От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Аналіз об'єктивних понять знаку і знакових операцій. Поняття інформації / В.Б. Кулик // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 58-62. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Сокращенное названиеАналіз об'єктивних понять знаку і знакових операцій. Поняття інформації
Описание
         Проаналізовано об'єктивні поняття знаку і знакових операцій.та поняття інформації.
Смотрите также:
 • Семіотичні виміри естетичної реальності

           Запропоновано концепцію естетичного знаку як специфічної модальності соціокультурної інформації у атенціональній даності. Виявлено основні концептуальні підходи до проблеми визначення естетичного знаку, сформульовано основні протиріччя існуючих положень і показано можливість їх вирішення. Проаналізовано специфіку організації художнього твору у відношенні до семіотичної організації естетичних об'єктів. Розглянуто особливості знакових конструкцій у естетичних процесах. Досліджено загальносеміотичні аспекти в організації естетичного семіозу. Проаналізовано особливості естетичних семантики, синтактики і прагматики. Розглянуто естетичний знак як носій естетичної інформації. Проаналізовано концептуальні положення теорій естетичної інформації. Виявлено основні аспекти естетичної інформації та розкрито атенціональний механізм утворення естетичної інформації. З використанням соціокультурного й антропологічного підходів до естетичних процесів, мистецтва і знакових систем сконструйовано типологію форм естетичного семіозису.
 • Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну

           Вивчено художні, технологічні та функціональні аспекти знакових і формально-графічних систем функціонально-ділової графіки. У структурі функціонально-ділової графіки сформульовано класи формально-графічних і знакових систем, побудовано модель структурних відношень між ними. Розроблено класифікацію формально-графічних і знакових систем. Проведено комплексне дослідження еволюції графічних знакових систем у контексті графічного дизайну. На прикладі генезису маркувальної та штемпельної графіки простежено еволюцію їх морфологічних ознак. Стверджено виникнення формотворчих тенденцій і принципів композиційної побудови печатки (штемпелю або формовідтиску) з IV тис. до н.е. Досліджено витоки знакової ідентифікації в античних і середньовічних системах. Підтверджено прецедент формування фірмового знаку в Європі у період XII - XVI ст. Виявлено факт зародження формальних ознак графічного дизайну за умов становлення товарно-виробничих відносин в елліністичному та середньовічному періодах. До наукового обігу введено терміни "функціонально-ділова графіка", "штемпельна графіка", маркірувальна графіка", "формовідбиток". Проведено семіотичний аналіз античної та середньовічної маркірувальної графіки, виявлено схожі та відмінні риси її формальних і змістових ознак. Доведено, що стародавні знакові системи розв'язували практичні задачі, актуальні для графічного дизайну і в сучасний період, зокрема: проектування візуальних комунікацій і самої візуальної "мови". Зроблено висновок, що сучасний графічний дизайн як і стародавня функціонально-ділова графіка трансформує невізуальний зміст у візуальні знаки.
 • Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах

           Досліджено психологічні особливості розуміння старшими дошкільниками нових для них інформаційних структур в аудіо- та візуальних формах (віршів, понять, байок, оповідань, репродукцій картин, малюнків). Здійснено теоретичний аналіз проблеми розуміння, визначено основні психологічні індикатори та детермінанти його проявів. Виявлено характеристики процесу розуміння старшими дошкільниками нової для них інформації, що відбувається шляхом визначення ними суб'єктивних орієнтирів та конструювання нових образів-понять, які складають основу розуміння. Показано роль аналогізування та комбінування як головних механізмів формування нових смислових конструкцій. Розроблено експериментальну систему для навчання дітей вмінню аналізувати нові інформаційні структури.
 • Моделювання знакових структур (на матеріалі текстів культури)

           Запропоновано синтаксну модель знака, що дає змогу узагальнити наявні підходи до знакових явищ. Зазначено, що денотативна модель не може бути застосована до знакових комплексів культури. Показано, що структурно-аксіологічна модель знака дає змогу включити до сфери знакового аналізу природну мову та знакові комплекси культури завдяки введенню додаткової характеристики знака - цінності. Синтаксна модель узагальнює денотативний і структурно-аксіологічний підходи до знака на підставі введення до знакового аналізу двох нових термінів - синтаксу та семіотичної здатності.
 • Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

           Досліджено теоретичні, організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України. Розкрито зміст та значення обліку експортно-імпортних операцій у системі зовнішньоекономічної діяльності. Проведено порівняння обліку експортно-імпортних операцій з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Визначено принципи та розроблено досконалу методику аналізу зовнішньоекономічних операцій відповідно до інформаційних потреб споживачів аналітичної інформації. Наведено пропозиції щодо удосконалення методики й організації ведення бухгалтерського обліку й оподаткування за умов ринкової економіки.
 • Здійснення суб'єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти здійснення суб'єктивних цивільних прав фізичних осіб. Досліджено поняття "здійснення суб'єктивних цивільних прав фізичних осіб", способи, межі здійснення даних прав, зловживання правом. Проаналізовано захист суб'єктивних цивільних прав з позицій носія права на захист. Розроблено класифікації способів здійснення суб'єктивних цивільних прав і меж здійснення досліджених прав. На підставі аналізу чинного законодавства та наукових праць розроблено аргументовані пропозиції щодо внесення змін до статей 13, 16, 1169 Цивільного кодексу України з метою підвищення ефективності правового регулювання питань здійснення права й уникнення протиріч і складнощів під час практичного застосування зазначених норм права.
 • Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарного обігу в роздрібній торгівлі

  РЕФЕРАТ 2 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження товарообігу та здійснення товарних операцій в роздрібній торгівлі 8 1.1 Основи організації товарообігу в роздрібній торгівлі 8 1.2 Товарні запаси торгівельного підприємства їх класифікація та оцінка згідно з П(С)БО 9 15 1.3 Особливості формування товарних ресурсів та ціноутворення 31 1.4 Організаційно-економічна характеристика ТОВ "..." 37 РОЗДІЛ 2. Методи обліку товарних операцій на підприємстві 43 2.1 Загальні засади обліку товарних операцій в торгівлі 43 2.2 Облік операцій з надходження товарів 44 2.2 Облік операцій з реалізації товарів 50 2.3 Облік інших товарних операцій 62 2.3.1 Придбання товарів за бартерними договорами 63 2.3.2 Безплатне отримання товарів 68 2.3.3 Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівлі за договорами комісії (доручення) 70 2.3.4 Переоцінка товарів 72 2.3.5 Формування роздрібних цін 78 2.3.6 Облік знижок у роздрібній торгівлі 87 РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту товарних операцій та аналіз товарного обігу в роздрібній торгівлі 92 3.1 Організація та методика аудиту товарних операцій 92 3.2 Організаційно-інформаційна модель аналізу товарного обігу в роздрібній торгівлі 99 3.3 Загальний та факторний аналіз товарообігу в роздрібній торгівлі 103 РОЗДІЛ 4. Удосконалення обліку, аналізу та аудиту товарних операцій за рахунок автоматизації 115 4.1 Постановка і характеристика задачі 115 4.2 Технологія обробки вхідної інформації 118 4.3 Характеристика вихідної інформації 121 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 126 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 130 ДОДАТОК А. Нормативна база з питань організації роботи торговельних підприємств 135 ДОДАТОК Б. Основні звітні показники ТОВ „...” за 2001-2003 рр. 137 ДОДАТОК В. Основні показники, які характеризують фінансовий стан ТОВ „...” 140 ДОДАТОК Г. Модель факторної системи обсягу реалізації продукції 141
 • Проблеми захисту інформації в умовах України

  Вступ 3 1.Поняття і види інформації. Суть та необхідність її захисту 4 1.1 Види й області інформації. Інформація з обмеженим доступом 4 1.2 Поняття та необхідність захисту інформації 6 1.3 Проблеми законодавчого забезпечення безпеки інформації в Україні 7 2. Забезпечення захисту інформації на підприємствах в Україні 11 2.1 Служба безпеки як необхідний компонент керуючої структури підприємства 11 2.2 Секрети фірми і методи їхнього викрадення 14 2.3 Як налагодити охорону інформації на підприємстві 16 3.Практичні заходи щодо забезпечення захисту інформації на підприємствах 21 Висновки 26 Література 27
 • Економічний аналіз в комерційних банках

  План 1. Організація економічного аналізу в банках. 3 2. Аналіз доходів і витрат банку. 6 3. Аналіз активних операцій банку. 13 4. Аналіз пасивних операцій банку. 19 5. Аналіз ліквідності банку. 22 6. Аналіз ризиків банку 28 7. Аналіз і оцінка фінансового стану банку 29 Висновки. 36 Використана література. 37 Додатки. 38
 • Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України)

           Досліджено організаційно-методичний аспекти обліку й аналізу експортно-імпортних операцій (ЕІО). Удосконалено класифікацію активів і пасивів підприємства у відповідності до їх поділу на монетарні та немонетарні статті. Критично проаналізовано діючий порядок обліку ЕІО, наведено рекомендації щодо його удосконалення. Розроблено робочі документи (аналітичні відомості) для накопичення бухгалтерської інформації про курсові різниці та рух валюти за ЕІО. Запропоновано методики обліку імпортних операцій за різних валют контракту та платежу, а також аналізу потенційних партнерів у процесі здійснення ЕІО.
 • Формування національної моделі товарного знаку

            Наголошено,що товарний знак залишився осторонь від прямих проявів національних рис і традицій та його створення процес творчого діалогу дизайнера і замовника.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб'єктів підприємницької діяльності

           Досліджено теоретичні та методологічні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, аналіз і контроль вексельних операцій за умов ринкової економіки відповідно до вимог реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств. Систематизовано концептуальні положення організації та методики обліку, аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Визначено критерії та напрямки моделювання обліку, аналізу та контролю вексельних операцій за допомогою електронної системи обробки економічної інформації. Запропоновано методику обліку вексельних операцій підприємств у разі невизначеності. Побудовано систему економічних показників і критеріїв їх оцінки в оперативному аналізі та контролі операцій з векселями. Викладено методику попередньої оцінки платоспроможності платників за векселями і визначення ризикованості вексельних операцій. Розроблено методику ретроспективного аналізу вексельного обігу. Визначено принципи та запропоновано методику перспективного аналізу і прогнозування вексельного обігу підприємств електроенергетичної галузі.
 • Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав

           Наведено результати дослідження проблем здійснення суб'єктивних цивільних прав, встановлення їх меж та обмежень. Проаналізовано особливості цивільно-правової категорії "зловживання правом". Розглянуто основні аспекти правової природи суб'єктивних цивільних прав як правової категорії, проведено відмежування від інших суміжних категорій, а також визначено поняття, принципи та межі їх здійснення. Увагу приділено питанням визначення сутності зловживання суб'єктивними цивільними правами, його ознакам та формам.
 • Поняття та характеристики реквізитів та показників як структурних одиниць економічної інформації

  План 1. Поняття та характеристики реквізитів та показників як структурних одиниць економічної інформації. 3 2. Системний блок. Складові частини. Поняття системної (материнської) плати. 4 3. Поняття командного процесора. Зовнішні та внутрішні команди DOS. 5 4. Рішення задач оформлення економічної документації засобами текстового процесора Microsoft Word. Графічне представлення даних. 6 5. Створення запиту для отримання вибіркової інформації з бази даних у середовищі прикладної програми Microsoft Access. 7 5. Задача. 9 Література 13
© 2007-2020