От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Аналіз рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток 16 - 17 років / І.В. Романчук // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 125-127. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Сокращенное названиеАналіз рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток 16 - 17 років

АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК 16-17 РОКІВ

Романчук І.В.

Львівський державний університет фізичної культури


Анотація. У статті висвітлено результати дослідження показників спеціальної фізичної і технічної
підготовленості юних баскетболісток груп спортивного вдосконалення ; зроблено порівняльний аналіз отриманих
результатів та нормативних вимог, пропонованих навчальною програмою для дитячо–юнацьких спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячо–юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності.

Ключові слова: баскетбол, аналіз, тестові випробування, показники, фізична і технічна підготовленість.

Аннотация. Романчук И.В. Анализ уровня физической и технической подготовленности юных баскетболисток 16 – 17
лет. В статье отражены результаты исследования показателей специальной физической и технической
подготовленности юных баскетболисток групп спортивного совершенствования ; сделан сравнительный анализ
полученных результатов и нормативных требований, предлагаемых учебной программой для детско–юношеских
спортивных школ, специализированных детско–юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного
мастерства.

Ключевые слова: баскетбол, анализ, тестовые испытания, показатели, физическая и техническая подготовленность.

Annotation. Romanchuk I.V. Analysis of level of physical and technical preparedness of young
basketball-players 16 – 17 years. In the article are reflected the results of research of indexes of the
special physical and technical preparedness of young basketball-players of groups of sporting perfection; the
comparative analysis of the got results and normative requirements, offered an on-line tutorial for a child –
youth sporting schools, specialized child – youth schools of olympic reserve and schools of higher sporting
trade is done.

Keywords: basket-ball, analysis, tests, indexes, physical and technical preparedness.


Вступ.

Вдосконалення системи підготовки юних баскетболісток - предмет постійної уваги тренерів і науковців. Сучасний
баскетбол характеризується підвищенням класу більшості команд, граничними фізичними та психічними
навантаженнями на організм спортсменок під час змагальної діяльності. Це потребує оптимізації процесу
підготовки баскетболісток і спортивних команд за рахунок раціонального планування навчально-тренувальних
навантажень, методично грамотного застосування фізичних вправ, об'єму та інтенсивності навчально-тренувальних
навантажень [4,6]. Необхідною передумовою для досягнення високої спортивної майстерності є систематичне і
поступове зростання технічної підготовленості та фізичної працездатності юних баскетболісток. Проте об’єктивна
оцінка спортивної майстерності можлива при умові визначення структури техніко-тактичних дій та критеріїв
ефективності ігрових дій [5]. При побудові тренування юних баскетболісток у певному періоді (підготовчому,
змагальному) важливого значення набуває питання про вибір критеріїв, за допомогою яких можна оцінити хід
тренування у відношенні до зміни технічної і фізичної підготовленості спортсменів. Але часто тренувальний
процес проходить без достатнього тренувального контролю за темпом зростання різних сторін технічної
підготовленості та фізичних якостей на кожному етапі підготовки. Тренери часто покладаються на свій досвід та
інтуїцію і нехтують можливістю отримати точну кількісну оцінку технічної і фізичної підготовленості своїх
учнів. Відсутність точних даних про рівень розвитку фізичних якостей і вдосконалення прийомів техніки гри
утруднює ведення науково обґрунтованого тренувального процесу юних баскетболісток і пошуку найбільш
раціонального шляху при побудові тренувального процесу [1].

У нашому дослідженні зроблено спробу на підставі вивчення показників фізичної і технічної підготовленості юних
баскетболісток виявити деякі причини низького рівня майстерності і дефіцит гравців високого класу в західному
регіоні України.

Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри спортивних і рухливих ігор Львівського
державного університету фізичної культури по темі “Оцінка рухової активності юних спортсменів залежно від
особливостей змагальної діяльності в спортивних іграх”, номер державної реєстрації 0102U002648. Напрям
дослідження відповідає тематиці Зведеного плану НДР державного комітету з питань фізичної культури і спорту на
2001-2005 роки “Оптимізація учбово-тренувального процесу спортсменів різного віку і кваліфікації в спортивних
іграх”, номер державної реєстрації 0101U006471.

Формулювання цілей роботи.

Метою роботи було дослідити рівень фізичної і технічної підготовленості у юних баскетболісток і порівняти
отримані дані з нормативними вимогами для груп спортивного вдосконалення, пропонованими Навчальною програмою
для ДЮСШ, СДЮСШОР і ШВСМ [8]. Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи: аналіз
літературних джерел; педагогічні спостереження; ергометричні тести; статистичні методи. Дослідження з оцінки
рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток проводилися в 2005 році. У дослідженнях брали
участь юні баскетболістки ДЮСШ міст Львова, Сокаля, Самбора, Дрогобича, Нововолинська, Бердичева. Всього в
дослідженнях брали участь 90 спортсменок.

Результати дослідження.

Результати досліджень технічної і фізичної підготовленості юних баскетболісток представлені в таблиці 1.
Аналіз результатів показав, що тестове випробування 40 кидків з різних точок найкраще виконали баскетболістки
м. Львова (=21,3±0,86) та м. Самбора (=21,8±0,91), а найгірше – баскетболістки м. Дрогобича (=12,8±1,26).
Разом з тим, порівняльний аналіз результатів з програмними вимогами (=23,06±1,08) засвідчив недостатній рівень
кидкової підготовленості усіх дівчат; відставання у влучності кидків сягає від 3.5 до 26 %.

У штрафних кидках спортсменки м. Самбора (=23,2±0,85) та м. Львова (=22,7±0,55) показали результат, вищий за
нормативні показники (=22,2±1,2). Проте, тестовий результат гравців команд м. Сокаля (17.8±1,6) та м.
Дрогобича (15,4±2,15) істотно нижчий від норм, рекомендованих Програмою для ДЮСШ.Таблиця 1

Показники рівня фізичної і технічної підготовленості

баскетболісток 1988-1989 р.н.


п/п

Тести

Команда

Кидки з

точок,

40 кидків


Штрафні кидки,

30

кидків

Біг 20м,

с


Стрибок в довжину

з місця,

см

Смотрите также:
 • Комплексна оцінка впливу занять футболом в умовах різних рухових режимів на морфофункціональний розвиток школярів 11-17 років

           Вперше проведено комплексну порівняльну оцінку морфофункціонального розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності юних футболістів і нетренованих школярів 11 - 17 років. Встановлено особливості кореляційних взаємозв'язків між їх морфофункціональним розвитком, фізичною підготовленістю та фізичною працездатністю. Визначено основні сенситивні періоди розвитку рухових якостей юних футболістів 11 - 17 років. Розроблено методику комплексної оцінки їх морфофункціонального розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності, яку можна використовувати з метою діагностики та відбору школярів до занять футболом. Розроблено й експериментально перевірено методичні підходи проведення уроків футболу, які спрямовані на покращання функціонального розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності школярів. Визначено комплекс морфофункціональних змін в організмі школярів за умов третього уроку фізичної культури - уроку футболу. Доповнено дані про вікові зміни розвитку рухових якостей, морфологічного та функціонального розвитку юних футболістів 11 - 17 років.
 • Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменів спортивної аеробіки на етапі попередньої базової підготовки

           Розроблено модельні характеристики змагальної діяльності, фізичної, технічної та морфофункціональної підготовки юних спортсменок спортивної аеробіки. Визначено факторну структуру змагального результату на різних етапах підготовки у даному виді спорту. Установлено особливості динаміки вікового розвитку фізичних якостей і функціональних систем даних спортсменок за впливу багаторічних занять спортивною аеробікою. Розроблено багаторічну періодизацію та моделі макро- й мікроструктурних одиниць тренувального процесу на етапі їх попередньої базової підготовки. Удосконалено й експериментально обгрунтовано модель методики фізичної підготовки юних спортсменок в аеробіці. На підставі модельних характеристик кваліфікованих спортсменок і завдань етапу попередньої базової підготовки конкретизовано способи вибору навантажень, розроблено стандартні тренувальні завдання (комплекси вправ на розвиток різних фізичних якостей), експериментально доведено їх використання у тренуванні юних спортсменок.
 • Модельна структура оцінки фізичної підготовленості дівчат 12-14 років

           Наведено динаміку результатів рухового тестування дівчат віком від 12 до 14 років і структурно-логічну програму оцінки їх фізичної підготовленості на базі параметрів математичного моделювання.
 • Диференціація фізичного виховання школярів 11 - 14 років, які проживають у різних зонах радіаційного забруднення

           Висвітлено питання, які стосуються фізичного розвитку, фізичної підготовленості, психофізіологічного статусу, рівня захворюваності школярів віком 11 - 14 років, які проживають за негативних умов довкілля Києва. Порівняно результати дослідження хлопчиків 11 - 14 років IV зони радіаційного контролю (м.Фастів) та відносно "чистої" зони Києва, дані досліджень киян-однолітків до та після аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовано сучасне програмне та нормативне забезпечення фізичного виховання в школі. Запропоновано шляхи підвищення рухової активності школярів на уроках фізичної культури та рівня їх фізичної підготовленості за допомогою найбільш ефективної програми корекції процесу фізичного виховання в школі, адекватної фізичному стану хлопчиків. Розроблено та впроваджено 20-ти бальну рейтингову систему оцінки фізичної підготовленості школярів.
 • Про рівень та якість фізичної підготовленості юнаків старших класів, які мешкають в умовах пострадіаційного забруднення і не займаються спортом

           Розглянуто проблему фізичної підготовленості школярів, які мешкають за умов пострадіаційного забруднення. Визначено рівень та якість фізичної підготовленості юнаків старших класів віком 15 - 17 років за системою державних тестів і нормативних оцінок фізичної підготовленості населення України.
 • Засоби степ-аеробіки в системі урочних занять з фізичної культури дівчат 13-14 років

           Розроблено зміст уроків фізичної культури з цілеспрямованим використанням засобів степ-аеробіки для дівчат віком 13-ти та 14-ти років з метою вирішення актуальної проблеми пошуку інноваційних підходів щодо організації уроків фізичної культури з урахуванням інтересів та вікових особливостей дівчат-підлітків для розв'язання завдань оздоровлення. Досліджено фізичний розвиток та фізичну підготовленість, фізичну працездатність (), рівень фізичного (соматичного) здоров'я та ступінь статевої зрілості дівчат віком 13-ти та 14-ти років. Встановлено кореляційний взаємозв'язок між показниками фізичної підготовленості та фізичного здоров'я. Розглянуто взаємозв'язок ступеня статевої зрілості з показниками фізичного розвитку та фізичної підготовленості дівчат віком 13-ти та 14-ти років, що дає можливість цілеспрямовано впливати за допомогою фізичних вправ на розвиток окремих фізичних якостей для одержання оздоровчого ефекту. Вперше запропоновано систему занять з фізичної культури для дівчат середнього шкільного віку з використанням засобів степ-аеробіки, яка спрямована на підвищення рівня фізичної підготовленості, фізичного (соматичного) здоров'я, інтересу до занять фізичною культурою з урахуванням ступеня статевої зрілості та фізичної працездатності дівчат віком 13-14-ти років.
 • Раціональне співвідношення вправ оздоровчого спрямування у фізичному вихованні школярок 15 - 17 років, які проживають в радіаційно-забрудненій місцевості, на уроках фізичної культури

           Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено методику підвищення фізичної підготовленості дівчат 15 - 17 років, що мешкають в екологічно несприятливих умовах. Запропонована методика дозволила якісно підвищити ефективність організації навчального процесу й рівень фізичної підготовленості старшокласниць. Комплексний підхід до розвитку фізичних якостей справив позитивний вплив на розумову та фізичну працездатність школярок.
 • Вплив занять на свіжому повітрі на рівень фізичної підготовленості та здоров'я студентів ВНЗ

           Результати експериментальних досліджень свідчать, що заняття фізичними вправами на відкритому повітрі, в порівнянні із заняттями в спортивному залі, більш ефективно впливають на ріст показників фізичної підготовленості і зниження рівня захворюваності студентів ВНЗ.
 • Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання

           Вперше визначено пріоритетні фактори, що забезпечують рівень прояву окремих фізичних якостей дітей віком 7 - 9-ти років з різним рівнем фізичного здоров'я на підставі вивчення структури фізичного стану й окремих його компонентів. Вперше індивідуальні норми фізичної підготовленості обгрунтовано з використанням не тільки математичного підходу, а й з урахуванням особливостей розвитку організму, індивідуальних періодів формування фізичних якостей та стану фізичного здоров'я сучасних школярів України віком 7 - 9-ти років. Вперше розроблено орієнтовні нормативи фізичної підготовленості, які доступні для школярів даного віку з низьким, нижчим за середній і середнім рівнем фізичного здоров'я, з урахуванням вимог дидактичних принципів індивідуалізації та доступності. Розроблено алгоритм розрахунку індивідуальних норм фізичної підготовленості молодших школярів у навчальному процесі шкільного фізичного виховання залежно від індивідуальних особливостей організму дітей молодшого шкільного віку.
 • Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості та спеціальної фізичної працездатності курсантів-жінок та студенток

           Розглянуто порівняльну характеристику показників фізичної підготовки та спеціальної фізичної працездатності курсантів-жінок і студенток. Виявлено динаміку показників рівня фізичної підготовки курсантів-жінок під впливом занять зі спеціальності.
 • Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку Подільського регіону

           Зазначено, що серед актуальних проблем шкільного фізичного виховання значне місце займає проблема розвитку основних рухових якостей у дітей. Здійснено порівняльний аналіз показників рівня розвитку фізичних якостей хлопчиків і дівчаток Поділля.
 • Динаміка рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України упродовж 6 семестрів навчання

           Проаналізовано динаміку рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки курсантів ЛІПБ МНС України упродовж 6-ти семестрів навчання.
 • Обгрунтування бальної системи перевірки і оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців

           Вказано, що розробка нормативних вимог з фізичної підготовки має винятково важливе значення, оскільки науково обгрунтована система нормативів характеризується цілеспрямованістю процесу фізичного вдосконалювання військовослужбовців. Розглянуто проблему доцільності переходу від традиційних форм оцінки рівня фізичної підготовки військовослужбовців до більш перспективного напрямку перевірки й оцінювання, що базується на бальній системі.
 • Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних дій юних футболістів 11 - 15 років

           Досліджено питання стосовно вікових змін морфофункціональних і психофізіологічних особливостей розвитку організму юних футболістів. З'ясовано значення даних особливостей для ефективного виконання захисних дій у процесі змагальної діяльності юними спорстменами. Розроблено критерії оцінки даних особливостей, а також інтегрального коефіцієнта ефективності захисних дій, які можуть використовуватися за умов контролю, визначення амплуа та комплектування ігрових ліній у процесі підготовки юних футболістів віком 11 - 15-ти років.
© 2007-2020