От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Сучасні тенденції розвитку системи соціально-побутових закладів / Й. Голик, М. Несух // Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 51-54. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Сокращенное названиеСучасні тенденції розвитку системи соціально-побутових закладів
Описание
         Зроблено спробу систематизувати сучасну систему закладів обслуговування всіх рівнів на прикладі міст Ужгорода і Мукачева, яка базується на класичних принципах.
Смотрите также:
 • Містобудівні фактори формування і розвитку культурно-побутових зв'язків в системі розселення Закарпаття

           Розглянуто фактори містобудівного розвитку поселень в системі регіонального розселення у контексті розвитку та формування системи культурно-побутових закладів.
 • Сучасні тенденції розвитку цивільного і торгівельного права

  1. Сучасні тенденції розвитку цивільного та торгового права зарубіжних країн 3 2. Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України 9 Література 13
 • Сучасні тенденції у розвитку готельного господарства світу ”

  Вступ……………………………………….…………………………3-4 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИКА ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 1.1 Короткий нарис історії розвитку готельного сервісу………5-8 1.2 Сучасний стан готельної бази світу ……………...…...……9-15 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГЇ СПРАВИ 2.1. Будівництво готелів……………………………………..……16-19 2.2. Впровадження нових технологій……………………….……20-24 2.3. Обслуговування………………………………………….……25-30 2. МІЖНАРОДНІ ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ………...…………………31-34 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ….………………………………35-36 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………….……………………….37-38
 • Сучасні тенденції у розвитку риторики

  План. Вступ. 3 1.Розвиток фактури мови і розвиток суспільства 4 2.Суспільне керування мовою 7 3.Принцип розвитку мови 9 4.Розвиток комп'ютерних технологій 12 Висновок 16 Література: 18
 • Соціально-економічні аспекти розвитку вищих навчальних закладів України

           Визначено характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи. Виявлено тенденції розвитку даної галузі в Україні, котрі базуються на аналізі статистичної інформації Держкомстату України та Міністерства освіти і науки України. Розкрито сутність сучасних структурних зрушень у фінансуванні вищої освіти за умов перехідної економіки, з урахуванням розвитку та важливості позабюджетної діяльності вищих навчальних закладів України. Описано порядок реалізації вищими навчальними закладами України заходів, спрямованих на формування та стимулювання попиту на освітні послуги на основі здійснення рекламної діяльності. Обгрунтовано шляхи подальшого розвитку вищих навчальних закладів в Україні за умов становлення ринкових відносин.
 • Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень

           Викладено концептуальні положення про спорт як соціальне явище, а також в контексті інституціонального підходу. Визначено універсальні та специфічні функції спорту, фактори, що впливають на його розвиток, зокрема, політичні, релігійні, соціально-психологічні, соціокультурні, соціально-економічні, а також інформаційно-комунікативні технології. Розглянуто сучасні тенденції розвитку спорту: комерціалізація, професіоналізація, розвиток спеціалізованої системи ЗМІ, нових видів спорту та використання допінгу. Проаналізовано взаємозв'язок спорту і якості життя, відзначено, що спорт є індикатором якості життя окремої людини та певних соціальних груп, суспільства.
 • Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної торгівлі країн Магріба

  [Електронний ресурс] / Р.А. Еркхаїс // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 105 — укp. — укp. — англ.
 • Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності реабілітаційних закладів освіти в країнах Західної Європи

           Системно проаналізовано світові тенденції розвитку психологічного супроводу навчально-виховного процесу для дітей зі спеціальними потребами на прикладі західноєвропейських країн. Установлено парадигми формування цих тенденцій. Визначено найвпливовіші формувальні фактори генези сучасних концепцій соціальної психології. Виокремлено основні типи дискурсивного обгрунтування психологічного забезпечення реабілітаційної освіти. Провідними сучасними світовими тенденціями такого забезпечення визначено вдосконалення психологічного супроводу діючих систем реабілітаційної освіти, становлення глобальної системи всезагальної освіти, згідно з якою психологічна підтримка є однією з необхідних складових; максимальне залучення кожної дитини зі спеціальними потребами у суспільне життя; здійснення корекції за принципом раннього втручання й індивідуального підходу до проектування принципово нових систем психологічного супроводу реабілітаційної освіти, альтернативних загальноприйнятим. Зазначені тенденції систематизовано за напрямками: цілей і завдань психологічної роботи з особами зі спеціальними потребами; форм і методів психологічної діяльності у реабілітаційній освіті; відносин спеціальний психолог - дитина зі спеціальними потребами.
 • Сучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки

           Здійснено економічний аналіз стану оборонного сектору економіки. Висвітлено сучасні світові тенденції воєнного виробництва провідних західних країн. Проаналізовано вплив обронних витрат на забезпечення воєнно-економічної безпеки. Сформульовано принципи та шляхи визначення оборонних потреб Збройних Сил України. Запропоновано методику розрахунку зазначених потреб за напрямками фінансування за умов реформування та визначення соціально-економічних витрат військових операцій. Розглянуто основні напрямки розвитку оборонно-промислового комплексу України.
 • Сучасний досвід проектування католицьких духовних навчальних закладів України

           Зроблено стислий екскурс в історію становлення католицької освіти на території України, наведено статистичні дані стосовно стану мережі католицьких духовних навчальних закладів, надано інформаційну довідку про основні католицькі духовні навчальні заклади Західного та Центрального регіонів. Проаналізовано архітектурно-просторову композицію і функціональне зонування деяких католицьких духовних навчальних закладів, висвітлено основні сучасні тенденції у проектуванні католицьких духовних навчальних закладів та католицьких сакральних споруд з навчальним ядром в структурі.
 • Сучасні тенденції розвитку закордонного туризму

  План Вступ 3 1. Сучасні тенденції розвитку закордонного туризму 5 1.1. Туристичні регіони, їхня характеристика, основні туристичні центри. 7 1.2. Основні етапи розробки нового напрямку туристичного маршруту 13 2. Географія туристичних потоків з України 18 2.1. Організаційна характеристика діяльності туристичної компанії “Супутник України” 22 2.2. “Супутник України” на ринку закордонного туризму та диверсифікація його діяльності на прикладі Європейського регіону 24 3. Напрямки організаційного удосконалення діяльності компанії “Супутник України” 29 3.1. Формування нових напрямків та маршрутів 32 3.2. Пропозиції щодо організації нових закордонних напрямків 40 Висновки 45 Використана література: 46 Додатки 47
 • Соціально-трудові відносини у конкурентному середовищі: зміст, протиріччя, тенденції розвитку

           Наведено варіант комплексного дослідження соціально-трудових відносин за умов переходу до постіндустріального суспільства та ринкової трансформації економіки. Розглянуто особливості впливу конкурентного середовища на розвиток соціально-трудових відносин. Систему соціально-трудових відносин умовно поділено на дві підсистеми: спрямовану на виробництво матеріальних благ і послуг, самореалізацію та самостворення людини. Встановлено, що між підсистемами існує протиріччя. Шляхами його розв'язання визначено дві взаємопов'язані тенденції - соціалізацію та гуманізацію, де соціалізація виступила зовнішньою, а гуманізація - внутрішньою сторонами перетворень соціально-трудових відносин. Розглянуто протиріччя та тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні, висвітлено напрямки їх реформування. Обгрунтовано необхідність розгляду соціального партнерства в системі соціально-трудових відносин одночасно як типу, стадії та розвитку соціально-трудових відносин, механізму їх регулювання та розвитку.
 • Економічні та організаційні особливості розвитку кредитної кооперації в Україні

           Визначено унікальну соціально-економічну та фінансову природу закладів кредитної кооперації і, зокрема, кредитних спілок, а також тенденції їх становлення. Розроблено заходи щодо вдосконалення та оптимізації їх розвитку на сучасному українському ринку фінансових послуг. Досліджено економічні й організаційні особливості розвитку кредитної кооперації в Україні, а саме: кредитних спілок як кредитних кооперативів і господарюючих суб'єктів сфери послуг. Проаналізовано соціально-економічні передумови відродження та сучасні умови становлення кредитної кооперації в Україні, а також її управлінські принципи. Введено поняття "соціально-активного середовища кредитної спілки" як соціально-однорідної групи населення, об'єднаної спільним інтересом і готової до спільної діяльності (кооперації) з метою задоволення існуючих спільних потреб. Запропоновано шляхи вдосконалення економічних механізмів діяльності кредитних спілок, їх стабілізації та реструктуризації шляхом злиття, пошуку нових джерел кредитних ресурсів. Розроблено організаційно-економічні заходи з метою підвищення ефективності й оптимізації надання фінансових та інших послуг членам кредитних спілок.
 • Принципи та методи оптимізації функціонально-планувального розвитку вищих навчальних закладів в існуючій міській забудові

           Вперше з позицій системного підходу розглянуто проблеми функціонально-планувального розвитку вищих навчальних закладів за умов нової соціально-економічної та містобудівної політики, істотного реформування системи освіти в Україні. Поглиблено методичну складову системного підходу щодо архітектури об'єктів вищої освіти. Науково обгрунтовано принципи оптимізації функціонально-планувальної структури та територіального розвитку вищих навчальних закладів за умов ущільненої забудови міст. Запропоновано методику оперативної оцінки функціонально-планувальних рішень даних закладів у процесі варіантного архітектурного проектування на підставі загальносистемних принципів.
© 2007-2019