От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Принцип стандарту та ексклюзиву у дизайні етикетки / О.В. Ганоцька // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 33-41. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Сокращенное названиеПринцип стандарту та ексклюзиву у дизайні етикетки

№ 11/2006


33


ПРИНЦИП СТАНДАРТУ ТА ЕКСКЛЮЗИВУ У ДИЗАЙНІ ЕТИКЕТКИ

Ганоцька О.В., аспірант

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотація. Стаття присвячена питанню стандартного та ексклюзивного підходів

у виготовленні етикетки, виявленню певних критерій і характеристик та сфери

застосування ексклюзивних етикеток на сучасному етапі.

Ключові слова: етикетка, дизайн, стандарт, ексклюзив.

Аннотация. Ганоцкая О.В. Принцип стандарта и эксклюзива в дизайне

этикетки. Статья посвящена вопросу стандартного и эксклюзивного подходов

в изготовлении этикетки, выявлению определенных критериев и характеристик,

а также сферы применения эксклюзивных этикеток на современном этапе.

Ключевые слова: этикетка, дизайн, стандарт, эксклюзив.

Annotation. Ganotskaya O.V. The principle of standard and exclusive in

the design of label. The article is devoted to the question of standard and

exclusive

approaches in making of label, to the definition criteria and descriptions, and also

spheres of application of the exclusive labels at the present.

Keywords: label, design, standard, exclusive.


Постановка проблеми. Етикетка має дуже давню історію, яка веде

углиб на тридцять – сорок тисячоліть, до витоків зародження людського

суспільства. З часом, як в Росії, так і в Україні змінювалися економічні і

політичні ситуації, технічні можливості, і все це знаходило відображення на

маленькій етикетці, яка завжди супроводжувала будь-який товар на шляху

від виробника до споживача. На сьогоднішній день набуває актуальності

тема ексклюзиву в упаковці, і ця тематика не може не торкнутися й етикетки,

яка вже давно стала важливим атрибутом ринкової економіки – вона

використовується як засіб комунікації між виробником товару і його

споживачем, і може бути як елементом оформлення упаковки, так і

самостійним способом ідентифікації товару.

Зв’язок роботи з важливими науковими або практичними задачами.

Стаття написана за темою та матеріалами дисертаційної роботи, відповідно

до індивідуального плану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найвагоміших робіт

стосовно тематики етикетки треба виділити наукове видання «Етикетка: як

виготовити?», де висвітлено історію виникнення етикетки, її призначення і

різновиди, розглянуто технології виготовлення, оздоблення та дизайну

етикетки [1]. Шредер В.Л. у статті «Рождение маркировки и этикетки. Истоки

этикетки как элемента упаковки» наводить визначення таких понять, як

марка, маркірування, етикетка, ярлик та виявляє їх історичні корені

виникнення та функції призначення [6]. Також історії виникнення етикетки

призначено публікацію кандидата технічних наук С.М. Яреми «Етикетка

(нотатки з історії розвитку)» [9]. А написана ним стаття «Етикетка (новітні


34


Вісник ХДАДМ


види)»у співавторстві з О.М. Овчар та Б.Ґ. Мамут присвячена огляду

сучасних технологій в області підвищення «інтелектуальності» етикеток,

які базуються на використанні спеціальних матеріалів і фарб, магнітних та

електронних пристроїв, скритих зображень і водяних знаків, спеціального

покриття та інших технічних доробок, що забезпечують захист від

зловмисного сканування та інших видів «небажаного» копіювання етикеток

[10]. Отже, існуючі публікації в основному торкаються історичних питань

виникнення етикетки, технологічних аспектів виготовлення та оздоблення

етикетки. Проте, тема виявлення стандартного або ексклюзивного підходів

у виготовленні етикетки раніше не підіймалась.

Задача статті – прослідити процес розвитку дизайну етикетки з метою

виявлення стандартного та ексклюзивного підходів у виготовленні сучасної

етикетки.

Етикетка – це маленький носій інформації, який прийшов до нас з

глибини століть, у перекладі з французької «етикетка» (еtiquette) – «ярлик

із вказівкою ціни» [1, с. 8]. В.Л. Шредер визначає етикетку як засіб

інформації, що містить, як правило, зображення, текстовий і рекламний

матеріал про упаковану продукцію і її виробника, яке розміщується

безпосередньо на упаковці або на підкладці (основі), яка закріплюється на

кожній одиниці упаковки, або на ярлику [6, С. 68-69].

До первісних «етикеток» можна віднести написи й зображення на

скляних, глиняних, дерев’яних і фарфорових посудинах для зберігання та

продажу продуктів. Наприклад, прототипом сучасних етикеток були написи

на аптечних посудинах, які повідомляли про назви ліків та їхній склад, вони

з’явилися ще у середині Х ст.

Етикетки застосовуються у багатьох галузях промисловості, серед

них: кондитерська промисловість, виробництво алкогольної і безалкогольної

продукції, бакалійна продукція, парфумерія і побутова хімія, легка і

текстильна промисловість, товари народного споживання. З історії відомо,

що одними з перших з’явилися етикетки для напоїв. Так, наприклад, етикетка

для пива народилася наприкінці ХІХ століття в Західній Європі. Історики

відзначають, що на той час на етикетці обов’язково вказувались

найменування продукції, товарний знак виробника, прізвище власника

підприємства і місце розташування. Українська дореволюційна етикетка

відповідала більшості цих критеріїв, але відрізнялась різноманіттям форм,

кольорів та графічного оформлення [1, с. 9]. На той час етикетка стала

виконувати не тільки технічну, але і рекламно-інформаційну функцію.

(рис.1).

Перші етикетки виконувались шляхом гравірування на дереві або

металі. З ростом промисловості старі види друкарства: гравюра на дереві,

металі, офорт все менш могли задовольнити ринок через складність

виготовлення та дорожнечу. Винахід у кінці ХVIII ст. літографії надав більш


№ 11/2006


35

Смотрите также:
 • Кітч в дизайні одягу ХХ століття

           Розглянуто кітч як окреме явище в суспільному житті та культурі у контексті його історичного розвитку. Подано оцінку сучасних ознак прояву кітчу в дизайні одягу.
 • Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії у педагогічних університетах

           На прикладі навчальної дисципліни "Аналітична геометрія" уточнено вимоги освітнього стандарту до рівня знань, навичок і вмінь, розроблено сукупність завдань для визначення освітнього стандарту. Розроблено та експериментально перевірено методичну систему навчання з метою досягнення математичного стандарту з аналітичної геометрії (з використанням модульної методики навчання та нових інформаційних технологій). Проаналізовано сучасні комп'ютерні програми забезпечення математичного спрямування на предмет виділення більш потужних та придатних до вивчення аналітичної геометрії з урахувнням уточненого варіанту освітнього стандарту.
 • Філософія гуманізації стандартів у дизайні в контексті проектування і експлуатації дитячих ігрових майданчиків

           Висвітлено філософські аспекти гуманізації стандартів в дизайні на прикладі зарубіжних стандартів. Виявлено проблемні питання і подано методи їх вирішення. Наголошено на актуальності розвитку гуманітарних стандартів дизайнерської діяльності в Україні.
 • Принципи цивільного права

  План 1. Поняття і значення принципів цивільного права. 1.1 Принцип правової охорони власності; 1.2. Принцип юридичної рівності суб'єктів цивільних правовідносин перед законом; 1.3. Свобода підприємницької діяльності організацій і громадян у рамках закону; 1.4. Принцип свободи договору; 1.5. Принцип свободи особи; 1.6. Принцип використання та врахування світової юридичної думки. 2. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин.
 • Принцип стилізації зображального об'єкту

           Сформульовано головні принципи стилізації як формотворчого процесу, явища, що охопило різноманітні галузі декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Розглянуто деякі питання і приклади роботи з художньою формою в графічному дизайні. Порушено проблему усвідомлення стилізації як творчої методології, яка розвивається своїм шляхом, незалежно від реалістичного мистецтва. Розкрито механізм формально-знакового інструментарія, який дозволяє зрозуміти технологію роботи з початковим природним об'єктом. Матеріал може бути використаний для викладання основ композиції і формотворення у закладах по напрямку з дизайну і образотворчого мистецтва.
 • Своєрідна "Італійська лінія" в дизайні

            Досліджено результати вивчення своєрідності італійського дизайну, наголошено на доцільності поглиблених досліджень його національних коренів.
 • Принципи цивільного права.

  План Вступ 1. Поняття і значення принципів цивільного права. 1.1 Принцип правової охорони власності; 1.2. Принцип юридичної рівності суб'єктів цивільних правовідносин перед законом; 1.3. Свобода підприємницької діяльності організацій і громадян у рамках закону; 1.4. Принцип свободи договору; 1.5. Принцип свободи особи; 1.6. Принцип використання та врахування світової юридичної думки. 2. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин. Висновок Література
 • Інформаційні технології в мистецтві та дизайні: освітній аспект

            Висвітлено проблему збереження національної культури, сучасні теоретичні засади мистецької освіти.
 • Інтернаціональне та національне в сучасному дизайні

            Розглянуто дизайн як найбільш інтернаціональну сферу художньої творчості. Інтернаціоналізм дизайну зумовлений тим, що з усіх видів художньої діяльності він найтісніше пов'язаний з промисловою технологією, яка є інтернаціональною.
 • Художній образ у дизайнерських рішеннях

           Проведено порівняння особливостей художнього образу в мистецтві і дизайні, в якому він проявляється менш наочно. Висвітлено питання про національний елемент в українському дизайні, пов'язаного із зоровими формами інформації, у першій третині ХХ ст., що надає дизайнерським образам особливої неповторності.
 • Національні джерела в дизайні сучасного одягу (на прикладі студентських проектів)

           Визначальним для майбутньої мистецької освіти повинно бути виховання національно спрямованої творчої особистості. Теперішній пласт української культури має достатній потенціал для органічного входження у світові мистецькі кола.
 • Метод зовнішнього стандарту при дослідженні і контролю якості лікарських препаратів

  : Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.03 [Електронний ресурс] / О.Є. Антіпова; НАН України, Державний науковий центр лікарських засобів. — Х., 1999. — 20 с. — укp.
 • Суб'єктивне сприйняття кольору та його об'єктивне пізнання - шлях до мистецтва в дизайні

           Обгрунтовано необхідність викладання дизайнерам, професійна діяльність яких постійно пов'язана з використанням кольору, фізичних, хімічних фізіологічних та психологічних закономірностей його прояву.
 • Техностиль в архітектурному формоутворенні і дизайні (друга половина XIX - XX ст.)

           Проаналізовано процес розвитку техностилю як єдиного художнього явища, що грунтується на естетико-образній виразності техніки в архітектурі та дизайні з другої поливини XIX до кінця XX ст. Розглянуто основні еволюційні зміни в розвитку ідеології техностилю й охарактеризовано його концептуальну спрямованість на початку XXI ст. Включено техностильові роботи вітчизняних архітекторів і дизайнерів кінця XX - початку XXI ст., визначено особливості пострадянського техностилю, виявлено ряд його закономірностей - сталих у ході генези властивостей і принципів формоутворення, що визначають його проектну культуру. Відзначено символьно-семантичні засади техностилю, що формують ідейний зміст сучасної архітектури та її місце у загальному постсучасному культурному стані. На підставі результатів проведеного аналізу створено історико-теоретичну модель техностилю.
© 2007-2019