От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe - Si - B : Автореф. дис... канд. фіз-мат. наук: 01.04.07 / В.Ю. Поварчук; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Сокращенное названиеДослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe - Si - B
Описание
         Проведено експериментальне дослідження впливу електронного та гама-опромінення на структуру та магнітні властивості аморфних і нанокристалічних сплавів системи Fe - Si - B. Показано, що динаміка змін структурного фактора аморфних сплавів даного виду під дією електронного та гама-опромінення якісно однакова. На базі одержаних результатів обгрунтовано два механізми впливу опромінення на структуру аморфних металевих сплавів: радіаційно-стимульовану релаксацію та розупорядкування. Встановлено, що величина та напрям змін висоти першого максимуму структурного фактора, температури Кюрі та кристалізації сплавів Fe - Si - B під дією опромінення істотно залежать від концентрацій кремнію та бору в їх складі. Показано, що відмінність впливу опромінення на ближній порядок і процес кристалізації в аморфних сплавах Fe - Si - B імовірно пов'зана з різними механізмами радіаційно-стимулювальної дифузії атомів кремнію та бору. Встановлено, що в результаті легування сплавів Fe - Si - B нікелем і молібденом відбувається зменшення радіаційної чутливості структурного фактора, температури Кюрі та кристалізації та збільшення чутливості - магнітної проникності. Запропоновано якісну модель впливу легування даними елементами на радіаційно-стимульовані структурні зміни в аморфних сплавах на основні Fe - Si - B. Доведено вплив електронного опромінення за кімнатної температури на подальшу кристалізацію аморфно-кристалічного сплаву на основі Fe - Si - B, яка відбувається за механізмом росту кристалів. Встановлено, що радіаційна чутливість магнітних характеристик нанокристалічних сплавів на основі системи Fe - Si - B - Cu - Nb є нижчою, ніж аморфних. Показано, що зміни магнітних характеристик нанокристалічних сплавів пов'язані зі структурними перетвореннями в аморфній матриці даних матеріалів. Обгрунтовано доцільність застосування радіаційної обробки як методу контрольованої зміни магнітних характеристик аморфних і нанокристалічних сплавів на основі Fe - Si - B.
Смотрите также:
 • Вплив кремнію на магнітні характеристики та інтервали стабільності аморфних сплавів Fe - Si - B

           Наголошено, що під час розробки перспективних аморфних матеріалів з високими магнітними характеристиками, особливу увагу треба приділити впливу легуючих елементів на структуру та властивості цих сплавів. Досліджено вплив кремнію на магнітні ефекти у разі фазових перетворень в аморфних сплавах Fe - Si - B з різним хімічним складом. Розроблено спеціальну методику розрахунку змін намагніченості насичення під час нагрівання аморфних сплавів Fe - Si - B, яка грунтується на використанні адитивності намагніченості сплавів. Одержані співвідношення пов'язують експериментально реєстровані зміни властивостей зі змінами кількості фаз у сплавах з нерівноважною структурою.
 • Рентгенографічні дослідження структури аморфних сплавів системи Ga - Te

  [Електронний ресурс] / В. Цалий, Р. Венгренович, З. Цалий, В. Томаш, А. Москалюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 2. — С. 300-303. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.
 • Електронні та магнітні властивості спін-електронної моделі аморфних сплавів

           Досліджено властивості структурно невпорядкованої спін-електронної моделі аморфних сплавів. Розроблено спрощену модель структури бінарної суміші. Здійснено розрахунок структурних кореляційних функцій. Крім звичайних спін-електронних взаємодій, гамільтоніан моделі включає ще гайзенбергівську обмінну взаємодію атомних спінів і хабардівську взаємодію електронів провідності. Обчислено спектр та густину одноелектронних станів, спектр спінових збуджень. Знайдено закон дисперсії. Структурну невпорядкованість системи враховано з використанням спеціального самоузгодженого способу введення конфігураційно залежних параметрів порядку. Побудовано термодинамічний потенціал. Обчислено намагніченість, поляризацію та параметри магнітних фазових переходів.
 • Особливості проявів дуоденальної виразки у осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації залежно від психосоматичних співвідношень

           Вивчено клінічні прояви, особливості патогенезу та лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки (ПВДК) в осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації. Проаналізовано результати інструментальних і лабораторних досліджень: ендоскопічного, гелікобактерної контамінації, кислотоутворювальної функції шлунка, інтенсивності пероксидації ліпідів, активності ендогенної антиоксидантної системи. Розроблено диференційований підхід щодо лікування ПВДК у даних осіб з урахуванням психосоматичних співвідношень організму. Клінічно та патогенетично обгрунтовано доцільність використання у комплексному лікуванні разом з антихелікобактерною терапією засобів, які впливають на стан центральної нервової системи з вітаміном Е.
 • Ближній порядок в аморфних сплавах на основі телуру

           Досліджено структуру ближнього порядку аморфних сплавів систем Ga - Te, In - Te, Si - Te, отриманих методом спінінгування розплаву, у взаємозв'язку з концентрацією компонентів сплавів та термічною стабільністю. З використанням дилатометрії, диференційно-термічного, електронографічного методів аналізу встановлено мікроструктурні типи, класифікацію яких можна провести на базі двох ознак: квазіевтектики та хімічно впорядкованої ковалентної сітки. Визначено, що на початку концентраційного інтервалу тип структури близький до структури телуру в кристалічному стані. Розраховано характеристичні температури Дебая та повні середньоквадратичні динамічні зміщення атомів, ряд параметрів концепції вільного об'єму.
 • Діагностика і лікування початкових проявів недостатності кровопостачання мозку у осіб, що зазнали впливу малих доз іонізуючої радіації

           За результатами вивчення особливостей виникнення та розвитку початкових проявів недостатності кровопостачання мозку в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС і мешкають на Київщині та Рівненщині розроблено методики виявлення й об'єктивізації розладів з використанням традиційних і нетрадиційних методів діагностики. Наведено методи об'єднаної медикаментозної та немедикаментозної терапії, призначені для виявлення початкових форм недостатності кровопостачання головного мозку у хворих, які зазнали дії іонізуючого випромінювання в малих дозах і мають патогенетичну направленість.
 • Широкосмугові магнітні головки з аморфних сплавів для запису-відтворення електроакустичних сигналів

           Досліджено питання розвитку сучасної техніки магнітного запису на базі використання в магнітопроводах широкосмугових магнітних головок (ШМГ) осердя з прецизійних аморфних сплавів, що дає змогу підвищити щільність і точність магнітного запису. Установлено наявність полів анізотропії в аморфних сплавах з практично нульовою магнітострикцією, виміряно їх величину, виявлено зв'язок між ними та робочими характеристиками ШМГ, досліджено вплив відпалу. Визначено величину нестабільності в часі аморфного магнітопроводу та виявлено фактори, що зумовлюють її рівень, прийнятний для використання в ШМГ. Розроблено метод вимірів локальних полів анізотропії.
 • Вплив термічної передісторії на процеси релаксації і кристалізації рідких та аморфних сплавів на основі заліза в неізотермічних умовах

           Експериментально установлено залежності швидкості охолодження від товщини стрічок d, характер яких визначається конкретним технологічним параметром (швидкість гартувального валку, температура розплаву), за рахунок якого змінювалась d. яка базується на концепції фіктивної температури. Установлено, що швидкість гартування розплаву зумовлює густину загартованих зародків і ступінь відхилення структури від рівноваги та визначено експериментальні умови, за яких кожен з цих чинників впливає на термічну стійкість аморфних фаз.
 • Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах

  : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 [Електронний ресурс] / Олена Адамівна Лапоша; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.
 • Сумісна дія іонізуючої радіації та важких металів на фібробласти мишей в культурі

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 [Електронний ресурс] / Т.М. Дудченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.
 • Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню

           Проведено порівняльне дослідження дії іонізувальної радіації та пероксиду водню на структурний стан хроматину тимоцитів. Показано відмінності у характері та динаміці порушень структури хроматну за дії радіації та пероксиду водню. На підставі аналізу параметрів термоденатурації хроматину й електрофоретичного визначення вмісту гістонів показано, що внесок ділянок вільної, деталізованої, лінкерної та корової ДНК до сумарного гіперхромізму хроматину опромінених тимоцитів знижується у порівнянні з контролем та зменшується вміст гістонів H2B та H1.
 • Структура та функціональні властивості швидкоохолоджених фольг багатокомпонентних сплавів на основі NiTi

           Досліджено ефект високої пластичності в околі температури склування, що має велике практичне значення. ефектом пам'яті форм на основі NiTi. Визначено оптимальні параметри (швидкість деформації, температура) для досягнення максимальної деформації без руйнування зразка. Знайдено кореляцію між мікроструктурою закристалізованих сплавів та характеристичними температурами мартенситного перетворення та їх функціональними властивостями. На підставі одержаних результатів дослідження встановлено кореляцію між еволюцією структури швидкоохолоджених фольг багатокомпонентних сплавів на основі NiTi за умов нагрівання та механічними властивостями.
 • Функціонування інтерферонозалежних систем трансдукції сигналу в лімфоїдних клітинах щурів за умов дії іонізуючої радіації

           Досліджено особливості функціонування інтерферон-індукованих сигнальних систем 2',5'-олігоаденілат-синтетази та дсРНК-залежної протеїнкінази у лімфоцитах селезінки та тимуса щурів за умов радіаційного впливу. Встановлено підвищення внутрішньоклітинного вмісту різних 2',5'-олігоаденілатів через 12 годин після рентгенівського опромінення у дозі 0,5 Гр. На різних біологічних моделях (у лімфоцитах тварин і культурі клітин Namalwa) показано пострадіаційну активацію 2',5'-олігоаденілат-синтетази, виявлено посилення активності ферменту в присутності індукторів інтерферону під час впливу променевого фактора. Зроблено припущення про стимуляцію каскаду 2',5'-олігоаденілату у лімфоїдних клітинах щурів внаслідок дії іонізуючої радіації. Вивчено сумісну дію іонізуючого випромінювання та індукторів інтерферону на дсРНК-залежну протеїнкіназу, яка виявляється у зростанні її функціональної активності. Доведено, що за умов впливу радіації та індукторів відбувається порушення взаємодії дсРНК-залежної протеїнкінази з основним субстратом фосфотрансферазної реакції. З'ясовано, що інтерферонозалежні системи трансдукції сигналу є залученими до механізмів радіоіндукованої відповіді імунокомпетентних клітин.
 • Стан окиснювального метаболізму при дії на організм іонізуючої радіації, надлишкового надходження фториду натрію та його корекція антиоксидантами

           Виявлено, що зміни перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), антиоксидантного захисту (АОЗ) у печінці та крові залежать від доз радіації, фториду натрію та їх сумісної дії. Малі дози іонізуючої радіації та фториду натрію переважно стимулюють АОЗ у тканинах і призводять до певного накопичення продуктів ПОЛ у крові. Великі дози пригнічують АОЗ та спричинюють накопичення ПОЛ у крові і, особливо, у тканинах печінки. Установлено, що під впливом іонізуючої радіації та фториду натрію спостерігається істотне зниження концентрації аденозинтрифосфату (АТФ) і енергетичного потенціалу. За цього спостерігається певна залежність у динаміці між концентраціями АТФ, цАМФ і цГМФ. Після сумісної дії великих доз радіації та введення фториду натрію протягом 6-ти місяців пригнічуються пластичні процеси - синтез РНК і білків (глобулінів і гістонів) у печінці. Комплекс антиоксидантів запобігає глибоким порушенням процесів ПОЛ, енергетичного метаболізму або корегує їх і тим самим послаблює розвиток інтоксикації та збільшує резистентність організму.
© 2007-2020