От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Українство: нарис національного етносу

Сокращенное названиеУкраїнство: нарис національного етносу
Описание
[Електронний ресурс] / А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5(продолжение). — С. 468-472 — Библиогр.: 8 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техногенні перспективи

           Проведено дослідження екологічної культури українського етносу. Розглянуто культурологічний, історичний, соціально-економічний, антропологічний та екологічний підходи щодо вивчення українського етносу. Обгрунтовано доцільність використання діяльнісного підходу щодо вивчення екологічної культури українського народу, що базується на своєрідності співвідношень різних форм діяльності, що виникають у процесі розвитку етносу. Проаналізовано особливості розвитку української екологічної культури як однієї зі специфічних форм його діяльності. Розглянуто чинники її формування, особливу увагу приділено вивченню етнічного характеру і його специфічних рис (індивідуалізму, екзекутивності, інтровертивності, толерантності та емоційно-естетичної домінанти). Досліджено перспективи розвитку екологічної ситуації в Україні з урахуванням впливу економічних і політичних чинників розвитку сучасної екологічної культури. Відзначено, що для подальшого уточнення змісту екологічного імперативу та оптимального розв'язання проблем охорони навколишнього середовища в Україні необхідно враховувати особливості українського національного характеру, оскільки у разі їх ігнорування ефективність формування нового екологічного мислення суттєво зменшиться.
 • Роль національного характеру у формуванні української музичної культури XIX століття

           Визначено роль національного характеру у формуванні української музичної культури та виявлено типологічні ознаки її матеріальних форм для удосконалення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. Доведено, що типологічно подібна до феномена перехідності, культура українського романтизму утілює специфіку національного художнього образу світу та функціонує невід'ємно від національного характеру. Зазначено, що риси даного характеру обумовлюють специфічно "музичний" засіб світосприйняття українців. Встановлено, що музика як архетипна форма мислення обумовлює культурну самобутність, формує психоінформаційний простір етносу, утворюючи послідовність звук - інтонація - знак - символ - мова - сенсова спільність. Виявлено, що романтизм як універсальна художня система відповідає українській етнічній ментальності. Досліджено, що романтичний світогляд, гармонійно засвоєний та перетворений національною музичною школою, властивий кращим зразкам декорованих нотних видань ХІХ ст. Показано, що особливості українського національного характеру мають матеріальне втілення на рівні національного народного інструментарію.
 • Природа національного міфу: історико-філософський контекст

           Досліджено полісемантизм поняття "міф", який зумовлює специфіку сприйняття національного міфу. З'ясовано смисловий інваріант поняття "національний міф" у розмаїтті його історико-філософських інтерпретацій. Явище нації розглянуто засновуючись на історичних засадах, завдяки чому зазаначене поняття інтерпретовано як форму буття етносу в індустріальну та постіндустріальну епохи, та з антропологічних, визначаючи його як форму колективної ідентифікації, що природно притаманна людині. Сутнісно національний міф представлено як вся безпосередню, дорефлексивну повноту переживання індивідом його національної ідентичності. Проаналізовано дієвість міфічних структур на прикладі виникнення та розвитку української національної ментальності.
 • Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні

           Розглянуто соціально-філософський аспект проблеми формування етнонаціональної свідомості в Україні. Проаналізовано сучасні підходи щодо розгляду означеної проблеми в соціальній філософії та філософії історії. Обрунтовано зміст понять і структуру етнонаціональної свідомості. Проаналізовано співвідношення категорій етносу та нації, етнічного та національного, національного й інтернаціонального. Основну увагу зосереджено на проблемі генезису свідомості соціальної спільноти від етнічного до національного. Охарактеризовано складність і багаторівневість категоріального усвідомлення процесів формування етнічної та національної свідомості. На підставі соціально-філософського аналізу літописної та філософсько-літературної спадщини України XI - XVI ст. висвітлено питання подолання етно-національного відчуження українців і відродження національної ідентичності. Досліджено основні етапи формування національної свідомості особистості в сучасній Україні.
 • Національний менталітет як об'єкт етнополітологічного аналізу

           Подано теоретико-концептуальну парадигму національного менталітету, розглянуто позитивістський та антипозитивістський дискурси національного менталітету в контексті сучасних політологічних досліджень. На підставі порівняльно-політологічного аналізу методологічних підходів до вивчення національного менталітету зроблено висновки щодо міждисциплінарного характеру даного феномена, наголошено на необхідності комплексного використання специфічних методів і концепцій різних наук. Показано, що національний менталітет як психічне утворення містить у собі весь комплекс модифікацій людської психіки. Обговорено форми та засоби передачі ментального змісту та виділено структурні рівні національного менталітету: психоенергетичне поле, архетип, настанова, стереотип. Виявлено комбінацію характерних ознак українського етносу, які визначають психологічні риси - амбівалентність (антиномія належного та сущого), емоційність і кордоцентризм, індивідуалізм та інтроверсність. Відзначено, що адекватний аналіз національного менталітету дає можливість наукового обгрунтування найбільш результативних засобів управління соціальними верствами перехідного українського суспільства.
 • Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ ст.

           Досліджено діяльність газети "Киевлянин" на межі XIX - XX ст. як виразника антиукраїнської політики царизму, визначено зміни її редакційної політики щодо українського національного руху. З'ясовано роль "Киевлянина" у "мовній полеміці", започаткованій антиукраїнськими виданнями. Досліджено протидію газети "Киевлянин" розвитку українського театру, національної освіти та науки. Проаналізовано нападки представників монархічно налаштованих кіл, які гуртувалися навколо видання, на культурну та громадсько-політичну активність українських діячів. Висвітлено реакцію газети на політизацію українського національного життя та показано вплив антиукраїнської агітації "Киевлянина" на еволюцію російської суспільної думки щодо українства. Визначено роль періодичного видання в ініціюванні й обгрунтуванні репресивних заходів царизму проти українства. Показано, що з використанням можливостей української преси, загальноросійських видань, думської трибуни та судових слухань українство гуртувалось, поширювало свої ідеї та протидіяло "Киевлянину".
 • Карпатський національний природний парк

  1. Загальна характеристика Карпатського національного природного парку (КНПП). 1.1. Фізико-географічна характеристика КНПП. 1.2. Клімат 1.3. Річкова мережа КНПП. 1.4. Короткий історичний нарис КНПП 2. Природно-рекреаційні ресурси КНПП. 2.1. Рослинний світ 2.2. Тваринний світ 2.3. Природні та історичні пам’ятки КНПП. 2.4. Позитивне значення встановлення заповідного режиму. 3. Характеристика туристичного потенціалу КНПП. 3.1. Основні етапи розвитку туристичної діяльності. 3.2. Використання туристичних осередків на території КНПП. 3.3. Аналіз перспективи розвитку туризму в КНПП. Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу

           Наведено результати теоретичних досліджень проблем співвідношення етнічних і релігійних феноменів, зроблено філософський аналіз вітчизняних здобутків їх осмислення, які засвідчили, що онтологічний, феноменологічний, структурно-функціональний взаємозв'язок релігії та етносу має давню історію, зумовлює появу синкретичних етнорелігійних явищ, які посідають чільне місце в житті народів і постійно проявляють себе в міжнаціональних і міждержавних відносинах, виступають активним чинником світового суспільного процесу, й водночас є предметом дослідження нової галузі релігієзнавства - етнології релігії.
 • Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (на прикладі українського етносу України)

           Проаналізовано вибір ціннісних пріоритетів трьох сучасних поколінь українського етносу відповідно до їх комплексних особливостей. Виконання основного завдання дисертації (всебічне дослідження міжпоколінної трансформації етнічних цінностей) реалізовано у три етапи. Змістом першого є виявлення основних етнічних цінностей респондентів-українців у загальнонаціональному вимірі та їх трансформації у поколінному розрізі, другого - визначення комплексних характерних особливостей кожного із сучасних поколінь українців, третього - інтегральної оцінки етноціннісних пріоритетів у процесі їх міжпоколінної трансформації. Використано результати низки емпіричних досліджень щодо проблематики роботи, застосовано монографічний, графічний та статистичні методи досліджень.
 • Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті

           Досліджено нову філософську проблему, пов'язану з актуалізацією етнічної релігії (рідної віри) в Україні та аналогічні процеси у країнах Європи. Українське язичництво розглянуто як духовно-культурний феномен, що проявляється у світогляді, моральних нормах поведінки, звичаєвості й обрядовості у процесті функціонування етносу. Встановлено, що феноменальність рідної віри полягає в її здатності фіксувати, а за сприятливих умов - самовітворювати власні етнічні цінності. Показано, що дана актуалізація може відбуватися у підсвідомості носіїв власної етнічної культури як своєрідне підсвідоме "пригадування" окремими представниками етносу колективного досвіду своїх предків. Зроблено висновок, що етнорелігія (язичництво) - це природний генератор духовного життя етносів та упорядник їх життєвого простору та морально-звичаєвих відносин, в яких гарантом цілісності етнічної спільноти виступає сама етнічна група з її усталеними етнічними звичаями та цінностями Роду. Доведено, якщо розвитку етнічної релігії не перешкоджають зовнішні чинники - війни, поневолення, окупація, асимілятивні процеси, - то рідна віра може бути самодостатньою духовною системою на будь-якому етапі розвитку свого етносу, навіть на самому модерному. Зроблено висновок, що багатотисячолітні духовні традиції, що склалися природним шляхом, мають переваги перед штучними глобальними релігійними доктринами. Встановлено, що етнічні релігії виявляють більшу життєздатність і зберігають властивість періодично відроджуватись, і виступають засобом самозбереження етносу.
 • Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.)

           Уперше зроблено спробу цілісного аналізу висвітлення проблеми національного виховання у вітчизняній педагогічній журналістиці за період з 1991 до 2004 рр. Відібрано публікації науково-педагогічних журналів з дослідженої проблеми та визначено зміст національного виховання на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної науки. На підставі характеристики матеріалів, проведеної за даними роками, виявлено тенденцію щодо актуалізації питання в українському суспільстві. Створено інформаційну модель національного виховання. Виявлено сучасний стан національного виховання. Обгрунтовано роль вітчизняної педагогічної журналістики у висвітленні освітянської проблеми. Досліджено формування ідеї національного виховання на сторінках педагогічної преси.
 • Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині ХХ столітя

           Охарактеризовано засоби збереження культурної самобутності грецького етносу за умов партійно-державного курсу на "зближення та злиття націй". Розглянуто активізацію культурного розвитку грецької спільноти в період перебудови. Відтворено процес етнокультурного відродження грецької меншини в українській державі у взаємодії цілеспрямованої державної політики, внутрішнього потенціалу етносу та фінансової підтримки етнічно спорідненої країни - Греції. Висвітлено процес розбудови організаційних структур греків, охарактеризовано форми етнокультурного самовиявлення, розглянуто культурно-освітній аспект співробітництва грецьких громад України з історичною батьківщиною, а також сучасний розвиток грецьких студій в Україні.
 • Правовий статус Національного банку України

  1. Правовий статус Національного банку України 2 2. Права та обов’язки органів ДПС України 6 Тести 11 Список використаної літератури 12
 • Філософсько-методологічний аналіз становлення та буття етнонаціональних спільнот

           Автор розробив нові концептуальні парадигми осмислення складних та суперечливих етнонаціональних відносин, виходячи з тлумачення феномена етносу як культурної спільноти людей, детермінованої способом їх буття. Парадигмальна субстантивація категорії буття "знімає" односторонність тлумачення етносу як біологічного або соціального явища та логічно пояснює взаємозв'язок цих двох сторін природи людини в історичному поступі цивілізації. Обгрунтовано детермінантну "важливість" буття певного народу в етногенезі, що дало змогу показати історію поступу людства як результат хаотичного накладання асиметричних тенденцій на противагу розумінню історії як лінійного прогресу. Детально проаналізовано як етногенетичну реальність досвід людської життєдіяльності, який разом з національною ідеєю, етнічною ментальністю тощо є детермінантою становлення та буття всіх націй.
© 2007-2019