От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по военному делу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Стан фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ в умовах реформування збройних сил України / С.І. Глазунов // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 7. — С. 26-32. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Сокращенное названиеСтан фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ в умовах реформування збройних сил України
Описание
         Досліджено рівень фізичної підготовки військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ. Проаналізовано результати тестування військовослужбовців, які зіставлено з чинною таблицею нарахування балів за Настановою з фізичної підготовки (НФП - 97).
Смотрите также:
 • Визначення ефективності способу експрес контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ

           Розкрито методологію визначення ефективності способу експрес контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ, в основу якого покладено комплексний тест.
 • Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ

           За результатами аналізу професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ та на підставі вивчення досвіду організації контролю фізичної підготовки у збройних силах країн НАТО з метою визначення спеціальної підготовки запропоновано застосовувати експрес-контроль як кінцевий етап її перевірки та оцінки. Обгрунтовано технологію розробки способу експрес-контролю, за якою можна визначити його структуру та кількісно-часові показники. Зауважено, що експрес-контроль базується на комплексному тесті. Відзначено важливість контролю спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців у складі відділень. Розроблено методичні рекомендації щодо практичного застосування способу експрес-контролю для визначення даної підготовки мотострільців.
 • Аналіз професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ у варіанті бою

           Проаналізовано професійну діяльність військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ під час атаки опорного пункту супротивника. Охарактеризовано інтенсивність етапів бойової роботи, режими енергозабезпечення, вимоги до фізичних якостей.
 • Взаємозв'язок деяких нормативів бойової підготовки з рівнем розвитку фізичних якостей військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ

           Розглянуто взаємозв'язок показників фізичної, тактичної, ЗЗМУ, вогневої підготовки військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ.
 • Фізична підготовленість офіцерів сухопутних військ

           Вивчено вікову динаміку фізичної підготовки в 564-х офіцерів сухопутних військ. Встановлено її вікове зниження, визначено темпи падіння рухових якостей. У кожній віковій групі відзначений великий діапазон коливань окремих показників фізичної підготовки. З віком спостережено зниження рівня загальної фізичної підготовки.
 • Гігієнічне обгрунтування шляхів оптимізації харчування курсантів вищих військових навчальних закладів сухопутних військ Збройних Сил України

           Вперше за нових соціально-економічних умов проведено комплексний гігієнічний аналіз та оптимізацію харчування курсантів вищих військових навчальних закладів сухопутних військ Збройних сил України з урахуванням хімічного складу та енергоємності раціону та відповідності даних чинників встановленим нормативам, а також клініко-біохімічних, фізіологічних і функціональних показників стану здоров'я військовослужбовців. Науково обгрунтовано технологію удосконалення раціону харчування курсантів шляхом використання вітчизняних біологічно активних домішок - соєвого білково-жирового збагачувача та "Біотрита-С". Відзначено перспективність проведення досліджень щодо оптимізації харчування інших військових структур Міністерства Оборони України.
 • Система соціально-психологічного забезпечення функціонування аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів

           Проаналізовано методологічні, теоретичні та методичні засади системи соціально-психологічного забезпечення функціонування воєнних підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах. Висвітлено загальні підходи до аналізу суті такої системи. Вивчено вплив факторів сучасного бою на психіку військовослужбовців, показано особливості його змінювання. Розглянуто ефективність функціонування системи соціально-психологічного забезпечення аеромобільних військ на стратегічному, оперативно-тактичному та тактичному рівнях. Розроблено концепцію системи соціально-психологічного забезпечення військовослужбовців для функціонування у локальних війнах і збройних конфліктах. Сформульовано практичні рекомендації щодо її застосування.
 • Наукове обгрунтування основних напрямків реформування системи охорони здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України

           Дисертація присвячена вивченню стану здоров'я військовослужбовців та багатоаспектної системи його медичного забезпечення. Виявлені закономірності динаміки структури і рівнів захворюваності військовослужбовців окремих видів Збройних Сил та родів військ, неадекватність новим умовам системи охорони здоров'я та управління нею. Науково обгрунтована "Концепція основних напрямків реформи системи охорони здоров'я військовослужбовців", втілено територіальну систему медичного забезпечення замість відомчої, якісно нові формування - військово-медичні центри, запропоновано провести розподіл управління військово-медичною службою на оперативне та адміністративне, що забезпечить її діяльність в умовах воєнного і мирного часу.
 • Обгрунтування бальної системи перевірки і оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців

           Вказано, що розробка нормативних вимог з фізичної підготовки має винятково важливе значення, оскільки науково обгрунтована система нормативів характеризується цілеспрямованістю процесу фізичного вдосконалювання військовослужбовців. Розглянуто проблему доцільності переходу від традиційних форм оцінки рівня фізичної підготовки військовослужбовців до більш перспективного напрямку перевірки й оцінювання, що базується на бальній системі.
 • Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України

           Досліджено психологічні особливості діяльності військовослужбовців військ Протиповітряної оборони, структуру їх професійної самосвідомості та особливості її сформованості у офіцерів, прапорщиків, воїнів строкової служби. Виявлено чинники та динаміку розвитку професійної самосвідомості кадрових військовослужбовців та воїнів строкової служби. Запропоновано програму формування та психокорекції професійної самосвідомості військовослужбовців, основу якої складає формування психологічної культури та зміна "Я - концепції". Розроблено комплекс психологічних методів вивчення професійної самосвідомості військовослужбовців.
 • Особливості нормативного забезпечення дисциплін "Фізична підготовка" на першому етапі реформування Збройних Сил України

           Встановлено, що зниження рівня фізичної підготовки військовослужбовців не дозволяє ефективно використати діючу нормативну систему на даному етапі реформування Збройних Сил України для стимулювання особового складу до занять фізичною підготовкою. Удосконалювання нормативів шляхом застосування адекватних методів обробки даних сприяє поновленню доступності нормативів і зацікавленості військовослужбовців у їх виконанні.
 • Формування професійних якостей майбутніх фахівців сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти

           Розглянуто формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ (СВ) у навчально-виховному процесі вищого військового закладу освіти (ВВЗО) за умов реформування вищої військової освіти. Встановлено структурно-логічну послідовність та визначено етапи формування професійних якостей фахівців СВ, конкретизовано сутність та методи їх визначення. Встановлено критерії та показники рівнів сформованості професійних якостей фахівців СВ. На підставі кваліметричного підходу удосконалено методику факторно-критеріального оцінювання кінцевих результатів навчально-виховного процесу ВВЗО - сформованості професійних якостей фахівців СВ - з орієнтацією на систему освітніх стандартів. Розроблено та науково обгрунтовано експериментальну технологію формування професійних якостей майбутніх фахівців СВ. Визначено педагогічні умови її ефективності, запропоновано методику підготовки військових викладачів до реалізації розробленої технології.
 • Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України

           Розроблено та науково обгрунтовано форми і методи виховання віруючих військовослужбовців. Виявлено рівні сформованості вміння командирів підрозділів організовувати виховний процес із віруючими військовослужбовцями. Науково обгрунтовано структурну модель даного процесу.
 • Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців Збройних сил України

           Досліджено питання інституту дисциплінарної відповідальності військовослужбовців за умов переходу України до ринкових відносин і реформування армії. Визначено зміст поняття військової дисципліни у зарубіжній та вітчизняній юриспруденції. Проаналізовано соціальну ефективність дисциплінарної відповідальності військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Розглянуто роль і значення дисциплінарної відповідальності дотримання умов законності та правопорядку в ЗСУ, забезпечення прав, честі та гідності військовослужбовців. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства з дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, наведено рекомендації щодо оптимізації порядку накладання дисциплінарних стягнень.
© 2007-2020