От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Клініко-патогенетичні особливості діагностики, лікування та профілактики невиношування вагітності : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / А.Ю. Щербаков; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 31 с.: рис. — укp.

Сокращенное названиеКлініко-патогенетичні особливості діагностики, лікування та профілактики невиношування вагітності
| 1 |

МІнІстерство охорони здоров’я України


Харківський державний медичний університет


Щербаков Андрій Юрійович


УДК 618.39-021.3-07-084-085
Клініко-патогенетичні особливості діагностики, лікування та профілактики невиношування вагітності


14.01.01 – акушерство та гінекологія


Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Харків – 2002

Дисертацією є рукопис.


2

| 1 |
Смотрите также:
 • Прогнозування, удосконалення лікування та профілактики невиношування вагітності в першому триместрі

           Встановлено, що частота невиношування вагітності в першому триместрі складає 14,7 % і має тенденцію до зростання. Виявлено вірогідний внесок 3-місячної компоненти у формування динаміки частоти самовільних викиднів. Вивчено відсоток впливу основних клініко-анамнестичних факторів ризику невиношування вагітності в першому триместрі, що дозволяє прогнозувати патологію. Доведено провідну роль урогенітальної інфекції у виникненні невиношування вагітності в першому триместрі. Поглиблено розуміння патогенезу невиношування вагітності в першому триместрі інфекційного генезу, доведено значення стану місцевого (цервікального) імунітету та гормонального статусу організму у розвитку патології. Удосконалено програму комплексного лікування та профілактики невиношування вагітності в першому триместрі на фоні урогенітальної інфекції. Доведено, що включення санації вагіни до комплексу лікування патології дозволяє зменшити репродуктивні втрати та прискорити одужання вагітних.
 • Клініко-патогенетичні аспекти невиношування вагітності у жінок із хламідійною інфекцією, та їх медикаментозна корекція

           Проаналізовано синдромологічні особливості перебігу невиношування вагітності у II - III триместарх у разі верифікації хламідійної інфекції. Виявлено зміни в імунній відповіді, локальному захисному бар'єрі слизових оболонок генітального тракту, системах гемокоагуляції та фібринолізу залежно від етіології урогенітального інфікування у разі невиношування вагітності. Висвітлено патогістологічні зміни у плацентах породіль у випадку детекції хламідійної інфекції та невиношування вагітності в анамнезі. Розглянуто питання покращення терапевтичної ефективності патогенетичного лікування невиношування вагітності у разі урогенітального хламідіозу з диференційованим призначенням лікування з застосуванням протефлазиду та хофітолу. З'ясовано його високу ефективність на підставі наявності пролонгації вагітності й терміновості пологів, зменшення відсотка гестаційних і перинатальних ускладнень на фоні нормалізації процесів кооперації лімфоцитарних субпопуляцій, системи інтерлейкінів, ендогенних інтерферонів, а також локального захисту слизових оболонок генітального тракту, гемокоагуляції, фібринолізу, мофрологічних і морфометричних ознак ушкодження плацентарного комплексу.
 • Клініко-антропологічне прогнозування, профілактика та лікування невиношування вагітності

           Розкрито зв'язок між конституцією жінок та невиношуванням вагітності з урахуванням соматотипологічних особливостей (вимір різнонаправлених ознак - поздовжніх, поперечних, обхватних і оцінка компонентного складу тіла вагітних), комплексного вивчення психологічного статусу вагітних і дослідження сенсорної асиметрії головного мозку вагітних, біохімічних показників. На основі дослідження конституції вагітних розроблено прогнозування та математичне моделювання невиношування вагітності. Вірогідність безпомилкового прогнозу невиношування вагітності у разі використання даної діагностично-прогностичної моделі складає 85 %. Запропоновано комплексне лікування невиношування вагітності із застосуванням нітрогліцеринової системи (нітро-дур пластир) для забезпечення безперервного токолізу.
 • Особливості прогнозування, діагностики та лікування невиношування вагітності у жінок, що проживають в умовах приморського міста

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Стокалюк; Одеський держ. медичний ун-т. — О., 2002. — 16 с.: табл. — укp.
 • Поетапна корекція морфофункціональних порушень у плаценті при загрозі невиношування вагітності

           Вивчено етіологічні фактори, патогенетичні механізми, клінічні особливості перебігу вагітності та пологів у випадку загрози переривання вагітності, їх вплив на формування плацентарної недостатності. Виявлено особливості гістогенезу плаценти у разі спонтанних абортів за умов лікування загрози переривання вагітності. Досліджено спрямованість та інтенсивність морфофункціональних компенсаторних процесів у плаценті за різних термінів вагітності у процесі лікування невиношування шляхом визначення кількісної динаміки її структур і змін гормональної функції, з урахуванням параметрів біопрофілю плода. Запропоновано патогенетично обгрунтований комплекс лікувальних заходів щодо корекції порушень плаценти з застосуванням дюфастону та дезагрегатів.
 • Клініко-патогенетичні механізми діагностики, лікування і профілактики ускладнень вагітності у жінок з хронічними гепатитами та при розвитку у них HELLP-синдрому (клініко-експериментальне дослідження)

           Вивчено патогенез та особливості перебігу вагітності та пологів у жінок, що страждають на хронічний гепатит та у разі обтяження перебігу вагітності HELLP-синдромом. За допомогою клініко-біохімічних, гормональних, біофізичних, імунологічних, імуноморфологічних, морфологічних, реовазографічних досліджень визначено критерії оцінювання стану фето-плацентарного комплексу. Встановлено погіршання стану внутрішньоутробного плода, наявність гормонального дисбалансу, виснаження антиоксидантної системи захисту, порушення мікрогемоциркуляції в матково-плацентарному басейні, наявність імунологічних порушень за вторинним гіпосупресорним варіантом у жінок з хронічними гепатитами. Встановлено, що за даної патології у 2,6 рази підвищується ризик розвитку HELLP-синдрому; доведено провідну роль аутоімунного компонента в патогенезі розвитку цієї хвороби. На підставі ретельного аналізу отриманих результатів виділено маркери розвитку HELLP-синдрому. Доведено, що використання рекомендованого лікувального комплексу, який включає дискретний низькооб'ємний плазмаферез, гепабене, гетеротопічну трансплантацію фетального тимуса сприятливо впливає на перебіг вагітності та пологів у жінок з хронічними гепатитами і дозволяє у 2,8 рази, у порівнянні з традиційною терапією, знизити ризик розвитку HELLP-синдрому.
 • Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування у жінок з гіпотирозом

           Досліджено зниження частоти непланованої вагітності та невиношування у жінок з гіпотирозом на підставі вивчення клініко-ендокринологічних, функціональних, біохімічних та мікробіологічних особливостей, а також розробки комплексу передгравідарної підготовки і лікувально-профілактичних заходів. Проаналізовано структуру і основні причини невиношування, порівняльні аспекти клінічного перебігу передгравідарного періоду, вагітності й пологів, стану новонароджених, функціонального стану щитовидної залози і фетоплацентарного комплексу у жінок з гіпотирозом. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо зниження частоти невиношування у жінок з гіпотирозом на підставі використання профілактики непланованої вагітності як передгравідарної підготовки із застосуванням гормональних і антигомотоксичних препаратів.
 • Прогнозування, рання діагностика та лікування невиношування вагітності

           Розроблено нові критерії прогнозування та ранньої діагностики невиношування вагітності на основі виявлення патологічних змін центральної та вегетативної нервової системи, зниження рівня гормонів фетоплацентарного комплексу, магнію в сироватці крові. Запропоновано курс комплексної терапії невиношування з застосуванням піхвових супозиторіїв з магнійвмісним мінералом бішофіт. Доведено, що місцеве застосування супозитарної маси з бішофітом не викликає патологічних змін внутрішніх органів вагітних щурів та сприяє посиленню кровопостачання матки. Висвітлено високу ефективність лікування, що реалізується пролонгацією вагітності та терміновими пологами, зменшенням відсотку гестаційних і перинатальних ускладнень на фоні зниження патологічних дисфункцій центральної та нервової систем, нормалізацією функціонування фетоплацентарного комплексу, за даними гормональних, метаболічних, ультразвукових, кардіотокографічних методів обстеження.
 • Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при невиношуванні вагітності

           Комплексно вивчено стан системи мати - плацента - плід у разі невиношування вагітності на органному, тканинному та клітинному рівнях. Проаналізовано причини виникнення фетоплацентарної недостатності (ФПН) і невиношування вагітності, виявлено особливості перебігу вагітності та пологів, стану плода та новонародженого, процесів адаптації новонародженого в ранньому неонатальному періоді, вивчено функціональний стан плода за допомогою кардіомоноторного дослідження та визначення біофізичного профілю плода. З'ясовано морфо-функціональні особливості плацент у разі невиношування вагітності та проведено комплексний клініко-морфологічний аналіз стану новонароджених у пологах і перебігу раннього неонатального періоду. Визначено типи гормональної адаптації фетоплацентарного комплексу (ФПК) в жінок з невиношуванням вагітності. Виявлено значні порушення стану ФПК вагітних на рівні специфічних білків, циклічних нуклеотидів та факторів росту. Доведено, що існує тісна кореляційна залежність між рівнем гормонів, станом плода та вивченими маркерами. Розроблено критерії доклінічної діагностики ФПН, запропоновано та впроваджено до практики охорони здоров'я патогенетично обгрунтований спосіб його корекції у разі невиношування вагітності з застосуванням інстенону та АТФ-лонгу.
 • Комплексна терапія невиношування у вагітних групи радіаційного ризику

           Дисертація присвячена проблемі зниження частоти невиношування вагітності в регіонах аварії на Чорнобильській АЕС. Визначено особливості перебігу вагітності та пологів під впливом малих доз інкорпорованих радіонуклідів, порушення гормональних взаємовідносин, процесів перекисного окислення ліпідів та ультразвукових даних у цих вагітних. Показана прогностична цінність даних методів для діагностики невиношування вагітності. Запропоновано комплекс лікувально-профілактичних заходів з включенням препарату для виведення радіонуклідів "Карбюлоза", спрямованих на корекцію виявлених порушень. Його застосування дозволяє знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень, зокрема загрози переривання вагітності та передчасних пологів, у вагітних групи радіаційного ризику. Показана ефективність запропонованої терапії.
 • Клініко-гормональна характеристика та удосконалення терапії невиношування при гіперпролактинемії

           Запропоновано удосконалену методику лікувальних заходів для вагітних з гіперпролактинемією з використанням алколоїдів ріжок. Встановлено, що застосування бромокриптину у комплексі лікувальних заходів сприяє поліпшенню клінічного перебігу вагітності, припиненню галактореї, зменшенню самовільного переривання вагітності до 17,8 % та покращанню закінчення вагітності для матері та плода.
 • Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологічні аспекти діагностики і лікування

           Проведено комплексне дослідження аутоагресивної поведінки (АП), систематизовано її патогенетичні механізми та процеси суїцидогенезу. Розглянуто клініко-феноменологічні особливості внутрішніх та зовнішніх форм АП, визначено клініко-патогенетичні типи її зовнішніх форм. Розроблено та впроваджено ефективні комплексні методи діагностики та диференційованої невідкладної терапії зовнішніх форм АП. Здійснено комплексний клініко-феноменологічний аналіз форм та типів АП з урахуванням різних видів коморбідних психопатлогічних розладів. Проведено дослідження особистісних девіацій у процесі суїцидогенезу за різних форм та клініко-патогенетичних типів АП. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено метод диференційованої комплексної невідкладної допомоги суїцидентам у найближчому постсуїцидальному періоді.
 • Діагностика та лікування невиношування вагітності у жінок, котрі перенесли запальні захворювання геніталій

           На підставі поглибленого вивчення клінічного перебігу вагітності, гормонального статусу та стану мікробіоценозу статевих шляхів розглянуто проблему поліпшення наслідків вагітності у жінок з невиношуванням після перенесених запальних процесів геніталій шляхом удосконалення діагностики та терапії. Досліджено особливості гормонального статусу та стану мікробіоценозу піхви у вагітних з невиношуванням залежно від наявності порушень менструальної функції внаслідок запальних процесів. Розроблено схему поетапного обстеження вагітних з невиношуванням після перенесення запальних захворювань геніталій залежно від змін піхвового вмісту. Обгрунтовано та впроваджено комплекс лікувальних заходів для жінок із запальними захворюваннями геніталій в анамнезі, який включає місцеву та системну антибактеріальну терапію, а у вагітних з розладами менструального циклу - додатково хоріонічний гонадотропін у складі комплексної терапії невиношування вагітності.
 • Профілактика та лікування звичного невиношування вагітності у жінок з автоантитілами до хоріонічного гонадотропіну людини

           Визначено частоту виявлення автоантитіл до хронічного гонадотропіну людини (ХГЛ) в пацієнток із звичним невиношуванням (ЗН) неясного генезу. Вивчено показники імунного статусу та стан гемостазу поза та під час вагітності в пацієнток за наявності автоантитіл. Оцінено функціональний стан фетоплацентарного комплексу, зокрема, гормональної функції плаценти в жінок з даною патологією. Розроблено схеми клініко-лабораторного обстеження та лікувально-профілактичних заходів поза та під час вагітності жінок з автосенсибілізацією до ХГЛ та оцінено їх ефективність.
© 2007-2018