От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні / С. Дудіцька, О. Зендик // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 2-3. — С. 81-82. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Сокращенное названиеСучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні
| 1 |РезюмеПредлагается программа оздоровления

с элементами системы хатха-йога. Каждый комплекс включает в себя последовательность из 12 элементов низкой

степени интеграции. Темп выполнения

комплекса зависит от подготовленности

занимающихся и длительности работы

по данной методике. Скорость выполнения комплекса корректируется преподавателем. Программа подается в виде

игры. Каждый комплекс разучивается на

протяжении 2–3 занятий. Начинать необходимо с простых и переходить к более сложным упражнениям, систематически
повторяя пройденный материал.

При повторении необходимо следить за

дыханием. Программа реализует задачи лечения, оздоровления и профилактики. Цель программы – стимулировать

дальнейшее физическое развитие и совершенствование.


Summary

Manual in methodology refers to sanitation

programs with elements taken from the

Hatha-Yogi system. Each complex includes

the succession of 12 elements with low

level of integration. The pace of complex

performance depends on preparation level

of those who perform the exercises and

the duration of method practicing. The

speed of performance is corrected by the

instructor. The program is served as a

game. Each complex is mastered during

2–3 training. It is necessary to start with

the simple and to pass to more complicated, systematically repeating previous exercises. It's also necessary
to take care of

one's breathing while repeating the exercises. The program realizes the tasks of

treatment, sanitation and prevention. The

aim of this program is to stimulate the further physical development and perfection.
81

1992.


| 1 |
Смотрите также:
 • Методика стабілографії у фізичному вихованні, спорті і реабілітації

           Розглянуто методологію та модифіковано методику стабілографії для вимірювання та оцінки статодинамічної стійкості тіла і системи тіл у побутовій, трудовій, лікувально-діагностичній та фізкультурно-спортивній сферах.
 • Антропотехнічний підхід у фізичному вихованні школярів

           Зазначено, що цілеспрямоване використання процесів фізичної підготовки і психосоматичного розвитку в професійній діяльності передбачає перегляд і переробку існуючих базових понять. Запропоновано в межах антропотехнічного підходу реалізувати перехід від предметної до дисциплінарної та поліпредметної співорганізації знань і використовуваних засобів.
 • Ефективність комплексного застосування вправ з різним рівнем гравітаційного навантаження у фізичному вихованні студенток

           Розроблено, науково обгрунтовано та запроваджено до практики методики комплексного застосування вправ, що модулюють різні рівні гравітаційного навантаження у фізичному вихованні студенток. Установлено вплив фізичних вправ, які моделюють різні рівні гравітаційного навантаження, на фізичний стан студенток під час занять фізичним вихованням у ВНЗ. З'ясовано залежність і взаємозв'язок між вправами, що модулюють різні рівні таких навантажень і рівнем фізичного стану студенток.
 • Обгрунтування комплексу математичних моделей рівня здоров'я: індекс здоров'я як модель цільової функції управління у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів України

           Обгрунтовано комплекс математичних моделей рівня здоров'я. Індекс здоров'я можна використати для реалізації цільової функції управління у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів України.
 • Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання

           Уперше з застосуванням методу антропометричних оцінок схильності обстежуваних дітей до гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) розроблено систему формування фізичного розвитку дітей дошкільного віку, установлено комплексний рівень їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності. Створено систему методів дозованого бігу у сполученні з дихальними вправами й елементами загартовування у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Уточнено кількісні показники характеристик функціонального стану кардіореспіраторної системи дітей 6-го та 7-го року життя, які часто хворіють на ГРЗ. Доповнено систему засобів фізичного виховання цих дітей.
 • Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні студентів-екологів

           Вирішено проблему підвищення рівня фізичної підготовки, формування прикладних рухових умінь і навичок студентів, які навчаються з освітнім напрямом "Екологія", на базі та шляхом реалізації міжпредметних зв'язків. Теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено використання ефективних засобів професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) у фізичному вихованні студентів, які здобувають вищу екологічну освіту. З урахуванням вимог галузевих стандартів, міжпредметних зв'язків, відомостей узагальнення досвіду фахівців у галузі "Екологія", інтересів студентів-екологів, теоретично обгрунтовано комплекс засобів професійно-прикладної фізичної підготовки екологів у ВНЗ. Визначено головні компоненти фізичного стану студентів, взаємозв'язки між ними й індексами фізичної підготовки студентів, які здобувають вищу екологічну освіту. Експериментально підтверджено ефективність застосування плавання, веслування, туризму в системі ППФП студентів-екологів. На підставі проведеного факторного аналізу визначено оптимальне співвідношення засобів фізичної підготовки студентів, якісно охарактеризовано результати педагогічних досліджень.
 • Раціональне співвідношення вправ оздоровчого спрямування у фізичному вихованні школярок 15 - 17 років, які проживають в радіаційно-забрудненій місцевості, на уроках фізичної культури

           Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено методику підвищення фізичної підготовленості дівчат 15 - 17 років, що мешкають в екологічно несприятливих умовах. Запропонована методика дозволила якісно підвищити ефективність організації навчального процесу й рівень фізичної підготовленості старшокласниць. Комплексний підхід до розвитку фізичних якостей справив позитивний вплив на розумову та фізичну працездатність школярок.
 • Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб'єкти цивільного права

           Проведено комплексний аналіз непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій як суб'єктів цивільного права. Визначено сутність понять "непідприємницька фізкультурно-спортивна організація", "правове становище непідприємницької фізкультурно-спортивної організації". Висвітлено історію становлення непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій, визначено ознаки, що характеризують їх як юридичних осіб. Розроблено класифікацію даних організацій за різними критеріями, наведено їх порівняльну характеристику. Запропоновано визначення поняття "правове становище непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій", розглянуто його елементи й особливості. Визначено місце даних організацій серед учасників цивільних правовідносин. Охарактеризовано складові правового становища непідприємницьких фізкультурно-оздоровчих організацій, зокрема, їх право- та дієздатність. Розкрито зміст поняття "правовий режим майна непідприємницьких організацій". Наведено рекомендації щодо удосконалення чинного цивільного законодавства, що регулює діяльність непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій.
 • Соціально-психологічна структура чинників рухової активності та здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл в системі розробки інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій

           Викладено основні соціально-психологічні параметри системи чинників, що впливають на динаміку показників рухової активності та стану здоров'я школярів. Визначено напрямок їх урахування в процесі розробки інноваційної фізкультурно-оздоровчої технології.
 • Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів

           Розглянуто проблему поліпшення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Уточнено зміст понять "фізкультурно-оздоровча робота", "підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів". Розроблено структурно-логічну модель професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Уточнено зміст, форми, методи, встановлено критерії ефективності й обгрунтовано структурні компоненти (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, комунікативно-рефлексивний) професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Синтез механізмів управління підприємством, що надає спортивно-оздоровчі послуги

           На базі сучасних методів менеджменту (логістичного підходу, економіко-математичного моделювання обслуговування клієнтів, проектного менеджменту) розроблено концепцію синтезу систем управління підприємствами, що надають спортивно-оздоровчі послуги. Удосконалено механізм проектного менеджменту та сформульовано комплекс вимог щодо створення та розвитку інформаційної системи підприємств спортивно-оздоровчої сфери. Встановлено, що реалізація запропонованої концепції забезпечить якісно новий рівень функціонування підриємств даного типу у сучасній українській економіці та сприятиме підвищенню здоров'я нації.
 • Інноваційні технології фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій

           Досліджено питання провадження у діяльність педагогічних університетів інноваційних технологій фізичного виховання студентів з застосуванням народних традицій. З'ясовано сучасний стан дослідженої проблеми у теорії та практиці діяльності кафедр фізичного виховання педагогічних університетів. Визначено суть поняття "інноваційні технології фізичного виховання", критерії та показники сформованості відповідних компонентів у студентів. Розкрито роль народних традицій у фізичному вихованні студентів. Обгрунтовано зміст, форми, методи та засоби інноваційних технологій фізичного виховання студентів. Розроблено й експериментально перевірено ефективність педагогічної моделі впровадження даних технологій з застосуванням народних традицій. Визначено й експериментально досліджено умови виховання студентів з застосуванням народних традицій. Доведено ефективність інноваційних технологій виховання студентів педагогічних університетів.
 • Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11 - 14 років

           За результатами проведеного теоретичного дослідження показано недостатню розробленість організаційно-методичних умов реалізації диференційованого підходу до формування змісту програм оздоровчої спрямованості. Показано індивідуальні особливості морфофункціонального дозрівання та наведено дані, одержані завдяки проведеному лонгітюдинальному експерименту, про суттєві розбіжності темпів статевого дозрівання, зміни фізичної працездатності, здоров'я, щодо підготовленості, взаємозв'язки зміни останніх у хлопчиків-підлітків різних соматотипів. Обгрунтовано організаційно-медичні положення щодо формування оптимального змісту уроків фізичного виховання з метою оздровлення хлопчиків віком 11 - 14 років та розроблено відповідну програму. За результатами експериментальної перевірки розробленого, чинного та запропонованих іншими дослідниками варіантів змісту програм оздоровчої спрямованості, що передбачають урахування особливостей показників фіщичного стану підлітків різних соматотипів, показано вірогідну перевагу першого варіанта, що свідчить про його ефективність у розв'язанні завдань з фізичного виховання в школі та дозволяє рекомендувати для практичного використання.
 • Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

           У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТПятков В.Т. Об'єктивні характеристики циклу влучного пострілу у вправі ГП-4   (С. 3)Кухтій Аю Особливості організації фізкультурно-спортивного руху в окремих європейських країнах   (С. 6)Мудрик Ж. Вплив компонентів структури спеціальної підготовленості на структуру змагальної діяльності та спортивний результат кваліфікованих семиборок у передзмагальному мезоциклі   (С. 9)Данилко М.Т. Технологія формування готовності майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності   (С. 13)Слімаковський О. Використання народних фізичних вправ у фізичному вихованні студентів   (С. 17)Носко М.О., Лайуни Рида Комплексна методика досліджень біомеханічних характеристик спортивних рухів   (С. 21)Медведева Ию Модель целевой соревновательной деятельности в видах спорта со сложнокоординационной структурой движений   (С. 28)Мудрик В.И., Самир А. Р. Салех Системный подход в исследовании управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта   (С. 32)Чочарай З.Ю., Латышев С.В., Езан В.Г. Физическая подготовленность и успешность тактико-технических действий в партере борцов вольного стиля   (С. 36)Седляр Ю.В. Биомеханический анализ имитационных силовых упражнений на наиболее распространенных в практике подготовки пловцов тренажерах   (С. 40)Каратаева Д. А. Исследование техники бега на 400 метров у спортсменов высокой квалификации   (С. 44)Мулик В.В. Методика построения тренировочного процесса биатлонистов различной квалификации в годичном макpоцикле   (С. 50)Лисенчук Г.А. Управление тренировочным процессом футболистов   (С. 55)
© 2007-2019