От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Стадійність зросту сітчастої тканини міста

Сокращенное названиеСтадійність зросту сітчастої тканини міста
Описание
[Електронний ресурс] / В.О. Тімохін // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 147-154. — укp.
Смотрите также:
 • Фазові ознаки і унікальність картини територіального зросту міського планування

  [Електронний ресурс] / В.О. Тімохін // Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 202-213. — укp.
 • Фінансове забезпечення розвитку міста (на прикладі міста Києва)

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Валерія Леонідівна Бондаренко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.
 • Морфологічні типи архітектурного середовища історичного міста на прикладі міста Харкова

           Дисертацію присвячено проблемам створення комплексної системи знань про архітектурне середовище історичного міста як об'єкта реконструкції. Розроблено методику опису морфології і типологічну класифікацію елементів архітектурного середовища історичного міста.
 • Теоретико-методологічні засади вивчення соціально-просторової організації міста (становлення та розвиток)

           Запропоновано теоретичні та методологічні підходи до вивчення просторової організації сучасного постсоціалістичного міста. Систематизовано теоретичні моделі просторової організації міста, що сформувалися в світовій соціології міста. Виявлено специфіку просторової організації соціалістичного міста. Розроблено комплексний підхід до аналізу соціально-просторової структури постсоціалістичного міста, запропоновано напрямки просторової реструктуризації постсоціалістичного міста. Обгрунтовано деякі прогнози щодо подальшої зміни просторової структури постсоціалістичних міст, в тому числі міст України.
 • Морфофункціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура

           Вивчено особливості регуляції ультраструктури адренокортикоцитів щура in vitro. Виявлено, що найчастіше в культурі зустрічаються клітини з пучково-сітчастої зони кори надниркових залоз. Завдяки електронно-мікроскопічним дослідженням виділено три типи ультраструктури цих клітин. Зазначено, що аплікація адренокортикотропного гормону (АКТГ) або кальцієвого іонофору А23187 призводить до нівелювання різниці між клітинами з різними типами ультраструктури. За допомогою кальційчутливого зонда fura-2 показано, що аплікація АКТГ, ацетилхоліну та пілкарпіну збільшує коцентрацію іонів кальцію у цитоплазмі адренокортикоцитів. Установлено, що збільшення концентрації іонів кальцію в цитоплазмі клітин пусково-сітчастої зони спричинює модулювальний вплив на ультраструктуру цих клітин, за цього вони набувають ознак прискореного стероїдогенезу. Зроблено висновок, що збільшення концентрації іонів кальцію у цитоплазмі клітин пучково-сітчастої зони кори надниркових залоз щура може бути одним з механізмів, що опосередковує швидкі зміни в ультраструктурі цих клітин у відповідь на аплікацію АКТГ.
 • Регулювання розвитку міста через вдосконалення інвестиційного забезпечення житлово-комунального господарства

           Висвітлено теоретико-методологічні питання регулювання розвитку міста на основі вдосконалення інвестиційного забезпечення житлово-комунального господарства (ЖКГ). Обгрунтовано мету, цілі та завдання регулювання розвитку міста. Визначено зміст і значення системи формування фінансових потоків у ЖКГ, джерела формування інвестиційних ресурсів ЖКГ міста та проведено аналітичне дослідження міст України. Побудовано механізм, логістичну систему інвестиційного забезпечення ЖКГ і науково обгрунтовано основні напрямки вдосконалення маркетингу міста як об'єкта для реалізації інвестиційних проектів ЖКГ міста.
 • Економічна характеристика міста Мукачеве

  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1.Основна характеристика міста 4 2.Населення і трудові ресурси 6 3.Природні умови і ресурси 8 4.Функціонально-комплексна структура 10 Висновки 19 Список літератури 20
 • Визначення видової належності, статі, краніотипу і зросту за морфологічними та остеометричними ознаками скроневих кісток (на скелетованих, фрагментованих і спалених черепах)

           Розроблено критерії діагностики видової, статевої належності, краніотипу та зросту за факторними ознаками нативних і спалених кроневих кісток. Виявлено факторні анатомо-морфологічні та метричні параметри видової належності та статі за цими кістками. Уперше встановлено зміни структурної організації скроневих кісток за дії високої температури та виявлено взаємозв'язок між метричними параметрами скроневих кісток та краніотипом. За результатами проведеного кореляційно-регресійного аналізу кваліфіковано метричні параметри скроневих кісток, які за умов їх врахування у розрахованих рівняннях регресії дозволяють визначати зріст людини та її стать. Відзначено, що розроблена методика відтворення загальних ознак за метричними та морфологічними ознаками скроневих кісток підвищує об'єктивність і результативність судово-медичних експертиз. Зауважено, що сформульована концепція може слугувати теоретичною засадою для обгрунтування інтегративного підходу до розв'язання проблеми ототожнення загальних ознак загиблої людини.
 • Методологія "Project Management" в управлінні розвитком міста

           Показано, що місто є складною соціально-економічно-просторовою системою. Наведено хронологію розвитку управлінської науки. Застосовано технологію "Project Management" для управління територіальним розвитком міста з визначенням людських та матеріальних ресурсів. Побудовано календарні та мережеві графіки застосування стратегії управління територіальним розвитком міста на прикладі м. Києва. Наведені зміни основних показників економічної підсистеми містобудівної системи у результаті застосування технології управління територіальним розвитком міста.
 • Екологія мого міста

  Екологія мого міста (Київ) Список використаної літератури
 • Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч та корекція його порушень на етапі реабілітації

           Досліджено структурно-функціональний стан кісткової тканини (СФСКТ) у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч і розроблено методи корекції його порушень на етапі реабілітації. Встановлено порушення СФСКТ у всі вікові періоди. Виявлено зниження індексу міцності в загальній групі на 18 % у дівчаток і хлопчиків, найбільш низькі показники зафіксовано у дівчаток 9-ти та 14-ти років, у хлопчиків - 10, 12 - 14 років. У дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, виявлено погіршення стану кісткової тканини (КТ) і відставання фізичного розвитку (зросту, маси тіла, індексу маси тіла, кісткового віку) зі збільшенням тяжкості рухових розладів та у разі спастичної диплегії (як варіанта важких рухових порушень). Виявлено тісний взаємозв'язок показників стану КТ, кровообігу гомілок і стану нейро-м'язового апарата. Встановлено, що традиційне санаторно-курортне лікування сприяє покращанню стану КТ у дітей з легкими формами рухових порушеннь, з формою дитячої геміплегії та з остеопенією до 10 %, а включення біорезонансної вібростимуляції у реабілітаційний курс сприяє корекції остеопенії у дітей, що мають легкі та помірно виражені рухові порушення, у разі дитячої геміплегії та спастичної диплегії, а також з остеопенією до 10 %.
 • Хвороби листя ярого ячменю в Поліссі України та заходи по обмеженню їх шкідливості

           Уточнено видовий склад хвороб листя ярого ячменю. Вперше у зоні Полісся України вивчено розповсюдженість та розвиток комплексу плямистостей. Встановлено шкідливість збудників Bipolaris sorokiniana та Drechstera teres. Відмічено, що розвиток хвороб впливає на довжину колоса, кількість зерен у колосі, зниження маси 1 000 зерен. Виявлено, що шкідливість за 90 % ураження темно-бурою плямистістю становить 19,1 %, сітчастою - 21,3 %. Показано вплив гідротермічного коефіцієнта на поширення та розвиток темно-бурої та сітчастої плямистостей. Встановлено зв'язок між строком появи симптомів хвороб, середньою температурою повітря в квітні та сумою опадів на цей місяць. Розроблено модель строку появи сітчастої та темно-бурої плямистостей. Проведено гістологічні дослідження проникнення збудників Bipolais sorokiniana та Drichslera teres в тканини рослин ярого ячменю. На підставі вивчення біологічних особливостей збудників Bipolaris sorokiniana та Drechstera teres виявлено вплив окремих елементів технології та нових фунгіцидів на розвиток хвороб. Досліджено більше 20 районованих сортів ярого ячменю, сортів з груповою стійкістю проти збудників плямистостей листя не виявлено. Визначено ефективність дії нових протруйників та фунгіцидів проти плямистостей листя ярого ячменю, які зареєстровано та внесено до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".
 • Історична еволюція топоніміки міста Сімферополя

           На підставі аналізу джерел та літератури розглянуто історичні та суспільно-політичні умови еволюції міської топонімії Сімферополя. Досліджено всі назви вулиць міста, включаючи ті, що вийшли зі вжитку. Простежено мотиви номінацій і перейменувань з дня створення міста до сучасності. Виявлено загальні закономірності та регіональні особливості. Обгрунтовано висновок про годонім як згорнутий багатоплановий текст, про назви вулиць як пам'ятників культури, історії та мови.
 • Туристичні ресурси міста Києва

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У МІСТІ КИЄВІ 5 2. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ МІСТА КИЄВА 8 2.1. Готелі 10 2.2. Музеї 11 2.3. Пам’ятники 12 2.4. Місцевості 15 2.5. Парки 19 2.6. Театри 20 2.7. Видатні місця 23 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У КИЄВІ 27 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
© 2007-2020