От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії у роки Першої світової війни / О.В. Зінченко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N69. — С. 213-216 — Библиогр. в конце ст. 35 назв. — укp.

Сокращенное названиеЗаконодавча діяльність Державної ради Російської імперії у роки Першої світової війни
Описание
         Исследуются количество, содержание и характер принятых Государственным советом Российской империи законодательных актов в годы первой мировой войны.         Досліджуються кількість, зміст і характер ухвалених Державною радою Російської імперії законодавчих актів у роки першої світової війни.         Are investigated an amount, subject and nature accepted by State council of the Russian empire of the acts within the maiden world war.
Смотрите также:
 • Діяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії в роки першої світової війни

           Висвітлено історію військово-промислових комітетів (ВПК) українських губерній Російської губернії в роки Першої світової війни. На підставі вивчення наукової літератури, історичних джерел визначено причини та передумови українських ВПК. Проаналізовано їх програмні документи, охарактеризовано організаційно-правовий статус, компетенцію, структуру, соціальний склад, джерела фінансування, розглянуто основні напрями та форми діяльності. Увагу приділено співробітництву ВПК з місцевими інженерно-технічними силами. Розкрито особливості взаємодії українських комітетів з військово-промисловою групою С. Ванкова. Досліджено становище ВПК у роки революції та громадянської війни. На підставі результатів проведеного дослідження показано важливу роль ВПК українських губерній Російської імперії у мобілізації промисловості для потреб фронту в роки Першої світової війни.
 • Правове становище іноземців у Російській імперії у роки Першої світової війни (на матеріалах України)

           Висвітлено формування нормативно-правової бази Російської імперії, що регламентувала приватні та публічні права іноземців, її генезу та основні характеристики на період початку та під час Першої світової війни. Окремо розглянуто особливості правового статусу іноземців-військовослужбовців, зокрема, воюючих з Російською імперією держав. Особливу увагу приділено становищу військовополонених. Здійснено порівняльно-правовий аналіз міжнародного та російського законодавства, що регулювало дане питання, вказано на недоліки останнього. Проаналізовано зміни цивільно-правового статусу іноземних підданих у Російській імперії, порушення права власності під час війни.
 • Буковина у роки Першої світової війни (воєнні дії та їх вплив на населення)

           Проаналізовано воєнні дії періоду Першої світової війни на території Буковини, їх особливості та становище населення в смузі військових дій. З'ясовано чинники, що постійно або певний час впливали на плани воюючих сторін і зумовлювали характер воєнних дій у краї. Висвітлено факти австрійських та російських репресій. Обговорено питання біженства, а також специфіки російської окупації краю, її періодизацію.
 • Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914 - 1918 рр.)

           Розглянуто стан і практичну діяльність залізничного транспорту в межах України протягом Першої світової війни. Визначено його роль у забезпеченні потреб фронту і тилу Російської імперії, УНР, і Гетьманської держави. Виділено систему державних залізниць у межах України як самостійний об'єкт історичного дослідження. На основі широкого кола раніше не опублікованих архівних документів, періодичних видань, статистичної літератури та мемуарів проаналізовано процес функціонування доріг в тилу та на фронті.
 • Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни

           З'ясовано загальні тенденції зародження українського національного молодіжного руху в Галичині. Надано характеристику процесу переходу молодіжних товариств від культурно-освітнього та фізкультурно-спортивного до війсково-підготовчого напрямку в їх діяльності. Визначено особливості цього напрямку напередодні Першої Світової війни. Висвітлено участь вихованців "Сокола", "Січі" та "Пласту" у її військово-політичних подіях та національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр.
 • Військовий аспект діяльності польських партій Королівства Польського і Галичини напередодні та на початку Першої світової війни

           Висвітлено проблему польської присутності на теренах Російської імперії на початок Першої світової війни й основні причини підтримки царської Росії на початку війни переважною частиною польської знаті та впливовою Народно-демократичною партією. Розкрито основні аспекти проавстрійської позиції Польської партії Соціалістичної - "Фракції революційної", відтворено історію розвитку польських парамілітарних формувань на теренах Галичини напередодні Першої світової війни. Висвітлено антивоєнну позицію Соціал-демократичної партії Королівства Польського і Литви та Польської партії Соціалістичної-лівиці напередодні та на початку Першої світової війни.
 • Антигітлерівська коаліція в роки Другої світової війни

  План Вступ 3 1. Періодизація II-ої світової війни 4 2. Дипломатичні маневри II-ої світової війни 6 3. Відкриття Другого фронту 15 4. Закінчення II-ої світової війни та її підсумки 20 Література 26
 • Зміни в етнічному складі населення південноукраїнського регіону у роки Першої світової війни

           Етносоціальні, суспільно-політичні та економічні зміни, яких зазнав південноукраїнський регіон за часів Першої світової війни також належать до малодосліджених тем. Окремого наукового дослідження присвяченого цій проблемі на сьогодні не існує. У даній статті робиться спроба історичного відображення особливостей змін у етнічному складі населення південноукраїнського регіону у 1914–1917 рр. Хронологічні рамки статті охоплюють період з початку Першої світової війни і до початку буржуазно-демократичної революції в Росії.
 • Польське питання у політиці Росії в роки Першої світової війни

           Уперше у вітчизняній науці здійснено комплексний аналіз політики Росії щодо польського питання у роки Першої світової війни. Висвітлено еволюцію поглядів і рішень офіційних кіл Росії щодо розв'язання польської проблеми за умов боротьби між воюючими сторонами. З використанням опублікованих і неопублікованих архівних матеріалів досліджено аспекти обговорення польського питання законодавчими установами. Введено до наукового обігу широке коло архівних джерел, документального матеріалу, що дозволило більш об'єктивно визначити позицію російської громадськості стосовно польської проблеми. Уперше проаналізовано польське питання у контексті більшовицької революційної стратегії у Центральній і Східній Європі.
 • Україна в роки другої світової війни

  ПЛАН 1. Початок другої світової війни 3 2. Окупація українських земель фашистською Німеччиною, Угорщиною та Румунією 5 3. Партизанська боротьба в Україні. Діяльність ОУН і УПА. 7 4. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом. 15 Висновок 20 Список використаної літератури 21
 • Комісії державної Ради Російської імперії 1906-1916 рр.

           Розглядається питання про парламентські комітети верхньої палати народного представництва - законодавчої Державної ради Російської імперії 1906-1916 років.         Рассматривается вопрос о парламентских комиссиях верхней палаты народного представительства - законодательного Государственного Совета Российской империи 1906-1916 гг.         The problem of parliamentary committees of the upper chamber house of the people represantation - legistative state Council of the Russian empire 1906-1916.
 • Право запиту Державної ради Російської імперії 1906-1916 р.р.

           Актуальність дослідження охоплює кілька аспектів: 1) наближення 100-літнього ювілею запровадження в Російській імперії народного представництва у вигляді Державної думи та Державної ради (20 лютого - 23 квітня 1906 р.); 2) відсутність досліджень сутності та повноважень Державної ради, у тому числі й права запиту; 3) необхідність перегляду загальних оцінок реформування державного ладу Росії у 1905 - 1907 рр., які давались радянською історіографією; 4) висвітлення досвіду країн, які переходили від автократії до парламентаризму. Мета статті - виявити особливості права запитів державних радників Російської імперії 1906 - 1916 рр. шляхом аналізу оновленого російського державного законодавства та порівняння його з іноземними державними законами. Головне завдання дослідження пов'язане з детальним аналізом Основних державних законів, Запровадження Державної думи, Запровадження Державної ради, Наказу Державної ради та парламентських наказів іноземних держав.
 • Право запиту Державної ради Російської імперії 1906-1916 р.р

           Актуальність дослідження охоплює кілька аспектів: 1) наближення 100-літнього ювілею запровадження в Російській імперії народного представництва у вигляді Державної думи та Державної ради (20 лютого - 23 квітня 1906 р.); 2) відсутність досліджень сутності та повноважень Державної ради, у тому числі й права запиту; 3) необхідність перегляду загальних оцінок реформування державного ладу Росії у 1905 - 1907 рр., які давались радянською історіографією; 4) висвітлення досвіду країн, які переходили від автократії до парламентаризму. Мета статті - виявити особливості права запитів державних радників Російської імперії 1906 - 1916 рр. шляхом аналізу оновленого російського державного законодавства та порівняння його з іноземними державними законами. Головне завдання дослідження пов'язане з детальним аналізом Основних державних законів, Запровадження Державної думи, Запровадження Державної ради, Наказу Державної ради та парламентських наказів іноземних держав.
 • Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.

           Грунтовно проаналізовано архівні документи та наукові літературні джерела та висвітлено процес формування українського військового священицтва у перших національних частинах XIX ст. та у легіоні Українських Січових Стрільців у складі австрійської армії у роки Першої світової війни 1914 - 1918 рр. Вивчено організацію, структуру та діяльність православного військового духовенства козацького війська, Збройних сил Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки за доби національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. Досліджено й охарактеризовано військовий і правовий статус польового духівницва Галицької армії Західно-Української Народної Республіки, проаналізовано його організацію та структуру, форми та методи діяльності, стосунки з православними панотцями Армії УНР у визвольних війнах 1918 - 1920 рр. Зроблено спробу показати організацію забезпечення релігійних потреб вояків українських формацій Другої світової війни. Об'єктивно охарактеризовано діяльність капеланів української Повстанської Армії у роки II Світової війни.
© 2007-2020