От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / В.О. Попов; Відкрит. акціонер. т-во Укр. н.-д. та проект. ін-т стал. конструкцій ім. В.М.Шимановського. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Сокращенное названиеБезфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМЕНІ В.М. ШИМАНОВСЬКОГО


ПОПОВ Володимир Олексійович

УДК 624.014


БЕЗФУНДАМЕНТНІ БАШТИ-АТРАКЦІОНИ

З ВИСОКОТОЧНИМ СТОВБУРОМ
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

кандидат технічних наук

Свердлов Володимир Деонисович,

Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри
промислового та цивільного будівництва.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Перельмутер Анатолій Вікторович,

Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені
В.М. Шимановського, головний науковий співро-бітник науково-дослідного відділу технічного розвитку;кандидат технічних наук,

Білик Сергій Іванович,

Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, доцент
кафедри металевих та деревяних конструкцій.Провідна установа:


Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (м. Київ) Міністерства будівництва, архі-тектури
та житлово-комунального господарства Украї-ни, відділ досліджень конструкцій будівель і споруд.


Захист відбудеться 22 лютого 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.857.01 у
Відкритому акціонерному товаристві Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій
імені В.М. Шимановського за адресою: пр. Визволителів, 1, Київ – 02,

МСП – 660, 02660.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Відкритого акціонерного товариства Український науково-дослідний
та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського за адресою: пр. Визволителів, 1,

Київ – 02, МСП – 660, 02660.Автореферат розіслано 19 січня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради K 26.857.01,

д.т.н., професор


О.І. Оглобля


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На даний момент в усьому світі збільшується попит на пересувні безфундаментні
башти-атракціони. Вони є цікавими та прибутковими елементами індустрії розваг. Дані споруди повинні бути
максимально легкими (для здешевлення перевезення та монтажу), жорсткими та надійними. Водночас для виживання у
ринкових умовах виробники башт-атракціонів повинні зменшувати собівартість даних споруд, головними складовими
частинами якої є витрати металу та праці. Це обґрунтовує актуальність і доцільність досліджень з проблеми
пошуку раціональної конструктивної форми безфундаментних башт-атракціонів.

Вчені таких країн як Італія, Австрія, США приділяють велику увагу даним конструкціям. Зусиллями іноземних
конструкторів та науковців (Дзафонато, Петріє, Серраваллі) та науково-дослідних організацій при потужних
промислових об’єднаннях (Fabbri Group, Preston&Barbieri, S&S Power Inc. та ін.) розроблено рекомендації щодо
раціонального проектування стовбурів башт-атракціонів, та запроектована низка конструктивних рішень опорних
частин та різноманітних вузлових з’єднань. Через те, що по стовбуру башт-атракціонів здійснює рух технологічне
обладнання, елементи стовбура – напрямні – повинні мати високу точність з’єднання. Конструктивно найбільш

Смотрите также:
 • Параметричний синтез автоматизованого електропривода танкової башти

           Розглянуто питання параметричного синтезу автоматизованого електропривода танкової башти, який забезпечує наведення й стабілізацію основного озброєння в горизонтальній площині. За допомогою комп'ютерного моделювання одержано сімейство ліній рівної стійкості та перехідні функції стабілізатора.
 • Удосконалення конструктивної форми металевих гратчастих башт вітроагрегатів

           З'ясовано величину впливу рельєфу місцевості, а також взаємного затінення вітроагрегатів на зміну їх продуктивності та рівень надійності несучої конструкції башти. Для визначення раціональної висоти башти вітроелектричних установок (ВЕУ) запропоновано враховувати зміну вартості баштової конструкції та зміну виробітку вітроагрегату. Установлено закономірності зміни частоти власних коливань башти вітроустановки залежно від її конструктивних особливостей. Обгрунтовано періодичність обтягування болтів у вузлах башти ВЕУ на підставі одержаних залежностей "зовнішній вплив - розболчуваність". Експериментально доведено ефективність застосування демпферних опор з похилим розташуванням елементів армування у разі установки їх у рівні бази баштових конструкцій.
 • Динамічні дії вітру на металеві гратчасті башти вітроенергетичних установок

           З використанням методів технічної діагностики визначено параметри вітрових дій на металеві гратчасті башти вітроенергетичних установок. Встановлено статистичні закономірності поривчастої вітрової течії. Розроблено методику визначення кількості тривалості та максимальних значень поривів вітру, встановлено статичний закон їх розподілу. Експериментально визначено спектральні й амплітудно-частотні характеристики башт як складової частини вітроенергетичних установок (ВЕУ) за умов їх експлуатації. Встановлено критерії оцінки кількості циклів навантаження металевих гратчастих башт ВЕУ у поривчастому вітровому потоці, а також оптимальні критерії для проектування башт збільшеної висотності (до 36 м).
 • Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів

           Розроблено математичну модель технологічного процесу забурювання додаткового стовбура через "вікно" в обсадній колоні, в основу якої покладена реалізація проектного початкового кута буріння додаткового стовбура. Розроблені методики розрахунку довжини "вікна" і вибору оптимальних параметрів клинового відхилювача, райберів, компоновки низу бурильної колони для вирізання "вікна" в обсадній колоні і буріння додаткового стовбура. Запропоновані нові конструкції триплощинного клинового відхилювача, сферичного райбера і розширюючого ексцентричного лопатевого ступінчастого долота типу ДЕЛС, класифікація профілів додаткових стовбурів, рекомендації з вибору конструкції свердловин з додатковим стовбуром, розраховані значення гранично допустимих початкових кутів забурювання додаткових стовбурів.
 • Анатомія камер і кровоносного русла серця в нормі та з відкритим передсердно-шлуночковим каналом у дітей

           Досліджено особливості будови серцевих камер, магістральних судин основи серця у нормі та з відкритим передсердно-шлуночковим каналом у дітей на етапах постанатального онтогенезу з урахуванням анатомії вінцевих артерій і венозного русла органа. Описано особливості вікових пертворень геометрії порожнин передсердь і шлуночків, порушення взаємовідносин між камерами з затримкою росту анатомічних структур. Виявлено характер змін трабекулярного відділу шлуночків. Проведено анатомо-ехокардіографічне зіставлення для ідентифікації анатомічних структур на сканограмах серця дітей. Визначено форми кровопостачання серця в нормі та з пороком, типи розгалуження вінцевих артерій, особливості зон дренування серцевих вен з характером зміни вінцевого синуса. Одержано нові відомості про будову стінок серцевих камер з урахуванням їх кровопостачання у разі поєднання відкритого передсердно-шлуночкового каналу з пороками конотрункусу (атрезією та стенозом устя легенового стовбура, загальним артеріальним стовбуром, транспозицією магістральних судин, відходженням аорти та легеневого стовбура від правого шлуночка).
© 2007-2018