От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / С.М. Шевченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 149-152. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Сокращенное названиеДосвід організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО–МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Шевченко С.М.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій м. Києва

*

Анотація. У статті розглядаються окремі технологічні компоненти організації самостійної роботи студентів в
процесі вивчення дисциплін математичного циклу. Запропонована організація самостійної роботи студентів, як
свідчить аналіз результатів, дає змогу індивідуалізувати навчальний процес, активізувати науково-дослідницьку
роботу студентів, залучити їх до участі в олімпіадах та науково-технічних конференціях. А головне, дає
студентам впевненість в тому, що вони зможуть розв’язати встановлені задачі і в майбутній професійній
діяльності.

Ключові слова: самостійна робота, студент, організація, мотивація, математика, посібники, індивідуальний,
психологічний, властивості.

Аннотация. Шевченко С.Н. Опыт организации самостоятельной работы студентов в условиях кредитно-модульного
обучения. В статье рассматриваются отдельные технологические компоненты организации самостоятельной работы
студентов в процессе изучения дисциплин математического цикла. Предложенная организация самостоятельной работы
студентов, как свидетельствует анализ результатов, дает возможность индивидуализировать учебный процесс,
активизировать научно-исследовательскую работу студентов, привлечь их к участию в олимпиадах и
научно-технических конференциях. А главное, дает студентам уверенность в том, что они смогут решить
установленные задачи и в будущий профессиональной деятельности.

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, организация, мотивация, математика, пособия, индивидуальный,
психологический, свойства.

Annotation. Shevchenko S.N. Experience of the organization of self-maintained work of students in requirements
of credit - modular learning. In paper is considered separate technological components of the organization of
self-maintained work of students during study of disciplines of a mathematical cycle. The offered organization
of self-maintained work of students enables to individualize educational process, to activate research work of
students, to get them to take part in Olympiads and scientific and technical conferences. Gives students
confidence of a problem solving of the future of professional work.

Keywords: self-maintained work, student, organization, motivation, mathematics, manuals, individual,
psychologic, properties.


Вступ.

Сьогодні освіта нашої держави намагається прямувати курсом входження до зони освіти Європейського континенту.
На цей час у 58-ми вищих навчальних закладах України почався експеримент по впровадженню кредитно-модульної
системи організації навчального процесу ( наказ МОН України від 23.01.2004р. №48). Ця система висуває нові
вимоги до організації навчання, оскільки при її застосуванні значна частина навчального матеріалу виноситься
на самостійне опрацювання студентами. Тому основним завданням навчально-методичної діяльності викладача стає
не репродуктивне викладання набору готових знань та фактів з відповідної галузі, а організація активної
самостійної діяльності студентів. Широке впровадження самостійної роботи у практику вищих навчальних закладів
проходить дуже повільно. Безперечно, однією з причин цього – надзвичайна складність технології організації
самостійної роботи студентів, яка потребує великого терпіння і часу. Інша причина – не сформованість у
студентів навчальних умінь та навичок. Як свідчать результати сучасних дисертаційних досліджень (Козаков В.А.,
Гнитецька Г.О., Павлюк Л.І., Журавська Л.М., та інш.) та власний педагогічний досвід сьогоднішньому студенту
важко самому визначати мету, виділяти головне і відокремлювати його від другорядного, проводити порівняльний
аналіз викладених фактів, поділяти навчальний матеріал на складові частини та бачити їх взаємозв’язок,
проводити контроль та самоконтроль при самостійному вивченні матеріалу.

З огляду на це постає потреба у розробці та впровадженні таких посібників для самостійної роботи студентів при
вивченні вищої математики, щоб студент при розв’язанні вправ зміг реалізувати принцип від простого до
складного і, таким чином, був впевненим в своїх силах.

Нині нема потреби переконувати викладачів про значущість самостійної роботи у навчанні. У сучасних наукових
дослідженнях (Підкасистий П.І., Єсипов Б.П., Козаков В.А., Лозова В.І., Дьомін А.І., Буряк В.К., Онищук В.О.,
Шаталов В.Ф., Ельконін Д.Б., Давидов В.В.) значна увага приділяється організації та методичному забезпеченню
СРС, розглядаються психолого-педагогічні основи пізнавальної діяльності, піднімаються також проблеми
активізації СРС за допомогою програмованого навчання, технічних засобів. Актуальним є розроблення комплексних
систем управління самостійною роботою.

Робота виконана за планом НДР Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Формулювання цілей роботи.

Мета даної статті – проаналізувати досвід організації самостійної роботи студентів Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій м. Києва (ДУІКТ) при вивченні вищої математики.

Результати дослідження.

Самостійну навчальну роботу можна визначити «як сукупність різноманітних видів індивідуальної і колективної
навчальної діяльності студентів, яка здійснюється ними на заняттях або вдома за завданням викладача, під його
керівництвом, проте без його безпосередньої участі» (2, с.297). Ми погоджуємося з тими дослідниками, які
розглядають проблему підготовки студентів до самостійної роботи і керівництва нею викладацьким складом на
мотиваційному, технологічному та організаційному рівнях. (5). Іншими словами, 1) сформувати у студентів
мотивацію до самостійного вивчення навчального матеріалу та 2) забезпечити впровадження технології з боку
викладачів, враховуючи при цьому індивідуальні психологічні властивості студента.

З метою вивчення навчальних мотивів у студентів нами було проведено констатуючий експеримент. Для цього було
використано такі методи науково-педагогічного дослідження, як педагогічні спостереження, індивідуальні бесіди
зі студентами та викладачами, анкетування. Аналіз результатів анкетування студентів (всього опитано 200 осіб )
показав такі стимули самостійного навчання:

1) я люблю навчатись, мене цікавить процес навчання, подобається освоювати нові знання – 5%;

2) знання дозволять мені досконало оволодіти професією, що допоможе досягнути поваги в суспільстві, а отже –
здобуття матеріального статку – 50%;

3) я завжди прагну самовдосконалюватися (морально-етичний стимул) – 7%;

4) хочу одержати стипендію – 15%;

5) інше (не хочу засмутити батьків, соромно перед друзями, щоб не бути виключеним з навчального закладу) –
23%.

У частини студентів (а інколи і у батьків) виникає питання: за навчання сплачені кошти, але вивчення частини
необхідного навчального матеріалу (до 50%) студент повинен проводити самостійно. Таким студентам та їх батькам
треба зрозуміти, що вища освіта – це не набір готових знань, який протягом 4-5 років навчання вкладається в
свідомість людини. Вони повинні усвідомити, що вища освіта – це складова процесу реалізації навчання впродовж
усього життя, і що державі потрібен висококваліфікований фахівець, який може безперервно навчатися впродовж
всієї подальшої діяльності, підвищуючи свою професійну компетентність.

Організацію самостійної роботи студентів як складову навчальної діяльності схематично можна представити таким
чином:


усвідомлення цілей та задач e мотиви e способи e

eконтроль та самоконтроль e оцінювання e результат.


Виходячи з цього, для успішної організації самостійної роботі студентів викладач має виконати ряд заходів:

1) встановити завдання стосовно самостійної роботи;

2) забезпечити студентів необхідною навчальною та методичною літературою;

3) розробити та довести до студентів рекомендації щодо вивчення теорії;

4) надати зразки виконання практичних вправ;

5) поставити контрольні питання та орієнтири для самоконтролю студентами своєї самостійної роботи.

Самостійна діяльність вимагає від студентів активної розумової праці, вміння застосовувати раніше засвоєнні
знання. Найбільш поширеними видами самостійної роботи є робота з підручником, навчальними посібниками,
дидактичними матеріалами, персональним комп’ютером, розв’язування задач, виконання вправ, написання рефератів,

Смотрите также:
 • Організація контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу в умовах кредитно-модульного навчання

           Вперше визначено особливості організації контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено умови ефективної організації контролю навчальної діяльності студентів у процесі кредитно-модульного навчання. Встановлено критерії та показники, які визначають ефективність організації контролю навчальної діяльності студентів, якими є рівень набутих знань, пізнавальна активність, професійний інтерес, адекватність самооцінки, ступінь хвилювання. Розкрито зміст поняття "рейтинговий контроль", сутність якого полягає в організації педагогічного контролю, що базується на персоналізації та диференціації оцінки навчальних досягнень студента на всіх етапах навчального процесу та забезпечує стимулюючу, розвиваючу та особистісно-творчу функції одержаних знань.
 • Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін

           Уперше теоретично обгрунтовано та побудовано модель самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін, яка враховує зміну цілей самостійної роботи й умов її організації (зовнішніх і внутрішніх), взаємозв'язок технологій навчання і результатів самостійної роботи студентів (предметного й особистісного). Виявлено особливості організації самостійної роботи даних студентів, взаємопов'язані з сучасними тенденціями розвитку професійної освіти, зміною суті самостійної роботи, навчальним процесом у технічному коледжі, змістом суспільних дисциплін. Розвинуто теоретичні засади зазначеної роботи, яка залежно від конкретних цілей навчання розглянуто як певну форму пізнавальної активності особистості, навчальної діяльності студентів, навчання суспільних дисциплін, а також - вид організації навчання у вищих навчальних закладах.
 • Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю

           Досліджено проблему організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання у ВНЗ юридичного профілю. Проаналізовано стан дослідження проблеми у педагогічній теорії та на практиці, особливості організації самостійної роботи майбутніх юристів заочної форми навчання. Розроблено й обгрунтовано модель організації самостійної роботи даних студентів у три етапи, спрямованої на підвищення рівня їх готовності до самостійного навчання, оволодіння юридичними знаннями, уміннями та навичками, формування професійно значущих якостей. Визначено й обгрунтовано педагогічні умови, що сприяють підвищенню ефективності самостійного навчання студентів-юристів заочної форми навчання, а саме: урахування індивідуальних особливостей студентів, наявність підготовчого етапу організації самостійної роботи, якісне навчально-методичне забезпечення з урахуванням специфіки навчання на відстані, забезпечення ефективного контролю самостійної роботи студентів.
 • Особливості розробки моделі підготовки офіцерів в умовах переходу до кредитно-модульного навчання

           Досліджено особливості розробки моделі підготовки офіцерів з дисципліни "Фізична підготовка" за умов переходу до кредитно-модульного навчання.
 • Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів

           Розглянуто питання підвищення результативності самостійної роботи студентів, яка виступає важливою складовою якості професійної освіти. Розкрито сутність понять "результативність навчальної діяльності", "результативна самостійна робота". Запропоновано модель самостійної роботи студентів, проаналізовано типологічний підхід до особистості суб'єктів навчання. Науково обгрунтовано взаємозв'язок індивідуально-типологічних особливостей студентів та дидактичних умов навчання, а також вплив цього взаємозв'язку на результативність самостійної роботи. Розроблено та впроваджено комплексну методику дослідження індивідуально-типологічних та дидактичних чинників результативності самостійноі роботи студентів. Викладено методику аналізу типологічного розподілу в навчальних групах. Проаналізовано прояв типологічних особливостей студентів у самостійній роботі. Доведено взаємозв'язок індивідуально-типологічних особливостей студентів та дидактичних умов їх самостійної навчальної діяльності, систематизовано та узагальнено дані щодо впливу визначеного взаємозв'язку на результативність самостійної роботи. Обгрунтовано та експериментально перевірено систему організації самостійної роботи на основі взаємозв'язку індивідуально-типологічних особливостей студентів і дидактичних умов навчання.
 • Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу

           Обгрунтовано доцільність диференційованого підходу до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу, запропоновано типологію студентів для здійснення диференціації.
 • Інформаційна система моніторингу знань студентів на основі об'єктно-орієнтованої моделі предметної області

           Досліджено проблему синтезу систем моніторингу знань для управління самостійною роботою кредитно-модульного навчання в розподіленому інформаційно-освітньому середовищі. Розроблено концепцію інформаційної системи моніторингу знань студентів для організації персоніфікованої самостійної роботи студентів в єдиному інформаційно-освітньому середовищі. Розроблено модель такої системи щодо теоретичних знань студентів на підставі принципів функціональної системи П. Анохіна, яка уможливлює саморегуляцію навчального процесу. Створено технологію аналізу змісту структури навчальних курсів "Біохімія" та "Медична інформатика" з метою побудови об'єктно-орієнтованої еталонної моделі знань предметної області, описаної за допомогою онтології. Створена біологічно-орієнтована інформаційна технологія дозволяє динамічно перебудувати сценарій навчання в автоматизованій навчальаній системі відповідно до рівня знань студента. На підставі результатів проведеного експериментального дослідження доведено ефективність розробленої інформаційної технології використання інформаційної системи моніторингу знань студентів у навчальному процесі під час виконання самостійної роботи.
 • Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки

           Досліджено процес формування оцінно-рефлексивної самостійності економістів за умов кредитно-модульної системи навчання. Проаналізовано основні теоретичні підходи до організації самостійної роботи студентів у сучасній психологічно-педагогічній літературі. Розкрито суть і зміст даної самостійності у майбутніх економістів. Визначено компоненти та проведено діагностування рівнів її сформованості. Обгрунтовано педагогічні умови, що сприяють формуванню оцінно-рефлексивної самостійності економістів у процесі фахової підготовки. Розроблено й еспериментально апробовано методику формування оцінно-рефлексивної самостійності майбутніх економістів, що реалізується у ході фахової підготовки студентів I і II курсів різних спеціальностей економічного профілю, яка передбачає тренінгове навчання для викладачів і студентів та групове й індивідуальне консультування з питань організації самостійної роботи.
 • Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах

           Проведено теоретико-методологічне обгрунтування й експериментальну перевірку механізму наскрізної організації самостійної роботи студентів ВНЗ на прикладі агроінженерних спеціальностей. Проаналізовано сучасний досвід організації самостійної роботи. Систематизовано способи її активізації. Розроблено загальну методику програмування робочого часу студента та викладача, місце в ньому самостійної роботи, особливості проектної діяльності студента як концентрованої форми даної роботи, її організації на кафедрі, під час лабораторного практикуму та вивчення навчальних дисциплін. Обгрунтовано методику проведення паспортизації та рейтинг-оцінювання діяльності суб'єктів навчального процесу як передумов раціонального програмування самостійної роботи. Запропоновано методику програмування індивідуальної навчальної та наукової роботи студентів для агроінженерних спеціальностей. Розроблено концептуальні та реальні схеми з організації наскрізної самостійної роботи для ОКР "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст". На підставі результатів проведеного педагогічного експерименту доведено вірогідність теоретичних розробок.
 • Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування

           Теоретично обгрунтовано та розроблено методику організації самостійної роботи студентів (СРС) - майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування (ДПС). Досліджено основні теоретичні засади організації СРС у процесі формування навичок і вмінь ДПС, зокрема, ділового листування. Визначено етапи формування у студентів компетенції у ДПС. Окреслено знання, навички та вміння, які необхідно формувати на кожному з етапів. Обгрунтовано підхід до навчання письма та форму інтенсифікації СРС за умов кредитно-модульної системи з використанням комп'ютерної технології. Виділено фукції викладача, комп'ютерної програми та можливості студентів у процесі навчальної діяльності. Запропоновано спеціальні вимоги до комп'ютерних програм, призначених для формування комунікативної компетенції у ДПС. Обгрунтовано та створено методику організації СРС у процесі навчання ДПС з використанням комп'ютерної технології. Виділено критерії відбору мовленнєвого матеріалу. Теоретично обгрунтовано підсистему вправ для формування у студентів компетенції в діловому листуванні. На базі запропонованої підсистеми розроблено комплекс вправ. Створено навчально-контролювальну комп'ютерну програму (НККП) для СРС, забезпечену мотиваційним блоком, системою допомоги та контролювальною системою. Побудовано модель організації СРС з застосуванням НККП. Перевірено та підтверджено ефективність запропонованої методики у ході експериментального навчання. Сформульовано методичні рекомендації щодо організації СРС з використанням НККП для викладачів англійської мови ВНЗ економічного профілю.
 • Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів

           Досліджено проблему запровадження тестового контролю з іноземної мови за умов організації самостійної роботи студентів технічних навчальних закладів. Доведено, що модернізація педагогічного контролю як засобу управління процесом навчання у визначеному напрямі є необхідною для підвищення його результативності та здійснюється за принципом поєднання та переходу до самоконтролю, що значною мірою сприяє формуванню у студентів навичок самостійної робот. Науково обгрунтовано модель і експериментально перевірено технологію впровадження тестового контролю у процесі організації та здійснення самостійної роботи майбутніх фахівців, яка дозволяє з'ясувати внутрішню будову та взаємозумовленість його елементів та розкрити динаміку діяльності викладача та студента залежно від етапу організації самостійної роботи з іноземної мови.
 • Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін

           Досліджено дидактичні умови організації самостійної навчальної роботи студентів у вищих аграрних навчальних закладах, а саме: диференційоване використання видів завдань з урахуванням рівня підготовки студентів; розвиток мотивації навчальної діяльності студентів; забезпечення розвитку ініціативності, самостійності та творчості студентів. Запропоновано структурну модель циклу самостійної роботи зі спеціальної дисципліни. Теоретично обгрунтовано дану роботу студентів як форму їх навчальної діяльності. Розроблено, теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено систему формування вмінь і навичок у майбутніх фахівців засобами активізації самостійної діяльності. З'ясовано основні напрямки методики самостійної роботи студентів в аграрних коледжах, зокрема: вровадження нових педагогічних технологій, ефективне використання сучасних дидактичних засобів; цілеспрямоване, системне формування вмінь самостійно працювати. На підставі результатів формувального експерименту з'ясовано, що застосування методів активізації самостійної діяльності студентів позитивно впливає на підвищення пізнавального інтересу студентів до процесу навчання, навчальної мотивації, ефективності навчального процесу.
 • Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні юридичних дисциплін

           Розглянуто форми активізації самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін, зокрема, проблемну лекцію, виступ з доповідями під час семінарських занять, розв'язання проблемних завдань та проведення ділових ігор, індивідуальні та групові консультації. Визначено, що самостійна робота студентів сприяє активному, творчому, найбільш повному засвоєнню знань, формуванню цілісної особистості.
 • Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей

           Вперше визначено педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості навчання математики студентів економічних спеціальностей. Обгрунтовано необхідність забезпечення узгодженості методів, прийомів та засобів навчання вищої математики з новими завданнями щодо формування професійної культури фахівця, а також використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Показано доцільність урізноманітнення форм і засобів формування й розвитку мотивів пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. Побудовано модель реалізації професійного спрямування навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей відповідно до нових тенденцій розвитку освіти в Україні. Доведено пріоритетне значення та необхідність розвитку прийомів розумової діяльності у процесі навчання як важливого чинника формування професійної культури майбутнього економіста. Визначено основні мотиви вивчення вищої математики. Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів та удосконалення кредитно-модульної системи навчання.
© 2007-2020