролю

           Розроблено теоретичні та методологічні положення кількісної системи діагностики та оцінки технічного стану несучих залізобетонних конструкцій будівель та споруд на основі імовірнісних методів для одержання оцінок з заданою надійністю. Запропоновано статистично обгрунтований кількісний метод діагностики несучих залізобетонних конструкцій, що регламентує вибір конструкцій, зон та ділянок контролю, його параметрів та кількості випробувань. Створено метод імовірнісної оцінки технічного стану несучих залізобетонних конструкцій будівель та споруд. Досліджено значимість параметрів за їх впливом на забезпечення функціональних властивостей конструкцій - міцності, деформованості, тріщиностійкості для деяких типів конструкцій. Проведено апробацію запропонованих методичних підходів щодо рішення задач діагностики та оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій будівель та споруд.
 • Оптимізація технологічних параметрів проведення торкретних робіт при будівництві і ремонті водоканалізаційних споруд

           Робота присвячена дослідженню та оптимізації технологічних параметрів проведення торкретних робіт. Оптимізація проведена по максимуму міцності і мінімуму відскоку. Методом теоретичного аналізу визначені оптимальні склади цементно-піщаної суміші; експериментально визначені технологічні параметри торкретування. Досліджено також ряд парних залежностей для визначення числових значень емпіричних коефіцієнтів. Проведено удосконалення, на рівні винаходу, технологічного обладнання для проведення торкретних робіт методом механічного торкретування. Оптимальні параметри впроваджено в технологічні процеси при зведенні і ремонті водоканалізаційних споруд на об'єктах ВАТ "Південспецбуд".
 • Визначення напружено-деформованого стану конструкцій, що огороджують глибокі котловани, при реконструкції забудови

           Наведено рівняння для визначення напружено-деформованого стану конструкцій, що огороджують глибокі котловани, в процесі реконструкції забудови. Показано результати розв'язання задачі за методом скінчених різниць щодо визначення внутрішніх зусиль у конструкції.
 • Корозійна стійкість залізобетонних конструкцій у заволожених та засолених середовищах

           Розроблено сучасну методику та технологію ремонтно-відновлювальних і гідроізоляційних робіт на підставі результатів експериментальних досліджень процесів заволоженості та засоленості бетонних зразків. Відзначено, що насиченість рідиною та швидкість її руху є основними характеристиками руху у пористому середовищі. З урахуванням цього встановлено обмеження фазового заповнення пор антикорозійною рідиною під тиском під час ремонтно-відновлювальних робіт до максимальної величини 95 - 90 %. Аналіз результатів досліджень зазначених факторів уможливлює вибір оптимального способу захисту конструкцій. Суттю розробленої методики ремонтно-відновлювальних робіт є правильний підбір вихідних матеріалів для просочення конструкцій і точне дотримання послідовності виконання гідроізоляційних робіт, що дозволяє значною мірою підвищити довговічність, міцність і корозійну стійкість бетонних і залізобетонних виробів.
 • Оцінка працездатності дерев'яних конструкцій по параметрам їх деформування

           Встановлено залежність параметрів деформування центрально-стиснутих та згинальних елементів від величини діючого рівня напружень. Розроблено методику оцінки працездатності елементів дерев'яних конструкцій, що знаходяться в експлуатації. Запропоновано аналітичні залежності, що описують процес деформування деревини при короткочасному навантаженні. Встановлено вплив схеми навантаження та анізотропії деформативних властивостей деревини на характер деформування згинальних елементів. Надано рекомендації по використанню методу оцінки працездатності конструкцій в практиці обстеження.
 • Особливості об'ємно-планувальних та конструктивних рішень багатоповерхових каркасно-монолітних житлових будинків

           Розглянуто питання об'ємно-планувальних і конструктивних рішень каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків із стінами підвищеного теплозбереження. Зроблено висновки, що будівництво сучасного житла є складною багатофункціональною задачею, яка включає нестандартні методи проектування будівель, впровадження архітектурно-планувальних новацій і сучасних методів розрахунку конструкцій та інженерного обладнання, вирішення екологічних проблем та урахування підвищених вимог будівельної фізики,освоєння новітніх технологій з впровадженням у будівництво сучасних та ефективних будівельних матеріалів.
 • Вплив фундаментно-підвальної частини на роботу безкаркасних будинків на деформівній основі (на прикладі монолітного будинку)

           Розглянуто питання якісного та кількісного впливу конструкції фундаментно-підвальної частини (ФПЧ) на напружений стан конструкцій наземної будови монолітних безкаркасних багатоповерхових будинків. Проаналізовано конструктивні системи наземної будови та ФПЧ, методи оцінки напружено-деформованого стану (НДС) конструкцій монолітних безкаркасних будинків. Створено методику визначення величин жорсткісних характеристик з урахуванням деформації зсуву, особливостей конструктивних рішень ФПЧ і конструктивної системи наземної будови монолітних безкаркасних будинків, а також з урахуванням роботи перекриттів. Запропоновано схему апроксимації конструкцій монолітних безкаркасних будинків для їх розрахунків на деформівній основі за умов просадочних грунтів. Розроблено алгоритм розрахунку монолітних будинків як системи наземна будова - ФПЧ - дефомована основа, який базується на зазначеній методиці та алгоритм розрахунку міцності надфундаментної стіни даних будинків як системи стіна - фундамент - деформована основа з урахуванням впливу на неї повороту фундаменту. Оцінено достовірність результатів розрахунку НДС конструкцій монолітного безкаркасного будинку (за трьох варіантів жорсткісних характеристик), одержаних за трьома розрахунковими схемами: двома схемами рамної аналогії (з урахуванням і без врахування деформації зсуву) та пластичною апроксимацією. Наведено результати аналізу розрахунків і рекомендації з питань методичної послідовності операцій для вибору раціональних варіантів ФПЧ на основі напруженого стану елементів наземної будови будинку на деформівній основі, який включає розроблену методику, складені алгоритми визначення НДС та перевірки міцності надфундаментної стіни на додаткове зусилля, що виникає у процесі повороту фундаменту з плоскості. Визначено конструктивні варіанти ФПЧ, у разі застосування яких конструктивне рішення будинку є найбільш раціональним на основі зіставлення напруженого стану елементів наземної будови на деформівній основі.
 • Обгрунтування раціональних параметрів вибухових хвиль у піщаних гірських породах поблизу підземних споруд

           Обгрунтовано раціональні параметри вибуху в піщаних гірських масивах для ефективного та безпечного проведення вибухових робіт поблизу підземних споруд. Запропоновано новий підхід, що базується на визначенні параметрів проведення вибухових робіт зі збереженням підземних споруд на основі експериментального дослідження закономірностей поширення вибухових хвиль та їх взаємодії з підземними конструкціями. Представлено результати експериментального дослідження закономірностей утворення хвильових полів у приповерхневій зоні піщаного масиву, на підставі яких вперше одержано узагальнену залежність максимальних напружень від приведеної глибини закладання заряду та вологості грунту. Вивчено особливості взаємодії вибухових хвиль з підземними циліндричними металевими конструкціями. Вперше експериментально досліджено дифракційний процес на підземній циліндричній перешкоді, що дало можливість оцінити максимальні напруження на стінках підземних конструкцій поблизу вибуху. На підставі одержаних результатів розроблено методику оцінки раціональних параметрів вибухових робіт зі збереженням підземних циліндричних конструкцій. Встановлено, що економічний ефект впровадження розроблених рекомендацій складає 70,4 тис. грн.
© 2007-2018