От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Рішення задач прогнозування числових рядів в умовах невизначеності в нейромережному логічному базисі середовища MATLAB/SIMULINK

Сокращенное названиеРішення задач прогнозування числових рядів в умовах невизначеності в нейромережному логічному базисі середовища MATLAB/SIMULINK
Описание
Смотрите также:
 • Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності

           Розроблено алгоритми, моделі та програмне забезпечення для розв'язання задач керування складними об'єктами та процесами, що автоматизуються. Розглянуто прямі методи, пов'язані з розв'язком чітких та нечітких систем лінійних алгебричних рівнянь з сингулярною або виродженою матрицею в нейромережі. Запропоновано алгоритми розв'язання систем алгебричних рівнянь з нечіткими коефіцієнтами, методи та алгоритми реалізації операцій нечіткої арифметики в нейромережі, алгоритм ідентифікації об'єкта типу "чорний ящик" на основі полінома Колмогорова - Габора для умов інформаційної невизначеності, а також алгоритм прогнозування нечітких числових рядів на підставі прямих методів та методів занурення в нейромережу.
 • Універсальні алгоритми екологічного моніторингу в інтелектуальних системах на підставі методів нечіткої математики в тензорному логічному базисі

  [Електронний ресурс] / О.Ю. Філімонова, Ю.М. Мінаєв // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 221-234. — укp.
 • Мінімаксне прогнозування розв'язків початково-крайових задач спряження для параболічних рівнянь в умовах невизначеності

           Розроблено методи знаходження мінімаксних середньоквадратичних прогнозних оцінок лінійних функціоналів від розв'язків початково-крайових задач спряження для параболічних рівнянь у частинних похідних другого порядку за умов неповної інформації. Розглянуто випадки, коли обмеження на невідомі детерміновані функції є повністю або частково відомими. В усіх випадках доведено теореми про загальний вигляд мінімаксних прогнозних середньоквадратичних оцінок і похибок прогнозу цих функціоналів. Доведено твердження про зведення задач мінімаксного прогнозування до спеціальних задач оптимального керування рівняннями параболічного типу з розривними коефіцієнтами та квадратичними критеріями якості. Аналогічні результати одержано для задачі мінімаксного середньоквадратичного оцінювання лінійних функціоналів від правих частин параболічних рівнянь із розривними коефіцієнтами.
 • Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності

           Розроблено методи й алгоритми розв'язування задач прийняття оптимальних рішень за умов невизначеності та ризику, які передбачають опис альтернатив скінченною послідовністю значень функцій результату в дисткретні моменти часу. Розроблено метод аналізу впливу зовнішнього середовища на альтернативи, які описуються скінченними послідовностями значень функцій результату. Метод базується на гіпотезі - кожен стан зовнішнього середовища однозначно визначається відсотковою ставкою дисконтування. Це дозволяє ввести відношення переваги на множині станів зовнішнього середовища та на множині траєкторій. Запропоновано процедуру для порівняння послідовностей різної довжини. Побудовано нові характеристики алтернатив, а саме: інтенсивність накопичення значення функції результату та ризикованість альтернативи, на підставі яких одержано Паретто оптимальну оцінку у випадку, коли рішення приймається за умов ймовірнісної невизначеності. Для такого випадку вдосконалено підходи до побудови суб'єктивного ймовірнісного розподілу станів і траєкторій зовнішнього середовища та запропоновано новий підхід до визначення елементів матриці перехідних суб'єктивних ймовірностей залежно від ставлення особи, що приймає рішення (ОПР), до ризику. Для ОПР з різним відношенням до ризику побудовано оцінки альтернатив, впровадження в які можна відтермінувати до деякого моменту в майбутньому, оцінки альтернатив, функція результату яких визначена на множині лінгвістичних термінів. Розвинуто класичну матричну задачу прийняття рішень за умов ризику та невизначеності в економічній і фінансовій сферах.
 • Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища

           Досліджено проблеми оцінювання числових характеристик фінансових активів, розроблено підходи щодо їх аналізу та прогнозування. Визначено особливості функціонування фінансового ринку України й обігу фінансових активів. Розглянуто існуючі методи моделювання фінансових активів. Обгрунтовано, що сучасні умови функціонування фінансових ринків не відповідають класичній лінійній парадигмі та потребують нових методів аналізу. На підставі дослідження фондового індексу ПФТС і складових його індексного кошика зроблено висновок про хаотичну природу та нелінійний характер залежностей на фінансовому ринку України. Виявлено, що застосування вейвлет-технологій для передпрогнозного аналізу часових рядів дозволяє значно підвищити точність обчислень. Запропоновано комплекс моделей на базі теорії детермінованого хаосу, що пояснюють аномалії фінансових часових рядів і враховують неоднорідність очікувань інвесторів на фінансовому ринку. За допомогою запропонованих моделей згенеровано числові характеристики, що демонструють властивості емпіричних фінансових часових рядів, зокрема, гостровершинність й асиметричність закону розподілу, наявність "важких хвостів".
 • Забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах невизначеності

           Розглянуто питання забезпечення ефективності функціонування підприємств автомобільного транспорту за умов невизначеності ринкового середовища. Проаналізовано сучасний стан і визначено макро- та мікроекономічні чинники, що найбільш суттєво впливають на ефективність функціонування даних підприємств за сучасних умов господарювання. Запропоновано схему вибору інструментарію для формування управлінського впливу, на підставі якої обгрунтовано доцільність використання апарату теорії статистичних рішень для розв'язання основних завдань підприємства. Розроблено модель вибору оптимального сценарію поведінки підприємства, яка передбачає прогнозування фінансового результату (прибутку або збитку) його діяльності за умов невизначеності шляхом обгрунтування альтернативних варіантів поведінки і станів ринкового середовища.
 • Методика прийняття рішення по управлінню мережею обміну даними в умовах невизначеності інформації

           Удосконалено математичні моделі оцінки ймовірнісно-часових характеристик етапів збору інформації про стан мережі обміну даними (МОД) та прийняття рішення з управління МОД. Розроблено метод оцінки ефективності МОД, який дозволяє враховувати цінність даних, що передаються, та можливість наявності невизначеності про стан елементів мережі. Запропоновано методи оцінки переваг під час прийняття рішення з управління МОД та наслідків прийнятого рішення, відзнаковою особливістю яких є врахування корисності одержаного у процесі управління результату та можливого часу простою мережі обміну даними. Удосконалено метод прийняття рішення під час управління якістю обслуговування, що дозволяє враховувати втрати цінної інформації за рахунок відмови в обслуговуванні та старіння інформації, що передається.
 • Теорія інтерполяційних задач у класі Стільтьєса та суміжні питання аналізу

           Для стільтьєсівських матриць-функцій (МФ) поставлено та розв'язано узагальнену інтерполяційну задачу. Доведено збіг множини канонічних і множини N-екстремальних рішень I та II роду. Доведено критерій повної невизначеності межової інтерполяційної задачі у термінах збіжності двох рядів, елементи яких є ортогональними системами МФ. Узагальнено класичний критерій Стільтьєса невизначеності проблеми моментів у термінах збіжності двох рядів з додатковими членами. Узагальнено для матричного випадку теорему про експоненціальний тип резовельнтної матриці проблеми моментів Стільтьєса. Створено теорію інтерполяційних задач у класі Стільтьєса. Для неванліннівських МФ доведено узагальнений критерій Данжуа повної невизначеності межової інтерполяційної задачі. Запропоновано метод зведення вироджених задач до повністю невизначених. Надано повний опис можливих значень дефектних чисел симетричних операторів, породжених блочними матрицями Якобі. Узагальнено для матричного випадку результат М.Г.Крейна з проблеми моментів на компактному інтервалі.
 • Розвиток методів аналізу перехідних процесів електроенергетичних систем на основі використання удосконалених моделей їх елементів

           Розроблено методи аналізу перехідних процесів електроенергетичних систем на базі удосконалених математичних моделей та дискретних макромоделей їх елементів. Запропоновано концептуальні засади формування математичних моделей електричних систем, які базуються на застосуванні декомпозиції та макромоделювання у методі підсхем у середовищі Matlab/Simulink з можливостями адекватного врахування нелінійних характеристик намагнічування та втрат у сталі елементів магнітопроводу електромагнітних апаратів. Розроблено математичні моделі трифазного тристрижневого автотрансформатора та трансформатора, рівняння стану яких грунтуються на розділенні магнітного потоку на основний та розсіяння, враховують втрати активної потужності та нелінійність характеристик намагнічування елементів магнітопроводу. Удосконалено математичну модель трифазної лінії електропересилання з врахуванням ненульових початкових умов. Вперше створено дискретну макромодель трифазного трансформатора у вигляді "чорної скриньки" у формі рівнянь стану. Запропоновані математичні моделі реалізовано у середовищі математичного та імітаційного моделювання Matlab/Simulink.
 • Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)

           Розроблено систему моделей поведінки піприємств за умов трансформації економіки та невизначеності середовища господарювання, яка проявляється у зміні сутності ринкових відносин і нестійкому характері виконання базових макроекономчіних закономірностей. Визначено вплив розгалуженої системи чинників ринкової невизначеності на ефективність організаційно-структурної, маркетингової та інноваційної стратегії підприємств. Виявлено основні напрямки забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва за умов інтеграції до системи світового господарства, за якої невизначеність середовища господарювання набуває першочергового значення. Запропоноваано новий підхід щодо прогнозування наслідків сучасних тенденцій економічного розвитку, таких як глобалізація та інформатизація. Висвітлено нове значення гнучкості виробничої та управлінської структури підприємства. Сформульовано умови ринкового успіху, що враховують невизначеність середовища господарювання. Розроблено організаційно-економічний механізм накопичення конкурентної переваги підприємств за даних умов. Основні результати наукового дослідження впроваджено на підприємствах Придністровського регіону для забезпечення конкурентоспроможності та стабільності їх розвитку на базі використання адаптивної маркетингової, інноваційної та організаційно-структурної стратегії, а також у процесі формування методологічної бази для оптимізації структур управління.
 • Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі Галуа

           Проведено аналіз архітектур і області застосування спецпроцесорів, які використовуються у низових рівнях розподілених комп'ютерних систем. Обгрунтовано ефективність застосування для побудови спецпроцесорів, крім широковживаного базису Радемахера, який породжує двійкову систему числення, теоретико-числового базису Галуа. Запропоновано методи побудови конвеєрних спецпроцесорів на базі багатоканального аналого-цифрового перетворення (АЦП), інтегрально-імпульсної технології на базисі Галуа та двовимірних шумоподібних кодових послідовностей. Розроблено метод, алгоритм операції сумування у базисі Галуа й архітектуру паралельного суматора, швидкодія якого перевищує у 5 - 9 разів швидкодію паралельного суматора у базисі Радемахера. Розроблено теоретичні засади методів цифрового формування й обробки двовимірних широкосмугових послідовностей, які характеризуються перевагами завадозахищеності стосовно одновимірних. Розроблено функціональні схеми та принципові рішення компонентів спецпроцесорів у базисі Галуа.
 • Математичні та програмно-алгоритмічні засоби моделювання ігрових задач вибору варіантів рішень в умовах невизначеності

           Дисертацію присвячено побудові ігрових моделей та адаптивних ігрових алгоритмів вибору варіантів рішень за умов невизначеності та їх застосування для розв'язання технічних задач. Сформульовано критерії асимптотичної оптимальності гри за умов невизначеності. На основі умови доповняльної нежорсткості методом стохастичної апроксимації виконано синтез нових рекурентних алгоритмів для моделей гри без обміну та з локальним обміном інформацією між гравцями, без відмов та з відмовами гравців. Отримано оцінки швидкості збіжності синтезованих ігрових алгоритмів до станів рівноваги. Розроблено інструментальні програмні засоби моделювання ігрових алгоритмів та їх практичних застосувань. Сформульовано та розв'язано задачу ігрової маршрутизації пакетів повідомлень, що дозволяє покращити експлуатаційні характеристики роботи комп'ютерних мереж.
 • Оцінка впливу оточуючого середовища на стратегічні плани підприємства в умовах невизначеності (на прикладі підприємств пивоварної галузі України)

           Здійснено теоретичне узагальнення та розроблено методичні засади стратегічного планування на підприємствах пивоварної галузі України за умов невизначеності навколишнього середовища. Запропоновано структурну модель оцінки його впливу на стратегічні плани підприємства та сформовано матрицю базових стратегій залежно від впливу факторів і ймовірності їх виникнення. Досліджено основні фактори навколишнього середовища та показники, що його характеризують. Проаналізовано діяльність підприємств пивоварної промисловості з використанням економіко-статистичних методів і моделей стратегічного аналізу. Розроблено та запропоновано методичні підходи до оцінки впливу навколишнього середовища на стратегічні плани підприємств з використанням удосконаленого методу "стратегічної гнучкості", на базі розрахунку підінтегральної функції стратегічного плану та визначення планового рівня конкурентоспроможності за умов невизначеності.
 • Штучно-інтелектуальний електропривід з безщітковим синхронним двигуном

           Наведено результати створення і моделювання в пакеті Simulink/MATLAB електроенергетичного процесу в штучно-інтелектуальному електроприводі з трифазним безщітковим синхронним двигуном.
© 2007-2019