От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Психопоетика: процес становлення у літературознавстві / С.П. Михида // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 22. — С. 164-167. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Сокращенное названиеПсихопоетика: процес становлення у літературознавстві
Описание
         Осмислено можливість впровадження й окреслено віхи розвитку психопоетики - галузі, яка, на думку автора, має об'єднати зусилля літературознавців і психологів у царині осягнення психоструктури письменника та психологізму художнього твору.
Смотрите также:
 • Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект

           Уперше в сучасному українському літературознавстві проведено історіографічне дослідження з метою вивчення дискурсу національної ідентичності в українській постімперській науці про літературу. Проаналізовано репрезентативні у націологічному аспекті історико-літературні досвіди С. Андрусів, О. Вертія, Ю. Мариненка, В. Моренця, Л. Сеника, Н. Шумило. Диференційовано, виявлено, проаналізовано та побудовано гіпотетичну модель дискурсу національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві. Запропоновано можливу модель методики методологічного аналізу дискурсу національної ідентичності в літературознавчих студіях. Доведено, що використовуваний українськими авторами дискурс національної ідентичності об'єктивізує процес історико-літературного пізнання та дозволяє зробити аргументовані літерурознавчі висновки.
 • Проблема фікційності художнього світу в англомовному та українському літературознавстві

  : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / Надія Романівна Денисюк; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2002. — 16 с. — укp.
 • Моделювання у літературознавстві: термінологічні аспекти методологічних проблем

           Поняття "модель", "моделювання" розглянуто у контексті основних тенденцій розвитку літературознавства другої половини ХХ ст.
 • Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект

  1. Україна на шляху до здобуття незалежності. 3 2. Історичні предумови розвитку конституційного процесу в Україні. 7 3. Прийняття Конституції 1996р. - історична подія в житті незалежної України. 15 Список використаної літератури 17
 • Творчість Миколи Дремлюги і процес становлення бандурного репертуару

           Розглянуто творчу спадщину відомого українського композитора XX ст. М. Дремлюги в її взаємозв'язках з процесами формування та розвитку нових тенденцій бандурного мистецтва, що призвели до становлення його професійно-академічного напрямку. Творчість М. Дремлюги висвітлено в аспекті проблем традицій та новаторства, співвідношення фольклорного та композиторського начал. Доведено, що звернення композитора до бандури мало глибоко обумовлений характер та стало важливим етапом у розвитку нового бандурного репертуару.
 • Політико-правові засади становлення міської влади в столиці України в умовах сучасного державотворення

           Здійснено комплексний політологічний аналіз процесу становлення системи міської влади в столиці України. Розкрито роль управління регіонами у трансформаційних процесах, висвітлено умови реалізації демократичного потенціалу місцевого самоврядування. Концептуалізовано поняття міської влади. Проаналізовано розвиток національного законодавства, яке регламентує функціонування місцевого самоврядування та здійснення управління регіонами. Досліджено процес становлення суб'єктів політичної активності у столиці України. Здійснено періодизацію процесу становлення міської бюрократії, розглянуто кожний з його етапів. Концептуалізовано процес консолідації суб'єкта політичного управління містом, сформульовано ознаки її бюрократичного варіанта, альтернативи подальшого розвитку політичного режиму. Охарактеризовано вірогідні напрями демократизації системи політичного управління містом.
 • Становлення термінологічного апарату аналізу музичних форм

           Досліджено процес становлення термінологічного апарату аналізу музичних форм з використанням трактатів, наукових робіт, учбових посібників, що належать до різних музично-теоретичних систем, об'єктом дослідження яких є структурна організація музичних творів. Наведено визначення термінологічного, понятійного та категоріального апаратів аналізу музичних форм. Конкретизовано їх специфіку й охарактеризовано параметри спадковості й оновлюваності. Висвітлено процес становлення категоріальної системи на базі формування інваріанту понятієвої системи. Термінологію аналізу розглянуто у контексті термінологічної системи мови. Вивчено шляхи та витоки створення термінологічних одиниць, різних в окремих музично-теоретичних системах. Розглянуто передісторію становлення понятійної системи класичного аналізу музичних форм в античній і середньовічній літературі, а також проблему взаємодії різних понятійних апаратів і відповідної їм термінології у періоди зіткнення історико-культурних парадигм. Охарактеризовано перспективи розвитку термінологічного апарату аналізу музичних форм як музикознавчої дисципліни на сучасному етапі.
 • Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу

           Досліджено фактори взаємовпливу процесів становлення демократичної політичної системи та європейської інтеграції України. Наведено пропозиції щодо активізації інститутів громадянського суспільства в Україні як базисного елементу адаптації європейських цінностей демократії. У межах визначення детермінант європейської інтеграції України встановлено взаємозалежність і взаємовплив політичних і соціально-економічних мотивів вступу до ЄС, проведено комплексний аналіз проблем формування та розвитку європейської ідентичності. Узагальнено досвід розвитку європейських демократій, обгрунтовано можливості його використання в Україні. Показано спільність внутрішніх та євроінтеграційних потреб удосконалення політичної системи України. Обгрунтовано концепцію синхронізації процесів становлення демократичної політичної системи та європейської інтеграції України.
 • Стратегія міграційної політики в період національно-державного будівництва

           Досліджено особливості становлення та реалізації стратегій міграційної політики в період національно-державного будівництва та визначено стан формування міграційної політики України. Проаналізовано проблеми становлення міграційної проблематики як об'єкта політологічного аналізу, простежено еволюцію становлення міграційної політики в історичній ретроспективі. Досліджено взаємовплив державних міграційних стратегій на динаміку міграційного процесу і форми міграційної політики. Досліджено особливості міграційних рухів, їх вплив на національну безпеку. Проаналізовано процес формування міграційного простору України, процес реформування інституційної бази міграційної політики. Наведено практичні рекомендації щодо міграційної політики.
 • Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні

           Науково обгрунтовано концептуальні засади теорії міжбюджетних відносин та їх організації. Досліджено процес становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Проаналізовано вплив основних чинників на становлення та розвиток міжбюджетних відносин. Виявлено основні етапи та тенденції, визначено основні проблеми розвитку міжбюджетних відносин в Україні та розроблено пропозиції щодо подальшого їх реформування в контексті зарубіжного досвіду організації цих відносин, а також особливостей нинішнього етапу розвитку економіки України.
 • Національний фактор у суспільно-політичному розвитку Чехії та Словаччини (1989 - середина 1990-х рр.)

           Проаналізовано процес становлення і розвитку чеського та словацького національних рухів, діяльність груп та партій, що представляють національні меншини. Розкрито основні тенденції розвитку Чехо-Словаччини у зазначений період, а також висвітлено процес становлення незалежних держав Чехії та Словаччини. Значну увагу приділено національній політиці урядів даних країн та становищу національних меншин у них.
 • Терміни в часі: змінюваність сутності

           Розглянуто один із наріжних законів термінотворення в літературознавстві - закон сутнісної еволюції терміна.
 • Становлення політичної системи в Україні наприкинці 1980-х - в першій половині 1990-х років

           Здійснено комплексний аналіз процесу становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х - у першій половині 1990-х рр. Досліджено трансформації органів влади та управління в цей час, роль громадсько-політичних рухів у цьому процесі (Народного руху України та Української Гельсинської спілки) та процес структуризації партійної системи за принципом відношення до влади. Особливу увагу приділено проблемі становлення влади та опозиції. Простежено стпецифіку протистояння гілок влади в досліджуваний період.
 • Особливості становлення та розвитку релігійних недільних шкіл в Україні

           Розглянуто проблему національного, духовного та морально-етичного виховання учнівської молоді через навчання у релігійних недільних школах. Розкрито зміст, методи та форми даного навчання та виховання дітей і молоді. Досліджено процес становлення та розвитку релігійних недільних шкіл в Україні.
© 2007-2019