От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Розрахунок світлового вектора від полігонального світлопрорізу

Сокращенное названиеРозрахунок світлового вектора від полігонального світлопрорізу
Описание
[Електронний ресурс] / Є.В. Пугачов // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 103-105. — укp.
Смотрите также:
 • Розвиток методу добутку областей для розв'язування задач скруту призматичних стрижнів полігонального профілю

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 [Електронний ресурс] / Ярослав Віталійович Чумаченко; Запорізький національний технічний ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 18 с. — укp.
 • Принципи формування комфортного світлового архітектурного середовища у країнах Арабського Сходу

           Розвинуто актуальний напрямок у в теорії архітектури - комфортність світлового середовища у контексті урбоекологічного підходу. Проаналізовано кліматологічні й історико-культурні передумови розвитку архітектурних методів формування такого середовища за умов спекотного клімату. Систематизовано традиційні та високотехнологічні архітектурно-композиційні прийоми формоутворення, які сприяють створенню комфортного світлового середовища за природно-кліматичних умов арабо-ісламських країн. Наведено результати експериментальних досліджень функціональної та формоутвірної дії світлотіньових співвідношень у традиційній і сучасній арабській архітектурі. Розроблено принципи та рекомендації щодо формування комфортного світлового середовища у сучасних житлових і громадських будинках країн Арабського Сходу.
 • Архітектурно-просторова організація світлового середовища української церкви

           Розкрито особливості та засоби втілення архітектурної та богословської сутності світла в архітектурно-просторовій організації української церкви, встановлено значення природного та штучного світла у формуванні структури та простору, архітектоніки церковної будівлі, виявлено закономірності формування світлового середовища церкви у часовій динаміці богослужінь. Проаналізовано архітектоніку світла українських церков різних типів і періодів розвитку церковного будівництва за характером розподілу у просторі та інтенсивністю світлових потоків. Встановлено архітектурно-просторові принципи, прийоми та засоби організації світлового середовища основних типів української церкви. Зазначено, що архітектура християнського храму східного обряду є архітектурою світла. Аргументовано необхідність переносу принципів організації світлового середовища традиційної церкви в практику сучасного проектування українських церков.
 • Сингулярності азимута вектора Умова-Пойнтінга та структура оптичних полів

           Одержано співвідношення для усереднених за часом величин компонент вектора Умова-Пойнтінга. Висвітлено принципову можливість вимірювання характеристик вектора Умова-Пойнтінга на підставі даних локальної стоксполяриметрії векторного поля й інтерферометрії. Проаналізовано поведінку вектора Умова-Пойнтінга, сингулярностей цього вектора у випадкових полях, в околі точки анігіляції скалярних вихорів і в околі вихору залежно від поляризаційної однорідності поля. Сформульовано принципи утворення елементарних поляризаційних сингулярностей у результаті суперпозиції ортогонально лінійно поляризованих хвиль. Проведено комп'ютерне й експериментальне дослідження. Встановлено, що всі системи оптичних сингулярностей, які відносяться до різних параметрів оптичного поля, пов'язані між собою в статистичній залежності. Визначено узагальнений знаковий принцип.
 • Обгрунтування енергозберігаючого світлового режиму та засобів керування освітлювальними установками в пташнику

           Визначено оптимальні значення параметрів світлового режиму для різних вікових періодів птиці протягом її вирощування. Розроблено комплексний метод розрахунку освітленості у виробничому приміщенні, який дозволяє у процесі розрахунку складових освітленості, утворених вторинними світловими потоками, урахувати особливості розподілу яскравості на стінах і стелі та коефіцієнта відбиття як функції координат. Одержано математичні моделі залежності зміни інтенсивності оптичного випромінювання лампи розжарювання у разі зміни напруги живлення. Запропоновано програмований пристрій автоматичного керування освітлювальними установками в пташниках. Ефективність енергоощадного світлового режиму та технічного засобу його реалізації обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.
 • Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно- посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випромінювачів

           Вперше запропоновано та науково обгрунтовано побудову мобільної світлосигнальної системи злітно-посадочної смуги швидкого розгортання. Використано мембранний випромінювач з тріадними світлодіодами, розташованими на поверхні мембрани, яка забезпечує управління геометрією і спектральним складом світлового потоку. Розроблено методику розрахунку конструкції мембрани світлодіодного випромінювача для управління світловим потоком. Проведено розрахунок величини прогину мембрани за умови вільного закріплення її контура, а також проведено розрахунок профілю поверхні деформованої мембрани. Показано, що даний метод дозволяє вибирати конструкцію, матеріал мембрани та формувати сферичний профіль вигину для управління світловим потоками, змінювати фокусну відстань прожектора й усувати ефект аберації. Вдосконалено методику вибору світлодіодних матеріалів щодо ефективного управління спектром випромінювання. Доведено, що дана методика дозволяє управляти спектральним складом світлового потоку прожектора з урахуванням реальних погодних і атмосферних умов, регулюючи співвідношення світлових потоків окремих елементів тріади та дозволяє управляти зоною коридору прихованої посадки.
 • Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки

           Розроблено методи аналізу на осциляції, дискретних апроксимації та інтерполяції дискретно представленого геометричного об'єкту - плоских і просторових дискретно представлених кривих (ДПК), ДПК у n-вимірному просторі, дискретно представлених поверхонь і гіперповерхонь, скалярних і векторних полів, представлених на різних носіях у тривимірному просторі. Запропоновано способи раціональної індексації елементів (вузлів, комірок) плоских геометричних об'єктів з трикутними сітковими комірками. Розроблено геометричні моделі розрахунків інтегральних характеристик світлового поля від світлопрорізу (СП) складної форми, світлової шахти, на зовнішніх поверхнях будівель (плоскі фасади та дахи, окремо стоячі оболонки, шедові складки та шедові циліндричні оболонки), геометричні моделі розрахунків коефіцієнтів світловтрат від швів СП, заповнених склопрофілітом, та від сонцезахисних стрічкових і прямокутних козирків.
 • Шляхи оптимізації методів полімеризації фотокомпозиційних матеріалів

           Проведено дослідження поляризаційних властивостей емалі. Вперше виявлено, що під дією поляризованого некогерентного світлового потоку відбувається полімеризація фотокомпозиційних матеріалів. Розроблено метод полімеризації фотокомпозиційних матеріалів з використанням поляризованого некогерентного світлового потоку. Створено пристрій для здійснення полімеризації фотокомпозиційних матеріалів поляризованим некогерентним світловим потоком. Експериментально встановлено, що застосування нового методу полімеризації фотокомпозиційних матеріалів з використанням поляризованого некогерентного світлового потоку сприяє зменшенню кількості ускладнень під час проведення реставраційних робіт фотокомпозиційними матеріалами.
 • Методи ергономічної експертизи акустичного та світлового середовища пробування

           Дисертацію присвячено методам ергономічної експертизи середовища пробування, що проектується, за шумом, інсоляцією, затіненням та природним освітленням. Запропонована загальна методика створення технології ергономічної експертизи. Розроблені технології ергономічної оцінки акустичного та світлового середовища пробування, що дозволяють оцінити не тільки кількісні значення вибраних фізичних факторів, але й встановити та візуалізувати зони комфорту та дискомфорту з обчисленням їх ергономічних показників. Запропоновані комп'ютерна технологія ергономічної експертизи та засоби взаємодії експерта з ЕОМ у вигляді дружнього інтерфейсу професійною мовою користувача.
 • Організація роботи по приготуванню перших страв

  Вступ. Розділ Ι Характеристика підприємства. Його тип. Проектування ПГХ та сфери обслуговування Розділ ΙΙ Розрахункова частина 2.1. Складання меню підприємства 2.2. Розрахунок сировини на день (5 страв) 2.3. Розрахунок вартості страви 2.4. Підбір устаткування 2.5. Вибір приміщення, його інтер’єр. Розрахунок площі цеху або дільниці 2.6. Розрахунок кількості кухарів; розрахунок заробітної плати та відрахування 2.7. Підбір інструменту, інвентарю, столів Розділ ΙΙΙ Заключна частина Список літератури Додаток Графічна частина Планування виробничої ділянки (цеху) з прив’язкою устаткування. Візитка або запрошення. Меню
 • Аналіз рентабельності

  1. Вихідні дані для аналізу 3 2. Аналіз рентабельності 6 2.1. Розрахунок показників рентабельності 6 2.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі 6 2.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей 7 2.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 7 2.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 8
 • Розрахунок фінансових показників підприємства ЗАТ “Адора”

  1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів 2. ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ 3. ПОКАЗНИКИ ФіНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 2. Ефект виробничого важеля. 3. Рівень ефекту фінансового важеля (РЕФВ) СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Лікування хворих на флюороз зубів помірної та тяжкої форми з використанням сучасних композиційних матеріалів світлового затвердіння (клініко-лабораторне дослідження)

           Досліджено проблему лікування флюорозу зубів помірної та тяжкої форм. На підставі лабораторних випробувань обгрунтовано етапи реставрації зубів, уражених флюорозом, із використанням сучасних композиційних матеріалів світлового затвердіння. Для прогнозування товщини структурно-зміненого шару емалі у разі флюорозу запропоновано використовувати клінічний показник - омічний електричний опір. Визначено час кислотного протравлювання емалі зубів, уражених флюорозом, та методику нанесення адгезивів. Розроблено новий спосіб лікування хворих на помірний та тяжкий флюороз та доведено його ефективність. Одержано 87,5 % позитивних результатів у випадку помірного та 85,7 % у разі тяжкого флюорозу у віддалені (36 місяців) терміни лікування.
 • Розрахунок освітленості горизонтальної території біля будівлі

  [Електронний ресурс] / Є.В. Пугачов // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 193-198. — укp.
© 2007-2019