От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Фрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное

Сокращенное названиеФрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное
Описание
[Электронный ресурс] / А.В. Белый // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 11-13 — Библиогр. в конце статьи: 12 назв. — рус.
Смотрите также:
 • Розвиток соціальної сфери села (на матеріалах Львівської області)

           В дисертаційній роботі обгрунтовано суть економічної категорії "соціальна сфера села" та розглянуті питання формування соціальної сфери. Теоретично обгрунтовано регіональні особливості соціального розвитку сільських населених пунктів. Вивчено стан та проведено аналіз розвитку соціальної сфери села, зокрема, підвищення рівня життя сільського населення, покращення фінансування розвитку соціальної інфраструктури та удосконалення механізму функціонування ринку робочої сили.
 • Соціально-економічний розвиток села в умовах європейського вибору

           Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку села за умов європейського вибору України. Узагальнено досвід стимулювання розвитку сільских територій і визначено особливості європейської моделі їх розвитку. Розкрито особливості соціально-економічного розвитку села на прикладі Житомирщини. Проаналізовано роль сільськогосподарської діяльності у формуванні сукупних доходів і забезпеченні зайнятості селян. Запропоновано методику комплексного оцінювання соціально-економічної ситуації на селі. Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних проблем розвитку села з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, зокрема, розроблено інтегрований підхід щодо формування політики сільського розвитку. Проведено комплексний аналіз соціально-економічного стану та особливостей розвитку села в Україні. Визначено соціально-економічну ефективність диверсифікації сільської економіки та стратегічні напрями її реалізації. Розроблено рекомендації щодо забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки соціально-економічного розвитку села.
 • Трансформація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи

           Проаналізовано основні концепції сучасних модернізаційних і суспільних перетворень, з'ясовано особливості трансформаційних процесів на пострадянському просторі, стратегію та тактику аграрної реформи в Україні. Вперше запропоновано концепцію трансформації соціальної сфери українського села за умов сучасної аграрної реформи. Досліджено стан і перспективи модернізації сільського життєвого середовища, вивчено явища солідарності та нерівності у соціальній структурі села, що виникли внаслідок аграрної реформи.
 • Розвиток соціальної сфери села в умовах реформування аграрного сектора економіки (на матеріалах Хмельницької області)

           Розглянуто теоретичні основи формування і функціонування соціальної сфери села за умов аграрної реформи. Проаналізовано демографічну ситуацію та сільську поселенську мережу, економічний стан об'єктів соціальної інфраструктури села, матеріальний добробут селян, стан інвестування соціальної сфери та фінансування поточних соціальних витрат на Хмельниччині. Визначено напрямки реформування економічних відносин у сільській соціальній сфері, удосконалено модель реорганізації підприємств, організацій, установ соціальної сфери села, залежно від групи (за можливою зміною форми власності і джерел фінансування), до якої відноситься об'єкт (модель виключає оренду як один з напрямків реорганізації). Розроблено моделі фінансування соціальної сфери та управління соціальним розвитком села за умов створення додаткового джерела фінансування (цільового фонду соціального розвитку села) як благодійної організації. Проаналізовано забезпеченість сільської місцевості об'єктами соціальної сфери відповідно до соціальних нормативів та запропоновано практичні рекомендації щодо виведення села з соціально-економічної кризи.
 • Організаційно-економічні умови соціального відродження села

           Розкрито суть поняття соціально-економічного відродження села, сільської поселенської мережі, соціальної інфраструктури. Досліджено роль власності як економічної основи формування соціальних відносин у даних верств населення, надано економічну оцінку здатності до відтворення українського селянства. Проаналізовано демографічну ситуацію у сільській місцевості та визначено її вплив на підвищення економічної активності селян. Виявлено економічні й організаційні фактори відродження села, особливості розвитку різноукладності та її наслідки. Запропоновано основні напрями вирішення соціальних проблем на селі. Розроблено економічний механізм відтворення українського селянства й економічний механізм управління соціальним відродженням села, обгрунтовано доцільність розробки державних комплексних програм розвитку даних територій, виявлено напрями ефективної розбудови соціальної інфраструктури села.
 • Розвиток соціальної інфраструктури села в ринкових умовах

           Уточнено суть економічної категорії "соціальна інфраструктура села" та її класифікацію. Проаналізовано сучасний стан соціальної інфраструктури сільських територій Харківської області та визначено пріоритетні напрямки її розвитку. Досліджено механізми створення соціальної інфраструктури та визначено доцільність формування її нової організаційно-правової форми. Обгрунтовано методи державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури села. Сформульовано пропозиції щодо реформування організаційних структур управління в сільській місцевості. Запропоновано нові форми взаємодії місцевої влади з сільськогосподаськими підприємствами в управлінні об'єктами соціальної інфраструктури.
 • Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села

           Визначено особливості соціокультурного середовища села. Розкрито суть соціальної активності сільської молоді. Висвітлено логіку побудови та функціонування моделі її соціальної активності. Виявлено наявні проблеми соціальної активності сільської молоді. Проведено комплексне соціологічне, психологічне та педагогічне дослідження. За його результатами створено модель соціокультурного середовища села, складовими якої є змістове наповнення соціокультурного середовища, соціально-педагогічні умови та соціально-результативні показники соціальної активності. Розроблено критерії (змістовий, мотиваційний, діяльнісний), показники соціальної активності (прояв інтересу, мотиву та соціальної активності). Виявлено рівні їх сформованості (високий, середній, низький) та перевірено ефективність соціально-педагогічних умов і методик щодо підвищення соціальної активності молоді у соціокультурному середовищі села.
 • Організаційно-економічні фактори регулювання розвитком соціальної інфраструктури села (на матеріалах Закарпатської області)

           Проведено теоретичні та методичні дослідження організаційно-економічних факторів регулювання розвитку соціальної інфраструктури села за умов ринкової трансформації. У контексті системного підходу проаналізовано сутність соціальної інфраструктури, з'ясовано її структуру, охрактеризовано складові, визначено фактори розвитку та розроблено організаційно-економічний механізм галузевого регулювання. Значну увагу приділено вивченню діяльності сільських закладів соціальної сфери, обгрунтовано напрямки її удосконалення. Проаналізовано рівень розвитку соціальної інфраструктуури села на прикладі адміністративних районів Закарпатської області та запропоновано механізми її регулювання. Розроблено методичні підходи щодо формування прогнозів розвитку соціальної інфраструктури села, доведено доцільність вивчення об'єктивно існуючих проблем функціонування її галузей на депресивних територіях для подальшої розробки статегії розвитку села як складової частини регіональної політики держави.
 • Соціальна сфера села та економічний механізм регулювання її розвитку

           Розглянуто теоретико-методологічні основи формування та функціонування соціальної сфери села, розроблено економічний механізм регулювання її розвитку. Проаналізовано демографічну ситуацію, поселенську мережу в сільській місцевості, матеріальний добробут селян. Визначено основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності у сільській соціальній інфраструктурі. Розроблено концептуальні основи і прогноз розвитку матеріальної бази об'єктів соціальної сфери, визначено заходи щодо поліпшення умов життя сільських жителів. Обгрунтовано напрями удосконалення економічного механізму управління розвитком і функціонуванням соціальної сфери села.
 • Расцвет храмовой культуры в Индии

  І. Вступление. ІІ. 1. Древние поселения на территории Индии и культура ариев. 2. Архитектура и изобразительное искусство. 3. Фрески Аджанты. 4. Художественные принципы, воплощенные в древнеиндийских памятниках. ІІІ. Выводы. Литература
 • Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.

  : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Ольга Василівна Лісовська; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — укp.
 • Особливості розвитку соціальної інфраструктури села в умовах реформування сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Сумської області)

           Розкрито суть економічної категорії "соціальна інфраструктура села" та наведено її класифікацію. Розглянуто стан сучасного сільськогосподарського виробництва, соціальної інфраструктури, демографічного стану та поселенської мережі сільських регіонів Сумщини. Проаналізовано хід реформування сільськогосподарських підприємств та об'єктів соціальної інфраструктури. Встановлено позитивний вплив рівня розвитку соціальної інфраструктури села на основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема, рівень рентабельності та продуктивність праці. Розроблено організаційно-економічний механізм функціонування та розвитку об'єктів соціальної інфраструктури в постреформаційний період.
 • Сільська інтелігенція УСРР та її вплив на розвиток культури та продуктивних сил українського села в добу непу

           Вивчено діяльність сільської інтелігенції Української СРР у 1921 - 1929 рр. Базуючись на історичних літературних матеріалах і джерелах, розкрито роль сільської інтелігенції доби непу в розвитку продуктивних сил і культури тогочасного українського села. У контексті розробленої методології дослідження розглянуто вплив інститутів радянської влади на діяльність сільської інтелігенції, її суспільно-політичні настрої, місце у соціальній структурі українського села даної доби, особливості матеріального забезпечення та економічних засад буття у зазначений період, а також її культосвітню та виробничу діяльність. Зроблено висновок: багатотисячна сільська інтелігенція Української СРР у добу непу (1921 - 1929 рр.), незважаючи на складне суспільне та матеріальне становище, зробила вагомий внесок у відбудову, реконструкцію та модернізацію культурно-освітньої та господарської інфраструктури українського села.
 • Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села

           Розглянуто теоретичні засади формування та функціонування соціальної інфраструктури на селі за умов аграрної реформи та у пореформенний період. Визначено методологічні підходи до системного дослідження тенденцій розвитку соціальної інфраструктури села та чинників, що впливають на її розвиток. Оцінено рівень забезпеченості сільських населених пунктів досліджуваного регіону складовими елементами соціальної інфраструктури села з позицій наявності та визначення забезпеченості відповідними об'єктами певних контингентів населення. Проаналізовано стан фінансування об'єктів соціальної інфраструктури села. Запропоновано економіко-математичну модель з оптимізації територіального розташування об'єктів шкільної мережі в сільських поселеннях на базі переходу від організації обслуговування в межах окремих поселень до створення систем, які охоплюють відносно великі території. Обгрунтовано основні напрями удосконалення благоустрою сільського житлового фонду з використанням показника тривалості нагромадження необхідних фінансових ресурсів. Наведено пропозиції щодо активізації процесів активного формування та ефективного функціонування соціальної інфраструктури на селі.
© 2007-2019