От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови / Г.Д. Підгорна // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 260-264. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Сокращенное названиеПринципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови
Описание
         Запропоновано основні принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови, та визначено основні прийоми кооперування тренувальних бейсбольних та софтбольних майданчиків з існуючими спортивними ядрами.
Смотрите также:
 • Формоутворюючі фактори об'ємно-просторового рішення критих бейсбольних стадіонів

           Розглянуто формоутворюючі фактори об'ємно-просторового рішення критих бейсбольних стадіонів. Визначено характерні геометричні особливості конфігурації покриття бейсбольних стадіонів.
 • Основні причини деформацій будинків і споруд у зоні впливу глибоких котлованів при реконструкції забудови

           Проаналізовано проблеми, пов'язані з улаштуванням котлованів, та викладено підхід до встановлення основних причин деформацій будинків і споруд у зоні глибоких котлованів за реконструкції забудови.
 • Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінці XVIII - на початку ХХ століть

           Науково узагальнено результати попередніх досліджень архітектури ринкових площ в Європі та Україні. Із застосуванням розроблених і традиційних методик визначено історичні передумови, принципи та закономірності формування архітектурно-планувальних типів і композиційно-стилістичних особливостей периметральної забудови ринкових площ. Встановлено, що у кінці XVIII - на початку XX ст. спорудження й об'ємно-просторове розширення забудови створили якісно новий образ ринкових площ. Проаналізовано чинники впливу, що дозволило створити цілісну картину формування забудови ринкових площ. Виявлено стан збереженості споруд, запропоновано метод визначення їх цінності та надано рекомендації щодо збереження периметральної забудови ринкових площ міських поселень Галичини.
 • Врахування природно-кліматичних факторів району забудови при виборі зовнішнього опорядження будівель і споруд

           Розглянуто основні природно-кліматичні фактори, які впливають на довговічність зовнішнього опорядження будинків. Наведено рекомендації щодо використання сучасних видів опорядження. Подано характеристику архітектурно-будівельних і експлуатаційних властивостей опоряджувальних матеріалів та виробів.
 • Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. Одеса)

           Визначено принципи архітектурно-планувальної організації прибережної території. Досліджено проблему художньої організації морського фасаду. Розглянуто питання композиційної силуетності прибережної забудови. Виявлено фактори, які впливають на її формування. Визначено основні принципи функціонування зонування приморських територій і принципи реконструкції у прибережній зоні історичного міста. На підставі аналізу досвіду забудови узбережжя систематизовано класифікацію прибережної забудови за різними критеріями. З урахуванням засобів гармонізації та прийомів організації даної забудови сформульовано засади ахітектурно-художнього формування забудови на узбережжі приморських міст. Сформульовано основні рекомендації щодо методики проектування й організації системи контролю процесів розробки будівничих проектів та здійснення будівницва на узбережжі.
 • Деформації основ фундаментів будівель в умовах щільної міської забудови

           Удосконалено методи розрахунку основ існуючих будівель і споруд за умов щільної міської забудови. На базі ідеально пружно-пластичної моделі грунту за умов пласкої деформації з залученням методів скінченних елементів і початкових напружень визначено напружено деформований стан основ, зокрема нерівномірність додаткових осідань. Проведено математичне моделювання процесу функціонування основ фундаментів існуючих будівель і споруд за умов щільної забудови та виконано зіставлення одержаних результатів з даними натурних спостережень та розрахунками за існуючими нормами. Доведено достовірність та ефективність даного підходу для розрахунку деформації основ фундаментів будівель. Досліджено вплив таких чинників, як довжина консолей фундаментів нових будівель і наявність захисних споруд та їх основних параметрів (жорсткості, висоти, анкерування та лідирування) на додаткові осідання існуючих будівель. На підставі розрахункових досліджень показано ефективність конструктивних рішень основ за умов щільної міської забудови - влаштування консолей, захисних стін, пальових фундаментів. Розроблено методику розрахунку нерівномірності осідань основ стрічкових фундаментів існуючих будівель від впливу новобудов і доведено її достовірність для прогнозування появи ушкоджень у конструкціях існуючих будівель.
 • Архітектурно-планувальне перетворення районів садибної забудови

           Проведений аналіз містобудівної політики та світового досвіду проектування малоповерхової садибної забудови за попередні роки. Розглянуті питання, пов'язані з методологією проектування, з урахуванням специфіки малоповерхового будівництва в нових соціально-економічних умовах. Описаний новий методичний підхід до реконструкції забудови, який враховує принципи і засоби планувальної організації. Розроблена нормативно-цільова модель малоповерхової садибної забудови, принципи, методи і моделі процесу проектування таких районів з метою постановки задачі формування варіантів проектних рішень в умовах автоматизованого проектування.
 • Просторове середовище історичної забудови Львова та монументальна скульптура радянського періоду

           Розглянуто монументальну скульптуру Львова радянського періоду у структурі існуючої історичної забудови. Проаналізовано історію втілення численних планів розбудови міста, наведено їх загальну характеристику та з'ясовано вплив на просторове середовище міста. Досліджено особливості встановлення деяких пам'ятників.
 • Формування експозиційних будівель і споруд зоопарків України

           Дисертацію присвячено питанням формування зооекспозиційних будівель і споруд різних типів в Україні. Наведено стислий історичний огляд і аналіз сучасного стану вітчизняного і закордонного зоопаркобудування для виявлення можливих напрямків подальшого архітектурно-планувального розвитку об'єктів із зооекспозиціями. Визначено основні історичні та сучасні типи та підтипи зооекспозиційних закладів. Аналіз існуючої мережі зооекспозицій даних закладів на території України виявив необхідність її суттєвого доповнення та вдосконаленої структуризації. Теоретично обгрунтовано принципи функціонально-планувальної організації, визначено принципи та прийоми формування об'ємно-просторових рішень зооекспозиційних будівель і споруд, які діють у структурі зоопарку чи поза нею. Встановлено, що перспективними є зооекспозиційні будівлі та споруди з гнучкою просторовою організацією, у тому числі й пересувні чи мобільні зооекспозиції. Ефективність результатів дослідження підтверджено експериментальним проектуванням: проектом комплексної реконструкції міського зоопарку, проектними пропозиціями зооекспозиційних будівель "Акваріум" з експозицією водних тварин.
 • Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві

           Наведено результати дослідження особливостей розвитку інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві. Узагальнено теоретичні та методологічні засади та практичні аспекти кооперування інвестиційних ресурсів вітчизняних та іноземних партнерів у даній діяльності. Здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку цього процесу та вплив законодавчої бази на нього. Обгрунтовано систему макро- і мікроекономічних заходів у напрямі покращення механізму розвитку інвестиційного кооперування. Надано пропозиції щодо розробки заходів зазначеного розвитку шляхом впровадження системи державної підтримки учасників інвестиційного кооперування та удосконалення їх економічних відносин у процесі спільної діяльності.
 • Ефективність кооперування деревообробних підприємств з урахуванням екологічного імперативу

           Удосконалено організаційні зв'язки підприємств за умов ринкової економіки за принципом кооперування, як абсолютно вільної їх форми. Визначено необхідність розробки оцінки ефективності кооперування, яка б характеризувала його з позиції економічної, екологічної та соціальної діяльності. Обгрунтовано зміст поняття "кооперування" за ринкових умов, "екологізація виробництва", досліджено специфіку підприємств деревообробної промисловості України щодо необхідності раціонального використання лісових ресурсів. Застосовано принципи теоретичної аргументації та системного підходу до розробки проблеми та визначення показника "інтегральна соціо-еколого-економічна ефективність". Запропоновано формули та методика розрахунку інтегрального показника соціо-еколого-економічного ефекту за ринкових умов для підприємств з виготовлення плитних матеріалів і меблів. Визначено складові інтегрального показника та чинники, що на нього впливають. Розроблено алгоритми розрахунків і графічну просторову модель інтегрального показника.
 • Розміщення житлової забудови на намивних територіях відносно динаміки підземних вод

           Дисертацію присвячено питанням розміщення житлової забудови на намивних територіях з урахуванням її взаємодії з динамікою підземних вод і тектонічних розломів. Установлено, що динаміка підземних вод, за наявності взаємодії з геологічними процесами та сформованою планувальною структурою міста, є одним з важливих факторів у визначенні екологічного та функціонального зонувань, вуличної мережі, демографічної ємності, типології забудови та її архітектурно-планувального та композиційного вирішення. На основі запропонованої моделі, що враховує дані фактори, розроблено принципи і методи формування функціонально-планувальної структури житлової забудови, а також методичні рекомендації щодо її розміщення на стадії концепції генплану, ПДП житлових районів, ескізу забудови.
 • Архітектурно-просторові особливості формування вулиці Хрещатик в Києві (ХІХ - ХХ ст.)

           Запропоновано історичну періодизацію розвитку вулиці. Представлено критерії, що обумовили становлення Хрещатика як центральної вулиці Києва. Підсумовано визначні періоди формування Хрещатика. Введено в професійний обіг нові архівні та проектні документи, встановлено авторство багатьох споруд, розроблено схеми забудови вулиці станом на 1915 р. Досліджено специфіку фасадної архітектури Києва кінця ХІХ ст. Представлено особливості стилістичного формування забудови Хрещатика. Виявлено унікальні архітектурно-будівельні традиції, що поширилися з даної вулиці на центральні райони міста. Вставлено елементи гармонізації забудови Хрещатика на межі ХІХ - ХХ ст. та критерії спорідненості сучасної забудови вулиці з утраченою. Розроблено план-схему з зазначенням дисгармонійних елементів простору. Створено стратегію диференційного підходу до забудови, згідно з якою зроблено зонування вулиці за чотирма режимами допустимих реставраційних втручань. Запропоновано засоби гармонізації забудови Хрещатика.
 • Основні принципи реконструкції існуючих будівель і споруд під боулінг-центри

  [Електронний ресурс] / А.Г. Панкратов // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 166-173. — укp.
© 2007-2019