От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Професійно-виробничий напрям фізичного виховання студентів машинобудівної академії / В.І. Філінков // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 194-196. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Сокращенное названиеПрофесійно-виробничий напрям фізичного виховання студентів машинобудівної академії
Описание
         Розкрито ряд методів, вимог до психофізіологічної та психофізичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності.
Смотрите также:
 • Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів вузів на різних курсах навчання

           Проаналізовано актуальні проблеми фізичного виховання студентів ВНЗ. Розроблено поетапні моделі організації фізичного виховання згідно мети, завдань, принципів, контрольних нормативів на різних курсах навчання з урахуванням вимог професійно-прикладної фізичної підготовки, гігієнічних норм рухової активності й інтересів студентів до виду спорту. Поетапні моделі фізичного виховання студентів створено на базі концепції функціонального призначення, яка реалізується у процесі поступовго переходу від прямого педагогічного управління на початкових етапах навчання до опосередкованого на старших курсах, надалі - до самоуправління. У даних моделях здійснено поетапну конкретизацію умов реалізації методичних принципів фізичного виховання студентів, що включає засоби, методи, форми й організацію занять. Одержано дані про формування мотивації до занять фізичним вихованням у межах навчальних і позанавчальних форм на підставі вивчення результатів впровадження фізичних вправ і видів спорту, які відповідають інтересам студентів. Обгрунтовано положення про організаційну структуру та зміст роботи кафедри фізичного виховання ВНЗ за сучасних умов реорганізації системи вищої освіти.
 • Інноваційні технології фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій

           Досліджено питання провадження у діяльність педагогічних університетів інноваційних технологій фізичного виховання студентів з застосуванням народних традицій. З'ясовано сучасний стан дослідженої проблеми у теорії та практиці діяльності кафедр фізичного виховання педагогічних університетів. Визначено суть поняття "інноваційні технології фізичного виховання", критерії та показники сформованості відповідних компонентів у студентів. Розкрито роль народних традицій у фізичному вихованні студентів. Обгрунтовано зміст, форми, методи та засоби інноваційних технологій фізичного виховання студентів. Розроблено й експериментально перевірено ефективність педагогічної моделі впровадження даних технологій з застосуванням народних традицій. Визначено й експериментально досліджено умови виховання студентів з застосуванням народних традицій. Доведено ефективність інноваційних технологій виховання студентів педагогічних університетів.
 • Рівень фізичного здоров'я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі

           Досліджено проблему вдосконалення процесу фізичного виховання студентів основної медичної групи з урахуванням клініко-фізіологічної характеристики рівнів фізичного здоров'я шляхом індивідуалізації фізичного навантаження залежно від рівня здоров'я. Обстежено 339 студентів, а саме: 117 юнаків та 222 дівчини віком від 17-ти до 21-го року, які професійно не займаються спортом. Проаналізовано захворюваність і ризик розвитку серцево-судинних захворювань залежно від рівня фізичного здоров'я студентів. Вивчено стан певних функцій організму, фізичної працездатності та фізичної підготовки студентів основної медичної групи. Виявлено взаємозв'язок між рівнем фізичного здоров'я, захворюваністю та результатами рухових тестів у студентів. Розроблено модельні характеристики різних рівнів фізичного здоров'я студенської молоді, а саме: адаптаційний потенціал серцево-судинної системи, біологічний вік, ризик розвитку серцево-судинних захворювань, морфо-функціональний статус, фізичну працездатність і підготовка. Визначено максимальні, оптимальні та мінімальні рівні навантаження для фізичного виховання на підставі клініко-фізіологічної характеристики студентів основної медичної групи з різним рівнем фізичного здоров'я. Розроблено оптимальний енергетичний рівень фізичних навантажень у заняттях фізичними вправами залежно від рівня фізичного здоров'я даних студентів.
 • Цільова орієнтація на ціннісний пріоритет здоров'я у навчальному процесі фізичного виховання студентів

           Проведено теоретико-методологічний аналіз дидактичної системи навчального процесу у вузі, орієнтованого на ціннісний пріоритет здоров'я студентів як системотвірної основи їх фізичного виховання. Під орієнтованою на здоров'я дидактичною системою фізичного виховання слід розуміти науково обгрунтовану та педагогічно обумовлену цілісність, яка визначає мету, завдання, способи та результати діяльності викладача, спрямовані на оздоровлення студентів.
 • Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального закладу у процесі фізичного виховання

           Розроблено й експериментально обгрунтовано програмний зміст процесу фізичного виховання (ФВ), що забезпечує корекцію професійно-залежних порушень постави студентів музичного ВНЗ. На підставі виявлених індивідуальних показників порушення постави розроблено методичні підходи щодо формування коригувальних м'язових напружень шляхом використання запантетованих технічних пристроїв. деталізовано шкалу визначення ступеня вираженості кіфотичної постави. Обгрунтовано переваги розроблених пристроїв і їх застосування, що збільшують можливості технічних засобів для корекції порушень постави. З'ясовано особливості можливостей використання методів, технології та організації процесу ФВ студентів музичного ВНЗ у формуванні фізичного здоров'я. Розвинено можливості використання прийомів ідеомоторного тренування для забезпечення кінестатичного сприйняття сформованої постави.
 • Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи

           Визначено й експериментально апробовано компоненти та показано дієвість моделі підготовки студентів до інноваційної діяльності. Для проведення аналізу та порівняння одержаних результатів педагогічного дослідження визначено рівні сформованості кожного компонента підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів і охарактеризовано показники високого, достатнього, задовільного та низького рівнів підготовки студентів до такої діяльності. Досліджено рівні сформованості кожного компонента за основними критеріями та показниками підготовки студентів до застосування тренінгів у майбутній професійній діяльності. Розроблено методичні рекомендації та дидактичні матеріали щодо використання тренінгів майбутніми вчителями фізичного виховання у професійно-педагогічній дільяності.
 • Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів із різним рівнем фізичного здоров'я

           Досліджено проблему вдосконалення процесу фізичного виховання студентської молоді шляхом індивідуалізації фізичних навантажень з урахуванням рівня їх фізичного здоров'я. Проаналізовано результати дослідження 312-ти студентів основного відділення ВНЗ. Розроблено модельні характеристики різних рівнів фізичного здоров'я, на підставі взаємозв'язку між основними показниками фізичного здоров'я. З урахуванням розроблених модельних характеристик різних рівнів фізичного здоров'я запропоновано новий підхід до розподілу студентів за групами з метою проведення занять фізичними вправами, відмінний від загальноприйнятого розподілу, який враховує характер захворюваності. Розроблено прогнозні моделі фізичної підготовки студентської молоді залежно від рівня фізичного здоров'я. Обгрунтовано теоретичні положення регламентації навантажень у процесі її фізичного виховання з урахуванням рівня фізичного здоров'я.
 • Клубна форма організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах

           Досліджено проблему удосконалення організації фізичного виховання студентів ВНЗ. Розроблено концепцію клубної форми організації занять з фізичного виховання. Виявлено мотиваційні пріоритети молоді, особливості рухового режиму студентів та динаміку захворюваності. Охарактеризовано фізичний стан і рівень підготовки студентів у процесі занять різними видами рухової активності. Вперше визначено найбільш ефективні умови клубної форми організації занять. Експериментально підтверджено ефективність розробленої концепції організації фізичного виховання, в основу якої покладено максимальне врахування фізкультурно-оздоровчих і спортивних інтересів студентів, їх фізичного стану, попереднього досвіду фізкультурно-оздоровчої практики та наявної матеріально-технічної бази. Основні результати наукового дослідження впроваджено у практику навчального процесу Національного фармацевтичного університету. Розроблено практичні рекомендації щодо впровадження нових форм клубної роботи в системі вузівської підготовки для викладачів фізичного виховання, керівників спортивних клубів і студентів.
 • Спілкування у сфері фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України як соціально-психологічне явище

           Розглянуто спілкування у сфері фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України. Для розуміння та класифікації вказаного феномену використано методи соціальної психології.
 • Вплив фізичних навантажень на стан здоров'я студентів

            Запропоновано новий підхід як до проведення навчального і тренувального процесу зі студентами, так і стану здоров'я студентів та визначення у них рівня функціонального і фізичного розвитку (РФФР). Проаналізовано студентів основної медичної групи, які отримують фізичні навантаження на заняттях з фізичного виховання.
 • Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного виховання

           З використанням сучасних наукових методик визначено поширеність і структуру емоційно-поведінкових порушень серед студентів залежно від періоду навчального року та тривалості навчання у ВНЗ. Встановлено взаємозв'язок фізичного та функціонального станів студентів з наявними у них емоційно-поведінковими порушеннями. Систематизовано й узагальнено сучасні науково-методичні дані та результати вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми корекції емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного виховання. Розроблено й апробовано програму корекції емоційно-поведінкових порушень у студентів, яка передбачає фізичні тренування, самомасаж, психічну гімнастику, нервово-м'язову релаксацію, автогенне тренування, когнітивно-поведінкову корекцію. Наведено відомості щодо впливу розробленої програми на психічний стан, фізичну та розумову працездатність студентів на підставі оцінювання її ефективності для покращання адаптаційних резервів організму, підвищення толерантності до фізичних навантажень, корекції психічних порушень.
 • Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту до практичної діяльності з глухими дітьми

           Вперше рзороблено складові системи організаційно-методичного забезпечення підготовки студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання та спорту для роботи з глухими дітьми. Визначено рівень готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до роботи у загальноосвітніх школах, де навчаються глухі діти. Виявлено передумови формування готовності студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання та спорту до професійної діяльності з глухими дітьми. Уточнено зміст діяльності фахівців фізичного виховання, які працюють у загальноосвітніх школах, де навчаються глухі діти.
 • Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні студентів-екологів

           Вирішено проблему підвищення рівня фізичної підготовки, формування прикладних рухових умінь і навичок студентів, які навчаються з освітнім напрямом "Екологія", на базі та шляхом реалізації міжпредметних зв'язків. Теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено використання ефективних засобів професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) у фізичному вихованні студентів, які здобувають вищу екологічну освіту. З урахуванням вимог галузевих стандартів, міжпредметних зв'язків, відомостей узагальнення досвіду фахівців у галузі "Екологія", інтересів студентів-екологів, теоретично обгрунтовано комплекс засобів професійно-прикладної фізичної підготовки екологів у ВНЗ. Визначено головні компоненти фізичного стану студентів, взаємозв'язки між ними й індексами фізичної підготовки студентів, які здобувають вищу екологічну освіту. Експериментально підтверджено ефективність застосування плавання, веслування, туризму в системі ППФП студентів-екологів. На підставі проведеного факторного аналізу визначено оптимальне співвідношення засобів фізичної підготовки студентів, якісно охарактеризовано результати педагогічних досліджень.
 • Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

           У збірнику №8 представлені статті з проблем: біохімія, добір у спорті, фізичне виховання студентів, нові технологи в навчанні студентів.ЗМІСТ
© 2007-2020