От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Рукописи і стародруки на WWW-серверах національних бібліотек

Сокращенное названиеРукописи і стародруки на WWW-серверах національних бібліотек
Описание
[Електронний ресурс] / І.А. Павлуша // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Вип. 1. — 1998. — С. 332-336. — укp.
Смотрите также:
 • Возможные решения для "гибридных" библиотек

           У міру того, як світ інформації все більше і більше ускладнюється, перед бібліотеками постає проблема оптимізації доступу користувачів до своїх фондів і ідентифікації та інтеграції нових видів документів, доступних в Інтернет.Більшість джерел довідкової інформації на даний час доступні в електронній формі і забезпечені системою посилань до первинних і вторинних ресурсів. Таким чином реалізується "пакетний" підхід, характерний для віртуальних або електронних бібліотек. В нинішній час існує цілий ряд проектів створення "віртуальних бібліотек", які зазвичай розробляють національні бібліотеки. Ці проекти пропонують рішення, основані на технології електронної інформації та Інтернет. Однак ці рішення можуть вимагати занадто багато коштів і не вирішувати повністю проблему доступу до документів, що недоступні в даній місцевості. Тому стали виникати "гібридні" бібліотеки. Під "гібридною" бібліотекою розуміють бібліотеку, що має у своєму фонді документи на різних носіях (друковані документи, мікрофіші, електронні документи, ін.), розміщену у різних місцях (в місці свого розміщення, на віддалених серверах, на національних і групових серверах) і що пропонує своїм користувачам інтегрований доступ до всього зібрання зразу, а не частинами. "Гібридна бібліотека" - нормальне явище нашого часу. У доповіді розглядаються деякі проблеми, що стоять перед "гібридними" бібліотеками; описуються реально існуючі бібліотеки даного типу і пропонуються деякі рішення щодо впровадження ресурсів Інтернет у фонди таких бібліотек
 • Національна система електронних бібліотек

           Викладено основні напрями інформатизації провідних книгозбірень України, що передбачають створення в них електронних бібліотек та їх ітеграцію комп'ютерними мережами. Визначено архітектуру таких бібліотек, їх інформаційно-ресурсні компоненти, лінгвістичне, програмне і технічне забезпечення.
 • О совершенствовании АСУ автоматизированных и электронных вузовских библиотек

           У статті розглядаються сучасні проблеми розвитку інформаційної інфраструктури бібліотек та удосконалення управління електронною бібліотекою вузу. Звертається увага на необхідність створення єдиної бібліотечної корпоративної мережі бібліотек РК, Центрукорпоративного каталогізування, розробки і впровадження автоматизованої бібліотечної інформаційної системи в РК. Особливо підкреслюється роль державної підтримки у просуванні перспективних національних наукових розробок в галузі АБІС.
 • eIFL - электронная информация для библиотек: создание глобального библиотечного консорциума

           Інститут Відкритого Суспільства (Open Society Institute) понад 10 років займається питаннями, пов'язаними з модернізацією бібліотек в країнах, що переживають перехідний період, особливо це стосується Центральної і Східної Європи і колишнього Радянського Союзу. Програма ІВС Мережевої бібліотеки допомогла пом'якшити вплив на бібліотечні установи цих країн значимих політичних і економічних змін і загальної глобалізації електронного інформаційного ринку. Дана стаття присвячена одному з основних проектів Інформаційної Програми Інституту Відкритого Суспільства, а саме, eIFL (Електронна Інформація для Бібліотек). Метою проекту є розвиток доступу до електронних журналів як бібліотек, так і їх користувачів у країнах, що розвиваються. Основні заходи спрямовані на досягнення прийнятних домовленостей з видавцями у процесі створення консорціумів національних бібліотек і глобального консорціуму, куди увійдуть багато країн, що забезпечить стійкість прийнятих рішень.
 • Система документопостачання електронних ресурсів бібліотек: організаційно-управлінський аспект

           У доповіді висвітлено систему джерел та засобів документопостачання електронних підфондів бібліотек, проаналізовано здобутки зарубіжного досвіду з цього питання, виявлено першочергові завдання бібліотек України щодо формування електронних документних ресурсів; запропоновано організаційні моделі їх реалізації.
 • Електронна інформація для бібліотек України

           Доповідь присвячено темі доступу бібліотек України до електронних ресурсів.
 • Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек

           Досліджено інформаційно-пошукові системи бібліотек та визначено напрями підвищення їх ефективності. Обгрунтовано наукові засади підвищення релевантності пошуку на основі організації зворотніх зв'язків в інформаційних системах наукових бібліотек. Розроблено модель інформаційно-пошукової системи бібліотеки, складовими якої є засоби підвищення релевантності пошуку. Запропоновано алгоритм ранжирування результатів інформаційного пошуку на базі багатокритеріальної оцінки релевантності фондів, яка передбачає консолідацію даних користувачів інформаційно-пошукових систем. Обгрунтовано принципи організації адаптивного інтерфейсу інформаційних систем бібліотек.
 • Проблеми формування електронних бібліотек України

  [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Вип. 1. — 1998. — С. 220-228. — укp.
 • Современные проблемы развития системы МБА в Латвии

           Аналізуються основні зміни і напрями розвитку системи МБА Латвії за період з 1991 року дотепер. Сучасні інформаційні технології і телекомунікації відкрили бібліотекам нові можливості, але їх впровадження та використання стримувалося децентралізацією бібліотек країни. Усвідомлення необхідності об'єднання в єдину бібліотечну мережу сприяло заснуванню Асоціації академічних бібліотек Латвії і створенню на її базі Консорціуму інформаційної мережі бібліотек. Розробка і наступна реалізація Консорціумом державних програм розвитку бібліотек - LATLIBNET і VVBISA дозволять створити єдину державну інформаційну систему бібліотек, вирішити питання міжбібліотечного співробітництва, що й забезпечить ефективне функціонування системи МБА.
 • Электронные библиотеки России. Проблемы формирования и использования

           Розглядається питання створення "Електронних бібліотек" як всередині традиційних бібліотек, так і діалогу між бібліотекарями і утримувачами "Електронних бібліотек" в Інтернет; особлива увага приділяється проблемі дотримання авторських прав в Інтернет
 • Национальные авторитетные/нормативные файлы предметных рубрик и заголовков, содержащих наименование организаций: принципы и подходы к формированию и поддержке

           У доповіді розглядаються підходи до формування національних авторитетних файлів. Описується ведення авторитетних файлів у РНБ. Пропонується модель спільного формування національних авторитетних файлів у рамках Зведеного каталогу бібліотек Росії. Розглядається співвідношення між національними, галузевими і локальними авторитетними файлами.
 • Конституційно-правові засади самоорганізації національних меншин в Україні

           Розкрито конституційно-правовий зміст самоорганізації національних меншин в Україні, визначено суб'єкти самоорганізації та специфіку здійснення їх прав. За результатами теоретико-правових досліджень охарактеризовано форми самоорганізації національних меншин. Висвітлено вітчизняний досвід конституційно-правового забезпечення самоорганізації національних меншин і проаналізовано сучасне законодавство європейських країн щодо форм їх самоорганізації. Розглянуто питання сучасного стану та подальшого нормативно-правового вдосконалення та забезпечення права національних меншин на національно-культурну автономію в Україні. Визначено конституційно-правові засади щодо практичного впровадження корпоративної автономії та вирішено питання розвитку інституту персональної автономії національних меншин в Україні. Висвітлено проблеми територіальної самоорганізації національних меншин в Україні та її реалізації в місцевому самоврядуванні.
 • Проблемы организации ЭДД в системе корпоративных информационных ресурсов Кыргызстана

           Скорочення фінансування бібліотек Киргизстану за останні роки привело до обмеження комплектування бібліотечних фондів республіки. Тому ресурси бібліотек у даний час недостатні для виконання постійно зростаючих інформаційних запитів читачів. Вирішити цю проблему можна лише шляхом взаємовикористання фондів бібліотек республіки, а також бібліотек країн СНД і світу у режимі on-line, і виконання запитів читачів за допомогою електронної доставки документів (ЕДД). У статті висвітлено діяльність ДПТБ КР з організації корпоративної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування і ЕДД громадян Киргизстану.
 • Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України

           Теоретично обгрунтовано процес комерціалізації бібліотечно-інформаційної діяльності як напрям господарської діяльності бібліотек за умов ринкової економіки України. Узагальнено сучасний стан комерціалізації бібліотек України та виявлено розвиток практики одержання прибутків від продажу бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг. Визначено механізми економічного регулювання діяльності бібліотек. Обгрунтовано, що напрямами підвищення ефективності комерціалізації бібліотечно-інформаційної діяльності є її нормативно-правове регулювання, внутрішньобібліотечне управління, виробництво аналітичних інформаційних продуктів і послуг на основі техніко-технологічного переоснащення бібліотек і налагодження системи комунікацій з іншими соціокомунікативними структурами.
© 2007-2019