От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Роль підвищення енергетичної безпеки південних областей в загальнодержавній системі розвитку економіки України / Е.Н. Красновид // Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 44-48 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — укp.

Сокращенное названиеРоль підвищення енергетичної безпеки південних областей в загальнодержавній системі розвитку економіки України
Описание
         Ціллю даної статті є аналіз паливно-енергетичного балансу областей півдня України, який має свої відмінності виходячи з географічного положення та розміщення виробництва. Внаслідок чого буде запропонована концептуальна модель внутрішнього ринку природного газу для удосконалення функціонування ПЕК.
Смотрите также:
 • Еколого-економічні проблеми південних областей України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ПІВДЕННОГО РАЙОНУ 5 РОЗДІЛ II. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ 8 РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 15 3.1. Екологічний аспект розміщення продуктивних сил в Південному регіоні 15 3.2. Використання альтернативних джерел енергії 19 3.3. Еколого-економічна реструктуризація сільського господарства 21 3.4. Еколого-економічні проблеми Чорного моря 26 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 32
 • Ресурсно-функціональний механізм розвитку системи енергетичної безпеки держави

  : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Дмитро Кузьмич Турченко; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецк, 2009. — 32 с. — укp.
 • Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної незалежності держави

           Досліджено проблему забезпечення енергетичної безпеки держави та її складової - енергетичної незалежності. Запропоновано показники й індикатори даної незалежності, визначено їх порогові значення. Досліджено питання впливу визначених показників та інші показники й індикатори енергетичної та економічної безпеки. Обгрунтовано шляхи та напрямки забезпечення енергетичної незалежності України. Зроблено висновки, які мають теоретичне та практичне значення для обгрунтування державної енергетичної політики з урахуванням вимог щодо забезпечення енергетичної безпеки та її складової - енергетичної незалежності.
 • Експортна політика в активізації розвитку зернового ринку південних областей України

           Досліджено теоретичні засади та вітчизняну практику формування та реалізації експортної політики, розкрито її роль у розвитку зернового ринку південних областей України. Встановлено сутнісно-функціональне призначення та особливості експортної політики. Проведено емпіричний аналіз запровадження та сплати мита, досліджено вплив даного чинника на розвиток зернового ринку. Розглянуто процес експортного регулювання на ринку зерна. Запропоновано комплекс практичних заходів щодо удосконалення вітчизняної системи експортного регулювання ринку зерна у контексті сприятливої для національних інтересів зовнішньоекономічної інтеграції. Обгрунтовано шляхи удосконалення системи митно-тарифного регулювання зернового ринку. Визначено принципи формування ефективної експортної політики.
 • Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України

           Проведено комплексне дослідження адміністративно-правових проблем забезпечення енергетичної безпеки України. Розроблено визначення поняття "державна енергетична безпека" та розкрито його зміст. Висвітлено принципи забезпечення даної безпеки. Досліджено правові передумови й історію розвитку інституту державної енергетичної безпеки в Україні. Проаналізовано систему державних органів, які здійснюють її забезпечення шляхом виконання функцій формування, реалізації та контролю за реалізацією державної енергетичної політики. Розроблено пропозиції щодо оптимізації кількісного складу та функціонального наповнення державних органів для ефективної реалізації державної енергетичної політики. Визначено основні проблеми державного регулювання в енергетичній сфері України та розроблено пропозиції щодо їх подолання. Досліджено питання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення енергетичної безпеки України.
 • Антимонопольне регулювання в системі економічної безпеки України

           Висвітлено теоретичні проблеми підвищення конкурентоспроможності національної економіки та проаналізовано заходи антимонопольного регулювання, які адекватні умовам транзитивної економіки України. Розглянуто питання забезпечення економічної безпеки та формування конкурентоспроможної національної економіки за допомогою антимонопольного регулювання. Наведено рекомендації щодо удосконалення антимонопольної політики та діяльності антимонопольних органів.
 • Проблеми оптимізації енергозабезпечення України та шляхи їх вирішення

           Досліджено проблему забезпечення енергетичної безпеки держави на базі оптимізації енергозабезпечення економіки України. Запропоновано критерії та показники для оцінки рівня енергетичної безпеки держави. Проведено діагностику загроз в енергетичній сфері. Визначено умови їх усунення. Обгрунтовано пропозиції щодо раціоналізації структури енергоспоживання, оптимізації енергозабезпечення України, ефективного використання системи транспортування енергоносіїв, а також надано рекомендації щодо енергозбереження. Визначено перспективні напрямки міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері, що сприяють підвищенню рівня енергетичної безпеки держави.
 • Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 [Електронний ресурс] / Олександр Вадимович Юспін; Рада національної безпеки і оборони України, Національний ін-т проблем міжнародної безпеки. — К., 2007. — 21 с. — укp.
 • Реалізація державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки

           Обгрунтовано теоретико-методологічні та концептуально-прикладні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки. Розкрито суть державної політики у сфері економічної безпеки. Досліджено державну стратегію її забезпечення. Запропоновано методичні підходи до оцінювання реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки. Проаналізовано чинники її забезпечення. Оцінено стан регулювання національної економічної безпеки у системі ринкової економіки. Визначено загрози даній безпеці, на які має бути спрямована державна політика. Обгрунтовано шляхи розвитку регіонів України, що передбачають здійснення державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки. Розроблено напрями вдосконалення даної політики.
 • Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону (на прикладі західних прикордонних областей)

           Досліджено теоретико-методологічні особливості інвестиційної підтримки розвитку економіки регіону за умов наявності кордону з Європейським співтовариством. Доведено роль транскордонних відносин у реалізації інвестиційної діяльності в регіоні. Виділено певну групу факторів, що на неї впливають, а саме - транскордонні. Проаналізовано особливості розвитку економіки західних прикордонних областей, специфіку інвестиційної діяльності на їх теренах, розглянуто показники закордонного інвестування. Запропоновано комплекс заходів щодо активізації інвестиційної діяльності у прикордонних з ЄС областях на основі посилення транскордонних зв'язків, удосконалення роботи фінансових інституцій та стимулювання залучення іноземних інвестицій.
 • Роль держави і права в забезпечені суспільної безпеки

  ВСТУП 3 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ — ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК СУВЕРЕННОЇ, ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 4 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 10 3. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 18 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ — ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА ПЛІДНОГО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 28 ВИСНОВКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 32
 • Економічні та організаційно-технологічні резерви підвищення енергетичної ефективності виробництва і використання кормів

           Дисертацію присвячено питанням ресурсо- і енергозбереження у системі "виробництво - використання кормів" (на прикладі аграрних підприємств Полтавської області - типової для зони Лісостепу України). В дисертації висвітлено новий напрямок в економіці "виробництво - використання кормів", який грунтується на системному і комплексному використанні економіко-енергетичної оцінки технологій, технічних засобів і готової продукції. Обгрунтовано резерви і шляхи ресурсо- і енергозаощадження в системі "виробництво - використання кормів".
 • Економіко-екологічні аспекти техногенно-природної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі західних областей України)

           Досліджено теоретико-методологічні проблеми техногенно-природної безпеки продуктивних сил прикордонних регіонів та практичні шляхи щодо підвищення її рівня. Розкрито сутність безпеки та небезпеки, розроблено класифікацію джерел ініціювання небезпеки, запропоновано методологічні підходи щодо створення бази даних про потенційні джерела ризику, районування регіону за ступенем техногенно-природної небезпеки. Проведено аналіз соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в західному прикордонному регіоні. Запропоновано напрямки удосконалення техногенно-природної безпеки, в тому числі за рахунок перегляду підходів щодо розміщення потенційних джерел техногенного ризику. Обгрунтовано адміністративно-організаційні та економічні механізми регулювання безпечного розвитку регіонів.
 • Еколого-економічні засади збалансованого розвитку енергогенеруючих підприємств

           Здійснено дослідження з метою вирішення проблем реалізації стратегії сталого інноваційного розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу та реформування системи управління розвитком підприємств енергетичної галузі відповідного регіону. Розглянуто теоретичні аспекти розвитку даної галузі в Україні та показано основні еколого-економічні засади управління виробничою діяльністю енергогенеруючих підприємств регіону. Здійснено аналітичне оцінювання стратегії еколого-економічного розвитку енергогенеруючих підприємств, на підставі якого виявлено негативні тенденції в управлінні їх інноваційною діяльністю. Запропоновано механізм еколого-економічного управління паливно-енергетичним комплексом регіону, що дозволить залучити органи місцевого самоврядування відповідних областей до співпраці у сфері природозбереження й екологічної безпеки підприємств енергетичної галузі. Значну увагу приділено організаційним засадам управління природоохоронною діяльністю регіону у межах регіональної цільової програми забезпечення екологічної безпеки підприємств паливно-енергетичного комплексу, що передбачає розробку та реалізацію еколого-економічної стратегії їх інноваційного розвитку.
© 2007-2020