От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Сучасні підходи до фізичного виховання школярів, які мешкають в умовах з різним рівнем радіаційного забруднення довкілля / Ж.Г. Сотник // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 15. — С. 24-27. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Сокращенное названиеСучасні підходи до фізичного виховання школярів, які мешкають в умовах з різним рівнем радіаційного забруднення довкілля

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В УМОВАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ РАДІАЦІЙНОГО
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Сотник Ж.Г.

Рівненський економіко-гуманітарний інститут


Анотація. Збільшення обсягу фізичних вправ на гнучкість сприяє покращенню показників фізичної підготовленості
та фізичному стану в цілому у дітей 10 – 14 років, що проживають в радіаційно-забруднених територіях.

Ключові слова: радіаційний вплив, фізичне виховання, гнучкість.

Аннотация. Сотник Ж.Г. Современные подходы к физическому воспитанию школьников, которые живут в условиях с
разным уровнем радиационного загрязнения окружающей среды. Увеличение объема физических упражнений на гибкость
оказывает содействие улучшению показателей физической подготовленности и физическому состоянию в целом у детей
10-14 лет, которые проживают в радиационно-загрязненных территориях.

Ключевые слова: радиационное влияние, физическое воспитание, гибкость.

Summary. Sotnik G.G. The modern approaches to physical education of the schoolboys, which live in conditions
with a different level of radiative contamination of environment. Increase of volume of physical development
of flexibility positively influences on parameters of physical preparation of children by age 10-14 years,
living on radiating – infected territories.

Keywords: flexibility, radioactive influence, physical education.


На даний час окремі регіони України характеризуються різним рівнем радіоактивного забруднення, утвореного в
результаті аварії на ЧАЕС. При цьому наукові дані, сучасне розуміння сутності біологічної дії іонізуючого
випромінення, вказують на те, що будь-яке радіоактивне забруднення території негативно відбивається на
фізичному стані дитячого та дорослого населення.

До категорії осіб з підвищеним ризиком втрати здоров’я належатимуть громадяни, які зазнали впливу
радіоактивного опромінення і отримали або можуть отримати, проживаючи з 26.04.1986 року по 26.04.2056 року
(тобто протягом 70 років) на забруднених територіях, ефективну дозу опромінення понад 70 мЗВ, а також особи,
які у віці до 3 років отримали дозу опромінення щитовидної залози понад 50 мЗВ або у віці від 13 до 18 років –
понад 100 мГр (“Вільне слово” від 28.03.2001 р.)

Питання перед нами встає, що робити, щоб допомогти людям, які зазнали і зазнають радіаційного впливу. Так як
ми належимо до спеціалістів фізичного виховання, перед постає завдання впровадити фізичні вправи, які б
оздоровлювали людей, покращували їх фізичний стан, а дітей і фізичний розвиток, та фізичну підготовленість.
Під впливом систематичних занять фізичною культурою підвищується неспецифічна стійкість організму до
найрізноманітніших несприятливих факторів: інфекцій, різних температурних впливів, радіації, інтоксикації та
ін. (Волков В.Н., Бухарин О.В., 1964, Летунов С.П., 1962, Марков А.Ф., 1975, Bosek, 1961, Рушн В.Я., 1968,
Зімкін Н.В., Коробков А.В., 1959).

Мя’зові навантаження можуть викликати значні пристосовуючі зміни функціональних систем організму, постійно
підтримуючи і удосконалюючи його функціональні можливості.

Результати наукових досліджень О.М. Афонька (1995) показують, що ефективним засобом масового оздоровлення
школярів, які проживають на території з високим рівнем радіоактивного забруднення, є фізичні вправи аеробного
характеру. Він вважає, що систематичне використання аеробних навантажень сприяє неспецифічної стійкості
радіорезистентності. Для підвищення функціональної активності систем, які відповідають за виведення з
організму радіонуклідів, необхідно активізувати діяльність серцево-судинної системи, а також нирковий кровотік
і процес сечоутворення.

Подібних висновків дійшов В.В. Чижик (1996). Він рекомендує використовувати вправи (біг, біг на лижах,
спортивні ігри), тривалість яких помірно зростає з 5 до 30 хвилин протягом навчального року. Навантаження
рекомендує виконувати при частоті пульсу 130 – 150 уд/хв, що позитивно впливатиме на серцево-судинну систему і
систему дихання підлітків, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях.

В.І. Завацький (1998) також для підвищення фізичної працездатності організму підлітків, які проживають в
регіонах радіаційного контролю, рекомендує використовувати, перш за все, фізичні навантаження аеробного
характеру.

М.А. Іваськевич, К.П. Козлова рекомендують особливу увагу приділяти розвитку витривалості. З метою підвищення
аеробних можливостей автори рекомендують метод регламентованих вправ при ЧСС 160 – 170 уд/хв до кінця вправи,
інтервал відпочинку 1 – 3 хвилини. Для підвищення захисних властивостей організму автори вважають
обов’язковими вправи на розтягування і на розслаблення.

П.С. Данчук (2001) враховує, що найбільш педагогічним ефектом в умовах радіаційного довкілля до 40 Кі в
фізкультурних заняттях з дівчатками і хлопчиками відіграють експериментальні програми з переважним змістом
ігрового і комплексного характеру до 5 Кі/кв. км і в “чистій” зоні – комплексного, легкоатлетичного і
ігрового.

О.М. Мельник, В.В. Кот, В.І. Парчук (1994) рекомендують дотримуватись методичних рекомендацій на уроках
фізичної культури, а саме, застерігають не допускати у процесі виконання фізичних вправ ЧСС вище 130 – 140
уд/хв; виключити кількісні показники з навчальних нормативів при довготривалих або максимальних навантаженнях,
натомість більше включати вправи на “розтягування” та на розтягнення, дихальні вправи.

Наукові дослідження С.М. Дмитренко (1998) показали високу ефективність для зміцнення здоров’я і підвищення
фізичного стану школярів, введення на території радіаційного забруднення третього уроку фізичної культури із
спрямованістю на розвиток фізичних якостей школярів. У процесі фізичного виховання учнів також рекомендується
використовувати медико-біологічні засоби відновлення, зокрема спіруліну.

Враховуючи низький стан здоров’я юнаків, які проживають на території радіаційного забруднення, О.Т. Мазурчук
(1999) рекомендує заняття з фізичного виховання проводити в два етапи. На першому етапі засоби і методи
фізичного виховання спрямовані на вирішення оздоровчих питань, зміцнення серцево-судинної, дихальної систем, а
на другому етапі – збільшення адаптаційних можливостей організму до умов м’язевої діяльності, розвиток
фізичних якостей, підвищення захисних сил і опірності організму до несприятливих факторів зовнішнього
середовища.

Я.М. Ніфака та Г.В. Бельський (1994), як засіб реабілітації дітей та дорослого населення, рекомендують
плавання. Методика навчання плаванню дітей та дорослого населення, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
базується на загально-педагогічних принципах з врахуванням індивідуального підходу свідомості і активності,
систематичності, наочності і доступності.

Т.Б. Кутяк (1998) рекомендує на території радіаційного забруднення один урок фізичної культури використовувати
для виконання загальнорозвиваючих вправ, оздоровчу ходьбу, вправи для розвитку фізичних якостей, бігу, а
другий – для виконання вправ ритмічної гімнастики.

У процесі початкового етапу спортивної підготовки юних легкоатлетів у зонах посиленого радіоекологічного
контролю О. Ерешенко рекомендує використовувати спортивно-ігровий метод швидкісно-силової спрямованості.

І.М.Дуб виявив педагогічний ефект використання у несприятливих екологічних умовах спеціальних вправ із
переважною спрямованістю на розвиток швидкісно-силових якостей і фізичного стану організму. Результати
дослідження дозволяють рекомендувати наступні методи розвитку швидкісно-силових якостей : коловий – для
розвитку стрибковості, повторно-прогресуючий в сукупності з коловим – для розвитку м’язової сили, спини і
черевного пресу; змагальний і спортивно-ігровий – для розвитку швидкості і частоти рухів рук.

Е.М. Навроцький (2000 р.) пропонує у процесі фізичного виховання юнаків 16 – 17 років, які проживають на
території радіаційного забруднення використовувати комплексний варіант оздоровчого тренування в таких
співвідношеннях фізичних навантажень: розвиток витривалості (35 % у 10 класі і 40 % у 11 класі), сили (20 % і
30 %), швидкісно-силових якостей (10 % і !0 %), швидкості (10 % і 5 %), спритності (15 % і 10 %) та гнучкості
(10 % і 5 %). Проведення фізичного виховання серед юнаків 16 – 17 років передбачає три етапи: втягуючий
(поступове підвищення функціональних можливостей); основний період (розвиток фізичних якостей, підвищення
опірності організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища); підсумковий (продовження систематичних
занять фізичними вправами, підведення підсумків навчального року, детального інструктажу щодо самостійних
занять).

Заслуговують на особливу увагу дослідження О.С. Куца, М.І. Стужук, В.А. Леонової, які проводили комплексне
поглиблене вивчення фізичного стану і здоров’я 15 тис. дітей 6 – 17 років, які проживають на радіоактивно
забруднених територіях, які запропоновують системний підхід до розвитку фізичних якостей школярів на уроках

Смотрите также:
 • Диференціація фізичного виховання школярів 11 - 14 років, які проживають у різних зонах радіаційного забруднення

           Висвітлено питання, які стосуються фізичного розвитку, фізичної підготовленості, психофізіологічного статусу, рівня захворюваності школярів віком 11 - 14 років, які проживають за негативних умов довкілля Києва. Порівняно результати дослідження хлопчиків 11 - 14 років IV зони радіаційного контролю (м.Фастів) та відносно "чистої" зони Києва, дані досліджень киян-однолітків до та після аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовано сучасне програмне та нормативне забезпечення фізичного виховання в школі. Запропоновано шляхи підвищення рухової активності школярів на уроках фізичної культури та рівня їх фізичної підготовленості за допомогою найбільш ефективної програми корекції процесу фізичного виховання в школі, адекватної фізичному стану хлопчиків. Розроблено та впроваджено 20-ти бальну рейтингову систему оцінки фізичної підготовленості школярів.
 • Корекція функціонального стану школярів, що проживають в зонах радіаційного забруднення

           Досліджено стан здоров'я дітей середнього шкільного віку, які мешкають у різних зонах радіаційного контролю. Представлено програму позакласної роботи з фізичного виховання з метою покращання функціонального стану, фізичної підготовленості підлітків. Встановлено взаємозв'язок між вмістом інкорпорованих радіонуклідів в організмі та функціональними можливостями, фізичним станом підлітків. З'ясовано ставлення учнів VI - VIII класів до занять фізичними та спортивними вправами. Розроблено програму оздоровчих занять фізичними вправами для дітей вказаного віку, які мешкають на території радіаційного забруднення. Використано комплексний підхід з метою вирішення проблеми покращання функціонального стану та фізичної підготовленості школярів. Запропоновано корекційну програму з проведення позакласних занять з фізичного виховання, яка є ефективним адаптогенно-реабілітаційним засобом оздоровлення дітей.
 • Корекція клімактеричних порушень у жінок, які мешкають на території з високим рівнем радіонуклідного забруднення

           Висвітлено порівняльні аспекти клінічного перебігу клімактеричного синдрому в жінок, які мешкають на територіях з різним рівнем радіонуклідного забруднення. Розкрито роль психосоціальних факторів у генезі клімактеричних порушень. Встановлено взаємозв'язок між клінічними, психосоціальними, ендокринологічними та гемостазіологічними порушеннями в жінок з клімактеричним синдромом. Розроблено та впроваджено практичні рекомендації щодо зниження частоти та ступеня тяжкості клімактеричних порушень у жінок, які мешкають на території з високим рівнем радіонуклідного забруднення з використанням замісної гормональної корекції та комплексних фітопрепаратів.
 • Формування мотивації до занять фізичними вправами дівчат 11 - 15 років, які проживають на території радіаційного забруднення

           Визначено рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціональних можливостей дівчат 11 - 15 років, які постійно проживають у зоні радіаційного контролю, а також виявлено їх ставлення до фізичного виховання та спорту. Встановлено взаємозв'язки між показниками фізичного стану. Запропоновано технологію формування мотивації до занять фізичними вправами школярок, які проживають на території радіаційного забруднення.
 • Програмування засобів і методів фізичного виховання юнаків 16 - 17 років, які проживають на території радіаційного забруднення

           Розроблено зміст та співвідношення фізичних вправ на уроках фізичної культури, дозування фізичних навантажень різної спрямованості. Встановлено закономірності взаємозв'язків між показниками фізичного розвитку та підготовленості, а також функціональних можливостей юнаків та вмістом в організмі цезію. Запропоновано методику фізичного виховання юнаків, які проживають на радіаційно забрудненій території.
 • Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання

           Вперше визначено пріоритетні фактори, що забезпечують рівень прояву окремих фізичних якостей дітей віком 7 - 9-ти років з різним рівнем фізичного здоров'я на підставі вивчення структури фізичного стану й окремих його компонентів. Вперше індивідуальні норми фізичної підготовленості обгрунтовано з використанням не тільки математичного підходу, а й з урахуванням особливостей розвитку організму, індивідуальних періодів формування фізичних якостей та стану фізичного здоров'я сучасних школярів України віком 7 - 9-ти років. Вперше розроблено орієнтовні нормативи фізичної підготовленості, які доступні для школярів даного віку з низьким, нижчим за середній і середнім рівнем фізичного здоров'я, з урахуванням вимог дидактичних принципів індивідуалізації та доступності. Розроблено алгоритм розрахунку індивідуальних норм фізичної підготовленості молодших школярів у навчальному процесі шкільного фізичного виховання залежно від індивідуальних особливостей організму дітей молодшого шкільного віку.
 • Еколого-генетичні аспекти репродукційного здоров'я жінок в умовах забруднення довкілля

           Проведено дослідження плаценти у разі доношеної вагітності у здорових жінок, які мешкають в регіонах з різним рівнем забруднення навколишнього середовища у поєднанні з оцінкою стану репродукційного здоров'я та рівня мутагенезу в соматичних і статевих клітинах вагітних з цих районів. Доведено залежність морфологічних і органометричних показників плаценти від рівня активності окисних ферментів в її тканині. Запропоновано використання показників морфологічних і гістохімічних реакцій плаценти людини у разі доношеної вагітності як медико-біологічних критеріїв оцінки якості навколишнього середовища проживання людини.
 • Про рівень та якість фізичної підготовленості юнаків старших класів, які мешкають в умовах пострадіаційного забруднення і не займаються спортом

           Розглянуто проблему фізичної підготовленості школярів, які мешкають за умов пострадіаційного забруднення. Визначено рівень та якість фізичної підготовленості юнаків старших класів віком 15 - 17 років за системою державних тестів і нормативних оцінок фізичної підготовленості населення України.
 • Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів із різним рівнем фізичного здоров'я

           Досліджено проблему вдосконалення процесу фізичного виховання студентської молоді шляхом індивідуалізації фізичних навантажень з урахуванням рівня їх фізичного здоров'я. Проаналізовано результати дослідження 312-ти студентів основного відділення ВНЗ. Розроблено модельні характеристики різних рівнів фізичного здоров'я, на підставі взаємозв'язку між основними показниками фізичного здоров'я. З урахуванням розроблених модельних характеристик різних рівнів фізичного здоров'я запропоновано новий підхід до розподілу студентів за групами з метою проведення занять фізичними вправами, відмінний від загальноприйнятого розподілу, який враховує характер захворюваності. Розроблено прогнозні моделі фізичної підготовки студентської молоді залежно від рівня фізичного здоров'я. Обгрунтовано теоретичні положення регламентації навантажень у процесі її фізичного виховання з урахуванням рівня фізичного здоров'я.
 • Фізичний стан студентів-першокурсників вузів різного профілю, які проживали на територіях радіаційного забруднення

           Наведено результати досліджень фізичного стану та здоров'я студентів. Встановлено зниження функціональних можливостей організму студентів, що мешкали на територіях радіаційного забруднення.
 • Педагогічні аспекти формування здорового способу життя у молодших школярів, які проживають в зоні підвищеної радіоактивності

           Визначено рівень фізичного розвитку, рухової активності, фізичної підготовленості молодших школярів. Проаналізовано стан ведення здорового способу життя учнями та їх батьками, що проживають в екологічно несприятливих умовах. На основі одержаних результатів розроблено методику формування здорового способу життя у школярів, які проживають у зоні радіаційного забруднення, що дозволило якісно підвищити рівень сформованості здорового способу життя у молодших школярів.
 • Залучення школярів до здорового способу життя засобами фізичного виховання в умовах ступеневої освіти

           Проаналізовано основні шляхи формування в школярів потреби в здоровому способі життя.
 • Зміст фізичного виховання в соціальній інтеграції та реабілітації школярів 15 - 16 років із церебральним паралічем

           Розроблено комплексну (психолого-педагогічної, фізичної та фізіотерапевтичної дії) програму соціальної інтеграції та реабілітації школярів 15 - 16 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання. Обгрунтовано можливість ефективного використання засобів фізичного виховання в системі комплексного застосування реабілітаційних заходів для оздоровлення даних школярів і здійснення соціально-педагогічного впливу на них. Виявлено ефективні методи та тести, які дають змогу визначити ступінь впливу розробленої програми на фізичний та психічний стан даних школярів, а також з'ясувати її оздоровчий, реабілітаційний та інтеграційний ефект.
 • Про виховання молодших школярів

  План Вступ 3 1. Особливості розвитку і виховання молодших школярів 5 2. Нові підходи до навчання і виховання 10 3. Національне виховання 13 Висновки 17 Література 19
© 2007-2020