От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Роль місцевих правил забудови при регулюванні процесів управління міськими територіями

Сокращенное названиеРоль місцевих правил забудови при регулюванні процесів управління міськими територіями
Описание
[Електронний ресурс] / Г. Айлікова // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 3-7. — укp.
Смотрите также:
 • Деякі особливості розробки детальних правил забудови та використання територій міст

           Розглянуто особливості складання детальних правил забудови (ДПЗ) на підставі досвіду проектної практики. Запропоновано введення ієрархічної системи рівнів регламентації міських територій, що відповідає ієрархічним рівням містобудівної документації. Визначено головні напрямки регламентації на різних рівнях системи регламентації.
 • Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні

           Подана концепція взаємодії двох центрів публічної влади на рівні місцевого управління. Проаналізовані основні етапи розвитку системи місцевого управління, конституційні основи компетенції місцевих органів публічної влади. Сформульовані основи розмежування їх предметів відання. Розкриті конституційні принципи, на основі яких повинна здійснюватись спільна діяльність публічно-владних структур з метою ефективного управління територіями. Подана характеристика координаційному, субординаційному і реординаційному видам взаємодії, а також їх організаційно-правовим формам.
 • Роль традицій у формуванні архітектури житлової забудови в сучасних містах Йорданії

           Ввивчено питання стосовно ролі традицій у формуванні архітектури житлової забудови в сучасних містах Йорданії. На підставі дослідження процесів історичного розвитку йорданської архітектури виявлено та визначено властиві для Йорданії архітектурні традиції, традиційні форми планування житла. За результатами натурних обстежень, аналізу архітектурної документації та дослідження спеціальної літератури визначено архітектурні особливості формування житлової забудови країни, а також тенденції розвитку сучасної її архітектури.
 • Будівництво в умовах міської забудови. Досвід і перспективи

           Розглянуто питання техніко-економічної ефективності зведення конструкцій підземної частини будинків, які споруджуються в умовах щільної міської забудови. Визначено основні групи чинників, охарактеризовано та оцінено ступень їх впливу на продуктивність процесів екскавації грунту та занурення паль. Висвітлено основну структуру спеціальних інженерно-технічних робіт та організаційно-технологічні заходи з наданням вартісної оцінки подорожчання будівництва в умовах щільної міської забудови.
 • Історія забудови та архітектури Києва наприкінці ХІХ - початку ХХ століть

           Дисертація присвячена дослідженню забудови та архітектури Києва на рубежі XIX-XX століть крізь призму бурхливого економічного та культурного розвитку міста. Розкриваються передумови формування київської архітектури, аналізуються взаємовпливи економічних та мистецьких чинників. Визначається роль архітектора та замовника у створенні міської забудови. Висвітлюється питання ставлення городян до змін розвитку міста.
 • Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. Одеса)

           Визначено принципи архітектурно-планувальної організації прибережної території. Досліджено проблему художньої організації морського фасаду. Розглянуто питання композиційної силуетності прибережної забудови. Виявлено фактори, які впливають на її формування. Визначено основні принципи функціонування зонування приморських територій і принципи реконструкції у прибережній зоні історичного міста. На підставі аналізу досвіду забудови узбережжя систематизовано класифікацію прибережної забудови за різними критеріями. З урахуванням засобів гармонізації та прийомів організації даної забудови сформульовано засади ахітектурно-художнього формування забудови на узбережжі приморських міст. Сформульовано основні рекомендації щодо методики проектування й організації системи контролю процесів розробки будівничих проектів та здійснення будівницва на узбережжі.
 • Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування

           Досліджено теоретичні підходи щодо аналізу співробітництва національних економік у контексті їх інтеграції у світовий економічний простір, роль територій зі спеціальним режимом інвестування у розвитку інтеграційних процесів. Здійснено аналіз світових інвестиційних процесів, стану і передумов активізації інвестиційних процесів в Україні, розкрито роль спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в забезпеченні іноземного інвестування як регіонального аспекту світових інтеграційних процесів. Розроблено рекомендації щодо удосконалення організації копмлексного управління інвестиціями на територіях зі спеціальним режимом інвестування, створення дворівневої системи управління даними територіями. Запропоновано враховувати соціальний аспект як обов'язкову складову реалізації інвестиційного проекту, елемент соціально-економічної моделі територій зі спеціальни режимом інвестування. Розроблено систему стимулювання іноземних інвесторів в залежності від пріоритетності об'єкту інвестування, обсягу інвестиції та терміну її дії.
 • Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування

           Обгрунтовано наукові підходи та запропоновано практичні заходи з удосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні, зокрема, Кіровоградщини. Досліджено теоретичні засади управління фінансовими ресурсами ОМС. Розкрито економічну суть фінансових ресурсів ОМС, показано їх роль у наповненні дохідної частини місцевих бюджетів. Розглянуто практичний аспект формування та використання фінансових ресурсів ОМС та управління ними. Визначено перспективи розвитку управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні. Проаналізовано структуру та динаміку надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів. Обгрунтовано доцільність збільшення дохідної бази ОМС за рахунок покращання інвестиційної привабливості адміністративно-територіальної одиниці, підвищення ролі місцевих податків і зборів у місцевому бюджеті, вдосконалення методики зарахування надходжень від податку з доходів фізичних осіб.
 • Умови забезпечення макроекономічної збалансованості та їх застосування в регулюванні банківської системи

           Досліджено проблему забезпечення умов збалансованого, паритетного розвитку економічної системи України. Встановлено зворотну залежність основних макроекономічних показників від рівня розбалансованості економіки. Визначено умови для забезпечення збалансованості макроекономічної кон'юнктури та на їх основі запропоновано систему заходів щодо забезпечення макроекономічної збалансованості, що поєднує комплекс принципів і правил стосовно забезпечення політики устрою, стабілізації та росту. Обгрунтовано роль банківської системи у її реалізації. Доведено, що основною умовою реалізації системи заходів є мінімізація кредитного ризику.
 • Еволюція взаємзв'язку забудови і ландшафту в середніх містах західноукраїнського регіону

           Розглянуто проблеми формування архітектурно-просторової композиції забудови середніх міст західної України, взаємозв'язку сучасної забудови з історично сформованим природним ландшафтом.
 • Деліктологія порушень митних правил

           Проведено комплексне дослідження сукупності порушень митних правил, причин та умов, що сприяють їх вчиненню й обгрунтовано засоби профілактики. Обгрунтовано необхідність вивчення сукупності порушень митних правил як частини адміністративної деліктності та формування нового наукового напряму - деліктології порушень митних правил, в межах якого досліджено дану сукупність. Розглянуто деліктологічні характеристики митних правопорушень - стан, структуру, динаміку, географію. Розроблено методику деліктологічних досліджень порушень митних правил. Визначено зміст понять "митна деліктність", "деліктологія порушень митних правил", "причини порушень митних правил", "умови, що сприяють вчиненню порушень митних правил", "профілактика порушень митних правил". Наведено рекомендації з удосконалення діяльності митних органів щодо боротьби з митними правопорушеннями. Проаналізовано чинне законодавство з митних питань і практику його застосування.
 • Роль місцевих органів самоврядування у справі захисту прав споживача

  Вступ 3 1. Законодавчо-нормативна база діяльності місцевих органів самоврядування (закони, декрети) 5 2. Напрями діяльності, права та обов’язки 11 3. Аналіз діяльності 14 4. Перспективні напрями діяльності в сучасних умовах 18 Висновки та пропозиції 30 Використана література 34
 • Розміщення житлової забудови на намивних територіях відносно динаміки підземних вод

           Дисертацію присвячено питанням розміщення житлової забудови на намивних територіях з урахуванням її взаємодії з динамікою підземних вод і тектонічних розломів. Установлено, що динаміка підземних вод, за наявності взаємодії з геологічними процесами та сформованою планувальною структурою міста, є одним з важливих факторів у визначенні екологічного та функціонального зонувань, вуличної мережі, демографічної ємності, типології забудови та її архітектурно-планувального та композиційного вирішення. На основі запропонованої моделі, що враховує дані фактори, розроблено принципи і методи формування функціонально-планувальної структури житлової забудови, а також методичні рекомендації щодо її розміщення на стадії концепції генплану, ПДП житлових районів, ескізу забудови.
 • Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України

           Досліджено питання розвитку та сучасного стану правового регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України. Висвітлено основні етапи формування правового регулювання земельних відносин у містах. Проаналізовано поняття та склад земель житлової та громадської забудови. Досліджено правові форми використання таких земель за умов включення міських земель до ринкового обігу. Визначено особливості управління землями цієї категорії. На підставі матеріалів практики розглянуто основні види та причини порушень земельного та природоохоронного законодавства за умов використання земель у містах, шляхи їх подолання. Сформульовано конкретні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про використання земель житлової та громадської забудови у містах.
© 2007-2018