От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

На новому напрямі нафтогазорозвідки / І. Чебаненко, В. Краюшкін, М. Євдощук // Вісник НАН України. — 2001. — N3 — укp.

Сокращенное названиеНа новому напрямі нафтогазорозвідки
Описание
         Важко назвати завдання, яке було б актуальнішим для нашої країни, ніж відкриття нових потужних запасів нафти і природного газу, їхнє прискорене залучення до промислової розробки, швидке зростання нафтогазовидобутку та його багаторічна стабілізація на досить високому рівні. Тобто йдеться про освоєння власних великих нафтових і газових родовищ. Але чи реально розраховувати на їх виявлення? Відповідь на це запитання підказують результати нафтогазорозвідки на кристалічному фундаменті північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену.
Смотрите также:
 • Інститут договірного права у новому ЦК України

  Без плану і літератури
 • С.В. Смоленський та новий напрям у російській духовній музиці кінця XIX - початку XX століть

           Уперше у вітчизняному музикознавстві аргументовано вирішено питання про історичну роль і місце С. Смоленського в новому напрямі в російській духовній музиці. Проаналізовано всі доступні перекладення в оригінальний твір композитора, призначені для церковно-співочого виконання. На основі дослідницьких праць С. Смоленського-медієвіста узагальнено створену ним нову концепцію вітчизняного богослужбового музичного мистецтва. На підставі результатів вивчення документальних і наукових джерел виявлено головні характеристики виконавської та просвітницької діяльності вченого-музиканта. Визначено принципи педагогічної реформи С. Смоленського, проведеної ним у Московському Синодальному училищі церковного співу. Запропоновано наукові положення у контексті розвитку російської медієвістики та композиторської творчості у галузі культової музики.
 • Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації

           Розроблено модель аксіосфери культури, яка розширює можливості змістовного дослідження ціннісних аспектів наукового знання. По-новому трактовано взаємозумовленість аксіологічних (епістемічних, етичних, естетичних) потенцій знання, необхідність їх узгодженої реалізації в процесі наукового дослідження, що випливає з ідеї гармонійного співвідношення Істини, Добра, Краси в системі ціннісних орієнтацій вченого та розуміння реальної небезпеки гіпертрофірованого розвитку в якомусь одному напрямі. Здійснено спробу реабілітувати інтуїтивно-підсвідому, не завжди явно виражену релігійну, сакрально-метафізичну потенцію методологічного мислення вченого, зумовлену потребою гармонізації віри і знання та пов'язаної з інтенцією на цінність абсолютного Блага - кінцевої мети та вищого смислу всіх актів самоствердження людини в світі. Показано плідність, ефективність і практичну значущість аксіологічної теорії знання в процесі переосмислення завдань освіти та виховання, вирішальне значення ціннісного потенціалу мислення в конструюванні загальнонаукової картини світу на засадах еволюціонізму.
 • Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990 - 2005 рр.)

           Досліджено проблеми комплексного вивчення міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні протягом 1990 - 2005 рр. як цілісної системи. Проаналізовано основні тенденції їх розвитку, а також акультураційні, інкультураційні процеси, основні функції фестивалів, їх адресне спрямування, рівень престижу та впливовості, особливості фестивальної аудиторії кожної акції на прикладі фестивалів "Київ Музик Фест", "Контрасти", "Два дні і дві ночі", "Форум музики молодих".
 • Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин

           Розроблено концепцію розвитку трудових правовідносин щодо матеріальної відповідальності за ринкових умов, а також концепцію правового регулювання матеріальної відповідальності у новому Трудовому кодексі України. Визначено етапи та досліджено особливості розвитку трудового законодавства стосовно даного питання. Досліджено поняття та правову природу матеріальної відповідальності. Визначено її місце в системі трудових правовідносин, доведено трудову належність матеріальної відповідальності за немайнову шкоду. Досліджено особливості трудового правопорушення як підстави матеріальної відповідальності, надано класифікацію його видів. Сформульовано моделі правових норм, що регулюватимуть матеріальну відповідальність у новому Трудовому кодексі України.
 • Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми)

           Висвітлено проблеми методів правового регулювання заробітної плати за ринкових умов, а також викладено рекомендації, спрямовані на забезпечення їх ефективності у новому Трудовому кодексі України. Визначено поняття заробітної плати як категорії трудового права, розглянуто її основні ознаки, що допомагають відрізнити заробітну плату від інших видів виплат на користь працівника, а також винагороди за цивільно-правовими договорами. Обгрунтовано рекомендації щодо розмежування понять методів, способів та рівнів правового регулювання заробітної плати. Досліджено основні державні гарантії в оплаті праці, зокрема, мінімальна заробітна плата, мінімальні норми та розміри оплати праці за відхилень від нормальних умов праці, обмеження відрахувань із заробітної плати за розпорядженням роботодавця. Доведено роль договірного способу регулювання оплати праці за сучасних умов, висвітлено проблеми її колективно- та індивідуально-договірного регулювання. Сформульовано моделі правових норм, присвячених договірному регулюванню в новому Трудовому кодексі України.
 • Від антропоцентризму — до біоцентризму

           У наш час відбуваються зміни в самому змісті та напрямі методології природничих наук, стрижнем якої завжди було питання про те, як пізнавати реальність. Важливим регулятором методології науки виступає ціннісний аспект, що концентрується навколо метапроблеми «Навіщо пізнавати?». Врахування цього, а також вивчення проблеми сутності життя, сучасної екологічної ситуації на нашій планеті дає змогу дійти висновку, що все подальше пізнання доцільно здійснювати під гаслом «Пізнання задля виживання на Землі».
 • Переведення на іншу роботу

           По-новому розкрито відмінності між переведенням та іншими правовими явищами, що межують з ним (переміщення, зміна істотних умов праці). Розглянуто можливість тимчасового переведення на іншу роботу без згоди працівника у виняткових випадках (стихійні лиха, епідемії, епізоотії, виробничі аварії тощо), наголошено на необхідності збереження у КЗпП відповідної норми. Вперше визначено, що ротація кадрів - це особливий вид переведення на іншу роботу певних категорій працівників, який застосовується як засіб боротьби з корупцією. Запропоновано передбачити у законі строк, протягом якого працівник повинен стати до роботи на новому підприємстві у разі переведення за погодженням між керівниками підприємств. Доведено, що зміна кваліфікації (розряду, категорії, класу) є переведенням на іншу роботу. Обгрунтовано необхідність уніфікації строку, протягом якого допускається переведення працівників на іншу роботу внаслідок негативних результатів атестації. Сформульовано пропозиції стосовно доцільності встановлення у законодавстві норми про тимчасові переведення групи працівників на інше підприємство (лізинг робочої сили). Розвинуто питання щодо форми отримання згоди працівника на переведення та обгрунтовано висновок про встановлення у КЗпП норми, яка б передбачала обов'язкову письмову форму даної згоди.
 • Інститут співучасті у кримінальному праві України

           Дисертація присвячена розгляду проблем одного із складних, теоретично і практично важливих інститутів кримінального права України - співучасті у злочині. Вперше на базі судової практики Автономної Республіки Крим досліджено: спірні питання, поняття співучасті (запропоновано розширене і уточнене визначення співучасті у новому КК); його розвиток у теорії і законодавстві України та колишнього СРСР; класифікацію форм співучасті, її об'єктивні і суб'єктивні ознаки; види співучасників і значення їх класифікації для кваліфікації злочинів; підстави, межі відповідальності і складні питання співучасників; організована злочинність як окремий вид групової злочинності; корупція та ін. Проаналізовані дві основні групи форм співучасті в злочині; загальні форми - проста і складна, за попереднім зговором і без такого та форми співучасті в злочинах особливого роду (передбачених у конкретних статтях Особливої частини КК). Серед останніх окремо вирізняються ті, що безпосередньо пов'язані з організованою злочинністю - організована злочинна група і злочинне співтовариство (організація). Пропонується передбачити в новому КК кримінальну відповідальність за участь у діяльності злочинних організацій, зокрема, за: керівництво цими організаціями; виконання їх окремих доручень; збір для них матеріальних коштів; відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом; використання таких коштів для організації й участі у сходках лідерів злочинного світу, "ворів у законі" та ін. Пропонується також передбачити у проекті нового Кримінально-виконавчого кодексу України утримання позбавлених волі лідерів злочинного світу в спеціально організованих для цього закладах з найсуворішою ізоляцією від інших засуджених. Розглянуто й окреслено підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників у залежності від форми співучасті і тієї ролі, яку вони виконували у спільно вчиненому злочині. На підставі аналізу спеціальних питань відповідальності співучасників зроблено висновки щодо необхідності регламентації в новому КК добровільної відмови співучасників, ексцесу виконавця, співучасті у злочині із спеціальним суб'єктом, невдалої співучасті.
 • Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.

           Вперше досліджено динаміку соціальної детермінованості еміграційного процесу з України у кінці XX - на початку XXI ст. Доведено суттєвий вплив еміграції на формування соціальної структури українського суспільства даного періоду та зміну демографічної ситуації в Україні, що виявляється, зокрема, у зменшенні кількості працездатного населення. Показано специфіку механізмів еміграційних процесів в Україні як взаємовпливу двох груп факторів, перші з яких діють у країні проживання, а другі - у країні потенційного поселення. Розкрито основні соціальні чинники еміграції, встановлено їх вплив на масштаби та динаміку еміграційного процесу. Вперше на науково-теоретичному рівні досліджено комплекс соціальних мотивів еміграції в Україні серед різних груп населення, подано динаміку їх зміни на межі століть. Виявлено факт відсутності чіткої кореляції між мотивами, належністю до етнічної, релігійної групи та соціальним статусом емігрантів. Вперше визначено соціальні передумови успішної адаптації українських емігрантів до нових умов та їх можливої подальшої соціальної мобільності у новому суспільстві, що значною мірою залежить від стартового потенціалу переселенців, зокрема від знання мови країни прибуття, освіти, соціального статусу в Україні, матеріального стану, наявності зв'язків у новому середовищі.
 • Своєрідність становлення професійної дизайнерської діяльності у США

           Розглянуто своєрідність формування загальнокультурних процесів у Новому Світі. На підставі цього надано пояснення характерних рис становлення дизайну як професії у США.
 • Обмеження розвитку функціонально-планувальної структури Ужгорода

           Зазначено, що розвиток міста взаємопов'язаний із його природно-економічним положенням, тобто наявністю і розміщенням сировинних, енергетичних, водних ресурсів та екологічного стану. Історично склалося так, що розвиток функціонально-планувальної структури Ужгорода обмежувався, як територіальними ресурсами, так і природними. Обмеження територіального розвитку міста вимагає пошуку внутрішніх резервів. За раціонального використання природних ресурсів у місті можливий розвиток елементів функціонально-планувальної структури у сприятливому режимі та вибраному напрямі.
 • Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

           Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції. Розглянуто особливості реформування галузі внутрішніх справ в Україні у напрямі децентралізації правоохоронної функції. Розроблено пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері правоохоронної діяльності, зокрема, організації охорони громадського порядку, визначення адміністративно-правового статусу місцевої міліції та її персоналу, структури органів внутрішніх справ.
 • Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України

           Дисертація присвячена розв'язанню теоретичної і практичної проблеми, яка пов'язана з обгрунтуванням формування рівноваги в народногосподарському аграрно-промисловому комплексі. У дисертації розроблені для застосування на практиці науково-методичні рекомендації щодо досягнення збалансованого і структурованого агропромислового виробництва України в напрямі оптимізації народногосподарської рівноваги, визначення раціональних пропорцій в АПК. Зокрема визначення рівнів економічного розвитку регіонів на основі розрахованих лінійних коефіцієнтів структурних зрушень. Запропоновані в роботі рекомендації обгрунтовані теоретично і підтверджені практично.
© 2007-2019