От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Роль мережі транспортно-пересадкових вузлів у функціонально-планувальній структурі міста

Сокращенное названиеРоль мережі транспортно-пересадкових вузлів у функціонально-планувальній структурі міста
Описание
[Електронний ресурс] / В.А. Щурова // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 248-255. — укp.
Смотрите также:
 • Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів

           Визначено зміст понять мережі та зон впливу транспортно-пересадочних вузлів, розглянуто основні напрямки та історичні етапи їх еволюції. Визначено базові типи архітектурно-планувальної організації міської забудови у зонах впливу транспортно-пересадочних вузлів і розглянуто шляхи їх природних перетворень у процесі розвитку. Сформульовано сучасні вимоги щодо формування транспортно-пересадочних вузлів та архітектурно-планувальної організації міської забудови у зоні їх впливу. Систематизовано напрямки удосконалення та перспективи розвитку архітектурно-планувальної організації забудови транспортно-пересадочних вузлів. Досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та забудови міських територій у зоні їх впливу. Визначено основні етапи та стадії природного розвитку транспортно-пересадочних вузлів. З урахуванням природної динаміки їх змін розроблено рекомендації щодо удосконалення архітектурно-планувальної організації міської забудови. Результати наукового дослідження впроваджено у практику проектування та навчальний процес підготовки архітекторів.
 • Вишукування раціональних транспортно-планувальних рішень пішохідних зон у центрах міст Іорданії (на прикладі міста Амман)

           Розроблено містобудівну класифікацію пішохідних зон (ПЗ) з урахуванням кліматичних та інших особливостей міст Іорданії. Виявлено фактори, які впливають на ефективність функціонування ПЗ, визначено їх кількісні показники. Встановлено регресійні залежності між кількістю дорожньо-транспортних пригод і довжиною вулично-дорожньої мережі (ВДМ), що дозволяють прогнозувати дані показники. Розроблено математичну модель розподілу руху пішоходів на заданій планувальній структурі ВДМ; комп'ютерну програму забезпечення моделювання руху транспорту у районах міста, що дозволяє обчислити доцільність запровадження пішохідних зон на існуючій ВДМ; програмне забезпечення для розв'язання задачі безпечного переходу пішоходами магістралей, що оточують пішохідні зони; укрупнений алгоритм проектування і запровадження пішохідних зон в центрах міст Іорданії (на прикладі м.Амман) з урахуванням нових нормативів і економічних показників; створено математичні моделі та програмне забезпечення для розв'язання задач оптимізації розміщення пішохідних зон у центрах міст і розрахунки параметрів їх функціонування.
 • Громадські центри в структурі сучасного міста

           Розглянуто основні тенденції розвитку та збагачення структури системи громадських центрів в контексті функціонально-територіальної організації сучасного міста.
 • Міські транспортно-пересадочні вузли і логістика

           Наголошено, що в умовах становлення ринкових відносин змінюються акценти за проектування і розміщення транспортних пересадочних вузлів стосовно їх функціональної і транспортно-планувальної організації. Проаналізовано роботи на дану тематику з введенням класифікації пересадочних вузлів і застосуванням логістичного підходу до їх планування і розміщення у містах.
 • Штучні водойми в планувальній структурі історичних міст Волині

           Подано класифікацію штучних водойм, розглянуто їх функції, призначення, місцерозташування по відношенню до замку та посаду, особливості розміщення залежно від рельєфу. Проаналізовано вплив цих штучних водних об'єктів на планувальну структуру історичних міст Волині протягом XV - XІX ст. шляхом вивчення старовинних планів окремих міст та архівних описових матеріалів. Розглянуто найпростіші споруди для влаштування штучних водойм - греблі, їх розташування та призначення, також приділено увагу млинам, що влаштовувалися біля гребель і відігравали роль одного з композиційних елементів архітектурно-планувальної структури міст та відображений вплив штучних водойм на сучасну розпланувальну структуру міст на прикладі м. Рівне.
 • Екологічні фактори і транспортно-планувальні характеристики міста

           Розглянуто сучасні методи рішення екологічних проблем, які виникають в наслідок інтенсивного зростання кількості автотранспортних засобів. Подано огляд наукових робіт, присвячених проблемам автотранспортних потоків у великих містах. Викладено основи сучасного підходу до вирішення різних екологічних задач.
 • Системний аналіз функціонально-планувальної організації міста

  [Електронний ресурс] / І.В. Стародуб // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 205-211. — укp.
 • Періоди розвитку функціонально-планувальної структури міста Ужгорода

  [Електронний ресурс] / Й.М. Голик // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 38-41. — укp.
 • Системний підхід до загальних питань реконструкції функціонально-планувальної структури міста

  [Електронний ресурс] / М.В. Сисойлов // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 345-352. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
 • Обмеження розвитку функціонально-планувальної структури Ужгорода

           Зазначено, що розвиток міста взаємопов'язаний із його природно-економічним положенням, тобто наявністю і розміщенням сировинних, енергетичних, водних ресурсів та екологічного стану. Історично склалося так, що розвиток функціонально-планувальної структури Ужгорода обмежувався, як територіальними ресурсами, так і природними. Обмеження територіального розвитку міста вимагає пошуку внутрішніх резервів. За раціонального використання природних ресурсів у місті можливий розвиток елементів функціонально-планувальної структури у сприятливому режимі та вибраному напрямі.
 • Регулювання транспортними (транспортно-експедиторськими) операціями суб’єктів ЗЕД

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи регулювання транспортними (транспортно-експедиторськими) операціями суб’єктів ЗЕД 7 1.1. Поняття та значення транспортно-експедиторських операцій суб’єктів ЗЕД 7 1.2. Види транспортно-експедиторських операцій суб’єктів ЗЕД 12 1.3. Особливості регулювання транспортно-експедиторських операцій суб’єктів ЗЕД 17 РОЗДІЛ 2. Аналіз механізму регулювання транспортно-експедиторськими операціями підприємства 33 2.1. Характеристика стану господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства 33 2.2. Характеристика організаційної структури регулювання транспортно-експедиторськими операціями підприємства 39 2.3. Оцінка ефективності управління транспортно-експедиторськими операціями підприємства 43 РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення управління транспортно-експедиторськими операціями підприємства 63 3.1. Шляхи удосконалення механізму управління регулювання транспортно-експедиторськими операціями підприємства 63 3.2. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності регулювання транспортно-експедиторськими операціями підприємства 74 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86 ДОДАТКИ 89 Додаток А. Баланс підприємства 2002-2004 89 Додаток Б. Звіт про фінансові результати 91 Додаток В. Методика розрахунку основних показників фінансового стану підприємства 92 Додаток Г. Показники фінансового стану підприємства в 2002-2004 рр. 96
 • Вимоги до перспективної функціонально-територіальної організації сільської поселенської мережі

  [Електронний ресурс] / А.Ю. Дмитренко // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 60-68. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.
 • Економічна характеристика міста Мукачеве

  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1.Основна характеристика міста 4 2.Населення і трудові ресурси 6 3.Природні умови і ресурси 8 4.Функціонально-комплексна структура 10 Висновки 19 Список літератури 20
 • Формування мережі і типів лікувально-профілактичних закладів в сучасних соціальних умовах великого міста (на прикладі м.Полтави)

           Розглянуто питання формування мережі, типів, функціональної та об'ємно-планувальної структури амбулаторно-поліклінічних закладів і стаціонарів лікарень. Запропоновано оптимальну організацію мережі лікувально-профілактичних закладів, визначено структуру та запропоновано номенклатуру амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів для великого міста. Запропоновано принципи і прийоми проектування нових і реконструкції існуючих закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу.
© 2007-2020