От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Право запиту Державної ради Російської імперії 1906-1916 р.р / О.В. Зінченко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 17-20 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — укp.

Сокращенное названиеПраво запиту Державної ради Російської імперії 1906-1916 р.р
Описание
         Актуальність дослідження охоплює кілька аспектів: 1) наближення 100-літнього ювілею запровадження в Російській імперії народного представництва у вигляді Державної думи та Державної ради (20 лютого - 23 квітня 1906 р.); 2) відсутність досліджень сутності та повноважень Державної ради, у тому числі й права запиту; 3) необхідність перегляду загальних оцінок реформування державного ладу Росії у 1905 - 1907 рр., які давались радянською історіографією; 4) висвітлення досвіду країн, які переходили від автократії до парламентаризму. Мета статті - виявити особливості права запитів державних радників Російської імперії 1906 - 1916 рр. шляхом аналізу оновленого російського державного законодавства та порівняння його з іноземними державними законами. Головне завдання дослідження пов'язане з детальним аналізом Основних державних законів, Запровадження Державної думи, Запровадження Державної ради, Наказу Державної ради та парламентських наказів іноземних держав.
Смотрите также:
 • Право запиту Державної ради Російської імперії 1906-1916 р.р.

           Актуальність дослідження охоплює кілька аспектів: 1) наближення 100-літнього ювілею запровадження в Російській імперії народного представництва у вигляді Державної думи та Державної ради (20 лютого - 23 квітня 1906 р.); 2) відсутність досліджень сутності та повноважень Державної ради, у тому числі й права запиту; 3) необхідність перегляду загальних оцінок реформування державного ладу Росії у 1905 - 1907 рр., які давались радянською історіографією; 4) висвітлення досвіду країн, які переходили від автократії до парламентаризму. Мета статті - виявити особливості права запитів державних радників Російської імперії 1906 - 1916 рр. шляхом аналізу оновленого російського державного законодавства та порівняння його з іноземними державними законами. Головне завдання дослідження пов'язане з детальним аналізом Основних державних законів, Запровадження Державної думи, Запровадження Державної ради, Наказу Державної ради та парламентських наказів іноземних держав.
 • Комісії державної Ради Російської імперії 1906-1916 рр.

           Розглядається питання про парламентські комітети верхньої палати народного представництва - законодавчої Державної ради Російської імперії 1906-1916 років.         Рассматривается вопрос о парламентских комиссиях верхней палаты народного представительства - законодательного Государственного Совета Российской империи 1906-1916 гг.         The problem of parliamentary committees of the upper chamber house of the people represantation - legistative state Council of the Russian empire 1906-1916.
 • Походження бюджетних повноважень Державної ради Російської імперії 1906-1916 років

           Встановлюються джерела та особливості походження бюджетних повноважень запровадженої у квітні 1906 року законодавчої Державної ради - верхньої палати народного представництва Російської імперії 1906 - 1916 рр.         Устанавливаются источники и особенности происхождения бюджетных полномочий учрежденного в апреле 1906 года законодательного Государственного совета - верхней палаты народного представительства Российской империи 1906 - 1916 гг.         The sources and the pecularity of the origine of the budget powers of founded in April 1906 legislative State Council - upper chamber house of people representation of Russian empire 1906 - 1916.
 • Порядок розгляду справ та діловодство державної ради Російської імперії 1906-1916 рр

           Досліджується порядок розгляду справ та особливості здійснення діловодства у Державній раді Російської імперії 1906 - 1916 років         Исследуется порядок рассмотрения дел и особенностей осуществления делопроизводства в Государственном совете Российской империи 1906 - 1916 годов         The order of disposal of legal proceeding and features of a realization of clerical work in State council of the Russian empire 1906-1916 .
 • Походження права законодавчої ініціативи Державної Ради Російської імперії 1906-1916 років

           Демократизація державного та громадського життя в Україні висуває вимоги вивчення історичного досвіду цього процесу, перш за все, в умовах переходу від авторитарного управління до парламентаризму, а також гальмуючої ролі пережитків минулого. Це зачіпає і питання про впливи, які визначили сутність права законодавчої ініціативи Державної ради Російської імперії 1906 - 1916 рр. Воно не знайшло висвітлення, за одиночним винятком - статті російського правознавця Б.Е.Нольде (3) ні в дорадянській, ні в радянській історіографії. Мету нашого дослідження складає спроба встановити і охарактеризувати джерело виникнення права законодавчої ініціативи Державної ради Російської імперії 1906 - 1916 рр. шляхом аналізу відповідних законодавчих актів. Головним завданням дослідження є аналіз Основних державних законів 23 квітня 1906 р., Запровадження Державної ради 24 квітня 1906 р., Запроваджень Державної думи 6 серпня 1905 та 20 лютого 1906 рр., а також підготовчих матеріалів щодо цих актів.
 • Бюджетні повноваження Державної ради Російської імперії 1906-1916 років

           Радикальные превращения в системе государственного строя, социально-экономической и политической жизни Украины обусловливают настоятельную проблему опосредствования соответствующего исторического опыта практического и теоретического характера, особенно бюджетной политики правительства. Это касается и широты бюджетных полномочий законодательных учреждений, от которых в большой мере зависит эффективность социально-экономической политики государства. В связи с этим цель нашего исследования составляет изучение, путем осуществления анализа законодательных актов, полномочий Государственного совета Российской империи 1906 - 1916 гг. Главным заданием исследования является научный анализ Внедрения Государственной думы 20 февраля 1906 г., Внедрение Государственного совета 24 апреля 1906 г., Основных государственных законов 23 апреля 1906 г. и бюджетных правил 8 марта 1906 г.         Радикальні перетворення в системі державного устрою, соціально-економічного і політичного життя України обумовлюють настійну проблему опосередкування відповідного історичного досвіду практичного і теоретичного характеру , особливо бюджетної політики уряду. Це стосується і широти бюджетних повноважень законодавчих установ, від яких у великій мірі залежить ефективність соціально-економічної політики держави. У зв'язку з цим мету нашого дослідження складає вивчення, шляхом здійснення аналізу законодавчих актів, повноважень Державної ради Російської імперії 1906 - 1916 рр. Головним завданням дослідження є науковий аналіз Запровадження Державної думи 20 лютого 1906 р., Запровадження Державної ради 24 квітня 1906 р., Основних державних законів 23 квітня 1906 р. та бюджетних правил 8 березня 1906 р.
 • Права державних радників Російської імперії 1906-1916 років

           В наше реформаторско-переходное настоящее любые права отдельного человека, групп, коллективов, целого общества, его государственные и общественные учреждения приобретают научного, политического и практического значения. Это касается и прошлого, которое по различным причинам замалчивалось или перекручивалось, в частности, прав государственных советников Российской империи 1906 - 1916 гг.         У наше реформаторсько-перехідне сьогодення будь - які права окремої людини, груп, колективів, цілого суспільства, його державних та громадських установ набувають наукового, політичного і практичного значення. Це стосується і минулого, яке з різних причин замовчувалось чи перекручувалось, зокрема, прав державних радників Російської імперії 1906 - 1916 р.р.
 • Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905 - 1917 рр.)

           Вперше в українській історіографії здійснене комплексне дослідження еволюції Державної ради в системі російської монархії. Встановлено виникнення, сутність та практику застосування таємного і не передбаченого законами засобу розпуску Державної ради та Державної думи. Простежено формування у Державній раді "чорного блоку", охарактеризовано його програмні настанови та зв'язки з царським двором і об'єднаним дворянством. Висвітлено участь призначуваних державних радників у підготовці та усуненні Миколи II з трону з метою заміни його спадкоємцем. Проаналізовано законодавчу діяльність Державної ради упродовж 1906 - 1916 рр., встановлено її етапи та особливості. Відтворено процес розколу особового складу Державної ради, утворення двох непримиренних блоків, їх боротьбу за владу та її наслідки.
 • Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії у роки Першої світової війни

           Исследуются количество, содержание и характер принятых Государственным советом Российской империи законодательных актов в годы первой мировой войны.         Досліджуються кількість, зміст і характер ухвалених Державною радою Російської імперії законодавчих актів у роки першої світової війни.         Are investigated an amount, subject and nature accepted by State council of the Russian empire of the acts within the maiden world war.
 • Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906 - 1916 рр.)

  Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906 - 1916 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.Д. Терещенко; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp. Висвітлено основні аспекти ліквідаційної діяльності, посередницьких і кредитних операцій Селянського поземельного банку, її ролі у становленні та розвитку селянського господарства у 1906 - 1916 рр. Проаналізовано особливості соціального складу клієнтів банку, участі Селянського банку в організації переселенського руху українського селянства. Розкрито проблеми державного та недержавного іпотечного кредитування сільського господарства в Російській імперії на початку XX ст. Охарактеризовано питання співпраці іпотечних банків з установами дрібного сільськогосподарського кредиту, землевпорядними комісіями, земствами у справі кредитування сільського господарства.
 • "Чорний блок" Державної ради Російської імперії 1915 - 1917 років

            Исследуются причины и обстоятельства возникновения в 1915 г. "черного блока" в Государственном совете Российской империи, его сущность, составные части, характер и программные цели его деятельности в 1915 - 1917 гг.           Досліджуються причини і обставини виникнення у 1915 р. "чорного блоку" у Державній раді Російської імперії, його сутність, складові частини, характер та програмні цілі його діяльності у 1915 - 1917 рр.          The reasons and circumstances of originating of the "black block" in State council of the Russian empire, its substance, constituents, nature and programmatic purposes of its activity in 1915 - 1917 years are investigated.
 • Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906 - 1917 рр.)

           Доведено, що обговорення українських проблем мало місце у дебатах Державної Думи усіх чотирьох скликань. Розкрито суть національних вимог українців. Розглянуто зв'язок між змінами у виборчому законодавстві та складом представників у Думі від України, визначено основні політичні сили, що висували українські проблеми в Думі. Розкрито роль кожної думської фракції в обговоренні та вирішенні національних вимог українців і простежено еволюцію ставлення загальноросійських політичних партій та їх фракцій в Державній Думі до українського питання.
 • Еволюція проекту основних державних законів Російської імперії 23 квітня 1906 року

           В нашій статті здійснюється спроба виявити особливості змін, яких зазнав проект на різних етапах свого розвитку, шляхом аналізу Основних Державних Законів, їх порівняння з іноземними конституціями того часу та використання джерел мемуарного характеру
 • Столипінська аграрна реформа на Катеринославщині (1906 - 1916 рр.)

           Уперше в історіографії досліджено питання підготовки Столипінської аграрної реформи на Катеринославщині періоду 1906 - 1916 рр. Визначено загальну кількість селян, що вийшли з общини та утворили одноосібні господарства на колишніх надільних землях даного регіону. Здійснено підрахунки кількості хуторів і відрубів, утворених у кожному з 8-ми повітів губернії, проаналізовано причини нерівномірності проведення реформи у різних повітах. Показано роль у процесі перетворень місцевої влади в цілому та катеринославських губернаторів В.В.Якуніна та О.М.Клінгенберга зокрема, наведено цікаві факти листування останнього з П.А.Столипіним з питання щодо методів здійснення індивідуалізації селянського землеволодіння. Проаналізовано конфлікти, які відбулися в селах Катеринославщини внаслідок Столипінської аграрної реформи та вивчено настрої місцевого селянства у період проведення перетворень. Здійснено узагальнююче та цілісне дослідження з історії проведення Столипінської аграрної реформи на території Катеринославської губернії у досліджений період.
© 2007-2020