От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Переорієнтація професійної самосвідомості студента фізреабілітолога / В. Кукса // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 4. — С. 40-47. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Сокращенное названиеПереорієнтація професійної самосвідомості студента фізреабілітолога
| 1 |РезюмеОсвоение студентами будущей

специальности следует начинать

с воспитания профессионального

мышления в соответствии с содержанием будущей профессиональной

деятельности. Дальнейшая подготовка

кадров по физической реабилитации

невозможна без переориентации

самосознания на оздоровительный

стиль мыследеятельности.


Summary

Mastering future specialty by students

should begin with development of

professional thinking in accordance

with contents of future professional

activity. Further preparation of physical

rehabilitation specialists is impossible

without reorientation of self-consciousness

on health-related style of thinking.40


4142434445

46
47


| 1 |
Смотрите также:
 • Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України

           Досліджено психологічні особливості діяльності військовослужбовців військ Протиповітряної оборони, структуру їх професійної самосвідомості та особливості її сформованості у офіцерів, прапорщиків, воїнів строкової служби. Виявлено чинники та динаміку розвитку професійної самосвідомості кадрових військовослужбовців та воїнів строкової служби. Запропоновано програму формування та психокорекції професійної самосвідомості військовослужбовців, основу якої складає формування психологічної культури та зміна "Я - концепції". Розроблено комплекс психологічних методів вивчення професійної самосвідомості військовослужбовців.
 • Формування "образу Я" працівників ОВС у процесі професійного становлення

           Проведено психологічний аналіз самосвідомості працівників органів внутрішніх справ (ОВС). Висвітлено сучасні підходи до проблеми самосвідомості. Розглянуто співвіднесеність понять "Я-концепція" і "образ Я". Проаналізовано уявлення про структуру "образу Я". Висвітлено засади системного підходу до дослідження "образу Я". Показано роль самосвідомості у професійному становленні, формуванні моральних якостей і відповідальності працівників ОВС. Показано, що самосвідомість є цілісною системою, структурні компоненти якої взаємозалежні між собою і зовнішнім світом. Самовідношення є показником професійної ідентифікації працівників ОВС. Особливості "образу Я" зумовлені особливостями етапу професійного становлення й особливостями професійної діяльності. Виявлено й описано певні механізми самосвідомості, характерні для даних працівників. На підставі результатів досліждення запропоновано шляхи оптимізації процесу професійної орієнтації.
 • Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів

           Досліджено проблему становлення професійної самосвідомості студентів технічних універстетів. Установлено, що соціально психологічними чинниками професійного становлення даних студентів є загальні уявлення про цінність їх фаху (аксіологічний фактор) і соціальні прояви діяльності (феноменологічний фактор). З'ясовано, що образ "я - фахівець" є стрижневим компонентом професійної самосвідомості, прагнення до зближення зазначеного ідеального образу й соціально заданого образу професійності набуває розгортання як "адаптація у середовищі". Саме останній тип адаптації фактично забезпечує професійне становлення. Показано, що успішне професійне становлення фахівців інженерних спеціальностей вимагає актуалізації особистісної, предметної та соціальної рефлексії. Зроблено висновок, що особистісна рефлексія взаємопов'язана з виробленням образу "я - фахівець", предмента рефлексія засвідчує успішність (правильність/неправильність) дій; соціальна рефлексія - значущість фаху, його роль у суспільному бутті.
 • Психолого - педагогічні аспекти сутності професійної самореалізації студентів

           Висвітлено проблему становлення професійної самореалізації студентів. Проведено аналіз наукової літератури та виявлено поняття самореалізації та професійної самореалізації студентів. Розкрито особливості, рівні та параметри професійної самореалізації майбутніх педагогів. Остання показана як складний процес, що здійснюється в результаті активної діяльності студента.
 • Сумісна діяльність співака і концертмейстера у професійній підготовці студента-вокаліста

           Розроблено модель професійної підготовки студентів-вокалістів до сумісної діяльность і з концертмейстером. Науково обгрунтовано суть і структуру понять "співтворчість" і "навчальна співтворчість". Запропоновано та апробовано методику діагностики рівнів розвитку ансамблевих якостей студентів-вокалістів у процесі сумісної професійної діяльності з концертметйстером. Впроваджено та апробовано методику формування співтворчості між студентом даного фаху і концертмейстером у ході їх педагогічної та виконавської взаємодії та модель професійної підготовки студентів-вокалістів до цієї діяльності.
 • Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва

           Досліджено процес формування національної самосвідомості як необхідної професійної педагогічної якості особистості майбутніх учителів. Здійснено теоретико-методологічний та історико-педагогічний аналіз проблеми, визначено основні історичні ступені розвитку національної самосвідомості, виявлено її структурні складові. Обгрунтовано необхідність та перспективність формування національної самосвідомості засобами українського музичного мистецтва, розглянуто специфіку національного музичного образу як основного чинника даного процесу. Визначено критерії оцінювання та показники рівнів сформованості національної самосвідомості. Розроблено та апробовано основні професійно орієнтовані напрямки та засоби формування національної самосвідомості майбутніх учителів як засоби впровадження українського музичного мистецтва у навчально-виховний процес. Експериментально доведено ефективність їх дії завдяки відповідним факторам впливу, насамперед, художньо-мистецького, на національну самосвідомість в цілому, а також на її структурні складові: гносеологічний, аксіологічний та онтологічний.
 • Соціально-політичні фактори трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини XX ст.

           Досліджено соціально-політичні фактори, що зумовили трансформацію етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст. Висвітлено особливості прояву етнічної самосвідомості на початковій та завершальній стадіях зазначеного періоду етноісторичного розвитку. Визначено елементи та явища, що найбільше вплинули на модифікацію структури етнічної самосвідомості.
 • Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки молодших спеціалістів стоматологічного профілю

           Теоретично обгрунтовано та експериментально апробовано організаційно-педагогічні умови професійної підготовки молодших спеціалістів стоматологічного профілю у контексті загальних вимог особистісного підходу до організації процесу професійної підготовки. На підставі факторного аналізу тенденцій розвитку систем освіти та середовищних систем і досвіду професійної підготовки допоміжних фахівців зазначеного профілю за рубежем виявлено зумовленість і необхідність фахової підготовки в Україні молодшого спеціаліста стоматологічного профілю. Обгрунтовано зміст і розроблено модель професійної підготовки нового для України фахівця - асистента лікаря-стоматолога, а також його освітньо-кваліфікаційну характеристику й освітньо-професійну програму. Визначено організаційно-педагогічні умови, які забезпечать ефективність професійної підготовки асистента лікаря-стоматолога у вищому медичному навчальному закладі, а саме: систему трисуб'єктної взаємодії навчального закладу, студента як майбутнього фахівця та потенційного роботодавця, а також педагогічні можливості для самореалізації студента як суб'єкта власної професійної підготовки. Запропоновано варіанти інтерактивного трисуб'єктного планування та адаптивного управління, методику роботи з індивідуальним навчальним "Портфелем фахівця" та колективним "Портфелем документів асоціації асистентів лікаря-стоматолога" як способи формування суб'єктного досвіду майбутнього фахівця. Шляхом експерименту доведено ефективність впровадження організаційно-педагогічних умов фахової підготовки асистента лікаря-стоматолога.
 • Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер

           Розкрито психологічну суть, структуру та види ідентичності. Виявлено психологічні детермінанти становлення професійної ідентичності у майбутніх медсестер. Розроблено тренінг, спрямований на оптимізацію становлення їх професійної ідентичності й експериментально перевірено його ефективність. Відзначено, що професійна ідентичність як інтегративний феномен розвивається у ході професійного навчання, є механізмом формування професійної самосвідомості та результатом професійного самовизначення, персоналізації та самоорганізації, має прояв в усвідомленні власної єдності з професією та представниками певної професії. Відзначено, що сформованість професійної індентичності у вигляді відносно стійкого особистісного утворення можна констатувати у разі перебування певного працівника на достатньо високому рівні оволодіння професією. Серед психологічних детермінант професійної ідентичності важливе місце займає сформованість Я-образу.
 • Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності

           Простежено розвиток самосвідомості обдарованих дітей старшого дошкільного віку у спільній з однолітками діяльності. Виявлено структурні особливості самосвідомості обдарованих дітей, встановлено причини комунікативних труднощів, які виникають між обдарованими дітьми та їх ровесниками - партнерами по спільній діяльності. Визначено умови та шляхи розвитку самосвідомості даних дітей. Доведено, що у процесі виконання різних видів спільної діяльності та модифікації складу її учасників досягається високий рівень актуалізації очікуваної обдарованою дитиною оцінки самої себе з боку однолітків - партнерів по спільній діяльності. Зазначено, що тим самим створюються сприятливі умови для розвитку самосвідомості обдарованої особистості як суб'єкта комунікативної взаємодії.
 • Філософсько-освітні виміри самосвідомості

           Розглянуто феномен самосвідомості в контексті освітнього процесу. З огляду на фундаментальні проблеми даного процесу та конкретно-історичні протиріччя його змісту, а також формування здатності судження людини як умови її саморефлексії та самоздійснення, визначено категоріальні та культурно-практичні виміри філософсько-освітніх форм самосвідомості. На підставі критичного зіставлення та взаємопроникнення філософсько-освітніх, історико-філософських, психологічних і педагогічних аспектів розвитку самосвідомості з'ясовано принципові критерії можливості розвивальної освіти. Розкрито основні закономірності становлення історичних форм самосвідомості через діалектику її філогенезу у феноменологічному просторі та в логіці форм суспільної свідомості як ідеальних форм самосвідомості людства. На підставі компаративного аналізу освітніх теорій і практик у сучасному філософському дискурсі і в контексті філософської педагогіки видатних філософів XX ст. доведено необхідність застосування філософсько-освітніх вимірів самосвідомості у розвивальному навчанні у сучасній системі освіти.
 • Формування національної самосвідомості у підлітків на уроках музики в загальноосвітній школі (на матеріалі творчої спадщини західноукраїнських композиторів ХIХ - початку ХХ століття)

           Запропоновано поняття національної самосвідомості, розкрито зміст її структурних компонентів, сфер прояву, рівнів сформованості та розроблено новий підхід до її формування. Висвітлено педагогічний потенціал західноукраїнського музичного мистецтва XIX - початку XX ст. та особливості його реалізації в процесі національного виховання особистості (з урахуванням регіонального підходу). Обгрунтовано методичні засади формування національної самосвідомості підлітків на уроках музики засобами західноукраїнської професійної музики зазначеної доби, де основу педагогічного впливу складає цілеспрямований розвиток у підліків емоційного сприймання, здатності до емпатії, національної ідентифікації та естетичного оцінювання в їх єдності та взаємодії. Запропоновано теоретичну концепцію про виховний потенціал західноукраїнської музики досліджуваного періоду, з використанням якої визначено показники та критерії діагностики рівнів сформованості національної самосвідомості підлітків та розроблено дві моделі її розвитку: структурно-динамічну та функціональну.
 • Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості

           Досліджено психологічну суть, структуру, джерела та чинники формування національної самосвідомості. Розкрито її взаємозв'язок зі змістом ціннісних орієнтацій, етнокультурних потреб у контексті життєвих ідеалів, способу буття людини. Визначено історико-психологічні детермінанти, соціально-психологічні фактори національного самоусвідомлення. Розглянуто психомоделювальний вплив національної самосвідомості на соціальні процеси в Україні.
 • Самосвідомість як предмет філософського аналізу

           Досліджено феномен самосвідомості. Вивчено рефлексивну та пререфлексивну моделі пояснення самосвідомості, а також можливі наративності самосвідомості. На підставі узагальнюючого аналізу класичних і новітніх філософських праць з даної проблематики розкрито зміст поняття "самосвідомість", яка є єдиною відомою структурою, здатною робити себе предметом дослідження. Самосвідомість характеризується певною виокремленістю з контексту та пластичністю мовної ситуації, у якій вона може з'являтись. Обгрунтовано, що результат дослідження феномену самосвідомості можна отримати лише за "синтетичного", системного підходу. Показано, що з темою самосвідомості пов'язана тема анархії.
© 2007-2020