От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Підтримка прийняття рішень, що повторюються, з урахуванням досвіду / В.Г. Тоценко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 1999. — 1, N 1. — С. 110-117. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Сокращенное названиеПідтримка прийняття рішень, що повторюються, з урахуванням досвіду
Описание
         Запропоновано метод урахування досвіду особи, що приймає рішення, у викоростанні результатів попередніх рішень при прийнятті поточних рішень такого ж гатунку. Метод базується на прогнозуванні узагальнених показників відносної ефективності множини альтернатив на основі їх оцінок за частковими критеріями, а також оцінок множини раніше прийнятих рішень (прецедентів) за частковими та узагальненими критеріями. Метод дозволяє одержати результати з прийняттою для практики точністю, виходячи з обмеженої кількості прецедентів. Викладено алгоритм, що ілюструється прикладом.
Смотрите также:
 • Методи та ефективність прийняття поточних фінансових рішень на підприємстві

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень на підприємстві 5 1.1. Поняття та види управлінських рішень 5 1.2. Методи прийняття управлінських рішень 6 2. Особливості прийняття поточних фінансових рішень 10 2.1. Основні напрямки за якими приймаються поточні фінансові рішення 10 2.2. Інформаційне забезпечення прийняття поточних фінансових рішень 12 3. Практичні аспекти прийняття поточних фінансових рішень на підприємстві та оцінка їх ефективності 15 3.1. Обґрунтування поточних фінансових рішень у сфері поточного фінансового планування 15 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 18 Висновки 21 Література 24 Додаток А. Види управлінських рішень 25
 • Контрольна з предмету Методи прийняття управлінських рішень

  1. Охарактеризувати теоретико-методологічні особливості прийняття і реалізації рішень. 3 2. Практичне прийняття рішень. 6 3. Розрахунок беззбитковості в бізнесі 8 4. Прийняти рішення в ситуації ризику 8 Література 10
 • Обґрунтування управлінських рішень

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 5 1.1. Сутність управлінського рішення 5 Природа процесу прийняття рішень 6 1.2. Класифікація управлінського рішення 7 1.3. Принципи та етапи прийняття управлінського рішення 11 Процес прийняття рішень 13 2. МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 18 Механізм розробки управлінських рішень 18 Методи прийняття рішень 19 2.1. Огляд управлінської ситуації 21 2.2. Складання алгоритму прийняття управлінського рішення 23 2.3. Групове ухвалення рішення в організації 24 3. ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 26 3.1. Обґрунтування рішення на основі прибуткової діяльності 28 3.2. Обґрунтування управлінського рішення на основі використання методу беззбитковості 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 34 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 36
 • Контрольна робота з дисципліни: „Методи прийняття управлінських рішень”

  1. Охарактеризувати особливості прийняття рішень у сфері фінансів 3 2. Застосування відповідних методів у процесі прийняття рішень 11 2.1. Факторний аналіз із застосуванням ЕОМ: сутність, можливості, сфера застосування, послідовність виконання. Виконати розрахунки на ЕОМ за стандартною програмою. Вихідні дані вибрати самостійно з огляду на умови виробничої діяльності та програми ЕОМ. 11 2.2. Використання індексного методу прогнозування. 12 Література 13
 • Удосконалення систем підтримки прийняття рішень в організації

           Обгрунтовано принципові основи проектування, розробки та впровадження систем підтримки приняття рішень в організації, які базуються на класифікації завдань організаційного управління. Побудовано структурну модель систем підтримки прийняття фінансових рішень, за допомогою якої здійснюється прогнозування розвитку економічних процесів на мікрорівні. Розроблено класифікацію інвестицій, яка дозволяє забезпечити однозначне тлумачення термінів під час створення екноміко-математичної та інших моделей для опису процесу прийняття рішень з інвестиційної діяльності. Запропоновано інформаційне, математичне та програмне забезпечення систем прийняття рішень в організації.
 • Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу

  Вступ 3 1. Управлінська концепція контролінгу 4 2. Застосування контролінгу для удосконалювання практичної діяльності підприємства 10 3. Використання контролінгу для прийняття управлінських рішень в ефективному управлінні підприємством 18 4. Контролінг в реальному секторі виробництва 19 Висновки 26 Використана література 28
 • Математичні моделі процесу прийняття рішень щодо інвестування соціальної сфери та його інформаційна підтримка

           Розроблено алгоритм інтегральної оцінки медико-санітарної ситуації в територіальних регіонах на підставі визначення статусів - демографічного, соціального, екологічного, економічного, санітарно-епідеміологічного - та стану здоров'я населення, а також на базі організації медико-санітарної служби, профілактичних і стаціонарних оздоровчих закладів. Уперше запропоновано та науково обгрунтовано алгоритм розподілу бюджетних інвестицій у проекти медико-санітарного забезпечення населення на підставі інтегральних оцінок статусів і станів регіонів України. Формалізовано процедури прийняття рішень щодо інвестування медико-санітарних проектів за умов фіксованого загального обсягу інвестування в Україні в цілому, за фіксованих загальних обсягів інвестування окремих сфер соціального забезпечення населення, за умов максимально можливого задоволення запитів суб'єктів інвестування за обмежених фінансових ресурсів та під час погашення боргу. Розроблено та науково обгрунтовано моделі розподілу бюджетних інвестицій в освіту та моделі позабюджетних вкладів. Запропоновано математичну постановку задачі контролю за їх використанням.
 • Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу

           З метою підвищення ефективності управління позабюджетною діяльністю типового вузу, пов'язаної з формуванням вхідних позабюджетних фінансових потоків, з використанням інструментальних засобів прийняття комп'ютерних рішень проведено дослідження інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу. Проаналізовано процеси надходження позабюджетних коштів вузу за допомогою методу простору станів, що відображає його внутрішні динамічні властивості й особливості. Наведено результати розробки математичних моделей надходження позабюджетних коштів вузу, особливістю яких є адаптивні властивості, що забезпечують адекватність моделі у разі зміни зовнішніх умов і впливу, а також прогнозувати динаміку позабюджетного доходу вузу з урахуванням фактичних даних. Сформовану модель реалізовано у формі комп'ютерної підсистеми інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу, що забезпечує надання ретроспективної, оперативної й прогнозованої інформації та вибір найкращих рішень із множини альтернатив за заданим формалізованим критерієм вибору та показником якості рішення з урахуванням суб'єктивних оцінок і переваг особи, що приймає рішення.
 • Процесуально-правовий механізм формування і прийняття рішень в органах внутрішніх справ

           Висвітлено проблеми теорії юридичного процесу, його види в діяльності органів внутрішніх справ (ОВС), процесуально-правовий механізм формування та прийняття рішень в ОВС. Досліджено питання правової діяльності ОВС, поняття правових підстав прийняття рішень в ОВС. Проаналізовано фактори, що впливають на прийняття рішень в ОВС, наведено вимоги, які до них висуваються. Розглянуто принципи процесуальної діяльності ОВС та стадії даної діяльності.
 • Методи менеджменту туризму

  Вступ 3 1. Розвиток стратегії і методів менеджменту в туризмі в умовах сучасної ринкової економіки 5 1.1 Стратегії управління в туризмі 5 1.2 Нове у філософії та методах сучасного менеджменту туризму 9 2. Методи ефективного менеджменту в туризмі 14 2.1 Методи топ-менеджменту в туризмі 14 2.1.1 Управлінські функції і методи правління 16 2.1.1.1 Визначення цілей і стратегії корпорації 16 2.1.1.2 Визначення базової політики корпорації 18 2.1.1.3 Підтримка організації управління 19 2.1.1.4 Підтримка ефективного планування і системи контролю 20 2.1.1.5 Методи прийняття головних рішень 21 2.1.2 Взаємини між директорами і менеджерами 22 3. Методи організаційного виконання 24 3.1 Фактори зовнішніх впливів на методи керівництва 24 3.2 Основні рівні управління та їх аналіз 27 Висновки 32 Використані джерела 34
 • Моделі і методи підтримки прийняття рішень в системах управління рибогосподарськими підприємствами

           Розглянуто питання створення системи підтримки прийняття рішень під час управління рибогосподарським підприємством. Проаналізовано фактори, що впливають на рибопродуктивність. Описано комплексну модель рибогосподарського підприємства, що складається з виробничого та біологічного компонентів, а також модель планування виробництва товарної риби з урахуванням багатоваріантності технологічного процесу та моделі для експрес-аналізу стану підприємства. Запропоновано метод підтримки прийняття рішень під час формування складу полікультури риби у водоймі, що базується на застосуванні кластерного аналізу.
 • Теорія прийняття рішень при розв'язанні екологічних проблем (філософсько-методологічні аспекти)

           Розглянуто методологічні аспекти аналізу процесів прийняття рішень як об'єкта дослідження в контексті вирішення екологічних проблем та питань екологічної безпеки. Розкрито зміст понять "прийняття рішення" та "екологічна криза", взаємозв'язок процесів вироблення рішень (як виду діяльності) та прийняття рішень (як індивідуального вольового акту в його зв'язку з регуляцією групової та індивідуальної поведінки). Розглянуто ключові методологічні аспекти залучення концепту "прийняття рішень" і перспективи досліджень відповідних процесів під час моделювання та прогнозування суспільної поведінки як реакції на сприйняття екологічних ризиків.
 • Прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств

           Розглянуто особливості конкурентних ситуацій на галузевих ринках України. Проаналізовано та класифіковано чинники, що визначають поведінку вітчизняних підприємств на зазначених ринках. Уточнено поняття управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Визначено особливості процесу прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. Структуровано чинники, які впливають на прийняття управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано інтегральний показник оцінки впливу груп чинників на управлінські рішення, який дозволяє визначити конкурентну позицію підприємств на галузевому ринку. Розроблено алгоритм моделювання процесу прийняття управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Розроблено процедуру організаційного супроводу прийняття даних рішень. Розглянуто можливості оцінки рівня ризику, що виникає під час здійснення інформаційної підтримки у процесі прийняття управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
 • Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами

           Розроблено інформаційну технологію прийняття рішень у розподілених динамічних системах, до якої включено комплекс математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення. Запропоновано модель розподіленої системи, що враховує взаємодію між елементами системи та дозволяє представити систему у матричному вигляді. Показано, що використання даної моделі підвищує ефективність керування за рахунок більш адекватного опису системи. Удосконалено метод прийняття рішень на підставі критерію ризику, який дозволяє враховувати комбіновану стохастичну та нечітку невизначеність, що розширює межі застосування методу. Модифіковано метод прийняття рішень у процесі керування розподіленою динамічною системою, який відрізняється визначенням кількості кроків багатокрокової стратегії з урахуванням тривалості розповсюдження впливів між підсистемами, що забезпечує зменшення ризику прийняття рішення. З використанням запропонованих алгоритмів розроблено програмне забезпечення підсистеми прийняття рішень системи керування розподіленим об'єктом.
© 2007-2019