От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Управління формою рівноланкової кривої розрахункового фрагменту з'їзду

Сокращенное названиеУправління формою рівноланкової кривої розрахункового фрагменту з'їзду
Описание
[Електронний ресурс] / В.О. Анпілогова, С.І. Ботвіновська // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 22-27. — укp.
Смотрите также:
 • Правова природа розрахункового чека

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Дмитро Олександрович Кулик; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
 • Конструювання поверхонь та їх неперервне згинання в кінцеві форми на основі управління натуральними параметрами

           Запропоновано кінематичний підхід побудови кривих ліній за заданими рівняннями кривини та скруту. Конструювання поверхні здійснено у системі супровідного тригранника одержаної кривої. Вид поверхні залежить від твірної кривої, закріпленої у триграннику (пряма, крива сталої форми, коло постійного або змінного радіуса). На основі незмінності коефіцієнтів першої квадратичної форми розроблено моделі неперервного згинання лінійчастих поверхонь і деяких нелінійчастих (різьблених поверхонь Монжа, поверхонь переносу та гвинтових). З'ясовано геометричну суть процесу згинання. Досліджено рух матеріальної точки по поверхні з постійною швидкістю.
 • Створення засобу ведення розрахункового експерименту в насособудуванні на базі просторової моделі потенціальної течії

           Досліджено питання числового моделювання просторових течій у проточній частині насосів. Розв'язано внутрішню крайову задачу для просторових потенціальних течій в елементах проточної частини, яка враховує дві граничні умови, необхідні під час блочно-модульного проектування. Розроблено спосіб представлення геометричних моделей елементів проточної частини лопатевих гідромашин, що не залежить від її складу та конструкції, а також засіб ведення розрахункового експерименту з метою визначення структури потоку та обчислення інтегральних та усереднених параметрів робочого процесу в лопатевих системах.
 • Характеристика психомоторики молодших школярів з легкою формою розумової відсталості

           Досліджено рівень розвитку та особливості психомоторних здібностей учнів віком 9 - 10 років з легкою формою розумової відсталості.
 • Оцінка в'язкості руйнування корпусних сталей реактора ВВЕР-1000: досвід дослідження зразків-свідків

           Для металу зварного шва з підвищеним вмістом нікелю та марганцю (0,97 % ваг) ступінь радіаційного окрихчування перевищує нормативну величину. Експериментально доведено, що нову статистичну методологію Майстер кривої можна застосовувати для прямого визначення в'язкості руйнування корпусних сталей реактора ВВЕР-1000 у вихідному та опроміненому стані. Показано, що нормативний підхід у деяких випадках суттєво недооцінює в'язкість руйнування корпусних матеріалів. Продемонстровано, що якщо враховувати межу міцності матеріалів, то зсув кривої Шарпі внаслідок опромінення може бути використаний, щоб адекватно охарактеризувати зсув кривої в'язкості руйнування.
 • Генетична характеристика хлопців-підлітків із конституціональною формою затримки статевого розвитку

           На базі компонентного аналізу встановлено значення генетичного та середовищного компонентів у формуванні конституціональної затримки статевого розвитку (ЗСР) у хлопців-підлітків. Доведено, що успадкування патологічних ознак здійснюється частіше одночасно за обома чинниками. Визначено антигенний склад системи HLA в хлопців-підлітків із конституціональною формою ЗСР. Встановлено асоціативні зв'язки антигенів системи HLA I та II класу та ЗСР конституціонального генезу. Виявлено особливості частоти спостережуваності лімфоцитів з акроцентричними хромосомами, що асоціюють (ААХ), у хлопців-підлітків з конституціональною формою ЗСР.
 • Альтернативні варіанти регулювання сукупного попиту

  ЗМІСТ Вступ...............................................................................................................3 1. Сутність та структура сукупного попиту...............................................4 2. Споживчий попит на ринку благ............................................................4 2.1. Кейнсіанський варіант.........................................................................5 2.2. Гіпотеза відносного доходу................................................................7 2.3. Гіпотеза перманентного доходу.........................................................8 2.4. Сучасний вид функції споживання..................................................10 2.5. Неокласичний варіант.......................................................................13 3. Інвестиційний попит та його регулювання.........................................17 3.1. Індуковані інвестиції.........................................................................18 4. Попит держави........................................................................................19 5. Попит закордону.....................................................................................20 6. Формули сукупного попиту...................................................................21 7. Графік кривої сукупного попиту. Зсув кривої сукупного попиту....22 7.1. Фактори сукупного попиту...............................................................23 7.1.1. Цінові фактори................................................................................23 7.1.2. Нецінові фактори............................................................................24 Висновки......................................................................................................26 Список літератури......................................................................................27
 • Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції.

  Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції.
 • Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції.

  Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції.
 • Геометричний інструментарій синтезу середовища віртуальної реальності стосовно до тренажерів

           Введено нові поняття прикладної геометрії - інтегральна модель кривої, оптимальна у геометричному сенсі дискретизація кривої. Розроблено способи конструювання просторових обводів кривих у традиційній реалізації та з використанням параметричних моделей дуг гвинтових кривих, посередньої інтерполяції параметрів форми. Сформульовано поняття та розроблено обчислювальний алгоритм визначення інформативності точкового каркасу просторової кривої, з використанням якого здійснюється мінімізація (компресія) дискретної інформації про криволінійні об'єкти. Значну увагу приділено методам та алгоритмам прискореної обробки дискретної графічної інформації про потреби комп'ютерної графіки, що забезпечують досягнення необхідної швидкодії на етапі візуалізації. Запропоновано теорію оцінки інформаційної потужності віртуальних сцен, а також методику експериментального дослідження впливу обсягу графічної інформації на швидкодію апаратури візуалізації.
 • Інноваційна модель стійкого управління корпоративними правами

           Вперше запропоновано інноваційний підхід до формування національної моделі стійкого управління корпоративними правами, що базуються на вдосконаленні діяльності загальних зборів акціонерів. На підставі аналізу становлення системи управління акціонерною формою власності виділено й охарактеризовано основні етапи розвитку корпоративного управління в Україні. Досліджено стан національного корпоративного сектору економіки в динаміці та проведено оцінку організаційного рівня управління державними корпоративними правами. Розроблено та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення існуючої моделі управління корпоративними правами на базі визначення факторів, що негативно впливають на функціонування акціонерних товариств в Україні, і встановлення критеріїв стійкості корпоративного управління.
 • Комплексні мережі

  1.Комплексні мережі……………………………………………………….2 2.Семірівнева еталонна модель узагальненої мережі протоколів………3 3.Передача повідомлення в мережі: форматування блоку фрагменту, пакету та кадру…………………………………………………………..5 4.Глобальна співдружність комп'ютерної мережі Інтернет……………..8 5.Поняття про мережевий протокол Інтернет……………………………9 6.Література……………………………………………………………….10
 • Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання

           Виявлено специфіку підготовки вчителя математики за заочною формою навчання. Визначено мету, зміст і вимоги щодо методичної підготовки майбутніх педагогів за умов реформування загальноосвітньої школи. Здійснено структурування диференційованого змісту методичної підготовки вчителя математики та вперше виділено її рівні для студентів заочної форми на різних етапах навчання у ВНЗ. Розроблено та експериментально апробовано методику використання комп'ютерних технологій з урахуванням специфіки підготовки вчителя математики за заочною формою навчання. Удосконалено положення щодо ефективної організації самостійної роботи студентів-заочників у процесі формування методичних умінь майбутнього вчителя математики. Основні результати наукового дослідження впроваджено у навчальний процес педагогічних ВНЗ. Сформульовано рекомендації щодо поліпшення системи методичної підготовки вчителя математики за заочною формою навчання у педагогічному ВНЗ.
 • Ефективність низькоінтенсивного лазерного випромінювання в лікуванні хворих "сухою" формою центральної атеросклеротичної хоріоретинальної дистрофії

           Патогенетично обгрунтовано новий спосіб лікування хворих "сухою" формою центральної атеросклеротичної хоріоретинальної дистрофії (ЦАХРД) шляхом застосування низькоінтенсивного випромінювання напівпровідникового (НП) лазера ближнього інфрачервоного діапазону спектра (ЛБІДС). На підставі результатів дослідження функціонального стану зорового аналізатора у 262-х хворих (291 око) "сухою" формою ЦАХРД установлено більш виражене підвищення функціональної активності сітківки після двох курсів лікування НП ЛБІДС на ранніх етапах захворюваності (підвищення гостроти зору у 88 % хворих у середньому на 29 %). Зазначено, що повторне застосування лазертерапії є найбільш доцільним з періодичністю у 6 місяців.
© 2007-2019