От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Противостояние евреев Крыма нацистскому геноциду (1941-1944) [Электронный ресурс] / М.И. Тяглый // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N66. — С. 64-74 — Библиогр. в конце ст. 56 назв. — рус.

Сокращенное названиеПротивостояние евреев Крыма нацистскому геноциду (1941-1944)
Описание
         В статье рассматриваются виды реакции крымских евреев на проводившийся по отношению к ним нацистскими оккупантами в (1941-1944) гг. геноцид. Автор, используя утвердившуюся в зарубежной историографии в последние десятилетия типологию еврейского ответа на Холокост, рассматривает различные типы противостояния: организованное (действие на основе организаций, созданных по национальному принципу), экономическое, культурное и духовное, индивидуальное противостояние, а также вооруженное сопротивление. Предпринимается попытка проследить, как специфические для Крыма условия - исторические, военные, политические, этнические и др. - повлияли на реакцию крымского еврейства, и в чем заключались особенности ответа евреев на преследование и уничтожение.          У статті розглядаються типи реакції кримських євреїв на геноцид, який проводили нацистські окупанти по відношенню до євреїв у (1941-1944) рр. Автор, використовуючи поширену в останні десятиріччя в зарубіжної історіографії типологію єврейської відповіді на Голокост, аналізує різноманітні типи протистояння: організоване (тобто діяльність на основі організацій, створених за національним принципом), економічне, культурне та духовне індивідуальне протистояння, а також збройний опір. Автор намагається прослідкувати, як специфічні для Криму умови: історичні, військові, політичні, етнічні та ін. - вплинули на реакцію кримського єврейства, та у чому полягали особливості відповіді євреїв на переслідування та знищення.         In the article the various types of the reaction of the Crimean Jewry on the Nazi genocidal policy are considered. The author using a methodology spread in Western historiography during last decades analyzes types of Jewish resistance: organized resistance, economic, cultural, spiritual, individual as well as armed resistance. An attempt was made to describe how the specific Crimean conditions (historical, military, ethnic, political, and others) influenced on reaction of the Crimean Jewry on Nazi genocide; what were the specific features of the Jewish response to discrimination and destruction in the Crimea.
Смотрите также:
 • Деятельность организаций украинских националистов на территории Крыма (1941-1944): политический и военный аспекты вопроса

  [Электронный ресурс] / О.В. Романько // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35. — С. 60-63 — Библиогр. в конце ст. — рус.
 • Фонди державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941-1944 рр.

           Проаналізовано основні положення та напрями нацистської внутрішньої політики, тотального фізичного та психологічного знищення євреїв, конфіскації їх власності, організації гетто, робітничих таборів. Показано різні форми активної боротьби та пасивного протистояння євреїв окупантам. Доведено, що архівні фонди Державного архіву Вінницької області є важливим та репрезентативним джерелом вивчення долі євреїв під час окупаційного режиму 1941 - 1944 рр. в Україні.
 • Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.)

           Реконструйовано театральну топографію України 1941-1944 рр., репертуар та творчий склад театральних колективів, визначено роль театру в соціокультурному середовищі того часу. За умов фашистського нищення української культури, сцена, скориставшись відстрочкою свого маргінального фіналу, компенсує втрачувану силу стагнуючих видів мистецтва, посилює психокорегувальні функції, виявляє себе як фактор націотворення. З'ясовано спонукальні причини легітимності, наданої фашистською диктатурою інститутові театру в Україні, розглянуто проблему колабораціонізму, принципи театрального будівництва за тих умов, вплив на нього альтернативних чинників - жорстокого фашистського протекторату і національно-патріотичних настроїв митців та глядачів.
 • Запад и мир: ложное противостояние

  [Электронный ресурс] / В.В. Шамрай // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5(продолжение). — С. 466-468 — Библиогр.: 2 назв. — рус.
 • Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів за злочин геноциду

           Висвітлено генезис і розвиток поняття злочину геноциду в міжнародному праві. Проаналізовано елементи його юридичного складу, зокрема, наведено характеристику специфічного наміру як визначальної ознаки даного злочину, а також об'єкта геноциду та кримінальних діянь, що становлять його об'єктивну сторону. Розглянуто природу та основний зміст Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р., а також охарактеризовано практичні проблеми її міжнародної та внутрішньодержавної імплементації. Значну увагу приділено правовому та інституційному механізмам міжнародної кримінальної відповідальності осіб, винних у скоєнні актів геноциду. Детально проаналізовано питання взаємозв'язку міжнародної індивідуальної кримінальної відповідальності та відповідальності держави за злочин геноциду.
 • Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі (1941 - 1944 рр.)

           Розкрито характер німецького окупаційного режиму й особливості руху Опору на території Тернопільщини у роки німецько-радянської війни (1941 - 1944 рр.). Розглянуто основні напрямки німецької окупаційної політики у райхскомісаріаті "Україна" та дистрикті "Галичина". З'ясовано ставлення населення краю до гітлеріського "нового порядку". Визначено основні чинники німецької влади, що зумовлювали пасивний спротив населення й організаційний антифашистський рух Опору на Тернопільщини. Показано основні періоди антифашистського руху у даному регіоні та виокремлено напрямки руху Опору: українських націоналістів (ОУН і УПА), польського самостійницького (АК) і радянського. Увагу приділено завершальному етапі боротьби українських, польських, радянських і німецьких військових сил у період німецько-радянської війни на Тернопільщині.
 • Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941 - 1944 рр.)

           Вперше в історіографії комплексно проаналізовано роль і місце Т.Бульби-Боровця і його військових підрозділів в українському русі опору в 1941 - 1944 рр. На підставі всебічного аналізу архівних матеріалів, спогадів, вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено процеси формування і діяльність військових формувань "Поліська Січ" та "Українська Повстанська армія" (УПА), якими в різні періоди командував Т.Бульба-Боровець. Розглянуто питання формування Т.Бульбою-Боровцем поліційної частини "Поліської Січі", що підпорядковувалася нацистському командуванню, а також стосунки Т.Бульби-Боровця з нацистами, радянськими партизанами, польським населенням, українськими національними організаціями та військовими формуваннями. Проаналізовано засоби, форми і методи, які він застосовував у своїй військово-політичній діяльності.
 • Досвід та особливості партизанських дій у Криму 1941-1944 рр. (Соціально-політичний аспект)

           У дисертації узагальнений досвід та вивчені особливості руху народного Опору партизанської війни в екстремальних умовах зіткнення тоталітарних режимів. Автор ставить питання про феномен, який породив партизанський рух на підставі аналізу літератури, опублікованих і неопублікованих джерел. У роботі досліджуються соціально-політичні, організаційно-тактичні та бойові аспекти народної боротьби в Криму.
 • Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в рейхскомісаріаті "Україна" (1941 - 1944 рр.)

           Визначено роль органів місцевого самоврядування у реалізації соціокультурної політики. Розглянуто рівень соціального забезпечення населення, особливості політики окупаційної влади щодо освіти. Доведено невідповідність довоєнних планів окупантів щодо соціокультурної сфери з їх практичними кроками. Розкрито складність і неоднозначність процесів у соціокультурній сфері на території України під час німецької окупації.
 • Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 - 2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору

           На підставі архівних матеріалів, здобутків вітчизняних і зарубіжних теоретиків та істориків щодо засобів масової інформації з використанням методу порівняльного аналізу комплексно досліджено українськомовну легальну пресу історичної Волині, Холмщини та Підляшшя на різних етапах у контексті загальносвітових історичних процесів XX ст.: 1917 - 1939 рр., 1939 - 1941 рр., 1941 - 1944 рр., 1944 - 1990 рр., 1990 - 2000 рр. Зокрема, пресу Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя у 1917 - 1939 рр. (у складі Російської імперії та з 1921 р. - Польської республіки) проаналізовано у порівнянні з пресою періоду формування незалежної України (1990 - 2000 рр.), а окупаційну пресу даного регіону у 1941 - 1944 рр. (періоду Генеральної губернії та Райхскомісаріату) - у зіставленні з радянською пресою у складі УРСР (1939 - 1941 рр., 1944 - 1990 рр.). Показано близькість демократичних моделей розитку преси у дорадянський період та у часи незалежності, а форми існування окупаційної преси описано як реалізацію тоталітарного архетипу з домінуванням інтересів ідеологічної системи над духовними інтересами особистості. До наукового обігу залучено 424 часописи та тисячі імен учасників творення інфомаційного та загальногуманітарного інформаційного простору.
 • Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.)

           Розглянуто проблеми, пов'язані з діяльністю антифашистського руху опору в Південній Україні. Визначено вплив нацистського окупаційного режиму на політичні настрої населення, розглянуто їх еволюцію. Висвітлено місце та роль пасивного опору населення в антифашистській боротьбі на Півдні Україні. Розглянуто основні етапи діяльності радянських партизанів і підпільників. Досліджено діяльність підпілля Організації Українських Націоналістів (ОУН-Б) в краї. Здійснено порівняльний аналіз діяльності радянських підпільно-партизанських формувань і підпілля ОУН-Б у боротьбі проти німецько-фашистських окупантів.
 • Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941 - 1944 рр.)

           На підставі вивчення широкої джерельної бази досліджено агітаційно-пропагандистську діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України у 1941 - 1944 рр. Визначено місце психологічної війни на східних територіях у довоєнній стратегії керівників III рейху. Показано особливості організації та специфіку функцій центрального керівництва агітаційно-пропагандистською роботою німецької окупаційної влади в Україні. Встановлено компетенцію окупаційної адміністрації у сфері психологічної війни, а також обов'язки відділів пропаганди органів місцевого управління. Досліджено функціонування видавничо-друкарської системи, радіо- та кіномережі в Україні. Визначено загальну кількість періодичних видань, що друкувались на території рейхскомісаріату та військової зони окупації. Розглянуто вплив агітаційно-пропагандистських заходів німецької окупаційної влади, зокрема періодичних видань, радіо, кіно, дрібної друкованої продукції й образотворчого мистецтва на свідомість населення окупованої території. Зроблено висновок про неефективність німецької агітаційно-пропагандистської політики в Україні у період Другої світової війни.
 • Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941 - 1944 рр.)

           Проаналізовано суть окупаційного режиму та досліджено боротьбу населення територій південно-західної України та Молдавії проти нього у роки Великої Вітчизняної війни в підпільних групах і організаціях, партизанських загонах і з'єднаннях. Проведено порівняльний аналіз окупаційного режиму у цих двох країнах. Висвітлено причини, що заважали успішній організації діяльності підпілля, а також партизанської боротьби. Наведено перелік партизанських і підпільних груп і загонів, розкрито етапи їх діяльності.
 • Місцеві військові формування збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 роки)

           Вперше здійснено комплексне дослідження діяльності українських військових формувань Збройних сил Німеччини та теренах Рейхскомісаріату "Україна" в період Другої світової війни. На підставі широкої джерельної бази відтворено особливості військового співробітництва місцевого населення з окупаційним режимом. З'ясовано причини та мотиви вступу українців до окупаційних збройних формувань. Висвітлено форми та методи залучення добровольців з числа місцевого населення до служби у військових формування III Рейху. Відтворено механізм формування, місце та способи використання українських підрозділів у системі окупаційного режиму.
© 2007-2020