От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Методичне забезпечення творчої навчальної діяльності студентів у процесі навчання основ інформатики / О.М. Кривонос // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 20. — С. 87-91. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Сокращенное названиеМетодичне забезпечення творчої навчальної діяльності студентів у процесі навчання основ інформатики
Описание
         Розглянуто можливість використання навчально-творчих задач для організації творчого навчання студентів фізико-математичного факультету під час вивчення розділу "Програмування".
Смотрите также:
 • Методична система розвитку творчих здібностей студентів вищих технічних закладів у процесі навчання інформатики

           Досліджено та проаналізовано стан розробки проблеми формування творчих здібностей студентів ВТНЗ у процесі навчання інформатики. Розроблено компоненти медичної системи розвитку професійно орієнтованих творчих здібностей студентів під час вивчення інформатики за рівнями навчально-пізнавальної діяльності студентів (репродуктивному, творчо-пошуковому). З'ясовано ефективність формування даних здібностей студентів і засвоєння ними теоретичного матеріалу у процесі навчання інформатики.
 • Методика навчання інформатики в школах нового типу

           Запропоновано компоненти методичної системи навчання основ інформатики й обчислювальної техніки в школах нового типу, зокрема, - навчальні програми, методичні розробки і посібники, напрямки навчання в процесі навчання інформатики та відносний ступінь їх домінування на кожному з етапів навчання: знання, уміння та навички, необхідні для формування і розвитку творчого мислення в межах наданого предмета для кожного етапу навчання; програма навчання основам інформатики та обчислювальної техніки в школах нового типу.
 • Дидактичні основи формування творчої активності студентів у процесі особистісно орієнтованого навчання (на матеріалі музичних дисциплін)

           Конкретизовано зміст поняття творчої активності майбутніх учителів музики. Визначено її структурні компоненти, етапи розвитку, показники та рівні сформованості. Обгрунтовано доцільність використання особистісно орієнтованого підходу у процесі вивчення музичних дисциплін з метою формування творчої активності майбутніх учителів музики. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено сукупність дидактичних умов, які забезпечують ефективність формування творчої активності у студентів засобами музичних дисциплін у процесі особистісно орієнтованого навчання. Удосконалено методику проведення занять з музично-педагогічних дисциплін та засоби індивідуальної роботи студентів. Створено й апробовано технологію формування творчої активності майбутніх учителів музики, побудовану на принципах рольової перспективи, використання задачного та імітаційно-ігрового підходів, педагогічної взаємодії, співробітництва та співтворчості у системі відносин "викладач - студент". Основні результати наукового дослідження впроваджено у практику навчальної діяльності у вищій школі.
 • Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін

           Досліджено особливості навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів та виявлено об'єктивне існування проблем у процесі навчання математичних дисциплін у ВНЗ I-II рівнів акредитації. Запропоновано систему активації НПД студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін. Дана система складається з психологічної, дидактичної та управлінської підсистем. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження у процес навчання математичних дисциплін коледжів нових педагогічних технологій та ІКТ. Побудовано модель навчальної діяльності студентів коледжів.
 • Психологічні умови активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення психологічних дисциплін

           Визначено, що для активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів необхідне: формування змістовних мотивів навчально-пізнавальної діяльності та професійного самовизначення; використання сучасних концепцій навчання; надання навчальному матеріалу особистісного смислу, що викликає навчально-пізнавальний інтерес у студентів; створення психологічний умов та використання методів і прийомів навчання, які активізують навчальну та пізнавальну активність. Відзначено, що творча пізнавальна діяльність характеризується єдністю мотиваційних, інтелектуальних, процесуальних, емоційно-вольових процесів і формується в навчальному процесі, який є двостороннім і залежить від суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Визначено психологічні та теоретико-методологічні умови активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення психологічних дисциплін.
 • Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності

           Досліджено проблему формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності. Розкрито сутність та структуру творчої активності, показано особливості її формування у студентів в процесі освоєння різних форм музично-сценічної діяльності. Визначено види та специфіку музично-сценічної діяльності у межах фахової підготовки студентів педагогічного коледжу. Встановлено критерії, показники та рівні сформованості творчої активності студентів, розроблено та впроваджено у практику навчальних закладів поетапну методику формування творчої активності в процесі музично-сценічної діяльності. Доведено ефективність запропонованої методики, показано її значущість для подальшого удосконалення теорії та практики музичного виховання.
 • Організація контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу в умовах кредитно-модульного навчання

           Вперше визначено особливості організації контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено умови ефективної організації контролю навчальної діяльності студентів у процесі кредитно-модульного навчання. Встановлено критерії та показники, які визначають ефективність організації контролю навчальної діяльності студентів, якими є рівень набутих знань, пізнавальна активність, професійний інтерес, адекватність самооцінки, ступінь хвилювання. Розкрито зміст поняття "рейтинговий контроль", сутність якого полягає в організації педагогічного контролю, що базується на персоналізації та диференціації оцінки навчальних досягнень студента на всіх етапах навчального процесу та забезпечує стимулюючу, розвиваючу та особистісно-творчу функції одержаних знань.
 • Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах

           Створено цілісну систему методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах за умов ступеневої освіти, яка базується на методології системного підходу. Визначено основні напрями розвитку цієї системи за умов подальшого удосконалення структури вищої педагогічної освіти, що відрізняється від існуючих наявністю елементів технологічного характеру, використанням елементів дистанційної форми навчання та модульно-рейтингової системи організації навчального процесу студентів. Удосконалено новий підхід до формування методичної культури вчителя інформатики на базі діяльності моделі вчителя на підставі методичного проектування як особливого виду професійної діяльності. Розвинуто поняття методичної системи навчання інформатики як "м'якої" відкритої системи з нечіткими межами, зануреної в методичні передумови навчання, та яка інтенсивно взаємодіє з кожною з передумов. Обгрунтовано психолого-педагогічні засади системи методичної підготовки даних вчителів, зокрема, поняття методичних передумов навчання інформатики, яке містить: організаційно-методичне забезпечення навчання, зміст знань і актуальної діяльності в галузі інформатики, добір засобів і технологій інформатизації навчального процесу, розкриття соціального замовлення щодо освіти у формі вимог до підготовки з предмета та критеріїв навченості, забезпечення процесу навчання засобами інфоматизації, спеціальну та методичну підготовку педагогічних кадрів, методичну підтримку навчально-пізнавальної діяльності, початкову підготовку учнів і студентів з предмета, відповідні елменти інформаційної та методичної (для студентів) культури. Удосконалено теоретичну модель будови курсу методики навчання інформатики, обгрунтовано та проведено добір теоретичного матеріалу для методичної підготовки майбутніх вчителів. Одержано систему спеціальних методів навчання методики інформатики, що відповідає розвитку сучасних інформаційних та педагогічних технологій.
 • Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу

           Обгрунтовано можливість індивідуалізації та інтенсифікації процесу навчання основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу, ефективного формування різнопрофільних і різнорівневих знань та вмінь студентів у разі впровадження диференційованого підходу. Визначено суть диференційованого підходу у вищій школі, наведено методичні вимоги до його реалізації у процесі навчання інформатики. Запропоновано наукові принципи відбору змісту навчального матеріалу з основ штучного інтелекту, вибір здійснено на основі логічного програмування ПРОЛОГ. Встановлено різнорівневі програмні вимоги щодо знань та вмінь студентів. Запропоновано науково обгрунтовану методику реалізації диференційованого підходу, яка передбачає використання системи розроблених різнопрофільних та різнорівневих теоретичних завдань і практичних вправ, елементів модульної системи організації навчання з рейтинговим контролем знань. Теоретично обгрунтовано ефективність вказаної методики.
 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в процесі навчання історії

           Досліджено питання формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами навчальної дисципліни "Історія України" у процесі навчання у ВНЗ. Проведено теоретичний аналіз проблеми професійної компетентності вчителя. Висвітлено сучасні шляхи її набуття студентами професійної компетентності даних студентів, а також її особливості та стан формування за умов навчання. Визначено основні дидактичні умови ефективного формування професійної компетентності майбутніх вчителів. Наведено теоретично обгрунтовану й експериментально перевірену методику її формування у процесі вивчення історії України, яка передбачає внесення певних змін у зміст навчання, запровадження інноваційних форм і методів проведення занять з одночасною організацією творчої діяльності студентів і продуктивної взаємодії викладачів і студентів.
 • Формування мотивації навчальної діяльності студентів коледжу економіки та права

           На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено структуру мотивації навчальної діяльності студентів коледжу економіки та права, показники та рівні її сформованості. Розкрито можливості групової навчальної взаємодії щодо розвитку навчальної мотивації студентів. Теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування цієї мотивації студентів у процесі групової навчальної взаємодії. Визначено вимоги до завдань, які можуть бути використані для стимулювання групової навчально-пізнавальної діяльності студентів. Розроблено методику її організації, яка забезпечує позитивну динаміку навчальної мотивації студентів коледжу економіки та права.
 • Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей

           Теоретично та експериментально обгрунтовано певні компоненти комп'ютерно-орієнтованої методичної системи навчання інформатики студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, розроблених з використанням диференційованого підходу, за умов систематичного та цілеспрямованого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує підвищення ефективності управління навчальною пізнавальною діяльністю студентів з різним рівнем підготовки та різними здібностями.
 • Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

           Досліджено проблему формування основ інформаційної культури учнів. Виділено етапи формування основ інформаційної культури учнів на уроках інформатики. Використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі створює нові умови інтеграції навчальних дисциплін, інтенсифікації навчального процесу та індивідуалізації навчання. Розроблено систему інтегрованих завдань з інформатики. Виділено структуру завдань, сформовано критерії добору їх змісту. Експериментально перевірено ефективність використання системи інтегрованих міжпредметних завдань з інформатики у поєднанні із іншими методами, прийомами і формами роботи на уроках з метою формування основ інформаційної культури учнів.
 • Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики

           Висвітлено методичні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з застосуванням засобів навчальних мережних комплексів. Розроблено компоненти методичної системи навчання мережних технологій майбутніх учителів інформатики, яка передбачає вивчення теоретичних засад функціонування розподілених систем і формування навичок управління такими системами. Запропоновано методику застосування навчальних мережних комплексів у процесі навчання студентів щодо створення власних інформаційно-освітніх ресурсів. Установлено, що використання навчальних мережних комплексів дає змогу поглибити розуміння студентами навчального матеріалу, активізувати навчальну діяльність, розширити теоретичну базу знань, покращити результати навчання інформатики у вищому навчальному закладі у прикладному аспекті.
© 2007-2019