От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Нечіткі інформаційно-діагностичні технології: проблеми становлення / І. Сергієнко, І. Парасюк // Вісник НАН України. — 2002. — N7 — укp.

Сокращенное названиеНечіткі інформаційно-діагностичні технології: проблеми становлення
Описание
         Інформаційні технології — один з найважливіших рушіїв еволюції суспільства. У ролі засобів виробництва тут виступають різні засоби зв'язку, комп'ютерна техніка й відповідне програмне забезпечення. А основною сировиною і виробом є інформація.
Смотрите также:
 • Організаційні, інформаційно-аналітичні та діагностичні засоби управління в галузі будівельних матеріалів

           Створено нові науково-методологічні та організаційні засади формування раціонального інвестиційного портфеля в галузі будівельних матеріалів. Розроблено методику формування інвестиційних пріоритетів в галузі, яка підпорядковує процеси аналізу та відбору реальних інвестицій комплексному критерію - функції загальної інвестиційної надійності. З метою визначення стану галузі в ринковому середовищі розроблено методику її комплексної діагностики, яка дозволяє за факторами та їх групами достовірно визначити ступінь збереження чи втрати стійкості галузі за встановленою шкалою та діагностувати стан галузі. Запропоновано організаційну структуру департаменту корпоративного розвитку та інвестування як організаційний засіб інтенсифікації галузевих інвестиційних процесів.
 • Інформаційно-аналітичні підрозділи комерційних структур

  Вступ............................................................................................................3 1. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності............................4 2. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів та служб..........7 3. Аналіз діяльності інформаційно-аналітичної служби ТОВ “Фірма “Адапт””................................................................................15 Висновки...................................................................................................28 Список використаних джерел...............................................................30
 • Інформаційно-аналітичні підрозділи комерційних структур

  Вступ............................................................................................................3 1. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності............................4 2. Правові засади діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів та служб...........................................................................7 3. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів та служб........11 4. Аналіз діяльності інформаційно-аналітичної служби ТОВ “Фірма “Адапт””................................................................................19 Висновки...................................................................................................32 Список використаних джерел...............................................................34
 • Моделі та інформаційні технології реінжинірінгу успадкованих інформаційно-управляючих систем

           Розроблено моделі та інформаційні технології реінжинірінгу (РІ) успадкованих інформаційно-управляючих систем (ІУС) в АСУ технологічними процесами. Введено класифікацію підходів до РІ успадкованих ІУС. Проаналізовано недоліки успадкованих диспетчерських ІУС (ДІУС) газокомпресорних станцій (ГКС) системи магістральних газопроводів (МГ) Укртрансгазу. На підставі використання концепції бізнес-об'єктів розроблено структурну об'єктно-орієнтовану модель РІ, що дозволило перейти до цільової компонентної архітектури. За допомогою мови UML досліджено моделі успадкованої та цільової архітектур типової ДІУС ГКС. Вперше за технологією PATTERNS розроблено універсальну модель телеметричного протоколу обміну даними в ДІУС ГКС та реалізовано компоненти, які можна повторно використати у типових ДІУС ГКС. Розроблено та досліджено перспективну Web-орієнтовану ДІУС ГКС, окремі підсистеми якої впроваджено на Ромненській ГКС.
 • Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України

           Розкрито сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України, проаналізовано її сучасний стан. Встановлено правовий статус податкових органів щодо використання ними інформаційних ресурсів. Досліджено форми та методи взаємодії щодо обміну інформацією між податковими органами та іншими правоохоронними й компетентними структурами України й іноземних держав. Розглянуто процес адміністрування податків шляхом безпаперової технології за допомогою засобів комунікаційного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису, розглянуто особливості та проблеми його правового забезпечення. Досліджено актуальні проблеми розвитку й удосконалення форм взаємодії між податковими органами та платниками податків з використанням сучасних технологій. Розглянуто питання забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації й інформаційних систем в органах державної податкової служби України. Проаналізовано чинне законодавство, що регламентує їх інформаційно-аналітичну роботу. Узагальнено вітчизняний і закордонний досвід інформаційно-аналітичної діяльності податкових служб, з урахуванням якого розроблено рекомендації щодо внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичної роботи органів державної податкової служби України за сучасних умов.
 • Зайнятість в умовах становлення інформаційного суспільства

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми зайнятості за умов становлення інформаційного суспільства. Висвітлено економічну сутність та функціональну роль інформаційно-комунікаційних технологій в економічній системі як чинника впливу на зайнятість і сталий соціально-економічний розвиток. Визначено основні ознаки та ефективні механізми зайнятості в соціально-економічному середовищі сучасного етапу інформаційного суспільства - у період "нової економіки". Досліджено специфіку й особливості формування зайнятості. Розроблено систему її інноваційних форм і видів, встановлено особливості функціонування ринку праці та роль інформаційно-комунікаційної індустрії (ІКТ) в його динамізації. Проаналізовано зміни у структурі зайнятості за період з 1990 р. до 2004 р. року в країнах ЄС, США, Канаді та Японії. Розглянуто сферу зайнятості в Україні за даний період й обгрунтовано перспективність розвитку ІКТ як одного з важливих чинників якісного поліпшення національної структури зайнятості.
 • Нечіткі мережеві моделі динамічних взаємодіючих процесів

           Одержано та обгрунтовано нові класи математичних нечітких мережевих моделей (НММ) динамічних взаємодіючих процесів, поданих на множині відношень "умова - дія", визначено сфери їх ефективного застосування залежно від розмірності та складності систем і нечітких процесів. Одержано нові класи нечітких мереж Петрі - інтегровані нейро-фаззі мережі Петрі (ІМП), що розрізняються вибором базової моделі. Досліджено новий метод моделювання та аналізe динамічних взаємодіючих нечітких процесів на підставі поданих і відображених математичних НММ у вигляді нечітких динамічних об'єктів та їх графічного відображення.
 • Ранжирування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах бібліотек

           Інтернет завдяки своїй поширеності і оперативності розповсюдження інформації перейняв певним чином найцінніші традиційні технології і підтвердив тим самим їх значимість. Так, відомий в бібліотекознавстві метод контент-аналізу, який є одним із методів якісно-кількісного вивчення змісту текстів і полягає у зведенні всіх текстів досліджуваної проблеми до набору певних елементів, які в подальшому підлягають підрахунку та аналізу, послугував аналогом методу пошуку Web-сторінок на основі аналізу метаданих, розміщених в заголовку HTML-документів. Так само знайшли застосування методи пошуку за ключовими словами, створення індексних словників, використання класифікаційних схем, тематичних рубрикаторів тощо. Це дає нам змогу стверджувати, що спеціалісти з інформаційних технологій аналогічно оцінили важливість методів визначення значимості документів для ранжирування результатів пошуку. В інформаційно-пошукових системах бібліотек таку оцінку можна проводити на основі аналізу використання бібліотечних ресурсів.
 • Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів

           Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність використання засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТТ) під час навчання іноземної мови (ІМ) за умов індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Визначено алгоритм розробки та методику використання програмного забезпечення навчального призначення для вивчення ІМ у ВВНЗ, на базі якого створено та впроваджено до навчального процесу комплексний мультимедійний курс з метою вивчення англійської мови, експериментально доведено ефективність його використання за умов індивідуалізації навчальної діяльності.
 • Концепція, моделі, алгоритми та засоби адаптивної технології створення інформаційно-керуючих систем

            Створено інформаційно-керуючі системи (ІКС) для організаційно-технічних об'єктів керування. Досліджено важливу науково-технічну проблему створення інтегрованих засобів автоматизації розробки, упровадження, експлуатації та розвитку ІКС. Запропоновано, досліджено та реалізовано концепцію адаптивної технології створення ІКС, яка охоплює всі процеси їх життєвого циклу, узагальнює можливості гнучких та мобільних технологій, доповнює їх комплексом моделей формалізації процесів, що підлягають комп'ютеризації, набором засобів інтелектуального аналізу даних, адаптації та інтеграції різноманітних механізмів розробки, функціонування та розвитку ІКС. Розроблено комплексну модель формалізації процесів комп'ютеризації, підхід до побудови квазі природно-мовного інтерфейсу, лінгвістичні та алгоритмічні засоби концептуального, логічного та фізичного проектування, підтримки функціонування та розвитку ІКС, а також комунікації. Запропоновану концепцію реалізовано у вигляді інструментальної системи, методичних, інструктивних та інших матеріалів.
 • Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності

  Вступ 3 1. Поняття, види та правовий режим інформації 5 2. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності 11 3. Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності для прийняття управлінських рішень 17 Висновки 24 Література 26
 • Моделі, методи та інформаційні технології адаптивної розробки та реінжинірингу інформаційно-управляючих систем

           Представлено концепцію, моделі та технології адаптивної розробки та перспективного реінжинірингу (АППР) багаторівневих і розподілених інформаційно-управляючих систем (БРІУС). Відзначено, що запропонована концепція уперше дозволяє розглядати процеси АППР як схему функціонування адаптивної системи з моделлю знань у контурі зворотного зв'язку. Розроблено та досліджено модель багатовимірного інформаційного метапростору, що дає можливість розробити нову технологію макропроектування архітектури БРІУС. Побудовано інваріантну щодо конкретної предметної області сукупність критеріїв оцінки стану системних вимог (СВ). З використанням нечіткої логіки розроблено новий метод визначення експертних оцінок СВ, що суттєво поліпшує ефективність роботи на етапі накопичення та аналізу СВ. Багаторівневий композиційний підхід щодо моделювання характеристик програмного забезпечення (ПЗ) дає можливість побудови комплексу імітаційних та метричних моделей оцінки їх продуктивності та надійності. Створено каталог проектних шаблонів для формування відкритої еталонної архітектури БРІУС та реалізовано програмні компоненти багаторазового використання для розробки нових і модернізації вже існуючих систем. Проведено успішне застосування запропонованого підходу для створення інтернет-базованих інформаційно-управляючих систем (ІУС) на деяких нафтогазовидобуваючих підприємствах у Харківському регіоні та одержано позитивний ефект у вигляді скорочення витрат на розробку на 35 - 40 %.
 • Розробка технології диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом на базі обладнання Frame Relay

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 [Електронний ресурс] / Віталій Євгенович Курушкін; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — К., 2007. — 17 с. — укp.
 • Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін

           Досліджено проблему формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін та їх готовність до використання нових інформаційних технологій в навчальному процесі та для самоосвіти. Проаналізовано стан проблеми у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, присвячених професійній підготовці учителів гуманітарних дисциплін. Розроблено методику формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, яка базується на поетапному та послідовному оволодінні основами роботи на персональному комп'ютері та засвоєнні психолого-педагогічних і організаційно-методичних основ ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Виділено інформаційні вмінння як складові інформаційної культури педагога. Відзначено, що інформаційні вміння користувача передбачають оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями, а інформаційні вміння вчителя поєднують психолого-педагогічні та організаційно-методичні вміння ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчального процесі. Визначено чотири рівні сформованості інформаційної культури студентів гуманітарних факультетів, наведено критерії їх оцінювання.
© 2007-2020