От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Психолого-педагогічна модель соціокультурного виховання

Сокращенное названиеПсихолого-педагогічна модель соціокультурного виховання
Описание
[Електронний ресурс] / О.С. Михайлова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 25. — С. 222-225. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Психолого-педагогічі аспекти фізичного виховання дітей з ДЦП

           Наголошено, що однією з головних задач психолого-педагогічної корекційної роботи фізичного виховання дітей, які страждають на церебральний параліч є соціальна адаптація хворих у суспільстві і залучення їх до суспільно-корисної праці.
 • Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до організації музично-пізнавальної діяльності учнів початкової школи

           Висвітлено проблему підготовки майбутнього вчителя до організації музичного пізнання в початкових класах. Обгрунтовано значення ідей гуманістичної психології, феноменології, роль рефлексії, внутрішньодіалогового мислення у пізнанні музичного мистецтва. Визначено критерії та рівні готовності студентів до організації рефлексивної музично-пізнавальної діяльності. Розроблено й апробовано поетапну методику психолого-педагогічної підготовки студентів до організації музичного пізнання в початковій школі.
 • Психолого-педагогічна концепція життєвого самовизначення колегіїстів

           Запропоновано системну концепцію організації та здійснення комплексу нововведень в організації педагогічного процесу в середньому загальноосвітньому закладі інноваційного типу - колегіумі за провідною ідеєю його спрямування у площину життєвого самовизначення вихованців. Визначено теоретико-методичні основи спрямування особистості учня до суб'єктивно усвідомленого вибору власного життєвого шляху. Розроблено психолого-педагогічну технологію смислоціннісного та потребово-мотиваційного впливу як супроводу життєвого самовизначення колегіїстів засобами та формами спеціально організованого навчально-виховного процесу в масштабах всієї школи нового типу. Охарактеризовано особливості суб'єктної активності учня на різних етапах його онтогенезу за умов шкільного навчання та запропоновано способи її психологічної підтримки.
 • Творчий потенціал вчителя музики як педагогічна проблема

           Розглянуто психолого-педагогічний аспект творчого потенціалу майбутнього вчителя музики.
 • Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності молодших школярів

           Здійснено експериментальне дослідження психологічної структури шкільної неуспішності молодих школярів і шляхи її психолого-педагогічної корекції. Проаналізовано існуючі психолого-педагогічні підходи до неуспішності шкільного навчання, засобів корекції навчальної неуспішності та визначено психолого-педагогічні критерії успішності/неуспішності молодших школярів. Здійснено порівняльний аналіз показників розвитку пізнавальних процесів, мотивації навчання та самооцінки неуспішних і успішних у навчанні учнів початкових класів. Виявлено особливості їх розвитку та статистично достовірні розбіжності за всіма показниками між цими двома групами учнів. Шляхом експериментального дослідження виявлено, що домінувальними причинами шкільної неуспішності молодших школярів є знижений рівень розвитку окремих пізнавальних процесів (словесно-логічного мислення, моторно-слуховоо, словесно-логічного видів пам'яті, концентрації уваги), мотивації навчання, неадекватна, нерефлексивна самооцінка та низький соціальний статус. Визначено зміст комплексної корекційно-розвивальної діяльності шкільного психолога щодо подолання шкільної неуспішності молодших школярів.
 • Философсько-педагогічна взаємодія духовного і фізичного в процесі формування майбутнього педагога-реабілітолога

           Встановлено, що навчання і виховання культурі здоров'я педагогом-реабілітологом сприяє формуванню духовності і зміцненню здоров'я.
 • Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання

           Обгрунтовано засади сучасного виховного процесу у навчально-пізнавальній діяльності молодшого школяра. Висвітлено аспект психологічних резервів особистісного розвитку учня у даному процесі на підставі аналізу інноваційних підходів до його організації, зокрема, інтеграції. Розглянуто види виховуючої діяльності. Виявлено виховний особистісно-розвивальний потенціал інтегрованого підходу до навчання. Розкрито суть інтеграції як наукового пізнання у контексті психолого-педагогічних положень. З'ясовано закономірності виховання за умов даного підходу. Розроблено й експериментально апробовано модель виховання особистості молодшого школяра, яка базується на механізмі суб'єкт-об'єктних взаємин. Модель передбачає здійснення діагностики сформованості особистісних якостей молодшого школяра, на підставі результатів якої є можливими визначення виховної спрямованості дидактичного процесу, розробка засобів прямого й опосередкованого впливу та здійснення аналізу показників реалізації виховної функції навчання. Обгрунтовано психологічний і методичний аспект інтегрованих уроків у контексті реалізації завдань виховання особистості молодшого школяра.
 • Вокально-педагогічна творчість, як передумова виконавської діяльності співака

           Розкрито проблему вокально-педагогічної творчості професійного співака з позицій психолого-педагогічного та мистецтвознавчого аспектів. Проаналізовано сутність та специфіку вокально-виконавської та вокально-педагогічної творчості, їх взаємозумовленість та взаємозалежність. На основі порівняльного аналізу вокальної культури двох країн (України та Китаю) розроблено технологію, методичні принципи та практичні прийоми формування вокально-виконавських навичок у класі соціального співу. Розроблено модель творення вокально-виконавського образу, як основи підготовки студента до вокально-виконавської творчості.
 • Педагогічні засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл

           На підставі аналізу психолого-педагогічної, філософсько-естетичної та музикознавчої літератури, вивчення й узагальнення практичного досвіду обгрунтовано й експериментально апробовано засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл (ДМШ), якими є: єдність навчання музики та виховання засобами музичного мистецтва; опора на специфічну природу музики як мистецтва інтонованого смислу; реалізація всіх напрямів освоєння інтонаційної природи музики; збагачення традиційних методів навчання музики завдяки педагогічній адаптації до специфіки ДМШ, організацію змісту естетичного виховання з пріоритетним загальнокультурним розвитком; посилення соціокультурного збарвлення дитячої творчості. Запроваджено методику естетичного виховання учнів ДМШ на уроках зі спеціальності. Вона грунтується на освоєнні музики як мистецтва інтонованого смислу та передбачає розв'язання завдань опанування учнями "комплексного" інтонування, формування в них відчуття жанрово-стильової характеристики музики, виховання аналітико-синтетичного ставлення до музичного мистецтва. Зроблено висновок, що реалізація методики естетичного виховання учнів ДМШ на уроках зі спеціальності сприяє позитивній динаміці кількісних і якісних показників їх естетичної вихованості.
 • Ідеї народності у вихованні педагогічної спадщини К.Д. Ушинського та її реалізація в системі дошкільного виховання

  План Вступ 3 1. Педагогічна концепція К.Д. Ушинського, її суть та реалізація в соціально-історичному аспекті 4 2. Реалізація ідей народного виховання в теорії дошкільного виховання 11 3. Відображення ідей народного виховання в змісті та методах роботи з дітьми. 15 4. Рідна мова – засіб розумового та морального розвитку дитини 21 Висновки 29 Література 32
 • Виховання інтересу і поваги до праці дорослих у дітей старшого дошкільного віку

  План: ВСТУП. ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ, ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ВСЕБІЧНОГО ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ. 2 1. ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ МИНУЛИХ РОКІВ ТА СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. 6 1.1. Народна педагогіка та видатні педагоги минулого про роль праці у розвитку особистості дитини дошкільника. 1.2. Сучасні психолого-педагогічні дослідження даної проблеми. 2. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ І ПОВАГИ ДО ПРАЦІ ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ. 18 2.1. Стан досліджуваної проблеми в практиці роботи дитячих закладів. 2.2. Методика роботи по ознайомленню дітей з працею дорослих. 2.3. Ефективність формування інтересу і поваги до праці дорослих шляхом застосування впровадженої методики. ВИСНОВОК. 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………………………………..24
 • Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села

           Визначено особливості соціокультурного середовища села. Розкрито суть соціальної активності сільської молоді. Висвітлено логіку побудови та функціонування моделі її соціальної активності. Виявлено наявні проблеми соціальної активності сільської молоді. Проведено комплексне соціологічне, психологічне та педагогічне дослідження. За його результатами створено модель соціокультурного середовища села, складовими якої є змістове наповнення соціокультурного середовища, соціально-педагогічні умови та соціально-результативні показники соціальної активності. Розроблено критерії (змістовий, мотиваційний, діяльнісний), показники соціальної активності (прояв інтересу, мотиву та соціальної активності). Виявлено рівні їх сформованості (високий, середній, низький) та перевірено ефективність соціально-педагогічних умов і методик щодо підвищення соціальної активності молоді у соціокультурному середовищі села.
 • Формування репродуктивного здоров'я молоді як педагогічна проблема

           Висвітлено сучасні проблеми формування репродуктивного здоров'я молоді в навчальних закладах системи освіти.
 • Сутність поняття "ініціатива" у психолого-педагогічній літературі

           Розглянуто загальні напрямки у визначенні ініціативи як психолого-педагогічного поняття та на основі цього виділено його сутність.
© 2007-2020