От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Порівняльний аналіз значущості суфозійного та фільтраційного процесів при функціонуванні різних типів дренажів

Сокращенное названиеПорівняльний аналіз значущості суфозійного та фільтраційного процесів при функціонуванні різних типів дренажів
Описание
[Електронний ресурс] / В.Б. Сидор // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2005. — Вип. 5. — С. 120-128. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Зміна фільтраційних характеристик незв'язних грунтів під дією дренажу

           Сформульовано математичну задачу зовнішньої радіальної суфозії під дією малого стоку сталої інтенсивності й одержано її розв'язок. Встановлено закономірності зміни проникності грунту та структуру області деформацій. Побудовано варіанти ефективних наближених розв'язків даної задачі. Проведено порівняльне дослідження суфозійного та фільтраційного процесів під час горизонтального та вертикального дренажів для двох режимів відкачки: з постійною витратою та постійним напором. Вивчено особливості фільтраційних деформацій у разі різкого зниження дренажної витрати, що сприяє посиленому осадженню завислих часток і утворенню зони осадження. З використанням аналітичних методів розглянуто рух суфозійних часток у процесі їх відтискання від малого джерела. Описано структуру області деформацій, проаналізовано зміни проникності в ній і втрати напору з урахувнаням додаткового опору фільтраційної течії з боку масового потоку, що рухається із запізненням. Розроблено методику розрахунку об'ємів виносу твердої речовини у водоприймальні споруди на прикладі гончарного дренажу. Визначено складову загального фільтраційного опору, за допомогою якої враховано вплив суфозійних деформацій на дію осушувального дренажу та його параметри, зокрема, відстань між дренами. Проведено порівняльне дослідження результатів теоретичних розрахунків з експериментальними, підтверджено коректність вихідних математичних моделей фільтраційних деформацій і методик розрахунку виносу структурної речовини та складової фільтраційного опору.
 • Порівняльний аналіз типів зовнішньоторговельної політики держав. Особливості зовнішньоторговельної політики в Україні

  Вступ 3 1. Поняття та основні складові зовнішньоторговельної політики 4 2. Порівняльний аналіз типів зовнішньоторговельної політики держав. 3.Особливості зовнішньоторговельної політики в Україні 12 Висновки 22 Література 24
 • Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем

           Розкрито теоретико-методологічні засади, зміст та еволюцію порівняльного аналізу економічних систем як особливого розділу сучасної економічної теорії. З'ясовано місце, роль та специфіку дослідження трансформаційних процесів у порівняльному аналізі транзитивних економічних систем. Проведено порівняльний аналіз трансформації відносин власності у транзитивних економіках України та ряду інших постсоціалістичних країн, формування на їх основі ринкової системи. Виявлено та висвітлено дивергентно-конвергентні явища та процеси у функціонуванні сучасних транзитивних економічних систем. Досліджено зміст та особливості економічної ролі та функцій держави у трансформаційних процесах у зв'язку з інтеграцією сучасних транзитивних економік у світове господарство.
 • Порівняльний аналіз споживчих кошиків різних країн світу

  Список використаної літератури. 1. Закон України „Про затвердження прожиткового мінімуму на 2003 рік” 2. Закон РФ «О прожиточном минимуме». 3. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. - Пер. с анг. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 736с. 4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., Макроэкономика: Учебник / под общей редакцией А.В. Сидоровича. – М., 1997. 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К., 1997.
 • Девіантне мислення як фактор культурної динаміки

           Здійснено культурологічний аналіз культурної динаміки як процесу зміни ціннісних орієнтацій. Досліджено роль девіантного мислення та його конкретних типів, зроблено антропологічний та філософський аналіз культурних "вибухів", еволюційних та дифузно-еволюційних процесів у європейській культурі протягом двох з половиною тисячоліть. Доведено наявність трьох основних типів (патернів) девіантного мислення, які є інваріантами щодо відношенню до конкретних культурно-історичних епох і лежать у основі різних інноваційних соціокультурних процесів.
 • Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз)

           Здійснено порівняльний аналіз положень щодо проблеми смислу історії в західному та східному християнстві, виявлено особливості постановки цієї проблеми у витоках християнської філософії. Визначено вплив модернізаційних процесів у сучасному християнстві на розв'язання досліджуваної проблеми. Виявлено нові тенденції в розробці проблеми смислу історії в новітній російській християнській філософії, здійснено порівняльний аналіз цих тенденцій у контексті сучасного неотомізму та неопротестантизму. Досліджено особливості постановки та розв'язання даної проблеми в українській православній традиції.
 • Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів

           Удосконалено теорію оцінювання та забезпечення надійності алгоритмічних процесів (АП), що на відміну від існуючих, враховує помилки функціонування, які розрізняються за типами, та забезпечує підвищення якості проектування АП. Вперше розроблено градієнтні моделі оптимізації надійності багатовимірних АП, які враховують помилки функціонування різних типів, що дозволяє розв'язувати задачі оптимального розподілу контрольних точок та вибору кратностей контролю в таких АП. Удосконалено генетичні моделі оптимізації надійності багатовимірних АП, які містять адаптивні фітнес-функції, процедури ініціалізації якісної початкової популяції та ефективну схему селекції, що забезпечує швидке знаходження оптимальних розв'язків.
 • Екологічна роль біогенного мікроструктуроутворення лісових едафотопів південного сходу України

           Охарактеризовано макро- та мікроструктурний стан грунтів відповідно до особливостей комплексу грунтової мезофауни. Досліджено значимість окремих екологічних груп грунтової мезофауни (сапрофагів, фітофагів) у процесах мікроструктурування лісових екосистем різних типів. З'ясовано особливості мікробудови агрегатів, утворених унаслідок життєдіяльності представників окремих сімейств грунтової мезофауни. Проведено порівняльний аналіз мікроморфометричних параметрів водостійких агрегатів різних типів лісових біогеоценозів. Виявлено та статистично обгрунтовано зв'язок між деякими екологічними характеристиками грунтів та просторовими параметрами грунтових агрегатів. Запропоновано вдосконалену методику мікроморфологічних досліджень їх структури.
 • Порівняльний аналіз методів модулярної редукції

  : Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.01 [Електронний ресурс] / Ель-фард Салем Шеріф; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 14 с. — укp.
 • Теоретичні основи фільтрації в середовищах, що деформуються, та їх застосування в області дренажу

           Дисертацію присвячено питанням теоретичного опису сумісного процесу фільтрації у зернистому середовищі та суфозійних явищ, які виникають під дією сил з боку фільтраційного потоку. Розроблено математичну модель, яка описує фільтрацію в усьому грунтовому масиві і деформації (суфозію, кольматаж) у зоні дії градієнтів напору, вищих за критичні, на основі якої поставлено крайові задачі нелінійної фільтрації. Отримано аналітичні розв'язки задач фільтрації під час стабілізації суфозійних процесів, які можна безпосередньо використати у вирішенні актуальних практичних проблем. Лабораторними дослідженнями деформаційних процесів у грунті довкола дренажних конструкцій та зволожувачів визначено адекватність теоретичних розв'язків дослідним даним. Запропоновано залежності для фільтраційного розрахунку дренажних конструкцій із урахуванням механічної суфозії та кольматажу, які виникають у грунті придренної зони.
 • Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів

           Дисертацію присвячено питанням існування локальних часів та оптимальних моментів зупинки для випадкових процесів та полів. Доведено існування локального часу для двопараметричних чисто розривних сильних мартингалів та за допомогою теорії потенціалів досліджено такі його властивості як неперервність та існування скінченних моментів. За допомогою мартингальних методів побудовано дві теорії відшукання оптимальних моментів зупинки для випадкових процесів, які застосовано до розв'язання фінансових задач оптимального переключення для різних типів стохастичних диференціальних рівнянь.
 • Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різних типів озимого тритикале

           Встановлено значення варіанс і ефектів ЗКЗ та СКЗ вивчених сортів озимого тритикале різних морфотипів і за цими даними з'ясовано перспективи використання в селекційних програмах сортів тритикале.Встановлено генотипні коефіцієнти кореляції та шляху між зерновою продуктивністю рослин тритикале та його господарсько-корисними ознаками. Створено новий кормовий сорт озимого тритикале Буяна, який за підсумками до 2002 р. визнано перспективним.
 • До теоретичного обгрунтування біоконвеєрних технологій очищення стічних вод

           Сформульовано математичну задачу біологічного очищення стічних вод в окремій секції біоконвеєра. Враховано ключові макропроцеси, які зумовлюють видалення органічного забруднення. Виконано порівняльний аналіз значущості дифузійного та конвективного механізмів масопереносу. Наведено рекомендації відносно вибору технологічних параметрів.
 • Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок)

           Здійснено порівняльний аналіз механізмів формування та досліджено характер і динаміку окремих компонентів електричної активності (ЕА) нюхових цибулин та піриформної кори (спалахових компонентів ольфакто-амигдалярного ритму (ОАР), високочастотної синхронізованої активності, респіраторних хвиль і поліморфної активності) у лабораторних макросоматичних тварин з різним рівнем складності неокортексу за умов різного рівня поведінкової активності, а саме: щурів, мишей, морських свинок. Одержані дані проаналізовано в аспекті можливого відособлення ОАР від виконання суто сенсорної функції та розгляду його як неспецифічного джерела церебральної активації в організації цілісних поведінкових актів тварин-макросматиків.
© 2007-2019