От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по военному делу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Добір та структурування змісту навчальних дисциплін соціального циклу в умовах вищого військового навчального закладу / В.В. Дияк // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 15-19. — Бібліогр.: 25 назв. — укp.

Сокращенное названиеДобір та структурування змісту навчальних дисциплін соціального циклу в умовах вищого військового навчального закладу
Описание
         Розкрито особливості добору та структурування змісту навчальних дисциплін соціального циклу за умов вищого військового навчального закладу. Визначено основні рівні та шляхи більш ефективної організації навчальної взаємодії між викладачем та курсантами.
Смотрите также:
 • Основні аспекти особливостей структурування навчальної діяльності в умовах вищого військового навчального закладу

           Розкрито теоретичні основи особливостей структурування навчального процесу у вищому військовому навчальному закладі, зокрема визначення його основних компонентів.
 • Рейтинг-модель спортивно-масової та спортивної роботи вищого військового навчального закладу

           Розглянуто рейтинг-модель спортивно-масової та спортивної роботи для об'єктивної оцінки діяльності вищого військового навчального закладу з питань організації та проведення фізичної підготовки та спорту.
 • Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту природничих дисциплін у медичних коледжах

           Обгрунтовано доцільність використання інтегративно-диференційованого підходу до структурування змісту природничих дисциплін у медичному коледжі та інших навчальних закладах системи медичної освіти. Проаналізовано дидактичні підходи до структурування змісту природничих дисциплін у вищих медичних навчальних закладах. Визначено сутність і особливості інтегративно-диференційованого підходу. Висвітлено провідні дидактичні положення щодо структурування змісту природничих дисциплін на основі даного підходу. Розроблено критерії відбору навчального матеріалу під час структурування змісту та дидактичні способи реалізації інтегративно-диференційованого підходу в процесі вивчення хімії у медичних коледжах (інтегративні структурно-логічні схеми, інтегративні дидактичні одиниці, інтегративні навчально-контрольні картки). Експериментально підтверджено ефективність запропонованого підходу до підготовки медиків.
 • Моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу

           Уперше узагальнено теоретико-методичні засади моделювання військово-професійної діяльності фахівців у навчальному процесі. Здійснено професіографічне дослідження діяльності офіцерів інформаційно-пропагандистського забезпечення та запропоновано моделі їх компетенції та компетентності. Теоретично розроблено й апробовано методику моделювання професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу. Уточнено основні компоненти військово-професійної діяльності магістрів військово-соціального управління, змодельовані за допомогою квазіпрофесійних завдань у навчальному процесі вищих військових навчальних закладів. Удосконалено методичні засади практичної підготовки майбутніх фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення на підставі концепції особистісно-орієнтованого навчання та суб'єктивно-діяльнісного підходу.
 • Розвиток мотивації оволодіння іноземною мовою в умовах вищого військового навчального закладу

           Висвітлено психологічні аспекти розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою за умов навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). Проведено психологічний аналіз мотивів оволодіння іноземною мовою у курсантів ВВНЗ. Розроблено психологічну модель мотивації оволодіння іноземною мовою. Визначено концептуальні підходи до побудови психологічної моделі мотивації. Обгрунтовано теоретичні засади оволодіння іноземною мовою на підставі спілкування за умов ВВНЗ.
 • Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу

           Досліджено особливості військово-патріотичної підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів України у процесі їх військового навчання та виховання. Охарактеризовано структуру військово-патріотичної підготовки, визначено критерії та рівні сформованості патріотичної свідомості майбутніх офіцерів запасу. Обгрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність військово-патріотичної підготовки студентів та розроблено комплексну технологію її реалізації. Запропоновано заходи щодо удосконалення педагогічного керівництва військово-патріотичною підготовкою майбутніх офіцерів запасу та розроблено методичні рекомендації щодо підвищення ефективності та якості даного процесу у цивільних і військових вищих навчальних закладах.
 • Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу

           Визначено сутнісні характеристики етико-правової підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах як складової професійної підготовки майбутніх офіцерів. Розроблено й апробовано модель етико-правової підготовки курсантів, що включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та нормативно-рефлексивний компоненти. Науково обгрунтовано й експериментально перевірено технології організації навчально-виховної діяльності майбутніх офіцерів у процесі етико-правової підготовки. Уточнено зміст понять "норма", "вимога", що висуваються до офіцера за умов військово-професійної діяльності, а також "військовий обов'язок", "відповідальність офіцера" та "військова честь" в аспекті нормативної регламентації. Визначено критерії та показники готовності курсанта до реалізації морально-правової поведінки у військово-соціальному середовищі.
 • Психологічні особливості формування здорового способу життя у курсантів вищого військового навчального закладу

           Визначено основні суб'єкти військового ВНЗ (ВВНЗ), які впливають на дотримання майбутніми офіцерами здорового способу життя та формують у них мотивацію до збереження та зміцнення власного здоров'я. Розроблено й експериментально перевірено методику формування здорового способу життя у курсантів, яка відображає порядок узгоджених дій посадових осіб навчального закладу, спрямованих на формування у майбутніх офіцерів мотивації до збереження та зміцнення власного здоров'я, зокрема, позбавлення від шкідливих звичок і активізації самозбережувальної поведінки. За результатами теоретичного й експериментального дослідження розроблено практичні рекомендації для керівників курсантських підрозділів щодо формування здорового способу життя підлеглого особового складу.
 • Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу

           Доведено, що успішне формування професійної мотивації слухачів вищих військових навчальних закладів можливе внаслідок застосування таких психологічних умов: сформованості у слухачів даного закладу позитивного ставлення до професії; формування у них в процесі активного соціально-психологічного навчання уміння враховувати індивідуально-психологічні особливості особистості, володіти навичками професійного спілкування, саморегуляції та релаксації, розподіляти соціальні ролі, розвивати військово-професійну інтуїцію та цілеспрямованість; надання психологічної допомоги у подоланні професійних та життєвих ускладнень. Встановлено, що використання індивідуально-психологічних та групових заходів сприяє формуванню професійної мотивації майбутніх офіцерів Прикордонних військ України.
 • Організація контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу в умовах кредитно-модульного навчання

           Вперше визначено особливості організації контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено умови ефективної організації контролю навчальної діяльності студентів у процесі кредитно-модульного навчання. Встановлено критерії та показники, які визначають ефективність організації контролю навчальної діяльності студентів, якими є рівень набутих знань, пізнавальна активність, професійний інтерес, адекватність самооцінки, ступінь хвилювання. Розкрито зміст поняття "рейтинговий контроль", сутність якого полягає в організації педагогічного контролю, що базується на персоналізації та диференціації оцінки навчальних досягнень студента на всіх етапах навчального процесу та забезпечує стимулюючу, розвиваючу та особистісно-творчу функції одержаних знань.
 • Управління розвитком вищого навчального закладу на засадах маркетингу і логістики

           На підставі дослідження особливостей розвитку вищої освіти за ринкових умов розроблено концепцію стратегічного розвитку вищого навчального закладу на засадах маркетингу та логістики, суть якої полягає у реалізації причинно-наслідкового зв'язку: стратегія розвитку вищого навчального закладу - комплекс маркетингу - система логістики - користь освітньої послуги. Розроблено методичні рекомендації для обгрунтування логістичних рішень у вищому навчальному закладі. Для виявлення специфіки структурних особливостей мікросередовища запропоновано використовувати методи соціологічного опитування серед випускників шкіл і роботодавців. Для підвищення ефективності управління розвитком вищого навчального закладу запропоновано нові методи оцінки його конкурентоспроможності. Сформульовано пропозиції щодо застосування особливостей сегментування підприємств та установ як основних потребувачів випускників вузів.
 • Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу

           Досліджено процес формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВВНЗ. Уточнено сутність, зміст і структурні компоненти індивідуального стилю педагогічної діяльності виклада ВВНЗ. Обгрунтовано й експериментально перевірено психолого-педагогічні умови, модель і комплексну програму формування індивідуального стилю педагогічної діяльності у період професійного становлення викладача ВВНЗ. Проаналізовано сучасну практику формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВВНЗ. Розроблено критерії та показники ефективності формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВВНЗ.
 • Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання

           Досліджено проблему підготовки студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання. Розглянуто дефініцію "родинне виховання" у контексті професійної підготовки даних студентів, зокрема, його суть і функції, стан і особливості виховного процесу у сучасній вищій школі та українській родині. Акцентовано увагу на організаційно-педагогічних засадах підготовки студентів-філологів до родинного виховання, зокрема, теоретико-методичній підготовці, їх позаурочній роботі у даній галузі. Прослідковано динаміку формування готовності даних студентів до родинного виховання, визначено її критерії та рівні (високий, середній, низький, критичний). Розроблено й експериментально перевірено модель підготовки студентів-філологів до родинного виховання, згідно з якою до програмового матеріалу вищого педагогічного навчального закладу, зокрема, до навчальних планів спеціальних курсів "Українські елітарні родини кінця XIX - початку XX ст.", "Український дитячий фольклор", "Українське дитинознавство" введено родинновиховний компонент.
 • Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти

           Наведено оцінку ефективності комп'ютерних навчальних курсів. Виявлено об'єктивний показник ефективності - імовірність досягнення мети. З урахуванням взаємодії ЕОМ, курсантів і предмета засвоєння розроблено граф робіт. На базі граф-моделі навчання запропоновано математичну функціональну структурну модель, створену у вигляді імовірності правильної відповіді (безпомилковості дій) курсанта на кожному кроку навчання, який складається з трьох мікрокроків (спроб відповіді). За результатами педагогічного експерименту за участю 372 курсантів Севастопольського вищого військово-морського інженерного училища визначено параметри розробленої моделі навчання. За рахунок використання в навчальному процесі ефективних комп'ютерних навчальних курсів розроблено шкалу оцінки, яка сприяє підвищенню якості навчання, перевірці та оцінці знань, навичок і умінь курсантів.
© 2007-2020