От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Структурні перетворення пісковиків Донбасу і прогноз їх викидонебезпечності : Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.16 / В.А. Баранов; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2000. — 34 с. — укp.

Сокращенное названиеСтруктурні перетворення пісковиків Донбасу і прогноз їх викидонебезпечності
Описание
         Дисертацію присвячено встановленню природи структурних перетворень вуглевміщуючих пісковиків Донбасу та прогнозу їх викидонебезпечності. Доведено, що у зернах кварцу та пісковику, що містить вугілля, під впливом термобаричних умов формується система площин ковзання та кристалоподібні тіла, які в рамках кожного ієрархічного рівня мають сумірні розміри. Виявлено сутурні та стилолітові мікродеформації, губчату структуру в зернах кварцу пісковиків Донбасу. Запроповано нові та вдосконалено існуючі показники викидонебезпечності порід. Розроблено метод встановлення межі викидонебезпечності порід та ступеня катагенезу. Вирішено важливу прикладну проблему комплексного прогнозу викидонебезпечності пісковиків Донбасу на основі геологічних і гірничотехнічних даних.
Смотрите также:
 • Геологічні чинники формування колекторських властивостей пісковиків південно-західної частини Донбасу

           З'ясовано роль літостатичних і тектонічних тисків на формування колекторських властивостей пісковиків. Установлено вплив речовинного складу та структурної неоднорідності зерен основних породотвірних мінералів пісковиків на їх колекторські властивості. Уперше встановлено закономірне зменшення відкритої пористості пісковиків відкладів карбону південно-західної частини Донбасу на 3 % зі збільшенням сучасної глибини залягання на 1 000 метрів. Запропоновано новий комплексний підхід до прогнозної оцінки та визначення перспективних ділянок для попередньої дегазації пісковиків і видобутку метану з використанням карт палеореконструкції максимальних глибин занурення, тектонічної дислокованості, структурної оцінки пісковиків та розрахунків глибин їх товщ з максимальною потенційною газонасиченістю пористих колекторів.
 • Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам'яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів

           Вивчено катагенетичні перетворення пісковиків вуглевмісних товщ. Петрографічними методами з використанням рентгенівського та хімічного аналізу досліджено пісковики русел, підводних виносів рік і узбережжя моря, що містять вугілля від довгополуменевого до пісного для Донецько-Макіївського та Красноармійського районів Донбасу та газове, жирне, коксівне для Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну. На підставі вивчення змін мінералів-індикаторів (кварцу, регенераційного кварцу, польових шпатів, біотиту, глинистих мінералів цементу), встановлено, що зональність катагенетичних перетворень залежить від генетичного типу пісковиків та геологічної будови районів досліджень. Визначено взаємозв'язок між інтенсивністю катагенетичних перетворень пісковиків та їх пористістю. Пісковики русел та підводних виносів рік у процесі переходу від стадії початкового до глибинного катагенезу характеризуються стрибкоподібним зменшенням пористості. Детальне літолого-петрографічне дослідження пісковиків з встановленням їх генетичного типу та врахуванням інтенсивності катагенетичних змін дає можливість передбачати небезпечні зони, які можуть акумулювати супутній газ метан і бути небезпечними через газовикиди під час розробки вугільних пластів.
 • Петрофізичні основи технології прогнозування викидонебезпечності вугільних пластів

           Розглянуто питання прогнозування викидонебезпечності вуглепородного масиву в шахтах на основі використання геолого-геофізичних даних. Досліджено й обгрунтовано петрофізичні взаємозв'язки показників викидонебезпечності та геофізичних параметрів вугільних пластів. Встановлено, що всі параметри стандартного комплексу каротажу розвідувальних свердловин інформативні, їх можна використовувати для оцінки викидонебезпечності в багатомірних петрофізичних моделях, що розраховуються за допомогою сучасних методів регресійного аналізу або класифікації, реалізованих комп'ютерними програмами вітчизняного і зарубіжного виробництва. Розроблено нетрадиційну технологію прогнозу викидонебезпечності вуглепородного масиву, що об'єднує всі види прогнозу на шахті за допомогою геоінформаційних систем у режимі відкритого моніторингу.
 • Фазові і структурні перетворення у нанорозмірних рентгенооптичних багатошарових композиціях

  : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / В.В. Кондратенко; Харківський держ. ун-т. — Х., 1999. — 33 с. — укp.
 • Основні ресурси Донбасу

  План 1. Природні умови та ресурсний потенціал Донецького економічного району 3 2. Водні ресурси Донбасу 6 3. Корисні копалини Донбасу 7 4. Проблеми і перспективи Донецького басейну 9 Література 12
 • Структурні перетворення в поверхневих шарах кремнієвої та кремній-кисневої фази

  : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / І.П. Лісовський; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. — К., 1999. — 30 с. — укp.
 • Раптова серцева смерть гірників вугільних шахт Донбасу (розповсюдженість, патогенез, прогноз, профілактика)

           Дисертація присвячена питанням вивчення впливу професійно-виробничих й загальнопопуляційних факторів на розвиток раптової смерті у гірників. Розвинуто новий напрямок в кардіології, оснований на концепції системного аналізу факторів ризику у промисловій кардіології. Встановлені місце і роль професійно-виробничих факторів вугільних шахт Донбасу у патогенезі розвитку раптової серцевої смерті у гірників. Розроблені критерії її індивідуального й групового прогнозування. Запропонована й впроваджена удосконалена система медико-соціальної профілактики раптової серцевої смерті у гірників.
 • Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу малоамплітудних розривних порушень та викидонебезпечності

           Розроблено метод прогнозу малоамплітудних розривних порушень, який відрізняється тим, що вперше з метою визначення параметрів тектонічних розривів використовується характеристика тріщиностійкості гірничих порід - ефективна поверхнева енергія (ЕПЕ), що дає змогу суттєво підвищити точність прогнозу. Удосконалено спосіб прогнозу викидонебезпечності піщаників за ЕПЕ завдяки урахуванню сінфазності зміни тріщиностійкості та пружних властивостей.
 • Геологічні фактори диференціації вугленосних відкладів Донбасу за магнітною сприйнятливістю

           Доведено наявність диференціації вугленосної товщі Донбасу за параметром магнітної сприйнятливості. Виявлено, що основним носієм магнетизму вугленосних порід Донбасу є дрібнодисперсний (зерна менші за 0,02 мм) магнетит. Визначено, що епігенетичні перетворення вугленосної товщі Донбасу суттєво не впливають на зміну магнітної сприйнятливості однотипних порід. Встановлено, що магнітна сприйнятливість вугленосних порід обумовлена, у першу чергу, впливом генетичних факторів (мінералогічним складом порід області зносу, швидкістю та дальністю переносу уламкового матеріалу). Визначено два типи диференціації вугленосних відкладів за параметром магнітної сприйнятливості: літологічну диференціацію та диференціацію розрізу на петромагнітні інтервали (наявність яких обумовлена зміщенням області зносу уламкового матеріалу в різні періоди формування вугленосної товщі Донбасу). Розроблено базові методичні принципи вивчення вугленосних відкладів за параметром магнітної сприйнятливості.
 • Патологічна ураженість юнаків та заходи щодо її профілактики в умовах Донбасу

           Дисертація присвячена вивченню закономірностей формування патологічної ураженості осіб допризовного віку (підлітків-юнаків 14-17 річного віку), які мешкають в специфічних соціально-економічних умовах і в забрудненому екологічному середовищі Донбасу. Дана комплексна гігієнічна характеристика об'єктів навколишнього середовища міських підлітків. Встановлено, що патологічна ураженість юнаків допризовного віку значною мірою детермінована рівнем вмісту широкого спектру ксенобіотиків екологічного середовища, а також факторами соціально-економічного характеру. Розроблений прогноз динаміки патологічної ураженості юнаків Донбасу до 2005 року. Запропоновані заходи з профілактики хвороб серед допризовників, ефективність яких обгрунтована теоретично та підтверджена практично.
 • Гігієнічне обгрунтування заходів щодо зниження смертності населення в еколого-соціальних умовах Донбасу

           Дисертація присвячена вивченню закономірностей формування смертності населення, що проживає в умовах забрудненого екологічного середовища. В роботі подана комплексна гігієнічна характеристика об'єктів навколишнього середовища. Встановлено, що смертність населення в значній мірі детермінується рівнем вмісту ксенобіотиків в екологічному середовищі, а також факторами соціально-економічного характеру. Здійснений прогноз динаміки і рівня смертності населення Донбасу на майбутнє десятиріччя. Запропоновані медичні та медико-екологічні заходи щодо зниження смертності населення, ефективність яких обгрунтована теоретично та підтверджена практично. Основні результати досліджень стали основою для розробки наукової концепції елімінації явища надмірної смертності, зниження частоти передчасної смертності і нормалізації відтворення популяції в умовах Донбасу.
 • Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону

           Комплексно досліджено роль підприємницьких верст Донбасу у соціально-економічному розвитку регіону в 1861 - 1914 рр. На підставі аналізу широкого кола джерел проаналізовано становлення соціально-правового статусу підприємців, виникнення різних форм організації підприємницької діяльності у Донбасі. Виділено джерела формування підприємницького прошарку суспільства. Досліджено особливості участі промисловців у створенні транспортної мережі Донбасу, різноманітні аспекти діяльності підприємців у вугільній, видобувній, машинобудівній, металургійній, хімічній галузях промисловості Донбасу, що сприяли загальному економічному піднесенню регіону. Установлено місце та роль діяльності підприємців Донбасу у галузі задоволення соціальних потреб мешканців краю, розвитку сфери послуг. Виявлено участь представників торгово-промислової еліти у формуванні соціальної інфраструктури Донбасу.
 • Структурні перетворення в рідинах з сильноанізотропними молекулами

           Дисертацію присвячено питанням структурування рідин з анізотропними молекулами, початковим стадіям зародження нової фази та впливу на ці процеси зовнішних факторів. Розроблено методику та виготовлено установку, які дозволили вимірювати на одній базі даних з одноточковою реєстрацією кореляційні функції (КФ) другого порядку і моменти третього порядку інтенсивності розсіяного світла. За допомогою кореляційної спектроскопії досліджено структурування в пересичених водних розчинах винної кислоти на початкових стадіях латентного періоду при перемішуванні. Встановлено характер зростання рівня флуктуацій та розмірів асоціатів в латентному періоді при різних пересиченнях та числах Re. За допомогою моментів КФ третього порядку виявлений різний негаусовий внесок в статистику різних мод молекулярних рухів у нематичному рідкому кристалі при наближенні до точки фазового перетворення нематик-ізотропна рідина. Виявлено динаміку сингулярних флуктуацій в нематичному рідкому кристалі при геометричних обмеженнях, на основі якої зроблений висновок про тип фазового перетворення нематик-ізотропна рідина.
 • Повсякденне життя населення Донбасу в 1945 - 1953 рр.

           Висвітлено особливості повсякденного життя населення Донбасу в 1945 - 1953 рр. на основі вивчення матеріального побуту (житлової проблеми, харчування, одягу) та соціально-культурних аспектів буденного життя людей (дозвілля, свят, суспільних, релігійних настроїв). Проаналізовано демографічні, економічні, соціальні, політичні умови повсякденного життя населення повоєнного Донбасу. Визначено біологічні та соціокультурні правила організації повсякденності. Охарактеризовано реальний рівень забезпеченості мешканців Донбасу житлом і доведено наявність гострої житлової кризи у регіоні в даний період. Розкрито особливості ціноутворення та торгівлі, забезпечення населення харчами та товарами широкого вжитку. Розглянуто основні форми дозвілля та свят, які відзначалися мешканцями Донбасу, а також проблеми існування різних видів суспільних настроїв. Проаналізовано ставлення мешканців регіону до питань релігії.
© 2007-2020